„Filozofie i teologie. Historia Powiązań, waśni i współpracy”

Sprawozdanie z udziału pracowników i współpracowników Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

 15 maja 2017 roku

 

 

 

http://pozornie-zalezna.blog.pl/files/2016/07/katowice-atrakcje-miasta-3.jpg

 

 

W dniu 15 maja 2017 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa,  zatytułowana: Filozofie i teologie. Historia Powiązań, waśni i współpracy. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Filozofii oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Szeroko zakrojony temat konferencji - zgodnie z zamysłem organizatorów – przyniósł w efekcie dużą różnorodność tematów, podejmowanych w trakcie obrad.

Wśród prelegentów wystąpili także pracownicy i współpracownicy Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW: mgr. Karolina Ćwik, prof. Artur Andrzejuk i Izabella Andrzejuk.

 

 

   Dr Izabella Andrzejui i mgr Karolina Ćwik

   z Prodziekanem ds. Nauki Wydziału Teologicznego UŚ ks. dr hab. Jackiem Kempą  

 

 

Karolina Ćwik, doktorantka Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW, zaprezentowała referat zatytułowany: Wpływ filozofii na kształtowanie się dogmatów chrystologicznych. W swoim wystąpieniu podjęła próbę historycznego przedstawienia kształtowania się dogmatów chrystologicznych, a także starała się przedstawić, jaki wpływ miała filozofia na formowanie się wiary w Chrystusa. Prelegentka zaprezentowała swoje ujęcie na przykładzie pierwszych sześciu soborów.

 

 

   Mgr Karolina Ćwik podczas wygłaszania swojego referatu  

 

 

   Mgr Karolina Ćwik  

 

 

Z kolei prof. Artur Andrzejuk, kierownik  Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW, w swoim referacie, zatytułowanym: Wzajemne relacje pomiędzy filozofii ą i teologią w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, skupił się zasadniczo na dwóch kwestiach, które - jak się wydaje - były dla Akwinaty ważne, co do rozróżnienia przedmiotu i metody obu nauk. Po pierwsze, omówił problematykę udziału rozważań filozoficznych w teologii. Tu prelegent wskazał na wagę określenia warunków korzystania z filozofii na terenie teologii. Po drugie,  zaprezentował Tomaszowe określenie metodologicznego statusu teologii, ujmowanej przez niego jako nauka teoretyczna oraz w pewnych aspektach praktyczna, posiadająca swój własny przedmiot, własne sposoby argumentowania i będącą jednym z rodzajów ludzkiej wiedzy.

 

 

   Prof. dr hab. Artur Andrzejuk  

 

 

Z kolei dr Izabella Andrzejuk z Wyższej Szkoły Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych w swoim referacie, zatytułowanym: Philosophia ancilla Theologiae est? Wzajemne relacje filozofii i teologii w ujęciu Aleksandra Żychlińskiego, podjęła problem rozumienia przez tego XX-wiecznego tomistę zależności między filozofią a teologią. Prelegentka najpierw krótko określiła charakterystyczne cechy tomizmu, uprawianego przez Żychlińskiego, następnie - po zaprezentowaniu przedmiotu i metody obu dyscyplin - przeszła do scharakteryzowania ich wzajemnych powiązań. Zdaniem I. Andrzejuk, Żychliński przyjmował służebność filozofii względem teologii, jednak dostrzegał również niemożność uprawiania teologii bez filozofii (i to filozofii tomistycznej), widząc w niej fundament dla nauki opartej na prawdach objawionych.

 

 

   Prof. dr hab. Artur Andrzejuk z kartą tytułową swojego referatu  

 

 

Ponieważ w ramach konferencji podejmowano tematy nie tylko z zakresu klasycznie rozumianych zależności między filozofią a teologią, lecz także związku, zależności i wpływu innych nauk oraz ideologii na teologię, to po każdej części konferencji trwały ożywione i ciekawe dyskusje.

 

Izabella Andrzejuk