prezentacja Rocznika Tomistycznego

Prezentacja

ROCZNIKA TOMISTYCZNEGO

 

 

10 maja 2013 roku

 

 

 Prof. Artur Andrzejuk

 

 

W dniu 10 maja 2013 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ramach specjalnego posiedzenia Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej odbyła się prezentacja pierwszego numeru „Rocznika Tomistycznego" (1/2012).Spotkanie rozpoczął prof. Artur Andrzejuk, który jest redaktorem naczelnym i prawnym wydawcą „Rocznika”. Przywitał wszystkich zebranych, a imiennie – prof. Mieczysława Knuta, autora okładki „Rocznika” oraz prof. Tadeusza Klimskiego, członka Rady Naukowej „Rocznika”, byłego wieloletniego prorektora UKSW.

 

 


Następnie prof. Andrzejuk przedstawił krótko założenia, które przyświecały powołaniu tego czasopisma, wymienił wszystkich członków Rady Naukowej, zaznaczając, że skupia ona przedstawicieli prawie wszystkich środowisk tomistycznych w Polsce, a także dwóch znanych środowisk tomistycznych na świecie.

 

Prof. Mieczysław Knut z żoną, Urszulą Wolską

 

Omawiając problem recenzji tekstów do „Rocznika”, prof. Andrzejuk podkreślił szczególną rolę prof. Antoniego B. Stępnia, który nie tylko starannie i bardzo rzetelnie zrecenzował wszystkie teksty w języku polskim i angielskim, ale także zaprosił do siebie całą redakcję, której przedstawił swoistą „teorię czasopisma naukowego”, podział czasopism, najważniejsze zasady pracy redakcyjnej i podzielił się swoimi doświadczeniami z czasów, gdy był redaktorem naczelnym „Zeszytów Naukowych” i „Roczników Filozoficznych”.

 

Antek Trepczyński, najmłodszy uczestnik spotkania z tatą, dr Marcinem Trepczyńskim,

lauratem nagrody im. prof. Mieczysława Gogacza w 2012 roku

 

Prof. Andrzejuk przedstawił też redakcję, redaktorów językowych i technicznych, a także odpowiedzialne za druk i dystrybucję wydawnictwo „von borowiecky”, którego prezesem jest absolwent filozofii ATK, Tadeusz Majcherek. Osobne podziękowania A. Andrzejuk przekazał mec. Jackowi Sińskiemu, który udzielił wszechstronnej pomocy przy wydaniu „Rocznika”.

 

Dr Michał Zembrzuski

 


Następnie dr Michał Zembrzuski, sekretarz redakcji, przedstawił zawartość działów: „Rozprawy i artykuły” oraz „Sprawozdania i recenzje”, a dr Magdalena Płotka, zaprezentowała działy: „Edycje” oraz „Tłumaczenia”. Oboje podkreślali udział studentów w podjętych pracach. Dr Płotka poinformowała ponadto, że „Rocznik” zawiera pierwszy słownik paleograficzny do rękopisów Pawła z Worczyna, mistrza Uniwersytetu Krakowskiego z XV wieku, a dr Zembrzuski zauważył, że w bieżącym roku ukazało się wiele książek dotyczących wprost myśli św. Tomasz lub szeroko pojętej filozofii tomistycznej i zachęcił zebranych do napisania ich recenzji do kolejnego numeru „Rocznika”.

 

Dr Magdalena Płotka


W ramach dyskusji, jako pierwszy głos zabrał, prof. Tadeusz Klimski, który wyraził swą radość z ukazania się pierwszego numeru „Rocznika Tomistycznego”, pogratulował redakcji pomysłu i jego realizacji oraz dostrzegł w tym kontynuację działań i planów prof. Mieczysława Gogacza. W tym kontekście z dezaprobatą odniósł się do faktu nieobecności na sali przedstawicieli władz Uczelni oraz Wydziału. W odpowiedzi, A. Andrzejuk wyjaśnił, że nikogo z władz nie zaprosił, gdyż żaden z przedstawicieli uczelnianego establishmentu nie zareagował na przekazanie mu lutym tego roku egzemplarza poprzedniej publikacji, wydanej poza Uniwersytetem, a podsumowującej wieloletnie badania prowadzone w UKSW nad „Modlitewnikiem” Gertrudy Mieszkówny i dedykowanej pamięci m.in. rektora UKSW ks. Ryszarda Rumianka, który zginął w katastrofie smoleńskiej.

 

Prof. Tadeusz Klimski, obok dr Jakub Wójcik

 


Jako drugi zabrał głos mgr Eryk Łażewski, który zauważył, że na stronie 210 jest błąd literowy w łacińskim tekście Pawła z Worczyna („urtum” zamiast „utrum”). Dr M. Zembrzuki wyjaśnił, że taka pomyłka pisarska jest od edytowanym rękopisie.
Zamykając posiedzenie, prof. A. Andrzejuk zaprosił wszystkich do pisania dobrych tekstów naukowych do „Rocznika Tomistycznego” i rozdał po egzemplarzu wszystkim obecnym.

 


 

Oprac. I.A.