_______________________________________

 

METAFIZYCZNE UJĘCIA JEDNOŚCI
(Platon, Tomasz z Akwinu)
 

REDAKTOR TOMU:

MIECZYSŁAW GOGACZ

_______________________________________

A K A D E M I A    T E O L O G I I    K A T O L I C K I E J    •    W A R S Z A W A   1 9 8 7

 

 

 

1 MIECZYSŁAW GOGACZ: Miejsce zagadnienia jedności w historii i strukturze metafizyki (Przedmowa)
2 Jacek Górniak: „Parmenides” Platona
3 Platon: Parmenides (tłum. Jacek Górniak)
4 Andrzej Bernhardt: Problematyka intelektu w „Traktacie o jedności intelektu przeciw awerroistom” Tomasza z Akwinu
5 Św. Tomasz z Akwinu: Traktat o jedności intelektu przeciw awerroistom (tłum. Andrzej Bernhardt)