prezentacja książki Adama Wielomskiego

Promocja książki

prof. Adamia Wielomskiego

 

 

 

 

TEOKRACJA PAPIESKA 1073 - 1378

Myśl polityczna papieży, papalistów i ich przeciwników

 

 

 

Siedzibą Muzeum Niepodległości jest pałac Przebendowskich i Radziwiłłów

(al. Solidarności 62 - przedłużenie Placu Bankowego)
 

www.muzeumniepodleglosci.art.pl

 

W dniu 16 kwietnia 2012 roku o godz. 17.00 w Muzeum Niepodległości przy al. Solidarności 62 w Warszawie odbyła się prezentacja książki prof. dra hab. Adama Wielomskiego pt. Teokracja papieska 1073–1378. Myśl polityczna papieży, papalistów i ich przeciwników . W spotkaniu i w dyskusji na temat książki, prowadzonej przez: red. Jana Engelgarda udział wzięli:  dyrektor Wydawnictwa „von borowiecky”, Tadeusz Majcherek, ks. dr Jacek Grzybowski z UKSW (autor m.in. książek: Miecz i pastorał. Filozoficzny uniwersalizm sporu o charakter władzy. Tomasz z Akwinu i Dante Alighieri; Jacques Maritain i nowa cywilizacja chrześcijańska), prof. Artur Andrzejuk oraz autor Teokracji papieskiej 1073–1378, prof. Adam Wielomski z Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach.

W spotkaniu uczestniczyli ponadto: dr Jakub Wójcik z UKSW, płk dr Jerzy Niepsuj, WAT i UKSW, dr Tadeusz Skoczek, dyrektor Muzeum Niepodległości.

 

Red. Jan Engelgard otwiera spotkanie. Od lewej siedzą: prof. Adam Wielomski,

ks. dr Jacek Grzybowski, prof. Artur Andrzejuk i dyr. Tadeusz Majcherek

 


Jako pierwszy wystąpił dyr. T. Majcherek, przedstawiając istotę treści opublikowanej książki. Ponadto zwrócił też uwagę na zmieniającą się w dziejach nauki pozycję politologii, która współcześnie rości sobie pretensje, aby zastępować filozofię czy historię. Zdaniem T. Majcherka A. Wielomski nie uległ tej tendencji w swojej książce.

 

Dyrektor Wydawnictwa „von borowiecky”,

Tadeusz Majcherek

 

 

 

www.vb.com.pl

 

Z kolei A. Wielomski dziękując zarówno gospodarzowi tego spotkania w osobie dyrektora Muzeum Niepodległości dra Tadeusza Skoczka jak i zaproszonym gościom oraz pozostałym uczestnikom, zaznaczył, iż pierwotnie prezentowana książka miała być wstępem do innej, planowanej przez niego publikacji na temat myśli politycznej Reformacji i Kontrreformacji.

 

Prof. Adam Wielomski


Następnie J. Grzybowski zwrócił uwagę na dwie istotne zalety prezentowanej książki:
1. Stanowi ona swoiste kompendium wiedzy na temat omawianych zagadnień (jest monografią, do której każdy, kto interesuje się tematem teokracji papieskiej, będzie chętnie zaglądał);
2. Posiada bardzo dobry warsztat. Na co dowodem są świetnie zrobione odnośniki i przypisy oraz doskonała narracja, dzięki której książkę czyta się jak powieść.
Ponadto J. Grzybowski zwrócił uwagę, że książka odnosi się także do czasów współczesnych, gdyż problem napięcia między doczesnością a myślą chrześcijańską jest wciąż aktualny. Książka – zdaniem Grzybowskiego – pozwala zrozumieć, co stanowi (stanowiło) istotę Europy.
Wśród słabych punktów książki J. Grzybowski wymienił brak metajęzyka.

 

Ks. dr Jacek Grzybowski


Z kolei A. Andrzejuk poprosił Autora o wyjaśnienie następujących terminów, którymi A. Wielomski posługuje się w swojej książce i poprosił o określenie ich wzajemnego stosunku do siebie: „teologia polityczna”, „eklezjologia polityczna”, „filozofia polityczna” oraz „myśl polityczna”. Ponadto Andrzejuk poprosił też o sugestię, w jakiej z tych dziedzin współcześnie Wielomski umieściłby relacje między Kościołem a państwem.

 

Prof. Artur Andrzejuk


A. Wielomski, odpowiadając na pierwsze z postawionych pytań, stwierdził, że:
a. Teologię polityczną rozumie jako dziedzinę, w której pojęcia prawne i polityczne mają swoje źródło w religii i teologii. A zatem na tym terenie nie można mówić o racjonalnym namyśle nad rzeczywistością.
b. „Eklezjologia polityczna” jest terminem przez niego samego utworzonym i oznacza naukę o Kościele i jego strukturze.
c. Filozofia polityczna z kolei to dziedzina opierająca się na racjonalnym namyśle nad rzeczywistością. Pozwala odpowiedzieć na pytanie: Jak ma wyglądać sprawiedliwe państwo i społeczeństwo.
d. Myśl polityczna z kolei, to całość refleksji na tematy polityczne i obejmuje wszystkie wspomniane wcześniej dziedziny (eklezjologię i teologię polityczną oraz filozofię polityczną).
Z kolei w ramach odpowiedzi na drugie pytanie A. Wielomski stwierdził, że współczesne relacje państwo – Kościół umieściłby na terenie filozofii politycznej.

 

Artur Andrzejuk i Tadeusz Majcherek, koledzy ze studiów filozoficznych w ATK

 

Kolejnym punktem spotkania były pytania z sali, po zakończonej „części oficjalnej” spotkania autorskiego, była możliwość osobistej rozmowy z Autorem książki, z czego wielu uczestników spotkania skorzystało.

 

Adam Wielomski (ur. 1972), dr hab. nauk politycznych, profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Kierownik Zakładu Współczesnej Myśli Politycznej w Instytucie Nauk Społecznych UP-H. Autor ponad dwustu publikacji naukowych nt. współczesnej myśli politycznej, min.: Od grzechu do apokatastasis. Historiozofia Josepha de Maistre'a (1999); Filozofia polityczna francuskiego tradycjonalizmu, 1789-1830 (2003); Hiszpania Franco. Źródła i istota doktryny politycznej (2006); Nacjonalizm francuski 1886-1940. Geneza, przemiany i istota filozofii politycznej (2007); Konserwatyzm. Główne idee, nurty i postacie (2007); Konserwatyzm między Atenami a Jerozolimą. Szkice postawerroistyczne (2009); Kościół w cieniu gilotyny. Katolicyzm francuski wobec Rewolucji 1789-1815 (2009); Faszyzmy łacińskie. Sen o rewolucji innej niż w Rosji i w Niemczech (2011); współautor Encyklopedii politycznej (2007) oraz książki Prawa człowieka i ich krytyka (2008). Redaktor Naczelny kwartalnika „Pro Fide, Rege et Lege".

 

                              


 

Oprac. dr Izabella Andrzejuk