Publikacje

 

 

     Michał Zembrzuski

 

List o korzystaniu z wyroków gwiazd (De iudiciis astrorum) św. Tomasza z Akwinu

Głupota i jej formy według św. Tomasza z Akwinu

Problematyka przypisywanego św. Tomaszowi z Akwinu traktatu De propositionibus modalibus

Apologia stosowności Wcielenia Słowa w Summa contra Gentiles św. Tomasza z Akwinu

Zagadnienie usprawnienia zmysłów wewnętrznych – wychowanie czy technika?

Czy według Tomasza z Akwinu można korzystać z wyroków gwiazd?

Pamięć jako zmysłowa władza poznawcza w ujęciu Tomasza z Akwinu

Mieczysław Gogacz jako historyk filozofii (współautor Artur Andrzejuk)

Wychowanie intelektu jako celowościowe uporządkowanie jego funkcji

 

     Jakub Wójcik

 

Zasady pedagogiki wobec zagrożeń falą pornografii

Zapłodnienie in vitro a pragnienie wolności

Źródła działania człowieka i powody jego antydziałań

Wolność a zniewolenie pedagogiczne zagadnienie wolności

W trosce o wychowywanie sumienia

Upowszechnianie i popularyzacja wiedzy niezbędnej do przygotowania ról w rodzinie

Uporządkowanie zagadnień dotyczących wychowania

Szkoła miejscem wychowania i kształcenia

Recenzja książki: M. Krasnodębski, Człowiek i paideia. Realistyczne podstawy filozofii wychowania, Warszawa 2009, ss. 484.

Problem definicji kontemplacji

Prawo do ochrony życia ludzkiego w świetle filozofii człowieka

Osoba w ujęciu Mieczysława Gogacza na przykładzie nowej teorii pracy ludzkiej

Możliwość i konieczność filozofii w naukach o rodzinie

Mowa wewnętrzna ucznia jako zagadnienie pracy edukacyjnej nauczyciela

Matka i ojciec pierwszymi profesorami dziecka. Pomocnicza rola nauczycieli

Maryja i Józef uczniami Chrystusa

Acedia jako problem pedagogiczny

 

     Katarzyna Wasilewska-Zembrzuska

 

Hunajn ibn Ishak - wybitny chrześcijański pisarz i tłumacz dzieł greckich na język arabski

Recepcja greckiej filozofii społecznej u średniowiecznych filozofów arabskich

 

     Lech Szyndler

 

Doprecyzowanie zagadnienia „verbum interius” (słowo wewnętrzne) w pismach św. Tomasza z Akwinu

Ibn Roszda teoria intelektu ludzkiego

Mowa serca jako centralny punkt realistycznej teorii poznania w ujęciu Mieczysława Gogacza

Poznawcze i pożądawcze działania człowieka

Racje odrębności intelektu od człowieka na podstawie Commentarium magnum in Aristotelis De anima libros Awerroesa

Wolność ludzka w perspektywie „mowy serca”, jako zespołu poznawczych i pożądawczych działań człowieka

Zagadnienie cnót intelektualnych w perspektywie „słowa serca”

Zagadnienie continuatio intellectus cum homine w Commentarium magnum in Aristotelis De anima Awerroesa

Zagadnienie „słowa serca” w Scriptum super libros sententiarum św. Tomasza z Akwinu

Związek działania intelektu czynnego z „intelligere” i „ratiocinari” w ujęciu Tomasza z Akwinu

 

     Marek P. Prokop

 

Al-Kindi i jego filozofia pierwsza

Coëtquidan. Wojsko Polskie we Francji 1940-1945

La connaissance de l’existence et le jugement existentiel chez Étienne Gilson

O ateizmie

Patriotyzm

Philosophie polonaise

 

     Magdalena Płotka

 

The recovery of the self. Plotinus on self-cognition

Problematyka traktatu „De fallaciis”

Między gramatyką a metafizyką. Średniowieczny spór o bezzałożeniowość filozofii

Między arystotelizmem a nominalizmem. Koncepcja metodologii nauk Jana z Głogowa w kontekście tradycji europejskiej

Czy światopogląd może być wiedzą? Status „opinio” w filozofii Jana z Głogowa

Wątki egidiańskie i tomistyczne w koncepcji „esse” Jana Wersora

Między refleksją a introspekcją. Problem poznania samego siebie w filozofii średniowiecznej

Some remarks on the medieval semantics

 

     Marek Piechowiak

 

KSIĄŻKA: Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony

ARTYKUŁY

Kallikles i geometria. Przyczynek do Platońskiej teorii sprawiedliwości

Sokrates sam ze sobą rozmawia o sprawiedliwości

Do Platona po naukę o prawach człowieka

Przemowa Demiurga w platońskim „Timajosie” a współczesne pojęcie godności

Tomasza z Akwinu koncepcja godności osoby ludzkiej jako podstawy prawa. Komentarz do rozdziałów 111-113 księgi III Tomasza z Akwinu Summa contra gentiles

Tomasza z Akwinu egzystencjalna koncepcja osoby i jej godności. Komentarz do Summy teologii, część I, kwestia 29, artykuł 1

Mieczysława Alberta Krąpca koncepcja filozofii prawa

Czy prawo naturalne to zespół norm?

Prawo naturalne a prawa człowieka

Sumienie a wolność

"Prawo naturalne" - odpowiedź na ankietę

 

     Anna Kazimierczak-Kucharska

 

Problem zstąpienia Chrystusa do piekieł w ujęciu św. Tomasza z Akwinu

Chrześcijaństwo jako filozofia. Postać Sokratesa jako jedno ze źródeł nauczania św. Justyna Męczennika o logosie

Zagadnienie miłości ironicznej u Sokratesa

Troska o duszę bodźcem dla dialektycznej metody wychowawczej Sokratesa

Rozumienie „logosu” w aspekcie nauczania o Opatrzności Bożej w filozofii greckiej

Aspekty procesu dążenia do doskonałego życia w filozofii greckiej i w chrześcijaństwie pierwszych wieków

 

     Dawid Lipski

 

Kilka uwag o historii filozofii i jej znaczeniu

Władysława Tatarkiewicza analiza systemu filozofii Arystotelesa

Problematyka istnienia na tle sporu Tomasza z Sutton z Godfrydem z Fontaines

 

     Mieczysław Gogacz

 

KSIĄŻKI

ARTYKUŁY

 

     Adam Filipowicz

 

Spór o zmartwychwstanie ciał. Rozważania w kontekście „Peri anastaseos nekron” Atenagorasa

Spór o zmartwychwstanie ciał. Rozważania w kontekście „De resurrectione mortuorum” Tertuliana

Chrystus – Drugi Adam na podstawie Demonstratio praedicationis apostolicae  Ireneusza z Lyonu

Wieczność materii w kontekście polemiki Tertuliana  z  Hermogenesem

Chrześcijaństwo a reinkarnacja i metempsychoza w świetle polemiki Tertuliana z Platonem

Zagadnienie zła w polemice Tertuliana z gnozą

Ciało – źródło grzechu czy powód do chwały w świetle poglądów Tertuliana

Poglądy Tertuliana na temat początków życia ludzkiego i aborcji

 

     Izabella Andrzejuk

 

KSIĄŻKA: Filozofia przyjaźni w Komentarzu Tomasza z Akwinu do Etyki Nikomachejskiej Arystotelesa

DOKTORAT: FILOZOFIA MORALNA TOMASZA Z AKWINU NA TLE ETYKI ARYSTOTELESA

ARTYKUŁY

Drogi” św. Tomasza z Akwinu jako próba zastosowania metafizyki w tradycyjnej problematyce dochodzenia do istnienia Boga

Modlitwa i doświadczenie mistyczne w ujęciu Mieczysława Gogacza

Arystotelesowska koncepcja społeczności jako ludzi powiązanych przyjaźnią

Mieczysława Gogacza etyka chronienia osób jako podstawa dla etyki zawodu dziennikarza

Naród, społeczeństwo i państwo w ujęciu Mieczysława Gogacza

Cnoty społeczne św. Tomasza z Akwinu jako sposób na regulację wzajemnych odniesień międzyludzkich

Osoba i relacje osobowe w tomizmie konsekwentnym

Etyka a filozofia moralna. Problem podobieństw i różnic w filozoficznym ujęciu moralności pomiędzy Arystotelesem i Tomaszem z Akwinu

Antropologiczny argument za istnieniem aniołów w filozofii M. Gogacza

Przyjaźń w ujęciu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu jako przykład teologicznego poszerzenia problematyki filozoficznej

Córka miłości. O nadziei – jednej z trzech cnót boskich

 

     Artur Andrzejuk

 

KSIĄŻKI

ARTYKUŁY

Chrystocentryczny charakter Eucharystii w teologii św. Tomasza z Akwinu

Naturalistyczna koncepcja powstania państwa w ujęciu Tomasza z Akwinu

Uniwersytet jako wspólnota nauczających i nauczanych

Etyczny aspekt powszechnego obowiązku obrony Ojczyzny

Wzajemne relacje pomiędzy filozofią i teologią w ujęciu św. Tomasza z Akwinu

Przyjaźń jako relacja społeczna w filozofii Platona i Arystotelesa

Jaki personalizm? Szerokie i wąskie rozumienie personalizmu

Pojęcie "pogranicza" w historii filozofii

Valeurs universelles – perspective philosophique

Etos i morale wojska III Rzeczypospolitej

Sytuacja tomistycznej filozofii moralnej w Polsce (1946 – 2000)

Aspekty społeczno-ekonomiczne cyfryzacji mediów elektronicznych [współautor: Jerzy Niepsuj]

Święty Efrem Syryjski i jego szkoły jako ogniwo pomiędzy antyczną kultura grecką a arabskim i łacińskim średniowieczem

Problem istnienia Boga w filozofii Tomasza z Akwinu a „drogi” dochodzenia do Boga w „Summa Theologie”

Abelard i Heloiza. Najsłynniejszy romans średniowiecza w ujęciu E.Gilsona

Etyka tomistyczna i moralność chrześcijańska w ujęciu Etienne Gilsona

Koncepcja filozofii średniowiecznej jako filozofii chrześcijańskiej i niektóre jej konsekwencje w ujęciu Etienne Gilsona

Awiceniańskie źródła egzystencjalnej koncepcji bytu Tomasza z Akwinu

Etyka w ujęciu J.M.Bocheńskiego

Etyka „zadekretowana”? Dylematy moralne pracownika nauki

Norma personalistyczna jako sposób ochrony osób w książce „Miłość i odpowiedzialność” Karola Wojtyły [współautor: Katarzyna Goszcz]

Bóg i etyka (glossa do encyklik Veritatis splendor i Fides et ratio)

Immanencja i transcendencja Boga w Modlitewniku Gertrudy Mieszkówny

La théorie thomiste des relations personnelles

Człowiek i dobro. Antropologiczne podstawy etyki

Mariologia Tomasza z Akwinu

Avicenne et Thomas d`Aquin. Les sources arabes de la conception existentielle de l`être

Edukacja i wychowanie w środkach masowego przekazu

Etyka w ujęciu Karola Wojtyły

Męstwo i honor żołnierza

Mieczysław Gogacz jako historyk filozofii (współautor Michał Zembrzuski)

Etyka żołnierza polskiego jako żołnierza NATO