biblioteka

Publikacje pracowników i współpracowników Katedry

 

 

Filozofia na Polskim

 Uniwersytecie na Obczyźnie

książka dedykowana Profesorowi Wojciechowi Falkowskiemu

Spis treści

 

Przedmowa

Mieczysław Gogacz

W KIERUNKU TOMIZMU KONSEKWENTNEGO

REDAKTORZY TOMU:

MICHAŁ ZEMBRZUSKI,

ARTUR ANDRZEJUK

WARSZAWA 2012

Spis treści

 

Przedmowa

 

książka na temat prof. Tadeusza klimskiego (1948-2013)

 Filozofia i służba

Wokół myśli Tadeusza Klimskiego

 

 Red. Artur Andrzejuk

 

WARSZAWA 2014

SPIS TREŚCI

 

Wprowadzenie prof. Artura Andrzejuka

 

Wspomnienie prof. Mieczysława Gogacza 

Tomasz z Akwinu

KOMENTARZ "O PAMIĘCI I PRZYPOMINANIU"

PRZEKŁAD I OPRACOWANIE

MICHAŁ ZEMBRZUSKI

 

WARSZAWA 2012

 

SPIS TREŚCI

ARTUR ANDRZEJUK

PRZEDMOWA

JAN ZATOROWSKI

SYNDERESIS ET CONSCIENTIA

Koncepcja podmiotowej normy moralnej w tekstach Tomasza z Akwinu — jej źródła i kontynuacje

 

 

WARSZAWA 2013

SPIS TREŚCI

ARTUR ANDRZEJUK

PRZEDMOWA

 

Magdalena Płotka

METAFIZYKA I SEMANTYKA

FILOZOFIA JANA WERSORA

 

 

 

WARSZAWA 2013

SPIS TREŚCI

ARTUR ANDRZEJUK

 PRZEDMOWA

 

 

ROCZNIK TOMISTYCZNY

1 (2012)

Od Redakcji

Strona redakcyjna

Spis treści (po polsku)

Spis treści (po angielsku)

Artykuł wstępny Artura Andrzejuka

Artykuł wstępny Mieczysława Gogacza

Artur Andrzejuk


METAFIZYKA OBECNOŚCI

Wstęp do teorii relacji osobowych

 


  
WARSZAWA 2012

SPIS TREŚCI

 

TRZECIA książka na temat gertrudy mieszkówny i jej rękopisu

Gertruda Mieskówna i jej rękopis

red. Artur Andrzejuk

DEDYKACJA

SPIS TREŚCI

SYMPOZJA GERTRUDNIAŃSKIE NA UKSW

(Artur Andrzejuk - zamiast przedmowy)

Mieczysław Gogacz

HISTORIA FILOZOFII

W POSZUKIWANIU

REALIZMU

 

Wybór i redakcja naukowa

Michał Zembrzuski

Artur Andrzejuk

 

WARSZAWA 2011

Spis treści 

Przedmowa Mieczysława Gogacza 

Mieczysław Gogacz jako historyk filozofii

Filozofia i mistyka

Wokół myśli Mieczysława Gogacza

Redakcja naukowa: Izabella Andrzejuk, Tadeusz Klimski

WARSZAWA 2012

 książka stanowi pokłosie konferencji pod takim samym tytułem, która odbyła się 30 maja 2010 roku

SPIS TREŚCI

Przedmowa ks. bpa dr Wiesława Meringa

Wstęp Izabelli Andrzejuk i Tadeusza Klimskiego

Posłowie Profesora Mieczysława Gogacza

Zagadnienie etyki zawodowej, oprac. zbior. pod red. Artura Andrzejuka


Pozycję stanowi dziewięć prezentacji etyk zawodowych lekarza, nauczyciela i wychowawcy, duszpasterza, żołnierza i oficera, inżyniera, dziennikarza, profilaktyka, przedsiębiorcy i naukowca. Znajdzie też tam czytelnik próbę określenia, czym jest etyka zawodowa.

Feliks Wojciech Bednarski, Wychowanie młodzieży dorastającej, 2000

Praca wybitnego Dominikanina, profesora Uniwersytetu Angelicum w Rzymie stanowi jeden z najlepszych podręczników pedagogiki trudnego wieku dorastania. Humanizm i doświadczenie wychowawcze Autora dobitnie uwypukla Autor przedmowy - wówczas arcybiskup-metropolita krakowski, kard. Karol Wojtyła

Prezentowana edycja stanowi pierwsze wydanie krajowe.

Spis treści 

 

Paweł Bromski, Człowiek i społeczeństwo. Osoba i relacje osobowe w ujęciu współczesnej filozofii realistycznej, Warszawa 2004, ss. 63.

Treść książki poprzedzona została przedmową prof. M. Gogacza, zatytułowaną: „Doniosłość osoby i relacji osobowych”.

 

Spis treści 

 

Paweł Bromski (red.) Europa Ojczyzn, 2000

Książkę stanowią trzy następujące materiały konferencji naukowej, pt. "Ojczyzna jako dom rodzin i osób w zjednoczonej Europie", zorganizowanej w gmachu Sejmu RP. Publikację stanowią teksty: Ryszarda Czarneckiego, Mieczysława Gogacza, Tadeusza Klimskiego, Artura Andrzejuka, Jerzego Niepsuja, Pawła Milcarska, Lecha Szyndlera.

Spis treści 

 

Jacek Grzybowski, Miecz i pastorał. Filozoficzny uniwersalizm sporu o charakter władzy. Tomasz z Akwinu i Dante Alighieri, „Wydawnictwo ANTYK”, Kęty 2006

„Spojrzenie z historycznego punktu widzenia na tworzenie się i kształtowanie systemów rządzenia i panowania daje właściwą perspektywę, dzięki której można dostrzec i zrozumieć podstawowy element władzy, jakim jest jej uzasadnienie. (...) Zagadnienie uzasadnienia mandatu władzy w niniejszym opracowaniu nie będzie rozwijane w perspektywie ścisłej chronologii historycznej, ale w perspektywie idei. Będzie to próba przedstawienia dominacji priorytetów doczesnych lub duchowych w filozofii politycznej i związanych z nią konkretnych rozwiązań społecznych” (fragment rozdziału I, s. 13-14).

Spis treści 

 

Krzysztof Kalka

Filozoficzna antropologia tomistyczna okresu międzywojennego w Polsce jako podstawa kształtowania charakteru,

Bydgoszcz 2000, ss. 360

Spis treści 

 

Krzysztof Kalka, Sprawiedliwość  i sprawności społeczne według św. Tomasza z Akwinu, Bydgoszcz 1994, ss. 182

Książka składa się z dwóch części. W pierwszej Autor zarysował strukturalne ujęcie człowieka, charakter sprawności i rozumienie sprawiedliwości, zaś w drugiej podjął się przedstawienia sprawności wchodzących w skład sprawiedliwości: religijności, pietyzmu, szacunku, przyjaźni, prawdomówności, posłuszeństwa, hojności, wdzięczności, nadprawości, karności.

Spis treści 

 

Mikołaj Krasnodębski: Dusza i ciało. zagadnienie zjednoczenia duszy i ciała w wybranych tekstach Tomasza z Akwinu oraz w filozofii tomistycznej, 2004

Spis treści 

 

Mikołaj Krasnodębski (red.), Myśl pedagogiczna neoscholastyki i neotomizmu, Wydawnictwo SWPR, Warszawa 2014, ss. 258

Książka jest zbiorem artykułów wielu autorów, prezentującym dorobek wybranych polskich tomistów (K. Michalski, J. Woroniecki, F.W. Bednarski, S. Swieżawski, M.A. Krąpiec, M. Gogacz) w dziedzinie filozofii wychowania.

Spis treści 

 

A. Dudzik, R. Muszyńska, A. Nowik: O duszy. Arystoteles, Tomasz z Akwinu, przedmową opatrzył  M. Gogacz, 1996

Publikację stanowią trzy rozprawy dotyczące klasycznej filozofii człowieka. Pierwsza z nich jest prezentacją poglądów Arystotelesa, druga stanowi zreferowanie zareagowań Tomasza na poglądy Stagiryty, trzecia jest opracowaniem samodzielnych poglądów Akwinaty w świetle jego Questiones quodlibetales.

Spis treści 

 

 

Bohdan Bejze (red.), O filozoficznym poznaniu Boga dziś, ATK, Warszawa 1992, ss. 272

Cała książka jest świadectwem dyskusji prowadzonej przez polskich filozofów a dotyczącej możliwości poznawczego ujęcia Boga.

 

 

Spis treści 

 

Sławomir Sobczak, Celowość wychowania. Tomistyczne podstawy teleologii wychowania, 2000

Książkę stanowi poprawiona wersja rozprawy doktorskiej Autora przygotowanej i obronionej w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. prof. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie W swojej opinii o tej książce, jako najpierw pracy doktorskiej, jej promotor, prof. dr hab. Lesław Pytka podkreślił, że „po unieważnieniu ideologii marksistowskiej” proponowanie „tomistycznych podstaw teleologii wychowania” jest godną uwagi „propozycją filozoficzno – pedagogiczną rekonstruującą zaniedbane wątki antropologiczno – filozoficzne w polskiej pedagogice”

Spis treści 

 

Tomasz Stępień: Jednia i egzystencja. Mariusz Wiktoryn, przedmową opatrzył  M. Gogacz, 1998

Książka jest poprawioną wersją rozprawy doktorskiej Autora, przybliżającej polskiemu czytelnikowi postać i poglądy mało znanego u nas, żyjącego w IV wieku, twórcy chrześcijańskiego neoplatonizmu.

Spis treści 

 

Marcin Trepczyński, Ścieżki myślenia Alberta Wielkiego i Tomasza z Akwinu, „Campidoglio”, Warszawa 2013, ss. 232

Zamiarem Autora książki jest pokazanie, jakimi „ścieżkami” podążali Albert i Tomasz w budowaniu odpowiedzi na problemy filozoficzne i teologiczne. Książka ujawnia, że wrażliwość metodologiczna XIII-wiecznych myślicieli była większa niż u niejednego naukowca z XXI wieku. 

Spis treści 

 

Krzysztof K. Wojcieszek, Stworzony i zrodzony. Metafizyczne wyjaśnienia biologicznego konstytuowania się człowieka w poglądach św. Tomasza z Akwinu - próba aktualizacji, 2000

Książkę stanowi poprawiona wersja rozprawy doktorskiej Autora pt. "Metafizyczne wyjaśnienia biologicznego konstytuowania się człowieka w poglądach św. Tomasza z Akwinu - próba aktualizacji". K.Wojcieszek, filozof i biolog, ukazuje komplementarność filozoficznych tez Tomasza z Akwinu, dotyczących powstawania człowieka, z obserwacjami współczesnych nauk biologicznych. Recenzentami rozprawy byli: prof. Włodzimierz Fijałkowski, prof. Mieczysław Gogacz i ks. doc. Bogdan Bakies.

Spis treści