Człowiek i jego natura


1 października 2015

 

Sprawozdanie z wystąpienia dr Izabelli Andrzejuk w Białymstoku

  
 

 

 

   Dr Maria Kondzior, dyrektor Zespołu Szkół nr 17 w Białymstoku wita prelegentkę, dr Izabellę Andrzejuk oraz doradcę metodycznego wychowania i profilaktyki oraz wychowania do życia w rodzinie, mgr Barbarę Jocz  

 

 

W dniu 1 października 2015 roku odbył się wykład dr Izabelli Andrzejuk z Wyższej Szkoły Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, zatytułowany: Człowiek i jego natura”. Wykład był jednym z wielu zaplanowanych w ramach cyklu wykładów, które stanowić będą trzon kursu doskonalącego: „Ekologia prokreacji – metody rozpoznawania płodności”. Kurs jest adresowany do nauczycieli wychowania do życia w rodzinie i ma charakter interdyscyplinarny. Oznacza to, że podejmowana w jego ramach problematyka umieszczona jest w kontekście filozoficznym (filozofia człowieka), psychologicznym, biologicznym. a także metodycznym. Organizatorem kursu jest Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.

 

 

   Dr Izabella Andrzejuk 

 


Pierwsze spotkanie, które odbyło się w Zespole Szkół Nr 17 w Białymstoku, poprowadziła pani Barbara Jocz, doradca metodyczny wychowania i profilaktyki oraz wychowania do życia w rodzinie. Na początku przekazała ona głos dyrektorowi szkoły, dr Marii Kondzior, która przywitała prelegentkę oraz słuchaczy kursu i poprosiła o dalsze prowadzenie spotkania panią Metodyk.

 

 

   Uczestnicy kursu „Ekologia prokreacji – metody rozpoznawania płodności”  

 


Wystąpienie I. Andrzejuk obejmowało filozoficzne podstawy rozumienia natury człowieka. Prelegentka skupiła się na zaprezentowaniu wewnętrznej struktury człowieka, wskazując na przyczyny stanowiące o tym, że człowiek jest (istnienie) i czym jest (istota). I. Andrzejuk zwróciła także uwagę, iż naturą człowieka jest jego istota ze względu na przysługujące tej istocie działania. Wśród „typowo ludzkich” działań, będących konsekwencją posiadania ludzkiej natury, prelegentka wymieniła: relacje osobowe, poznawanie, postępowanie (podejmowanie decyzji). Po omówieniu wszystkich tych sfer aktywności człowieka, I. Andrzejuk w podsumowaniu swojego wystąpienia zaznaczyła, iż relacje osobowe są najbardziej podstawowym przejawem aktywności człowieka jako osoby, zaś relacje poznawania i postępowania powinny służyć nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji osobowych.
Po zakończeniu wykładu Barbara Jocz podziękowała prelegentce, wyrażając nadzieję na to, że filozoficzne podstawy rozumienia człowieka i jego natury będą dla słuchaczy kursu ważną podstawą dla zrozumienia następnych, planowanych w ramach kursu wykładów.


Autor fotografii: Beata Wielgat (Nauczycielka ZS Nr 17 w Białystoku)