Sprawozdanie z udziału przedstawicieli Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW w międzynarodowej konferencji naukowej

 

Katowice, 23-24 kwietnia 2015

 

„Oblicza Mistyki”

  
 

 

 

   Dr Izabella Andrzejuk, mgr Karolina Ćwik, dr Anna Kazimierczak-Kucharska  

 


W dniach 23-24 kwietnia 2015 roku przedstawiciele Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Oblicza Mistyki” zorganizowanej przez Wydział Teologiczny oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Pierwszego dnia konferencji wykład pt. „Intelektualny charakter kontemplacji według Ewagriusza z Pontu” wygłosiła dr Anna Kazimierczak-Kucharska, która zaprezentowała poszczególne etapy występujące w myśli pontyjskiego mnicha. Wnioski płynące z wykładu były inspirujące, ponieważ skupione były nie tylko wokół problematyki kontemplacji i mistyki, ale również starożytnej filozofii pogańskiej jako swoistego archetypu w kontemplacyjnym sposobie życia mnichów. Ożywiona dyskusja po wystąpieniu dr Kazimierczak-Kucharskiej również stanowiła bodziec do dalszych wniosków oraz inspiracji. Dyskusja ta skupiona była w znacznej mierze na zasadniczych terminach dotyczących ascetyki i kontemplacji w starożytności, zaś wyraz zainteresowaniem tym wystąpieniem dały liczne dyskusje toczące się również w kuluarach.

 

   Dr Izabella Andrzejuk  

 


Drugiego dnia konferencji referaty wygłosiły dr Izabella Andrzejuk oraz mgr Karolina Ćwik. Wykład dr Andrzejuk pt. „Między ascetyką a mistyką. Mieczysława Gogacza interpretacja doświadczenia mistycznego” skupiony był na ukazaniu charakterystycznego ujęcia doświadczenia mistycznego przez prof. Gogacza. Prelegentka zwróciła uwagę na fakt, że jest to koncepcja silnie związana z poznaniem, które ma dwa etapy: etap mowy serca, czyli poznanie niewyraźne oraz etap poznania wyraźnego. Ponadto poznanie to M. Gogacz silnie wiązał z relacjami osobowymi, bez których nie można mówić o żadnym doświadczeniu mistycznym. Najważniejszym wnioskiem płynącym z wykładu dr Izabelli Andrzejuk było twierdzenie, że według Gogacza doświadczenie mistyczne nie jest w żadnej mierze potrzebne do świętości. Dyskusja pozwoliła na wyciągnięcie kolejnych wniosków, które wskazały, że do świętości wystarczy kontemplacja, lecz ze wszystkimi jej konsekwencjami związanymi z pewną przemianą swojego życia.
Mgr Karolina Ćwik wygłosiła wykład pt. „Rozwój duchowy człowieka a mistyka w ujęciu prof. Mieczysława Gogacza”. Referat ten również wzbudził zainteresowanie wśród odbiorców. Prelegentka zwróciła uwagę na charakter rozumienia przez Gogacza poszczególnych etapów podróży duchowej człowieka: drogi oczyszczenia, drogi oświecenia oraz drogi zjednoczenia. Samo zaś doświadczenie mistyczne skutkuje w człowieku przede wszystkim absolutną pewnością, że Bóg istnieje oraz że jest On obecny w człowieku.
Wykłady dr Andrzejuk oraz mgr Ćwik były wygłoszone w jednej sekcji. Ze względu na zbliżoną problematykę dyskusja była niezwykle ożywiona i dotykająca wielu ważnych zagadnień dotyczących nie tylko samego doświadczenia mistycznego i kontemplacji, ale również problematyki eschatologicznej w kontekście teologicznym, a także filozoficznym.
Konferencja „Oblicza Mistyki” charakteryzowała się ogromną różnorodnością i wielością wystąpień, które były bardzo ciekawe i pozwoliły na znaczne poszerzenie horyzontów odbiorców. Konferencja zaowocowała ponadto wieloma nowymi relacjami nawiązanymi wśród naukowców z różnych środowisk akademickich w całej Polsce.


 

 


Sprawozdanie: dr Anna Kazimierczak-Kucharska
Fotografie: mgr Daniel Kucharski