ZAPRASZAMY NA PROMOCJĘ PUBLIKACJI

Tomasz z Akwinu

Komentarz do De hebdomadibus Boecjusza

Przekład i opracowanie

Michał Zembrzuski
 

 2 czerwca 2021 roku, godz. 19.00

 

Spotkanie za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams

poprowadzi dr hab. Magdalena Płotka

Dołącz do spotkania na komputerze lub w aplikacji mobilnej

http://bityl.pl/1naa4

lub skorzystaj z alternatywnego linka:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDJiZDY1NDAtYmI4MC00MzI4LWIyNmMtNzk0NzBmZjZmMDkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225c9f8535-9676-4480-8f9e-b584be248bd7%22%2c%22Oid%22%3a%22db5bfa9f-cbc7-4b7f-bb54-7064090766aa%22%7d

E-BOOK do pobrania gratis

https://bit.ly/2TlsfP9
 

 

 

 

 

 

Autorem traktatu De hebdomadibus jest Boecjusz, nazywany ostatnim Rzymianinem i zarazem pierwszym filozofem średniowiecza. W tym niewielkim rozmiarami tekście znaleźć możemy próbę odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób substancje są dobre, nie będąc substancjalnymi dobrami? Pytanie, które postawił Boecjusz, dotyczy natury dobra w rzeczach, które nie są najwyższym dobrem, a w dalszej kolejności także samej relacji wszystkich rzeczy do najwyższego bytu.

Tomasz z Akwinu komentując ten tekst odniósł się do zawartej w nim problematyki i wyraził swoje własne, filozoficzne rozumienie rzeczywistości. Szczególną uwagę poświęcił rozumieniu bytu, jedności i dobra, prezentując jednocześnie w subtelny sposób problematykę aktu istnienia jako najważniejszego pryncypium bytu.
Traktat Boecjusza, jak również komentarz Tomasza z Akwinu doczekały się licznych studiów. Jednak po raz pierwszy na język polski został przełożony komentarz Akwinaty i opracowane zostały najważniejsze zarówno zagraniczne, jak i polskie interpretacje. We wprowadzeniu do tłumaczenia, jego Autor przedstawił własne rozumienie tego traktatu, a także analizy dotyczące jego treści.

Wydanie monografii zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.