Filozoficzne aspekty mistyki
 

Sprawozdanie z konferencji naukowej

   Widok na Warszawę z siedziby Wyższej Szkoły Komunikowanie, Politologii i Stosunków Międzynarodowych - miejsca konferencji  

 

15 kwietnia 2016 roku

 

 

   Dr Michał Zembrzuski, dr Anna Kazimierczak-Kucharska, prof. Tomasz Pawlikowski, prof. Maria Boużyk, mgr Karolina Ćwik, dr Magdalena Płotka, ks. prof. Tomasz Stępień, dr Paweł Bromski, ks. dr Jarosław Sobkowiak, dr Izabella Andrzejuk, dr Robert Goczał   

 

 

W dniu 15 kwietnia b.r. odbyła się w siedzibie Wyższej Szkoły Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych, konferencja: „Filozoficzne aspekty mistyki”. Organizatorami konferencji byli przedstawiciele trzech ośrodków naukowych z Warszawy: pracownicy Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki oraz Wyższej Szkoły Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych.

Konferencja była podzielona na dwie części. Pierwszą część obejmowały obrady plenarne, wypełnione wystąpieniami profesorów z różnych środowisk naukowych Polski. Z kolei część druga obejmowała obrady w dwóch sekcjach.

W ramach konferencji prelegenci podejmowali szeroko zakrojoną problematykę mistyczną. Nie brakowało wystąpień poświęconych konkretnym postaciom w filozofii, podejmującym tematy zarówno z zakresu mistyki jak i ascetyki. Mogą tu przykładem posłużyć wystąpienia dra hab. Tomasza Pawlikowskiego (Mistyk i działacz religijny w ujęciu ks. A. Usowicza), dr. hab. Marii Boużyk (Wychowawcza rola modlitwy w ujęciu Jacka Woronieckiego), ks. dra hab. Andrzeja Kobylińskiego (Nietzsche, zdrowie i piękno. Mistyczna przyszłość wiary chrześcijańskiej według Karla Rahnera i Madeleine Sémer), dr Anny Kazimierczak-Kucharskiej (Filozoficzne aspekty mistyki Ewagriusza z Pontu), mgr Karoliny Ćwik (Duchowość ateistyczna. Propozycja André Sponville`a), studenta Bartłomieja Krzycha (R-M. Garrigou-Lagrange OP. Filozof i teolog. Mistyk?), dr Izabelli Andrzejuk (Poznanie „przez współodpowiedniość natur” a doświadczenie mistyczne. Jacquesa Maritaina rozumienie doświadczenia mistycznego).

Inną jeszcze grupę tematyczną wystąpień, prezentowały referaty „problemowe”, to znaczy skupione wokół określonej problematyki mistyczno-filozoficznej. I tak do nich można zaliczyć tematy podjęte przez: ks. dra hab. Tomasza Stępnia (Negacja czy afirmacja? Dwa modele mistycyzmu Ojców Kościoła), dra hab. Aleksandra Bańki (Doświadczenie mistyczne w świetle sporu między esencjalizmem a kontestualizmem), dra Roberta Goczała (Theologia mystica vs Metaphysica rationalis – spór o formę doświadczenia mistycznego w scholastyce XVII wieku), dra Michała Zembrzuskiego (Intelekt czynny i kontemplacja. Współczesna dyskusja o uczestniczeniu intelektu czynnego w świetle Bożym), mgr Pauliny Biegaj (Łączność człowieka z Bogiem a wyobraźnia w filozoficznym myśleniu wokół mistyki), dr Magdaleny Płotki (Kontemplacja jako działanie, działanie jako skutek kontemplacji. Z problematyki sporu o vita activa - contemplativa w średniowieczu), dra Dawida Lipskiego (Koncepcje doświadczenia mistycznego a pluralizm religijny).

W ramach obrad konferencji pojawiły się także referaty luźniej związane z filozoficznymi aspektami mistyki, które podejmowały sam temat mistyki w kulturze chrześcijańskiej, bądź w innych kulturach, bądź też omawiały określone elementy życia religijnego. Do nich należały wystąpienia: prof. Artura Andrzejuka (Ascetyka i mistyka w Modlitewniku Gertrudy Mieszkówny), ks. dra Jarosława A. Sobkowiaka (Człowiek „mistyczną świątynią Boga”. Koncepcja człowieka w pismach bł. Stanisława Papczyńskiego), mgr Agaty Płaxińskiej (Simone Weil – mistyczka XX wieku?), dra Adama P. Olechowskiego (Tai Chi – między sztuką walki a ćwiczeniem duchowym).

Wszystkie poszczególne części konferencji kończyły się ciekawymi, a niejednokrotnie ożywionymi dyskusjami, które niekiedy prowadzący sekcje musieli przerywać ze względu na przekroczony dla dyskusji czas.

 

 

Izabella Andrzejuk


 

   Ks. dr hab. Tomasz Stępień, prof. UKSW  

 

   Dr hab. Tomasz Pawlikowski, prof. WSEZiNS w Łodzi  

 

   Dr hab. Maria Boużyk, prof. UKSW  

 

   Prof. dr hab. Artur Andrzejuk  

 

   Dr hab. Aleksander Bańska, prof. UŚ w Katowicach  

 

   Ks. dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. UKSW  

 

   mgr Paulina Biegaj (UJ), lic. Natalia Herold, dr Anna Kazimierczak-Kucharska (UKSW)  

 

   Mgr Karolina Ćwik (UKSW)  

 

   Dr Robert Goczał, PWT we Wrocławiu  

 

   Dr Magdalena Płotka (UKSW)  

 

   Ks. dr Jarosław Sobkowiak, prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW  

 

   Lic. Bartłomiej Krzych (URz)  

 

   Dr Michał Zembrzuski (UKSW)  

 

   Mgr Agata Płazińska (Akademia Ignatianum w Krakowie)  

 

   Dr Adam Paweł Olechowski (WSSMiA)  

 

   Dr Dawid Lipski (UKSW)  

 

   Dr Anna Kazimierczak-Kucharska (UKSW)  

 

   Dr Izabella Andrzejuk (WSKPiSM)  

 

   Dr Izabella Andrzejuk (WSKPiSM) oraz Dr Magdalena Płotka (UKSW)   

 

   Dr Paweł Bromski, rektor WSSMiA  

 

   Najbardziej wytrwali uczestnicy konferencji ...