Artykuły profesora Mieczysława Gogacza

 

1 Akt istnienia (ipsum esse) według tomizmu konsekwentnego
2 Apofatyka jako sposób opisu doświadczenia mistycznego w tekstach św. Bonawentury
3 Awicenna i ważniejsze interpretacje jego teorii istnienia (droga do diagnozy filozofii współczesnej)
4 Człowiek i wspólna w Defensor pacis Marsyliusza z Padwy (problem niekonsekwencji w awerroizmie jako arystotelizmie neoplatonizującym)
5 Czy według Henryka z Gandawy jest możliwe poznanie czystej prawdy bez pomocy oświecenia
6 Doświadczenia mistyczne na tle odmian widzenia Boga w związku z Das Sehen Gottes Mikołaja z Kuzy
7 O nowszych badaniach dowodu ontologicznego Anzelma z Canterbury
8 O typach metafizyki średniowiecznej
9 O przedmiocie metafizyki w XII w. (z historii stosunku metafizyki do mistyki na tle zagadnienia odmian neoplatonizmu)
10 O właściwe rozumienie filozofii Proklosa
11 Metafizyka św. Tomasza (specyfika głównych zagadnień)
12 Problem filozofii Kopernika
13 Problem relacji w filozofii średniowiecznej
14 "Przewrót kopernikański" św. Tomasza
15 Punkty wyjścia analizy filozoficznej w głównych odmianach metafizyki XIII w.
16 Tematy sporów filozoficznych wśród uczonych szkoły pałacowej Karola Wielkiego trwałym zespołem problemów w filozofii europejskiej
17

Termin "existentia" w Komentarzu Tomasza z Akwinu do Liber de causis

18

Uwagi na temat mistyki w Boskiej komedii Dantego

19

W sprawie koncepcji historii filozofii

20 Z problematyki badań nad recepcją Tomaszowego ujęcia bytu w tomizmie średniowiecznym
21 Chrześcijańska koncepcja życia
22 Dlaczego bronimy tomizmu
23

Filozofia chrześcijańska w Polsce odrodzonej (1918-1968)

24 Kim jest człowiek
25 Filozoficzna identyfikacja godności osoby
26 Chrześcijańska koncepcja życia
27 Tomizm otwarty na dialog
28 Filozoficzne ujęcie śmierci
29 Nie można dłużej milczeć [polemika z poglądami ks. Józefa Tischnera]
30 Co dziś stanowi o wielkości i godności człowieka?
31 Filozoficzne koncepcje wspólnoty osób
32 Osoba jako byt jednostkowy
33 Droga myślowa do filozoficznego zidentyfikowania człowieka
34 Filozofia jako wyrażone rozumienie realności
35 Propozycja tomistycznej formuły relacjonistycznej teorii osoby
36 Współczesne interpretacje tomizmu
37 Tomaszowa teoria intelektu i jej filozoficzne konsekwencje
38 Metafizyka św. Tomasza (specyfika głównych zagadnień)
39 Metody metafizyki. Ujęcie z pozycji przedmiotu metafizyki, jej struktury oraz poznania bytu
40 Człowiek, filozofia, przyroda
41 Osoba i kultura
42 Prawdziwy świat człowieka
43 Problem teorii osoby (Wstępny zarys trudności)
44 Próba teorii natury intelektu
45 Rola filozofii w kulturze
46 Różnica między relacją człowieka do człowieka i relacją człowieka do Boga
47 Egzystencjalne rozumienie duszy ludzkiej
48 Tomizm
49 Sumienie, kontemplacja, mądrość (Z problematyki podstaw etyki)
50 Światopogląd afirmujący Boga
51 Teoriopoznawcza identyfikacja człowieka jako człowieka i człowieka jako osoby
52 Wartości osobowe w kulturze
53 Wpływ E. Gilsona na filozofię w Polsce
54 Filozofia człowieka wobec teologii
55 Czym jest filozofia chrześcijańska
56 Filozofia tomistyczna w Polsce
57 Godność osoby ludzkiej
58 Jak uprawiać egzystencjalno-tomistyczną filozofię człowieka?
59 Podstawy odmian koncepcji Boga
60 Nie arystotelizm, lecz tomizm (próba polemiki z o. I. M. Bocheńskim)
61 Pochwała filozofii Arystotelesa
62 Rola świeckich w parafii