Etyka w encyklikach Jana Pawła II

Prelekcje dr Izabelli Andrzejuk w parafii polskiej w Bostonie (Wschodnia Anglia)

 20 - 21 października 2017

 

 

http://static.panoramio.com/photos/large/24033913.jpg

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Norberta w Spalding

 

W dniu 20 października 2017 roku w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Norberta w Spalding oraz 21 października w kościele Matko Bożej w Bostonie dr Izabella Andrzejuk wygłosiła prelekcje zatytułowane "Etyka w encyklikach Jana Pawła II" Odniosła się w nich do myśli etycznej Jana Pawła II, zawartej w jego encyklikach, a konkretnie, w dwóch z nich: Veritatis splendor oraz Fides et ratio.

 

Dr Izabella Andrzejuk z ks. Stanisławem Kowalskim, proboszczem polskiej parafii w Bostonie, po prelekcji w kościele w Spaldingu

 

Prelegentka na początku wystąpienia przedstawiła papieskie rozumienie przedmiotu etyki jako nauki filozoficznej o zasadach postępowania moralnego. Następnie zwróciła uwagę, że dla Jana Pawła II problem moralności wiąże się nierozerwalnie z pytaniem człowieka o sens życia i o cel, który jest w stanie dać mu trwałe i nieprzemijalne szczęście. Oznacza to zarazem dla papieża, iż poznawanie prawdy i pragnienie dobra wynikają z ludzkiej natury. Odnosząc się do tak wyznaczonych potrzeb natury ludzkiej, I. Andrzejuk omówiła rolę i znaczenie prawdy oraz dobra w postępowaniu moralnym człowieka. Zwróciła ona też uwagę, iż związane prawdy z dobrem dla papieża nieodłącznie wiąże się z mądrościowym wymiarem aktywności ludzkiej, gdyż mądrość dla Jana Pawła II jest prawdą o dobru (ujmowaniem prawdy w kontekście dobrych skutków). Prelegentka zaznaczyła, że sprawność mądrości jest jednym z filarów moralnego postępowania człowieka w ujęciu Jana Pawła II, obok niej są nimi jeszcze sumienie – jako sąd intelektu o słuszności bądź niesłuszności naszego postępowania i wolność – jako realizowanie w naszych wyborach mądrości.

 

Izabella Andrzejuk podczas prelekcji w Bostonie

 

Podsumowując swoje wystąpienie, I. Andrzejuk, wskazała na proponowane przez papieża środki służące zachowaniu wierności prawdzie i dobru. Są one określonymi cnotami (sprawnościami kierującymi ku dobru). Pierwszą z nich jest pokora, która polega na odrzucenia pychy (by nie trwać w przekonaniu, że wszystko zawdzięczamy własnemu rozumowi). Drugą jest wytrwałość, dzięki której pamiętamy, że poznawanie prawdy jest nieustanną wędrówką. I wreszcie trzecią stanowi bojaźń Boża, za sprawą której człowiek potrafi uznać nieograniczoną transcendencję Boga.
Prelegentka wskazała jeszcze na jeden ważny aspekt prawdy w nauczaniu papieskim, a mianowicie osobowy jej wymiar. Człowiek bowiem, według Jana Pawła II, doskonali się przez relację z drugim człowiekiem, dlatego też wiara posiada tylko aspekt poznawczy ale również i osobowy. Dr Andrzejuk swoje wystąpienie zakończyła cytatem z encykliki Fides et ratio, gdzie papież wskazuje na wspólne cele Kościoła i filozofii, a mianowicie w obronę godności człowieka i głoszenie Ewangelii.