Ikony okładek

stanowią linki do

pełnych tekstów

w formacie html

W BIBLIOTECE SĄ TE KSIĄŻKI, KTÓRE MAJĄ PDF Pliki pdf. są bardzo duże. Radzę zapisywać je bezpośrednio na dysk: należy prawym przyciskiem myszy tupnąć na ikonę i wybrać z rozwiniętego menu komendę "zapisz element docelowy" - pokaże się okno dialogowe zapisywania na dysk.

FILOZOFIA BYTU W "BENIAMIN MAJOR" RYSZARDA ZE ŚWIĘTEGO WIKTORA

Doktorat Mieczysława Gogacza poświęcony metafizyce w Szkole Wiktorynów, przygotowany pod kierunkiem prof. Stefana Swieżawskiego. Rozprawę recenzowali ks. prof. M. A. Krąpiec i ks. prof. Aleksander Usowicz. Obrona odbyła się w 1954 r. na KUL.

PROBLEM ISTNIENIA BOGA U ANZELMA Z CANTERBURY I PROBLEM PRAWDY U HENRYKA Z GANDAWY

Rozprawa habilitacyjna Mieczysława Gogacza. Kolokwium habilitacyjne na Wydziale Filozoficznym KUL Autor złożył 18 października 1960 r. Rozprawę recenzowali: prof. S. Swieżawski, prof. Izydora Dąmbska i prof. Lech Kalinowski.

ON MA WZRASTAĆ

Pierwsze wydanie wychodzi w 1965 r. w Wydawnictwie Sióstr Loretanek. Tytuł zaczerpnięty jest z Ewangelii św. Jana, w którym św. Jan Chrzciciel powiedział w odniesieniu do Chrystusa: "On ma wzrastać - ja zaś umniejszać się" (J 3,30) . Jest to pierwsza książka religijna nie tylko w pisarstwie Mieczysława Gogacza, lecz w ogóle pierwsza książka religijna napisana i opublikowana w PRL.

Obrona intelektu

Książka jest wyraźnym opowiedzeniem się po stronie filozofii św. Tomasza z Akwinu i w świetle jego ustaleń stanowi próbę polemiki z współczesnym idealizmem. Stanowi już pracę w pełni samodzielną i jest pierwszym krokiem w dystansowaniu zastanych wersji tomizmu w kierunku bardziej wiernego z tekstami odczytania myśli Akwinaty. Można powiedzieć, że Obrona intelektu
 oraz Istnieć i poznawać stanowią pierwsze kroki w ramach tomizmu egzystencjalnego w kierunku konsekwentnej jego wersji.

ISTNIEĆ I POZNAWAĆ

Książka nosi podtytuł: "Notatnik błędów filozoficznych i trudności z kręgu klasycznie pojętej filozofii" i w istocie stanowi "wykaz" tych błedów i trudności skupionych wokół problematyki bytu i problematyki duszy. W tej ostatniej sprawie Autor wynotowuje błędy ze swej poprzedniej pracy pt. "Obrona intelektu".

 

WAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA METAFIZYKI

Proponowany w tej publikacji wykład ważniejszych zagadnień z metafizyki, a dokładniej mówiąc – kolejność rozdziałów i ujętych w te rozdziały analiz, wynika z koncepcji celów dydaktycznych i z koncepcji uprawiania metafizyki.
Celem dydaktycznym jest zorientowanie w ważniejszych zagadnieniach metafizyki tych Czytelników, dla których filozofia nie stanowi głównego przedmiotu studiów.

Księga o przyczynach - Liber de causis

Wypisy z neoplatońskich "Ennead" Plotyna bardzo długo przypisywane Arystotelesowi. W sposób znaczący oddziałało na filozofię arabskiego i łacińskiego średniowiecza.

Wokół problemu osoby

Książka poświęcona filozofii osoby, uważana przez Autora za pierwszą formuł konsekwentnej wersji tomizmu.

POSZUKIWANIE BOGA. WYKŁADY Z METAFIZYKI ABSOLUTNEGO ISTNIENIA

Wykład teodycei tomistycznej, z uwzględnieniem problematyki "dróg" św. Tomasza oraz omówienie głównych filozoficznych koncepcji Boga.

AWICENNA (ABU ALI IBN SINA) : METAFIZYKA

Książkę stanowi zbiorowy przekład (z francuskiego) "Metafizyki" Awicenny z perskiego zbioru pt. "Księga wiedzy" (Danisz name). Przekład ten poprzedzony jest rozprawą Mieczysława Gogacza, zatytułowaną "O koniecznosci studiowania metafizyki Awicenny".

BŁĘDY BRATA RYSZARDA

Uroczy esej religijny z 1975 r. We wzruszająco prosty sposób uczy bezwzględnego zaufania Bogu w każdej sytuacji życiowej, w każdej pracy, w każdej przygodzie, we wszelkich kłopotach.

IDĘ ŚPIEWAJĄC CIEBIE

Książka religijna poświęcona problemowi powołania, peerelowska cenzura skreśliła jednak tytuł "Cztery powołania", który dobrze oddaje treść książki omawiającej kolejno powołanie małżeńskie, kapłańskie, zakonne i pustelnicze.

Esej ascetyczny, a właściwie powieść o tematyce religijno-moralnej. Genezę tej książki autor żartobliwie wyjaśniał brakiem w polskiej literaturze powieści religijnej. Książka opublikowana w 1982 r. została oskarżona o brak obiektywizmu i realizmu, gdyż ukazywała fikcyjne - zdaniem krytyków - problemy ludzi, np. aby barwa zasłon harmonizowała z bielą ścian beżem mebli. Dziś po kilkunastu latach książka nadal może być czytana bez konieczności wyjaśniania młodym czytelnikom np. systemu kartkowego, kolejek społecznych itp. realiów stanu wojennego nazywanych "realizmem" przez ówczesnych krytyków.

Dziesiątek różańca refleksji

To reakcja prof. M. Gogacza na wybór, początek pontyfikatu i zranienie w zamachu Ojca Świętego Jana Pawła II. Książka zawiera wywiady, wypowiedzi na temat uprawiania etyki przez doc. K. Wojtyłę, refleksje na temat pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, jednak wielu czytelników, na czele z samym Papieżem, rozpoczęło lekturę od opisu obiadu z Janem Pawłem II na Watykanie w 1980r.

Filozoficzne aspekty mistyki

Doświadczenie mistyczne  polega na na tym, że Bóg daje się ująć intelektowi możnościowemu człowieka jako Samoistny Akt Istnienia. Człowiek nie uzyskuje więc jakiejś dodatkowej wiedzy o Bogu, lecz tylko pewność, że Bóg istnieje. Takie wyjaśnienie zgadza się z opisami doświadczenia mistycznego podanymi przez wielkich mistyków katolickich: św. Teresę z Avila i św. Jana od Krzyża.

człowiek i jego relacje

Książkę wyznaczają dwa wskazane w tytule tematy: człowiek oraz jego relacje. Tomistyczna analiza struktury bytu ludzkiego wskazuje na akt istnienia jako pierwsze pryncypium każdego bytu, także więc i człowieka. Istota człowieka, czyli to, czym on jest, skomponowana jest z właściwej człowiekowi formy jako pryncypium o charakterze aktu, wyznaczającego stałą tożsamość człowieka. 
Ciemna noc to w naszych przeżyciach kryzys powiązań z Bogiem w chwili, gdy Bóg zaczyna ingerować i przekształcać nasze życie religijne. Nie zawsze to rozumiemy i mija dużo czasu zanim w pełni pojmiemy i zgodzimy sie na propozycje Boga. Zresztą ciemna noc dzieje się w każdej ludzkiej miłości, zawsze wtedy, gdy trzeba uzgodnić nasze projekty życia, przyzwyczajenia, oczekiwania, plany. Ciemna noc więc to los każdej miłości człowieka. W książce, za pomocą różnych form literackich, ukazywany jest proces rozpaczy i sposoby wyrywania się z jego niszczących objęć.

We Wprowadzeniu Autor pisze: "Zajmuję się historią filozofii i badam dzieje głównie metafizyki. Znaczy to, że w obrębie kultury identyfikuję dla każdej epoki zespół twierdzeń, określających, czym jest rzeczywistość. Ten zespół twierdzeń uważam za wyjściowy i podstawowy w strukturze kultury. Od tego bowiem, jak rozumie się rzeczywistość, zależą w kulturze wszystkie stanowiące ją dalsze warstwy ujęć, takich jak przyrodnicze, socjologiczne, artystyczne, pedagogiczne, światopoglądowe, ideologiczne, nawet teologiczne, gdyż teologia jest zawsze prezentacją i wyjaśnianiem Objawienia w jakimś rozumieniu rzeczywistości".

Modlitewnik z oryginalną  Litanią kwiatów, w której mamy szereg motywów biograficznych: oleandry z domu rodzinnego, klasztor i szkoła powszechna w Oborach oraz Twarz Matki Bożej z miejscowego sanktuarium.
Modlitwa i mistyka to uporządkowany podręcznik życia religijnego rozumianego jako więź miłości, wiary i nadziei, łączące człowieka z Bogiem. W tej perspektywie wyjaśniana modlitwa okazuje się być środkiem ascetycznym ujawniającym i upraszającym nasze powiązania z Bogiem. A zatem poziom życia religijnego, jego przebieg i kryzysy można śledzić przez pryzmat modlitwy. Samo życie religijne człowieka, będąc relacją z Bogiem, ma przebieg dynamiczny, opisywany za św. Janem od Krzyża jako oczyszczenia czynne (nasza inicjatywa) i oczyszczenia bierne (działania Boga w naszym życiu religijnym).

Elementarz metafizyki

Elementarz metafizyki jest zwięzłym podręcznikiem tomistycznej filozofii bytu w jej konsekwentnej odmianie. Stanowi, jak każdy podręcznik, syntezę tego, co już wcześniej podjęto w licznych rozprawach naukowych; wyznacza jednak nowe akcenty, nowe kierunki bada i nowe doprecyzowania. Książka ta zawiera już wszystkie, charakterystyczne dla tomizmu konsekwentnego tezy filozoficzne.

 

Największa jest miłość

Pierwsza z serii wydrukowanych rekolekcji Prof. M. Gogacza. Odbyły się one w Wielkim Poście 1987 r. w kaplicy wydawnictwa Michalineum, które potem wydało drukiem rozważania rekolekcyjne dla uczczenia Kongresu Eucharystycznego w Polsce, Roku Maryjnego w Kościele Powszechnym oraz Trzeciej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny.

M. Gogacz buduje etykę na fundamentach refleksji metafizycznej. Rozpoczyna od starannego odróżnienia ujęcia człowieka jako człowieka i człowieka jako osoby. Następnie rozwija problematykę samej osoby, omawia relacje osobowe i poprzez szereg szczegółowych naświetleń doprowadza do sformułowania etyki chronienia relacji osobowych, zarysowując jej strukturę i problematykę.

Niepełnosprawność

Książka Niepełnosprawność stanowiąca zapis rozważań wygłoszonych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w Ustroniu-Polanie w dniach  6 i 7 sierpnia 1987 r. przez Mieczysława Gogacza i Artura Andrzejuka.

 
Książka stanowi filozoficzne i teologiczne studium skupione wokół zasygnalizowanego w podtytule hasła: człowiek i polityka. Istota propozycji Autora polega na rozpatrywaniu zagadnień politycznych z punktu widzenia człowieka, który jest twórcą polityki. Uzasadnienie takiego stanowiska wymaga przede wszystkim zakwestionowania neoplatońskiej tezy, najmocniej ostatnio wniesionej przez heglizm, że człowiek nie jest podmiotem dziejów, lecz jego przedmiotem.
Okruszyny to podobny do Szkiców o kulturze zbiór rozmaitych zareagowań na współczesne polskie wydarzenia, dyskusje, problemy, swoiste właśnie okruszyny filozofii i teologii, tematy nie istotne z punktu widzenia nauki, ważne jednak dla ludzi szukających naświetlenia dyskutowanych w Polsce tematów, które często fałszywie i wręcz kłamliwie ukazywane wywołują niepokój, zakłopotanie, wątpliwości.

Książkę stanowią ją dwie rozprawy, jedna na temat wychowania humanistycznego, druga - o wychowaniu religijnym, a następnie dwa krótkie podsumowania rozpraw oraz zakończenie w postaci konkretnego programu wychowawczego dla młodzieży zatytułowanego Chrystus i świętość. Istotnym novum propozycji prof. M. Gogacza jest oparcie pedagogiki na szerszej niż psychologiczna podstawie.

 

Wprowadzenie do etyki chronienia osób

Podręcznik filozoficznych zagadnień doprowadzających do etyki chronienia osób. W pierwotnej wersji był skryptem dla słuchaczy Wojskowej Akademii Technicznej. Zawiera podobny jak książka "Ku etyce chronienia osób" zespół zagadnień, uzupełniony zespołem materiałów dydaktycznych, opracowanych przez wykładowców etyki na WAT.

platonizm i arystotelizm (dwie drogi do metafizyki)

Publikacja składa się z trzech rozdziałów, aneksu i noty bibliograficznej. Rozdział pierwszy poświęcony jest platonizmowi, drugi traktuje o arystotelizmie, a trzeci stanowi zasygnalizowanie tomizmu. Aneks zawiera tekst o metodologii metafizyki, a nota bibliograficzna informuje o innych pracach Autora na poruszane w książce tematy.

OSOBA ZADANIEM PEDAGOGIKI. WYKŁADY BYDGOSKIE

Książkę stanowią wykłady z filozoficznych podstaw pedagogiki, prezentowane przeważnie w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Pracę uzupełniają wypowiedzi na tematy pedagogiczne, czynione przy różnych innych okazjach oraz kilka rozpraw uczniów Profesora, poświęconych pedagogice tomistycznej.

ETYKA I MEDYCYNA

Książeczka poświęcona głównym antropologicznym problemom etyki i medycyny, tak ukazanym, aby uwyraźniały się punkty zbieżne tak etyki jak i medycyny.

KOŚCIÓŁ MOIM DOMEM

Książka przygotowana z okazji szóstej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Zawiera rozdział o recepcji nauki Soboru Watykańskiego II, o nauczaniu Jana Pawła II oraz o kościele katolickim w Polsce.

 

"Litania kwiatów" z książki "Dzień z Matką Bożą".

SKRZYDŁA ANIOŁÓW

Wybór wierszy Mieczysława Gogacza.

ŻYCIE SPOŁECZNE W DUCHU EWANGELII

Wywiady Stanisława Krajskiego z Mieczysławem Gogaczem na temat społecznej nauki Kościoła, encyklik społecznych i życia społecznego.

Książka wydana w ramach serii wydawniczej "Episteme".