badania
Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na papieskiej Mszy św. w Warszawie, 26 maja 2006 roku