Książki Artura Andrzejuka

 

 

Mieczysław Gogacz, Artur Andrzejuk, Niepełnosprawność (Aspekty teologiczne), Warszawa 1991


Książka Niepełnosprawność stanowiąca zapis rozważań wygłoszonych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w Ustroniu-Polanie w dniach 6 i 7 sierpnia 1987 r. przez Mieczysława Gogacza i Artura Andrzejuka.


 

Człowiek i decyzja, wyd. 1 i 2, Warszawa 1996 i 1998

Książka jest popularyzatorską próbą
zarysowania klasycznej filozofii i człowieka w jej najbardziej podstawowych zagadnieniach.

Rozszerzoną (i trudniejszą) wersją tej książki jest jej rozszerzonej wydanie trzecie (poniżej)

Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, tom 35, Artur Andrzejuk, Słownik terminów, Warszawa-Londyn 1998

 

Słownik jest próbą uporządkowania i ujednolicenia podstawowej terminologii filozoficznej Tomasza z Akwinu w polskim przekładzie jego głównego dzieła.

Filozofia moralna w tekstach Tomasza z Akwinu, przedmową opatrzył M. Gogacz


Książka omawia zagadnienia związane z szeroko rozumianym nauczaniem moralnym św. Tomasza. Znajdują się w niej - obok rozdziałów poświęconych głównym tezom etyki tomistycznej - także omówienia szczegółowych zagadnień moralnych, takich jak podejmowanie decyzji, zarządzanie, czy nauczanie.

 

Małe Vademecum Tomizmu. Wypisy z ksiąg filozoficznych Tomasza z Akwinu, oprac A. Andrzejuk, przedmową opatrzył M.Gogacz


Książka jest prezentacją krótkich opracowań poglądów i przytoczonych tekstów św. Tomasza z Akwinu. Poglądy są ułożone w zespoły nauk filozoficznych, wyjaśniających, kim jest Bóg i kim jest człowiek. Teksty św. Tomasza zestawione w książce, współtworzą z omówieniami poglądów spójną prezentację poglądów i tekstów.

PRAWDA O DOBRU. Problem filozoficznych podstaw etyki tomistycznej, Warszawa 2000

Temat książki omawiany jest w różnych dyscyplinach filozoficznych, stanowiąc - w ramach filozofii bytu i metafizyki człowieka - zespół podstaw filozoficznej nauki o dobru moralnym. Przedmiot formalny pracy, umieszcza podjęte w niej rozważania w obszarze filozofii św. Tomasza z Akwinu. Zawęża to zakres zainteresować do wersji filozofowania, zapoczątkowanego przez Arystotelesa, a kontynuowanego twórczo przez Akwinatę. Etyka w książce jawi się jako filozoficzna nauka o zasadach wyboru dobra osób.

Człowiek i dobro, Warszawa 2002

Książka jest popularyzatorską próbą zarysowania klasycznej wersji etyki.

W książce znajdziemy „Arystotelesowski schemat życia moralnego”, czy „Tomistyczną interpretację etyki Arystotelesowskiej”. Tematem wiodącym jest wskazanie na „Miłość i mądrość jako podstawy etyki” oraz na wciąż niepokojący ludzi „Problem dobra i zła”. Ponadto mówiono problem uczuć, a także roztropności, męstwa, umiarkowania i sprawiedliwości. Osobną uwagę poświęcono "trudnemu problemowi wolności".

ISTNIENIE I ISTOTA. Wstęp do filozofii bytu Tomasza z Akwinu, Warszawa 2003
 

Książeczka usiłuje zarysować repertuar problemowy tomistycznej filozofii bytu (metafizyki), tak prezentowanej, aby była punktem wyjścia dla antropologii filozoficznej i etyki. Z tego też względu człowiek, jako byt i jako osoba, stanowi główną egzemplifikację przeprowadzanych rozumowań.
 

Gertruda Mieszkówna i jej Modlitewnik, Warszawa 2006

W książce prześledzono główne wątki, problemy i myśli autorki. Na ich podstawie udało się wskazać te rozumienia i idee, które stanowią podstawę ujmowania szczegółowych zagadnień: Boga, człowieka, świętych, relacji człowieka z Bogiem.
Integralną częścią książki uczyniono modlitwy Gertrudy Mieszkówny w oryginale i przekładzie na język polski.

UCZUCIA I SPRAWNOŚCI. Związek uczuć i sprawności w Summa Theologiae św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2006


Autor podjął niesformułowany wyraźnie w antropologii filozoficznej św. Tomasza temat więzi uczuć ze sprawnościami intelektu, a zarazem za św. Tomaszem ukazał więź uczuć z cnotami woli. Praca ma charakter monografii teorii powiązania działań intelektu i woli z uczuciami jako działaniami cielesnymi, która naświetla substancjalną więź duszy i ciała z pozycji współpracy duchowych władz poznawczych z duchowymi władzami pożądawczymi oraz duchowych władz poznawczych i pożądawczych z cielesnymi władzami poznawczymi i pożądawczymi.

Elementarz filozofii, Warszawa 2007

Książka jest popularyzatorską próbą zarysowania klasycznej koncepcji filozofii, jej podziałów, dziejów i problematyki. Proponowany w książce powrót do filozofii klasycznej ma być nie tylko zabiegiem dydaktycznym, ułatwiającym „wstęp” do filozofii i poruszanie się w gąszczu podejmowanych w niej zagadnień i problemów, lecz stanowić także próbę przezwyciężenia coraz wyraźniej dostrzegalnego kryzysu samej filozofii, niszczonej przez sceptycyzm, relatywizm i antyintelektualizm czasów współczesnych.
 

Człowiek i decyzja, wyd. 3 zmienione, Warszawa 2007

Książka jest popularyzatorską próbą
zarysowania klasycznej filozofii i człowieka w jej najbardziej podstawowych zagadnieniach. W wydaniu trzecim szerzej potraktowano niemal wszystkie, podjęte w poprzednich wydaniach,  zagadnienia. Dodano też osobne rozdziały poświecone relacjom osobowym: miłości, wiary i nadziei. Dodano też rozdział o wspólnotach osób oraz klasycznej sztuce rządzenia. Zrezygnowano natomiast ze słowniczka terminów filozoficznych.

 

 

Metafizyka obecności. Wstęp do teorii relacji osobowych, Warszawa 2012

Książka stanowi próbę ukazania filozoficznego sensu historycznych ujęć związków międzyludzkich - miłości, przyjaźni, życzliwości. Autor usiłuje wykazać, że historia ujęć relacji osobowych nie stanowi kalejdoskopu wzajemnie zwalczających się teorii, lecz wzbogacający się wraz z upływającym czasem skarbiec ludzkiej mądrości, dzięki któremu coraz lepiej, głębiej, wszechstronniej rozumiemy zawiłości wzajemnych ludzkich relacji, a także relacji człowieka z Bogiem.

Modlitwy Gertrudy Mieszkówny, (wyd. I)Warszawa 2016 ; (wyd. II) Warszawa 2017

Książka jest nowym opracowaniem przekładu modlitwy księżnej Gertrudy, córki Mieszka II, przygotowanym z okazji 1050 chrztu Polski. Modlitwy zostały ułożone tematycznie (a nie tak jak znajdują się w manuskrypcie). Komentarze skupiają się na treściach, uwyraźnionych przez ten układ modlitw. Przedmowę do książki  napisał kard. Zenon Grocholewski.

 

Tomasz z Akwinu jako filozof, (wyd. I) Warszawa 2018 ; (wyd. II) Warszawa 2019

Książka stanowi próbę bardziej popularnego przedstawienia najważniejszych filozoficznych osiągnięć Tomasza z Akwinu. Układ książki wyznacza chronologia życia Tomasza. Autor skupił się na podstawowej problematyce metafizycznej, ale także poruszył podstawowe zagadnienia z Tomaszowej filozofii człowieka oraz  z etyki (nazywanej przez Akiwinatę częściej filozofią moralną).

Filozofia bytu w tekstach Tomasza z Akwinu, Warszawa 2018

Książka jest zbiorem analitycznych studiów nad tekstami Tomasza z Akwinu, skupionymi wokół podstawowej problematyki metafizycznej: istnienia, własności istnieniowych, istoty, natury, istnienia i przymiotów Boga, struktury bytów żywych i przyrody nieożywionej. Zasadnicze rozważania poprzedza obszerny szkic na temat dziejów metafizyki arystotelesowskiej i tomistycznej. Książkę zaś zamyka rozdział omawiające dzieje tomizmu po śmierci Tomasza z Akwinu.