DZIEŃ UNIWERSYTECKI

W

Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jadwigi w Tczewie

 


12 GRUDNIA 2011 ROKU
 W ramach patronatu, jaki Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego sprawuje nad Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Jadwigi w Tczewie, w dniu 12 grudnia 2010 r. zorganizowano „Dzień Uniwersytecki”, podczas którego zamiast zwykłych zajęć szkolnych, dla niektórych klas, odbyły się wykłady prowadzone przez wykładowców UKSW.

Wykłady odbyły się po raz drugi w ramach projektu unijnego „Wspólnie mamy szansę” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem projektu jest realizacja programów rozwojowych trzech szkół: Publicznego Katolickiego Gimnazjum w Tczewie, Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Collegium Marianum w Pelplinie).

Wykłady odbywały się jednocześnie w dwóch grupach.

Wykład pierwszy pt. ARABIA INCOGNITA - TRADYCJA, KULTURA, FILOZOFIA prowadziła dr Katarzyna Wasilewska-Zembrzuska. Wykład został wzbogacony prezentacją multimedialną, interesującymi anegdotami oraz przedmiotami charakteryzującymi kulturę arabską.

 

 

Wykład drugi pt. OBRONA INTELEKTU – PRZED CZYM I JAK SIĘ BRONIĆ? zaprezentował dr Michał Zembrzuski. Wykład rozpoczął się prowokacyjnym pytaniem: „czy posiadasz intelekt?”, wywołującym zdumienie na twarzach słuchaczy.
 


Wykłady cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczniów Liceum, którzy zadawali prelegentom wiele niezwykle kłopotliwych i trafnych pytań.