Obrona doktorska

Katarzyny Wasilewskiej-

Zembrzuskiej

16 grudnia 2009

Tytuł pracy doktorskiej: Filozofia społeczna średniowiecznych filozofów arabskich jako synteza myśli greckiej i tradycji muzułmańskiej.

 

 

 

 

Skład Komisji:

Przewodniczący Komisji: ks. prof. UKSW dr hab. Jan Krokos

 

Promotor pracy: prof. UKSW dr hab. Artur Andrzejuk

 

Recenzenci: prof. zw. dr hab. Marek M. Dziekan      

                    prof. UKSW dr hab. Tadeusz Klimski

 

Członkowie: ks. prof. UKSW dr hab. Maciej Bała

                     prof. UKSW dr hab. Anna Lemańska

                     ks. prof. UKSW dr hab. Paweł Mazanka

                     ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Moń

                     ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec

                     prof. dr hab. Edward Nieznański

                     prof. UKSW dr hab. Ewa Podrez

 

Sekretarz obrony: mgr Bożena Listkowska

 

Przebieg obrony pracy doktorskiej

Posiedzenie Komisji otworzył ks. prof. UKSW dr hab. Jan Krokos, witając przybyłych gości, członków Komisji oraz doktorantkę.

Po powitaniu prof. UKSW dr hab. Artur Andrzejuk, promotor pracy, zaprezentował życiorys naukowy mgr Katarzyny Wasilewskiej-Zembrzuskiej, a następnie doktorantka przestawiła główne tezy swojej rozprawy:

a) Filozofia społeczna średniowiecznych filozofów arabskich jako synteza myśli greckiej i tradycji muzułmańskiej.

b) Teoria człowieka jako podstawa filozofii społecznej.

c) Społeczeństwo i państwo jako realizacja naturalnej dla człowieka potrzeby zrzeszania się i współpracy.

d) Władza jako konsekwencja życia we wspólnocie.

 

Profesorowie: (od lewej) Artur Andrzejuk (promotor pracy), Marek M. Dziekan (recenzent),

ks. Jan Krokos (Dziekan WFCh, przewodniczący Komisji) i Tadeusz Klimski (recenzent). 

 

 

 

Doktorantka prezentuje tezy swojego doktoratu

 

Po tym wystąpieniu zabrali głos recenzenci rozprawy doktorskiej przedstawiając przygotowane recenzje, do których treści ustosunkowała się doktorantka. Następnie           mgr Katarzyna Wasilewska-Zembrzuska odpowiadała na pytania członków Komisji (które zadali: ks. prof. E. Morawiec, prof. E. Nieznański, ks. prof. R. Moń, ks. prof. P. Mazanka, prof. E. Podrez, ks. prof. J. Krokos) oraz obecnych na sali gości (mgr N. Weremowicz             i mgr J.Idźkowski).

 

 

Doktorantki (od lewej) N.Weremowicz, M. Banasiak i B.Listkowska

 

Następnie doktorantka i goście opuścili salę, w której odbyła się dyskusja recenzentów i członków Komisji nad publiczną obroną pracy doktorskiej. Po dyskusji głosowano nad wnioskiem o  rekomendowanie Radzie Wydziału nadania doktorantce stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii.

W wyniku głosowania Komisja postanowiła przedstawić Radzie Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW uchwałę o nadanie mgr Katarzynie Wasilewskiej-Zembrzuskiej stopnia naukowego: doktor nauk humanistycznych.

 

Zdjęcie pamiątkowe na zakończenie obiadu doktorskiego

 

 

 

Katarzyna i Michał Zembrzuscy

 

 

 

Sprawozdanie: Bożena Listkowska

Zdjęcia: Izabella Andrzejuk