PUNO

 

Międzynarodowa konferencja naukowa:

„Józef Maria Bocheński – między logiką a mądrością”

 

18-20 października 2012 roku

 

 

Sprawozdanie

 

W dniach 18-20 października 2012 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się międzynarodowa konferencja: „Józef Maria Bocheński – między logiką a mądrością”, zorganizowana przez tamtejszy Instytut Filozofii oraz Bydgoski Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

 

110-ta rocznica urodzin ojca prof. Józefa Marii Bocheńskiego stała się okazją do podjęcia refleksji nad bogatym dorobkiem tej barwnej postaci, obejmującym zarówno logikę, etykę, historię filozofii, jak i sowietologię.

Wśród uczestników konferencji znaleźli się  przedstawiciele uczelni krajowych, jak i zagranicznych w tym Szwajcarii i Francji.

Szerokie spektrum zainteresowań naukowych i filozoficznych o. Bocheńskiego, znalazło odzwierciedlenie w różnorodności treściowej wystąpień konferencyjnych.

 

Program konferencji:

18.10.

(1) Roger Pouivet (CNRS & Université de Lorraine) – Bocheński a kwestia niewyrażalności Boga;

(2) Korneliusz Policki (Szwajcaria) – Świat „swojski” i „nieswojski” – ojca Bocheńskiego fenomenologia otchłani;

(3) Anna Brożek (UW) – Autorytet jako element sytuacji imperatywnej. Na marginesie Bocheńskiego analizy pojęcia autorytetu;

(4) Rafał Wierzchosławski (KUL) – Logika autorytetu a socjologia nauki. W nawiązaniu do Bocheńskiego koncepcji autorytetu;

(5) prof. Edward Nieznański (UKSW) – Pierwsza formalizacja dowodu niezniszczalności formy samoistnej;

(6) Marek Porwolik (UKSW) – Ojca Bocheńskiego formalizacje pierwszej kwestii „Sumy Teologicznej” św. Tomasza z Akwinu.

(7) Stefan Konstańczak (Uniwersytet Zielonogórski) – O obowiązkach filozofii względem narodu i państwa – Józef Maria Bocheński w roli „sumienia” polskiej filozofii powojennej;

(8)Michał Adamczyk (Seminarium Bydgoskie) – J.M. Bocheńskiego propozycja nowej racjonalizacji myśli katolickiej;

(9) Wojciech Zieliński (UG) – Bocheńskiego zachęta do filozofii politycznej niepoprawności; (10) Robert Zadura (UMK) – Dzieciństwo i rodzina ojca Bocheńskiego – wykład multimedialny;

 

19.10.

(11) prof. Jan Woleński (UJ) – Bocheński a Koło Krakowskie;

(12) prof. Marek Lechniak (KUL) – J.M. Bocheńskiego zastosowanie logiki w analizie filozoficznej a współczesna ontologia formalna;

(13) Sylwester Warzyński (UKW) – Między ulotnością a afirmacją życia – J.M. Bocheńskiego problematyka mądrościowa;

(14) Anna Dziedzic (UW) – Sens życia według J.M. Bocheńskiego;

(15) Jan Franciszek Jacko (UJ) – Uwagi o naturze filozoficznego zabobonu;

(16) Aleksandra Horecka (UW) – Zastosowanie teorii Ajdukiewicza-Bocheńskiego do formułowania tez ontologicznych. Zarys semantyki nieendurantystycznej;

(17) Bożena Czernecka-Rej (KUL) – Józefa Bocheńskiego interpretacja sylogistyki modalnej; (18) Tomasz Mróz (Uniwersytet Zielonogórski) – Platoński „Eutyfron” w przekładzie J.Bocheńskiego;

(19) Dawid Pełka (UKSW) – Etyka wojskowa i jej współczesne egzemplifikacje w zawodach ratowniczych;

(20) Marcin Wiśniewski (sędzia Sądu Rejonowego w Sławnie) – Stosunek do nieprzyjaciela – próba oceny etyki wojskowej Józefa Bocheńskiego z punktu widzenia standardów międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych;

 

20.10.

(21) Piotr Kostyło (UKW) – Bocheński a religia statyczna;

(22) Marek Pepliński (UG) – Wybrane aspekty prawomocności epistemicznej wiary religijnej w świetle„Logiki religii” J.M. Bocheńskiego;

(23) Mariusz Kaniewski (KPSW) – Struktura dyskursu religijnego u Bocheńskiego a ontologia przedmiotu intencjonalnego Ingardena;

(24) Jarosław Strzelecki (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) – O semantycznej teorii analogii;

(25) Tomasz Barszcz (KUL) – Czy „Analogia” jest analogiczna? O pewnej krytyce J.M. Bocheńskiego koncepcji analogii;

(26) Kazimierz Czarnota (UW – Centrum Europejskie) – Kategorie syntaktyczne i znaczenie wyrażeń w ujęciu J.M. Bocheńskiego;

(27) Wojciech Banach (Uniwersytet Opolski) – Zagadnienie autorytetu. J.M. Bocheńskiego analiza problemu;

(28) Bożena Listkowska (UKW) – O „bełkocie” sfabrykowanego światopoglądu, czyli J.M. Bocheńskiego polemika z filozofią dialogu;

(29) Wojciech Wierzejski– Światopogląd, ideologia a filozofia w koncepcji o. Bocheńskiego.

 

Wygłoszone referaty, których prezentacja trwała do późnych godzin wieczornych, były przyjmowane z dużym zainteresowaniem i wskazywały na skalę oddziaływania i wkład o.Bocheńskiego w rozwój zagadnień, którymi się zajmował. Wśród prezentacji na szczególną uwagę zasługiwały te, które były wygłaszane przez bezpośrednich uczniów o.Bocheńskiego, niejako precyzujących jego poglądy w poszczególnych kwestiach. Zostało to znakomicie przedstawione przez  ks. dr Korneliusza  Polickiego, który towarzyszył swojemu mistrzowi przez kilkanaście lat pracy uniwersyteckiej we Fryburgu Szwajcarskim. Ciekawy referat-świadectwo, dotyczący ostatnich lat życia filozofa, który świadczył o nieustannym, aż do ostatnich chwil życia, zaangażowaniu naukowym o. Bocheńskiego, który starał poszerzać swoje horyzonty myślowe również poprzez nauki przyrodnicze, jednocześnie pozostając w ufności wobec relacji z Bogiem.

 

Niezwykle sugestywny, dotyczący rodziny oraz dzieciństwa o. Bocheńskiego, okazał się wykład multimedialny dra Roberta Zadury. Prezentacja, pełna nieznanych dotąd materiałów archiwalnych, pozwoliła poczuć "ducha epoki" oraz relacje i wartości w jakich był wychowywany dorastający przyszły ułan, filozof i zakonnik.

 

Mając na uwadze dorobek o. Bocheńskiego, budujące okazuje się dużego zainteresowanie konferencją oraz samym dorobkiem jej bohatera, zbyt mało znanego i wciąż odkrywanego w jego ojczyźnie. Trafne zatem wydaje się  stwierdzenie Dyrektora Instytutu Filozofii UKW w Bydgoszczy, prof. Dariusza Łukaszewicza, iż proces odzyskiwania spuścizny ojca profesora Bocheńskiego dla polskiej kultury i myśli filozoficznej następuje dopiero od kilkunastu lat.

Jako przedstawiciel naszej Katedry wygłosiłem referat:

 

"Etyka wojskowa i jej współczesne egzemplifikacje w zawodach ratowniczych"

(abstrakt i prezentacja)

 

 

  

Aula Mikotoksyn UKW w Bydgoszczy - miejsce konferencji.

 

 

 Ożywiona dyskusja po każdym z referatów

 

  

Prof. Edward Nieznański (UKSW) w trakcie dyskusji nad zastosowaniami logiki;

obok: ks. dr Marek Porwolik z Katedry Logiki UKSW

 

 

Dr Bożena Listkowska i dr inż. Dawid Pełka

 

 

Biorąc pod uwagę sprawność organizacyjną oraz dbałość o wysoki poziom merytoryczny, szczególne podziękowania należą się organizatorom m.in. w osobach: prof. Dariusza Łukasiewicza, prof. Ryszarda Mordarskiego, jak również naszej koleżance dr Bożenie Listkowskiej.

 

Sprawozdanie: dr inż. Dawid Pełka