badania
 

Sprawozdanie
z udziału prof. Artura Andrzejuka
w Konferencji Naukowej:

"Profesjonalizacja Sił Zbrojnych

a powszechny obowiązek obrony RP"

 

Dnia 7 października 2009 w Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się konferencja naukowa zatytułowana "Profesjonalizacja Sił Zbrojnych a powszechny obowiązek obrony RP". Wśród zaproszonych gości i uczestników konferencji zorganizowanej przez Wojskową Akademię Techniczną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski i Polski Uniwersytet na Obczyźnie z Londynu, byli m.in. ostatni prezydent RP na Uchodźctwie Ryszard Kaczorowski, a także pan Rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie  - Profesor Wojciech Falkowski wraz z małżonką.

Pan Profesor Wojciech Falkowski wraz z małżonką - dr Bernice McManus Falkowską

 

Profesor Artur Andrzejuk był jednym z uczestników konferencji. Wygłosił on referat zatytułowany "Etyczny aspekt powszechnego obowiązku obrony ojczyzny - profesjonalizacja powszechnego obowiązku" (PREZENTACJA - TEKST).

Prelegent, zanim przystąpił do przedstawiania swojego odczytu wyraził swoją radość z obecności na jego wystąpieniu Jego Magnificencji Rektora Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, pana profesora dra Wojciecha Falkowskiego i jego małżonki dr Bernice McManus-Falkowskiej. A. Andrzejuk podzielił się także z zebranymi pewną refleksją ogólną, że oto w Wojskowej Akademii Technicznej, która w okresie PRL-u była jedną z najbardziej "zsowietyzowanych" uczelni w Polsce, dziś patronem honorowym konferencji jest ofiara sowieckich prześladowań Polaków w osobie pana profesora W. Falkowskiego. Jest to zdaniem mówcy ewidentny znak polskich przemian w ostatnim dwudziestoleciu.

W swoim referacie Profesor Andrzejuk zwrócił uwagę na rozróżnienie między prawem a obowiązkiem do obrony własnej. Stwierdził, że człowiek w stosunku od samego siebie ma prawo, a nie obowiązek do obrony. Jednak w stosunku do osób powierzonych opiece - człowiek ma obowiązek obrony! Konkluzją referatu była teza, jak by się wydawało dziś nieco zapomniana, iż pokój jest pierwszym i najważniejszym dobrem społecznym, zaś jego zapewnienie stanowi podstawowy obowiązek państwa.

Pytając o charakter przyszłego, możliwego teatru działań wojennych, referent stwierdził, że scenariusze mogą być oczywiście różne i – jak to miało miejsce w przeszłości – te najbardziej prawdopodobne mogą nie zostać zrealizowane. Nie zwalnia to jednak państwa i jego sił zbrojnych z przygotowywania się na wszelkie możliwe ewentualności, zgodnie z zasadą: si vis pacem, para bellum. Kilka rzeczy - zdaniem prof. Andrzejuka - jednak wydaje się pewnych.
Pierwsza z nich, to niezwykłe nasycenie armii wysoko zaawansowaną technologią. Wskazują na to operacje wojskowe ostatnich czasów, radykalnie zdominowane przez lotnictwo i wojska rakietowe. Wynika z tego konieczność zaangażowania specjalistów i zupełną zbędność „mięsa armatniego”.
Z tym procesem zbiega się drugi, polegający na radykalnie zwiększonym zaangażowaniu w wojnę cywilnego zaplecza. Ostatnie wojny pokazują, że stosunek ofiar cywilnych do wojskowych rośnie w tempie geometrycznym. Wynika stąd konieczność zbudowania systemu obrony terytorialnej, w który zaangażowane muszą być bardzo różne służby. Przykładem może być tutaj chociażby zagrożenie bronią biologiczną. W obronę przed nim zaangażowane są przede wszystkim poczty, szpitale, szkoły, a nawet zakłady przemysłu spożywczego.
Wobec tego A. Andrzejuk zaryzykował twierdzenie, że obok koniecznej profesjonalizacji armii, musi przebiegać równoległy proces powszechnego zaangażowania obywateli w obronę przed zagrożeniami. Musi nastąpić coś, co nazwano w tym referacie profesjonalizacją powszechnego obowiązku obrony Ojczyzny.
 


Profesor Artur Andrzejuk podczas wygłaszania referatu

 

 

W dyskusji, na wstępną część referatu prof. Andrzejuka zareagował gen. dyw. dr Romuald Ratajczak, komendant-rektor Akademii Obrony Narodowej, który oświadczył, że jako podchorąży WAT w okresie PRL (ukończył tę uczelnię w 1978 r.) w murach tej uczelni nie odczuwał "sowietyzacji". W odpowiedzi, prof. Andrzejuk uznał, że odczucia podchorążych mogą być różne, ale swoja opinię oparł na faktach, które są następujące: Po aresztowaniu przez Informację Wojskową twórcę WAT i jego pierwszego komendanta, przedwojennego oficera, gen. Floriana Grabczyńskiego w 1951 r. komendę WAT objął sowiecki generał Jevgienij Leoszenia, który skompromitował się m.in. w 1956 r. przygotowywaniem słuchaczy WAT do ataku na mieszkańców Warszawy, gdyby wybuchły w niej protesty podobne do poznańskich. Leoszenia został po Październiku usunięty, a jego miejsce zajął inny sowiecki generał Michaił Owczinnikov, który jeszcze długo kierował WATem.

 [Zob. Poczet Rektorów WAT - http://www.wat.edu.pl/0000101.php?=te_ser=1031461]

Prócz Profesora Artura Andrzejuka w sekcji wystąpiło grono politologów, historyków i innych badaczy zajmujących się zagadnieniem profesjonalizacji Sił Zbrojnych.

 

 

Od lewej: prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk (UW), Dr Artur Gruszczak (UJ),

gen. dyw. w st. spocz. dr hab. Julian Maj, prof. WAT, gen. bryg. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, prof. WAT

oraz dr hab. Artur Andrzejuk, prof. UKSW i prof. dr hab. Zdzisław Mach (UJ).

 

Prezydent Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent RP na Uchodźstwie, dr h.c. UKSW

Prezydent Ryszard Kaczorowski

Prof. dr Wojciech Falkowski, rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie

Gen. w stanie spoczynku Czesław Piątas, były szef Sztabu Generalnego WP, od 2008 - sekretarz stanu w MON

Prof. Konstanty Wojtaszczyk

Gen. bryg. prof. Zygmunt Mierczyk, komendant-rektor WAT

Dr Artur Gruszczak z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Gen. w stanie spocz., prof. Julian Maj z WAT

Płk. w stanie spocz. dr Jerzy Marek Niepsuj, sekretarz naukowy Konferencji

Minister Obrony Narodowej, Bogdan Klich przemawia z telebimu

JM Rektor UKSW, ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek

Prof. Artur Andrzejuk

 

W przerwie konferencji goście zwiedzali Salę Tradycji WAT, wpisywali się do Księgi Pamiątkowej i mieli możliwość posilenia się specjalnościami wojskowej kuchni.

 

Warta w historycznych mundurach przed Salą Tradycji WAT

Prof. A.Andrzejuk, prof.W.Falkowski, prezydent R.Kaczorowski, dr B. McManus Falkowska, gen. Z.Mierczyk

Prezydent Ryszard Kaczorowski i gen. Zygmunt Mierczyk

Preyzdent Ryszard Kaczorowski

Prof. Wojciech Falkowski z podchorążymi w spódnicach

Prezydent Ryszard Kaczorowski wpisuje się do Księgi Pamiątkowej

Prezydent Ryszard Kaczorowski otrzymuje pamiątkowy medal WAT

Prof. Wojciech Falkowski wpisuje się do Księgi Pamiątkowej

Pamiątkowe zdjęcie

Państwo Falkowscy z organizatorami Konferencji

Kiedyś to były mundury, panie...

Dr Magdalena Płotka i prof. Wojciech Falkowski w kantynie WAT

Sprawozdanie opracowała dr Magdalena Płotka

 

Autorka fotografii,

dr Izabella Andrzejuk z wartownikiem

 

 

 

Reperkusje i polemiki po konferencji

 

 

 

Wywiad gen. bryg. dr. hab. inż. Zygmunta Mierczyka, prof. WAT, Rektora - Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, („Nasza Służba”, rok XVIII nr 17 (388) 1-15 października 2009 r.)

 

Ad vocem generałowi Mierczykowi (prof. Artur Andrzejuk)

 

 

Korespondencja w sprawie publikacji Ad vocem generałowi Mierczykowi w „Naszej Służbie”

 

Kopia wniosku o publikację Ad vocem generałowi Mierczykowi (prof. Artur Andrzejuk)

 

Odmowna odpowiedź Redaktora Naczelnego (ks. płk Krzysztof Wylężek)

 

 

Epilog

 

Złoty medal za zasługi dla obronności kraju dla prof. Artura Andrzejuka

 

Benemerenti dla gen. Zygmunta Mierczyka

 

 

Rechot Stalina: Glosa (2011)