IX Seminarium Filozofii Polskiej

Konteksty lokalne i uniwersalne

Kraków, 21-22 września 2017

 

 

 

 

Tematem ramowym konferencji zorganizowanej przez Zakład Filozofii Polskiej UJ w Krakowie topografia była filozofii polskiej, jej więzi ze światem, Europą i krajami sąsiadującymi, rozwój w rytmie przemian kraju oraz różnorodne definicje i autodefinicje. Szczegółowe zaś kwestie dotyczyły następujących zagadnień:

 

  1. Jaki wkład wnieśli filozofowie w rozwój Rzeczypospolitej i Jej relacji wewnętrznych oraz zewnętrznych?

  2. W jakiej mierze przyczynili się do recepcji obcych wzorców w kraju i - co wydaje się tematem mało zbadanym - recepcji kultury polskiej w innych krajach?

  3. Jak przedstawiają się osobiste losy filozofów w różnych zakątkach Polski, Europy i świata - i jak rzutują one na rozwój myśli filozoficznej?

  4. Last but not least: jakich intuicji, kategorii i teorii dostarcza dziś filozofia polska dla zrozumienia świata, który waha się między globalizacją a izolacjonizmem?

 

Dr hab. Paweł Polak, prof. UPJPII przewodniczy obradom sekcji, za stołem prezydialnym: dr hab.Piotr Bartula (z lewej) i prof. dr hab. Marcin Karas

 

W dniu 22 września 2017 roku, w sekcji, której przewodniczył dr hab. Paweł Polak, prof. UPJPII referaty wygłosili: Prof. dr hab. Artur Andrzejuk (UKSW) - Odmiany tomizmu na Zachodzie i w Polsce oraz Dr Izabella Andrzejuk (WSKPiSM) - Tymon Terlecki: "Polska a Zachód"

 

Prof. Artur Andrzejuk podczas wygłaszania referatu

 

 

dr Izabella Andrzejuk w rozmowie z prof. Marcinem Karasem