badania

sprawozdanie z KONFERENCJI

 International Congress on Medieval Studies

organizowanej przez Western Michigan University

w USA w dniach 12-15 maja 2011 r.

 

  

 

 

 

W dniach 12- 15 maja 2011 dr Magdalena Płotka wzięła udział w międzynarodowym kongresie pt.  The 46th Congress on Medieval Studies, który odbył się na uniwersytecie Western Michigan (USA). Kongres na WMU stanowi coroczną okazję do spotkania ponad 3 000 badaczy średniowiecza z całego świata. Obejmuje ponad 500 sesji, workshopów, wystaw oraz wykładów panelowych.

 

 

Uniwersytet Western Michigan w Kalamazoo, MI, organizator Kongresu.

 

Tematyka tegorocznego kongresu obejmowała między innymi takie dyscypliny mediewistyki jak historia sztuki, historia literatury, architektura, teologia, językoznawstwo, a także filozofia. Wśród sekcji tematycznych Kongresu poświęconych filozofii średniowiecznej można wymienić szereg referatów poświęconych myśli św. Tomasza z Akwinu. Mediewiści prezentowali rozmaite wątki filozofii Akwinaty, począwszy od metodologicznych zagadnień uprawiania teologii (sekcja "The Theological Methodologies of Thomas Aquinas"), poprzez rozmaite zagadnienia moralne (sekcja "Aquinas: God and Morality), skończywszy na zagadnieniach metafizycznych (sekcja "Philosophy of Aquinas").  Na uwagę zasługuje seria sekcji "Know Thyself: Memory and Self-Knowledge in Augustine and Aquinas". Sekcja ta obejmowała szereg referatów poświęconych tematyce samopoznania i pamięci: Georgiana Huian z Uniwersytetu w Bukareszcie zaprezentowała referat dotyczący roli serca w procesie samopoznania u św. Augustyna (The role of the heart in the process of self-knowledge in Augustine's Writings), Thomas Losoncy wystąpił z tematem uzasadnienia samobójstwa z myśli św. Augustyna (Augustine on the Suicide's Reasoning), Magdalena Płotka zaprezentowała problem podmiotowości moralnej jako podstawy samopoznania w myśli św. Tomasza z Akwinu (Moral Subjectivity as the Basis of Selg-Cognition in Thomas Aquinas's Thought). Głównym celem referatu dr Płotki było wykazanie, iż problem poznania samego siebie w filozofii św. Tomasza z Akwinu rozpatrywany na gruncie rozumu praktycznego (samopoznaniu byłoby wtenczas zagadnieniem natury praktycznej) omija zarzut regresu w nieskończoność, który to zarzut może pojawić się, jeżeli samopoznanie ujmować na płaszczyźnie rozumu teoretycznego. Referat wywołał szereg pytań, które koncentrowały się na problemie natury samego rozumu praktycznego.

 

dr Magdalena Płotka przez budynkiem Western Michigan University w USA

 

  Po przerwie nastąpiła druga część sekcji. Zaprezentowano na niej kolejne cztery referaty, z których na uwagę zasługuje referat przedstawiony przez Therese Scarpelli Cory, omawiający interesujący problem jedności świadomości w myśli św. Augustyna i Tomasza, oraz referat Jamie Spiering, która wystąpiła z tematem dotyczącym pamięci rzeczy zmysłowych (Augustine, Thomas and the Memory of Things Sensed).

Prócz sekcji poświęconych problematyce myśli tomistycznej, można wymienić również sekcję "Medieval Skepticism", w ramach której Profesor Henrik Lagerlund z uniwersytetu Western Ontario przedstawił niezwykle ciekawy referat zatytułowany "The Turn to Epistemology". Lagerlund w swoim wystąpieniu omówił szereg czynników, które jego zdaniem przyczyniły się do obserwowanego na przełomie XIII i XIV wieku zwrocie ku epistemologii. Wśród przyczyn tego zjawiska wymienił po pierwsze, ogólny krytycyzm arystotelesowskiej metafizyki, po drugie, nowe teorie metafizyczne (Lagerlund zwrócił uwagę głównie na nowe teorie modalności wypracowane przez Jana Dunsa Szkota), po trzecie, reinterpretację arystotelesowskiej teorii poznania (zdaniem samego Lagerlunda zresztą owa reinterpretacja jest nieporozumieniem wynikłym z niezrozumienia Arystotelesa), oraz po czwarte, teorię treści mentalnych. Niezwykle drobiazgowy i rzetelny referat Henrika Lagerlunda wywołał wiele pytań i zaowocował zażartą dyskusją. 

 

 

  

Budynek Western Michigan University

 

 

 

Park kampusu uniwersyteckiego położony wśród malowniczych wzgórz Kalamazoo

 

 

Kongres w Kalamazoo niewątpliwie stanowił ważne wydarzenie w naukowym świecie mediewistyki. Bogactwo tematyki kilkuset przedstawionych podczas konferencji referatów sprawił, że udział w 46th International Congress on Medieval Studies okazał się niezwykle owocną płaszczyzną wymiany myśli mediewistów reprezentujących  bardzo różne wątki badań nad średniowieczem.

 

 

 

 

Sprawozdanie i foto: Magdalena Płotka