wskpism

„Komunikacja międzyludzka i relacje osobowe (ujęcia w naukach filozoficznych, teologicznych i społecznych)”.

 

26 kwietnia 2009 roku

 

Sprawozdanie z konferencji naukowej w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki

 

 

Dr Izabella Andrzejuk i mgr Anna Kazimierczak-Kucharska przed plakatem konferencyjnym


W dniu 26 kwietnia tego roku, w gmachu Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie odbyła się konferencja naukowa, zatytułowana: „Komunikacja międzyludzka i relacje osobowe (ujęcia w naukach filozoficznych, teologicznych i społecznych)”. Konferencja była efektem współpracy trzech środowisk naukowych: Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych (WSKPiSM) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) i Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki (WSSMiA). Konferencję objął swoim patronatem prof. dr hab. Mieczysław Gogacz.

 

Prof. Mieczysław Gogacz

 


Zgromadzonych uczestników konferencji przywitała dr Izabella Andrzejuk i poprosiła dra Pawła Bromskiego, rektora WSSMiA oraz p.o. rektora WSKPiSM o odczytanie listu od prof. dr hab. Mieczysława Gogacza do uczestników konferencji. 

 

Dr Izabella Andrzejuk i dr Paweł Bromski

 

Następnie rektor P. Bromski otworzył konferencję.

 

Dr Paweł Bromski


Jako pierwszy z prelegentów wystąpił  prof. Tadeusz Klimski, prorektor UKSW z referatem zatytułowanym: Humanistyczne elementy komunikacji
Prelegent, określając komunikację jako proces transmisji, podzielił samą teorię komunikacji na dwa wymiary: humanistyczny i techniczny. Skupiając się na wymiarze humanistycznym, zwrócił uwagę, że ważna jest w nim jakość i treść przekazu. T. Klimski zauważył również, iż w humanistycznej teorii komunikacji można wyróżnić wiele dziedzin, posługujących się odrębnymi, własnymi metodami naukowymi. Znajdują tu swoje miejsce takie dyscypliny jak: psychologia komunikacji, zarządzanie mass-mediami, czy komunikacja w grupach. Prelegent zwrócił również uwagę, że jeśli chcemy rozważać teorię komunikacji w jej aspekcie filozoficznym, to prowadzi nas to na grunt semiotyki logicznej, czy teorii poznania. Rozważania wówczas skupiają się na procesie wymiany znaków i relacjach między nadawcą a odbiorcą informacji.

 

Prof. Tadeusz Klimski


Jako kolejny wystąpił ks. prof. Tomasz Stępień z referatem zatytułowanym: Człowiek maszyna w filozofii nowożytnej 

 

Ks. prof. Tomasz Stępień


Ostatnim prelegentem, występującym w pierwszej części konferencji była mgr Anna Kazimierczak-Kucharska, która przedstawiła „Zagadnienie miłości ironicznej u Sokratesa”

 

Mgr Anna Kazimierczak-Kucharska


Po krótkiej przerwie wystąpili kolejni prelegenci:
Dr hab. prof. UKSW Artur Andrzejuk, który wygłosił referat zatytułowany: Przyjaźń jako relacja społeczna w filozofii Platona i Arystotelesa  

 

Prof. Artur Andrzejuk


Przedostatnim prelegentem był dr Jerzy Niepsuj, który wygłosił  referat zatytułowany: Norma personalistyczna według Jana Pawła II  

 

Dr Jerzy Niepsuj


Drugą część konferencji zamknęło wystąpienie dr Izabelli Andrzejuk, zatytułowane:  Cnoty społeczne św. Tomasza z Akwinu, jako sposób na regulowanie wzajemnych odniesień międzyludzkich 
 

Dr Izabella Andrzejuk

 

Po konferencji odbyła się dyskusja, w której wzięli udział: prof. T. Klimski, prof. T. Stępień, dr K. Wojcieszek oraz mgr J. Idźkowski.

 

Dr Krzysztof Wojcieszek zadaje pytanie

 

 

 

 

Zbiorowe zdjęcie najbardziej wytrwałych uczestników konferencji

 

 

 

 

Tekst: Izabella Andrzejuk

Zdjęcia: Daniel Kucharski