„POSTPRAWDA, POSTPOLITYKA, POSTSZTUKA.
CZY JESZCZE POTRZEBUJEMY FILOZOFII?”

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki

 2 czerwca 2017 roku

 

 

 

W dniu 2 czerwca b.r., w siedzibie Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie, odbyła się konferencja, zatytułowana: „Postprawda, pospolityka, postsztuka. Czy jeszcze potrzebujemy filozofii”.

Konferencja była podzielona na trzy części: plenarną, obrady w dwóch sekcjach oraz panel. W ramach części plenarnej wystąpili: dr hab. Kordula Świętorzecka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Parę logicznych uwag o braku symetrii między prawdą i fałszem); dr hab. Maria Boużyk z UKSW (Postedukacja - o poszukiwaniu dróg humanizacji kształcenia); dr hab. Tomasz Pawlikowski z Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi (Klasyczne ujęcia problemu prawdy w post-świecie); dr Dawid Lipski z UKSW (Jakiej filozofii potrzebuje polska szkoła?); ks. dr hab. Jacek Grzybowski z UKSW (Zło w polityce - filozofia i etyka szansą wspólnoty?);  prof. Artur Andrzejuk z UKSW (Personalizm tomistyczny wobec nowoczesnej i ponowoczesnej antropologii); ks. dr Jarosław Sobkowiak z UKSW (Prawda o prawdzie. Pomiędzy faktem a interpretacją); dr hab. Mirosław Murat z Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki (Bunt mas po buncie mas- człowiek poszukujący  „egzystencjalnego sensu”).

Kolejne referaty zostały wygłoszone w ramach podziału na dwie sekcje. W pierwszej z nich wystąpili:  

dr hab. Jolanta Kociuba z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, (Narracyjne podejście w psychologii - próba relatywizowania prawdy); Michał Zembrzuski z UKSW (Czy można nienawidzić prawdy? Tomasza z Akwinu odpowiedź na pytanie „dlaczego x nie lubi metafizyki”?); mgr Natalia Herold z Uniwersytetu Warszawskiego (Gustawa Le Bon „Psychologia tłumu” jako podstawa do wyjaśnienia fenomenu postprawdy); dr Adam P. Olechowski z WSSMiA (Postprawda i dezinformacja orężem w wojnach nowego typu);  ks. dr hab. Andrzej Kobyliński z UKSW (Myślenie apokaliptyczne i nihilizm mistyczny w filozofii Massima Cacciariego); dr Jerzy Niepsuj z Wojskowej Akademii Technicznej (Postprawda i postpolityka jako źródła paradoksów występujących we współczesnym polskim myśleniu o obronności państwa); dr Izabella Andrzejuk z Wyższej Szkoły Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych (New Age - mistycyzm ponowoczesności?).

W sekcji drugiej wystąpili następujący prelegenci: dr hab. Maciej Kociuba z UMCS (Cywilizacja zachodnia na progu samozniszczenia.  Antyracjonalne nowe ideologie przeciw racjonalności nauki i filozofii); mgr Karolina Ćwik z UKSW (Nowe rozumienie cnót. Propozycja André Comte-Sponville’a); mgr Anna Mandrela z Uniwersytetu Jagiellońskiego (Walka o prawdę. Reginald Garrigou-Lagrange w sporze filozoficznym z modernizmem i nową teologią); mgr Bożena Zawada  z UKSW (Ponadczasowa prawda w ujęciu św. Augustyna, a postprawda); mgr Ewa A. Pichola z UJ (Afektywne fenomenologiczne poznanie realistyczne D. von Hildebranda  w kontekście postprawdy w filozofii); mgr Jakub Kiersikowski z UKSW (Kratylos - patron postmodernizmu); Bartłomiej K. Krzych z Uniwersytetu Rzeszowskiego („Śmierć filozofii! Filozofia umarła!” - czy współczesna fizyka wyjaśnia (Wszech)świat?); mgr Paulina Biegaj z UJ, oraz z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (Czy aby żyć musimy filozofować? Filozofia a życie w XXI wieku i potoczne doświadczenie).

Ostatnim akordem konferencji była dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli z różnych dziedzin naukowych oraz z twórcami i artystami. Panel prowadził dr Paweł Bromski, rektor WSSMiA.

Uczestnicy panelu:

1.       Dr hab. Mieczysław Knut - Kontemplacja i sztuka

2.       Dr hab. Jolanta Kociuba - Tożsamościotwórcze funkcje kultury i uczestnictwo w kulturze. Twórczość  jako poszukiwanie tożsamości. Twórczość - od tożsamości indywidualnej do  kulturowej.  Rola dzieła sztuki w kształtowaniu tożsamości. Aktywność twórcza a tożsamość

3.       Dr hab. Maciej Kociuba - Kognitywna funkcja sztuki. Komunikacja między twórcą a odbiorcą za pośrednictwem sztuki. Wielowarstwowość dzieła a tradycja kultury (analiza zostanie dokonana na przykładzie dzieł literackich, plastycznych i muzycznych)

4.       Stefan Kruczkowski - Aproksymacja relacji kosztów dóbr kultury do kosztów technologii, żywności i biorekreacji jako prawdopodobny czynnik przemiany cywilizacyjnej w połowie XXI wieku

5.       Dr hab. Mariola Lemonnier  - Czy kultura może rozwijać się bez pieniędzy? 

6.       Dr hab. Mirosław Murat - Artysta w ponowoczesności. Wykład naukowy, jako dzieło sztuki

7.       Dr hab. Waldemar Paruch - Pracownik nauki jako twórca kultury ?

8.       Krzysztof Sadowski  - Ustawa o statusie twórcy wyrazem polityki kulturalnej państwa

Po wszystkich częściach konferencji trwały ożywione dyskusje, które prowadzący musieli niejednokrotnie przerywać ze względu na ograniczenia czasowe. Konferencję zakończyło krótkie podsumowanie dra P. Bromskiego.

 

Izabella Andrzejuk

 

 

Prof. Kordula Świętorzecka (UKSW)

Prof. Maria Boużyk (UKSW)

Prof. Tomasz Pawlikowski

Dr Dawid Lipski (UKSW)

Ks. prof. Jacek Grzybowski (UKSW)

Prof. Artur Andrzejuk (UKSW)

Ks. dr Jarosław Sobkowiak (UKSW)

Dr Mirosław Murat (WSSMiA)

Płk dr Jerzy Niepsuj, gen. bryg. Artur Kołosowski i prof. Artur Andrzejuk

Płk dr Jerzy Niepsuj i gen. bryg. Artur Kołosowski

Dr Urszula Wolska, dr Jerzy Mańskowski (z tyłu) i prof. Mieczysław Knut

Lic. Bartłomiej Krzych (URz)

Dr Michał Zembrzuski

Prof. Maciej Kociuba (UMCS)

Ks. dr Jarosław Sobokowiak, prodzekana Wydziału Teologicznego UKSW

Mgr Natalia Herold

Mgr Anna Mandrela (UJ)

Ks. prof. Andrzej Kobyliński i dr Michał Zembrzuski

Dr Adam Olechowski (WSSMi A)

Mgr Karolina Ćwik (UKSW)

Mgr Bożena Zawada (UKSW)

Ks. prof. Andrzej Kobyliński z dr Izabellą Andrzejuk

Ks. prof. Andrzej Kobyliński

Dr Izabella Andrzejuk

Mgr Natalia Herod (z tyłu), prof. Tomasz Pawlikowski i płk dr Jerzy Niepsuj

Dr Michał Zembrzuski

Płk dr Jerzy Niepsuj

Dr Paweł Bromski i mgr Jan Bromski

Mgr Ewa Pichola (UJ)

Mgr Karolina Ćwik

Mgr Paulina Biegaj (UJ)

Mgr Natalia Herold

Sadowski

Prof. Mariola Lemounier

Mgr Jan Bromski z....