Rocznik Tomistyczny

ROCZNIK TOMISTYCZNY

 

 

http://roczniktomistyczny.pl/wp-content/uploads/2015/02/okladkaRT8_small.jpg

 

 

8 (2019)

 

 

 

Od Redakcji


W ręce Państwa przekazujemy już ósmy numer „Rocznika Tomistycznego”. Jednym z tematów przewodnich zebranych artykułów jest diagnoza współczesnego systemu edukacyjnego. W kwietniu 2019 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona problemom współczesnego szkolnictwa wyższego. Kilka pierwszych tekstów „Rocznika Tomistycznego” stanowi owoc refleksji uczestników tej konferencji. Rozważania te nie tyle są analizą realizowanej obecnie reformy szkolnictwa wyższego, co raczej koncentrują się na dociekaniu filozoficznych podstaw edukacji.
Ponadto, jak zwykle w „Roczniku Tomistycznym”, mamy analizy źródłowe na podstawie tekstów św. Tomasza, przekłady, recenzje i sprawozdania. Dwa artykuły są poświęcone filozofii Awicenny i relacji jego filozofii do myśli św. Tomasza z Akwinu. Obecny numer zawiera również teksty z pogranicza filozofii i teologii tomistycznej, a także z antropologii. Najwięcej artykułów jednak dotyczy zagadnień przekrojowych, problemowych, porównawczych. Znajdziemy więc teksty zestawiające myśl Tomasza z filozofami nowożytnymi (I. Kantem, A. Comte’m, Dietrichem von Hildebrandem), omówienie polemik między poszczególnymi środowiskami tomistycznymi, a także analizy takich problemów jak patriotyzm, koncepcja życia, małżeństwo, itp.
Chcę też zwrócić uwagę na edycje oraz przekłady słynnego pisma Al-Kindiego O intelekcie. Publikujemy jego arabski oryginał wraz z przekładem na język polski oraz tłumaczenie łacińskie, przypisywane Dominikowi Gundissalviemu, wraz jego z polskim przekładem. Zabieg ten pozwala – jak sądzę – śledzić „filtry” i „pryzmaty” filozoficzne, przez które przechodziła podjęta w tekście problematyka intelektu i poznania intelektualnego.
Co więcej, w imieniu całego zespołu redakcyjnego mam przyjemność poinformować, że Redakcja – pragnąc dostosować się do wymogów „świata wirtualnego”, w którym zresztą nasz Rocznik funkcjonuje od swego początku – „umiędzynarodowiła” jeszcze bardziej czasopismo, przypisując artykułom numery DOI oraz modernizując stronę www.roczniktomistyczny.pl . Chcielibyśmy w tym miejscu podziękować Zarządowi Naukowego Towarzystwa Tomistycznego za wsparcie tej inicjatywy. Przede wszystkim zaś serdeczne podziękowania należą się przyjaciołom Rocznika Tomistycznego, którzy – za pośrednictwem Naukowego Towarzystwa Tomistycznego – pomogli nam w tej sprawie: ks. prałatowi Piotrowi Korduli, dr. Pawłowi Bromskiemu, dr. Markowi Prokopowi oraz mgr. Marianowi Krykowi.

Magdalena Płotka
Zastępca Redaktora Naczelnego
 

 

DOSTĘP: http://roczniktomistyczny.pl/najnowszy-tom

 

Sprzedaż i dystrybucja

 

www.vb.com.pl