Filozofia i mistyka

Wokół myśli Mieczysława Gogacza

 

 

 

W dniu 7 czerwca 2010 r. kilka dni po Konferencji, zmarł nagle jeden z jej prelegentów, Pan Mgr Jan Zatorowski.

Requiem aeternem dona eis Domine et lux perpetua luceat eis!


30 maja 2010 roku w gmachu Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki odbyła się konferencja zatytułowana: Filozofia i mistyka. Wokół myśli Mieczysława Gogacza. Była to już druga z kolei konferencja zorganizowana przy współpracy trzech środowisk naukowych: Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki oraz Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych. Honorowym patronatem objęli konferencję ks. bp dr Wiesław Alojzy Mering, Ordynariusz Włocławski oraz prof. dr hab. Tadeusz Klimski, prorektor UKSW. Obaj patroni przysłali do uczestników konferencji listy.

          

Szczególnym gościem i uczestnikiem konferencji był prof. M. Gogacz, którego myśli poświęcone były wszystkie referaty.

 

Najstarszy i najmłodszy uczestnik Konferencji: prof. Mieczysław Gogacz z Dorotą Zapisek


 

Dr Izabella Andrzejuk przywitała wszystkich uczestników

i poprosiła rektora WSSMiA o odczytanie listów oraz o otwarcie konferencji

 

 

*   *   *


Pierwszą część rozpoczął referat mgr Weroniki Szczepkowskiej, zatytułowany: Miejsce przyczyn celowych w metafizyce. Propozycja tomizmu konsekwentnego.

 


Jako kolejna wystąpiła mgr Anna Kazimierczak-Kucharska, prezentując referat: Platonizm i neoplatonizm w ujęciu profesora Gogacza.

 

 


Następnie mgr Bożena Listkowska zaprezentowała ujęcie filozofii człowieka w konwencji M. Gogacza wystąpieniem zatytułowanym: Antropologia filozoficzna prof. M. Gogacza jako metafizyka człowieka i metafizyka osoby.

 


Kolejnym prelegentem był dr Jakub Wójcik, który podjął temat: Osoba w ujęciu Mieczysława Gogacza na przykładzie nowej teorii pracy ludzkiej.

 


Z kolei dr Magdalena Płotka zaprezentowała problematykę wolności w referacie o tytule: Koncepcja wolności w ujęciu M. Gogacza.

 


Ostatnim prelegentem, występującym w pierwszej części był dr hab. Artur Andrzejuk, prof. UKSW. W swoim wystąpieniu, zatytułowanym: Mieczysława Gogacza koncepcja nauczania uniwersyteckiego przedstawił najważniejsze poglądy M. Gogacza na temat podstaw wspólnoty uniwersyteckiej.

 


Pierwsza część konferencji zakończyła się interesującą dyskusją, w której uczestniczyli studenci WSKPiSM i WSSMiA.

 

  

Joanna Dabrowska z UKSW                    i                              Piotr Pyzik z WSSMiA

 

    

Odpowiada dr Magdalena Płotka            i                      mgr Bożena Listkowska    

 

Uczestnicy Konferencji w auli WSSMiA  

 

Dr Jakub Wójcik, dr Paweł Bromski i prof. Mieczysław Gogacz

 

 

Druga część konferencji rozpoczęła się wystąpieniem mgra Jana Zatorowskiego, który przedstawił referat o tytule: Sumienie wyjściowym pryncypium postępowania. Teoria sumienia tomizmu konsekwentnego.

 


Z kolei dr Katarzyna Wasilewska-Zembrzuska zaprezentowała temat: Mieczysław Gogacz i średniowieczna filozofia arabska.

 


Następnie mgr Michał Zembrzuski wygłosił referat zatytułowany: "Cienie bez jaskini" - spór J. Tischnera i M. Gogacza o charakter filozofii.

 


Z kolei mgr Dawid Lipski przedstawił Profesora Mieczysława Gogacza ujęcie etyki.

 


Ostatnim występującym w tej części była najmłodsza prelegentka, lic. Dorota Zapisek, która przedstawiła Metafizyczne ujęcie rodziny według Profesora Mieczysława Gogacza.

 


Część trzecią otworzył referat dra Andrzeja Nowika, zatytułowany: Filozoficzna koncepcja narodu i państwa w ujęciu prof. Mieczysława Gogacza.

 


Kolejnym prelegentem był mjr. mgr inż. Dawid Pełka, który przedstawił temat: Relacje z prawdą i dobrem jako cel pedagogiki tomizmu konsekwentnego.

 


Z kolei mgr Łukasz Mażewski zaprezentował koncepcję estetyki w tekstach M. Gogacza w referacie zatytułowanym: Estetyka i jej aspekty pedagogiczne w ujęciu Mieczysława Gogacza.

 


Następnym prelegentem był dr Grzegorz Pyszczek. Zaprezentował on referat zatytułowany: Duchowość a literatura. Wokół "Jak traci się miłość?" Mieczysława Gogacza.

 


Kolejne dwa wystąpienia dotyczyły koncepcji mistyki i ascetyki. Mgr Eryk Łażewski wystąpił z referatem zatytułowanym: Życie religijne a walka duchowa.

 

 

A z kolei dr Izabella Andrzejuk przedstawiła referat o tytule: Filozoficzna interpretacja doświadczenia mistycznego w ujęciu Mieczysława Gogacza.

 


Ostatnim referatem, zamykającym konferencję był referat mgra Stanisława Fischera, zatytułowany: Mieczysław Gogacz – wychowanie jako relacja osobowa.

 


Konferencję podsumował prowadzący ostatnią (trzecią) jej część, prof. A. Andrzejuk.

 

 

Następnie rektor WSSMiA, dr P. Bromski podziękował prelegentom za ciekawe referaty, a wszystkim uczestnikom za obecność. Ponad to zaznaczył także, iż niezwykle ważna i wyjątkowa była obecność na konferencji „bohatera” wszystkich wystąpień, profesora Mieczysława Gogacza.

 

 

*   *   *

 

Pamiątkowa fotografia

 

Stoją: Paweł Zapisek, Artur Andrzejuk Dawid Pełka, Jan Zatorowski

Siedzą: Mieczysław Gogacz i Magdalena Płotka

 

 

Sprawozdanie: Izabella Andrzejuk

Zdjęcia: Paweł Mierzejewski