Filozofia i mistyka

Sprawozdanie z wizyty zespołu zajmującego się metodologią filozofii na Uniwersytecie Gdańskim w ramach projektu badawczego pt.

 

Historia filozofii jako problem filozoficzny

 

 18 kwietnia 2013

 

 

 

 

W dniu 18 kwietnia pracownicy Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW – profesor Artur Andrzejuk, ks. dr Adam Filipowicz, dr Michał Zembrzuski oraz dr Magdalena Płotka – wraz z dr Izabellą Andrzejuk (reprezentującą Wyższą Szkołę Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie) i drem Andrzejem M. Nowikiem (Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej UKSW) byli gośćmi Uniwersytetu Gdańskiego i wygłosili serie wykładów poświęconych metodologii historii filozofii. Spotkanie w Gdańsku zorganizowane było przez prof. dr hab. Sabinę Kruszyńską, która jest kierownikiem projektu „Historia filozofii jako problem filozoficzny” realizowanym od 2009 roku w Instytucie Filozofii UG.

 

 Ks. dr Adam Filipowicz, dr Magdalena Płotka., dr Izabella Andrzejuk, prof. Artur Andrzejuk, dr Andrzej Nowik i dr Michał Zembrzuski

 

Dotycząca historii filozofii problematyka metodologiczna jest przedmiotem badań Katedry od 2011 roku, kiedy to w semestrze letnim pracownicy podczas cotygodniowych spotkań dyskutowali główne problemy metodologii historii filozofii (metody, cele, interpretacje, wyjaśnienia, analizy tekstu itp.). Owocem letnich spotkań była nasza obecność na IV Kongresie Mediewistów (UAM, Poznań) we wrześniu 2011, na której przedstawiliśmy pierwsze wyniki kilkumiesięcznych badań w ramach specjalnej sekcji poświęconej metodologii historii filozofii.

Podczas kolejnych spotkań skrystalizowały się główne obszary badawcze i zainteresowania uczestników naszego projektu, a szczegółowe wyniki badań przedstawiane były również na seminariach doktoranckich. Celem nawiązania współpracy z doktorantami było rozpowszechnienie metodologicznej wiedzy dotyczącej badań nad historią filozofii, która to wiedza – na co liczymy – zostanie wdrażana i wykorzystywana w samodzielnych badaniach doktorantów. Przyswojenie wiedzy metodologicznej przez doktorantów przełoży się na podwyższenie poziomu pisanych rozpraw doktorskich.

We wrześniu 2012 roku zespół uczestniczył w konferencji naukowej „Jak uprawiać i pisać historię filozofii; jak jej nauczać?” zorganizowanej przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie. To właśnie w Częstochowie nawiązaliśmy kontakt z gdańskimi badaczami historii filozofii. Za pośrednictwem mgr Krystyny Bembennek otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w specjalnej sekcji poświęconej metodologii historii filozofii w Gdańsku. Nasz wyjazd na pomorski uniwersytet był zatem włączeniem się w projekt realizowany przez profesor Sabinę Kruszyńską.

 

 Prof. Artur Andrzejuk

 

Referat zatytułowany „Gilsonowska metoda historii filozofii”, który zainaugurował spotkanie na UG, wygłosił Profesor Artur Andrzejuk. Referat Profesora Andrzejuka przedstawiał koncepcję historii filozofii jako dyscypliny filozoficznej i jednocześnie przedstawiał program naszych badań. Następnie referat pt. „Metoda analizy średniowiecznego tekstu filozoficznego na przykładzie fragmentu Komentarza św. Tomasza z Akwinu do Etyki nikomachejskiej Arystotelesa” wygłosiła dr Izabella Andrzejuk, która pokazała w jaki sposób reguły analizy tekstu filozoficznego (wypracowane przez M. Gogacza) należy stosować w praktyce. Jako trzeci głos zabrał dr Michał Zembrzuski, który w referacie „Pamięć i przypominanie jako sposoby odnoszenia się do przeszłości a historia filozofii” poruszył filozoficzne zagadnienie odnoszenia się do przeszłości w kontekście badań nad historią filozofii.

 

  

 Dr Izabella Andrzejuk, reprezentująca Wyższą Szkołę Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie i dr Michał Zembrzuski z katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW

 

Po przerwie obiadowej referat wygłosiła dr Magdalena Płotka. Jej badania przedstawione w referacie „Metody historii filozofii a badania nad źródłami paleograficznymi” skupiają się przede wszystkim na metodologii i dydaktyce paleografii w kontekście Gilsonowskiej koncepcji historii filozofii. Ostatnie dwa referaty wygłosili kolejno dr Andrzej M. Nowik („Tomistyczne ujęcie metodologii historii filozofii”) oraz ks. dr Adam Filipowicz („Problem filozoficznie ważny na podstawie De Alexandri Magni fortuna aut virtute Plutarcha z Cheronei”).

 

  

Dr Magdalena Płotka z Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW oraz dr Andrzej Nowik z Katedry Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej UKSW

 

ZESTAWIENIE REFERATÓW

1

prof. dr hab. Artur Andrzejuk

Gilsonowska metoda historii filozofii

2

dr Izabella Andrzejuk

Metoda analizy średniowiecznego tekstu filozoficznego na przykładzie fragmentu Komentarza św. Tomasza z Akwinu do "Etyki nikomachejskiej" Arystotelesa

 

 

3

dr Michał Zembrzuski

Pamięć i przypominanie jako sposoby odnoszenia się do przeszłości a historia filozofii

 

4

dr Magdalena Płotka

Metody historii filozofii a badania nad źródłami paleograficznymi

5

dr Andrzej M. Nowik

Tomistyczne ujęcie metodologii historii filozofii

 

6

ks. dr Adam Filipowicz

roblem filozoficznie ważny na podstawie "De Alexandri Magni fortuna aut virtute" Plutarcha z Cheronei

 

 

Uwaga

prezentacja do referatu wygłoszonego na Konferencji;

 tekst referatu wygłoszonego na Konferencji;

materiały dodatkowe.

 

Szczególne zainteresowanie ze strony organizatorów spotkania wzbudziła teza E. Gilsona stwierdzająca, że to metafizyka jest ostateczną podstawą decydującą o charakterze danej filozofii oraz stanowi kryterium uznania poszczególnych historycznych koncepcji za „filozoficzne”. Temu to zagadnieniu poświęciliśmy najwięcej czasu w dyskusji z Profesor Sabiną Kruszyńską oraz innymi uczestnikami gdańskiego projektu metodologicznego.

 

  

Ks. dr Adam Filipowicz z Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW oraz dr Magdalena Płotka i Michał Zembrzuski z Natalią Herold, studentką Uniwersytetu Gdańskiego i laureatką naszego konkursu filozoficznego z 2009 roku

 

Pomimo różnic w zajmowanych stanowiskach, spotkanie na UG było wyjątkowo owocne. Liczymy na dalszą gdańsko-warszawską współpracę w ramach naszych projektów metodologicznych.

 

Sprawozdanie: Magdalena Płotka

 

 

 

 Na plaży w Rewie

 

 

 Krzyż Morski w Alei zasłużonych ludzi morza w Rewie 

 

 

 Na końcu Mierzei Rewskiej, zwanej po kaszubsku Szpyrk

 

 

 Mierzeja Rewska z Krzyżem Morskim