Ježiš z Nazareta – teologické a religionistické súvislosti

 

Jesus of Nazareth in the theological and interreligious context

 

Jezus z Nazaretu w kontekście teologicznym i religioznawczym

 

Medzinárodná vedecká konferencia

Międzynarodowe sympozjum naukowe

 

 

 

 

Prešov 26. 10. 2011, Słowacja

 

 

Dňa 26.10.2011 sa konala na Gréckokatolíckej teologickej fakulte (GTF) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove medzinárodná vedecká konferencia „Ježiš z Nazareta – teologické a religionistické súvislosti“. Organizátorom konferencie bol doc. ThDr. PaedDr. Andrej Slodička, PhD. z Katedry filozofie a religionistiky GTF PU v Prešove. Zahraničnými spoluorganizátormi konferencie boli Uniwersytet Śląski (UŚ) w Katowicach – Wydział Teologiczny a Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie – Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Domácimi spoluorganizátormi boli Subkomisia pre náuku viery Konferencie biskupov Slovenska (KBS), Spolok sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach a Centrum excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu PU v Prešove.

Dnia 26 października 2011 roku odbyła się na Greckokatolickim Wydziale Teologicznym  (GTF) Uniwersytetu Preszowskiego (PU) w Preszowie Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Jezus z Nazaretu w Kontekście teologicznym i religioznawczym. Organizatorem konferencji był ks. doc. ThDr. PaedDr. Andrej Slodička, PhD z Katedry Filozofii i Religioznawstwa GTF PU.  Zagranicznymi współorganizatorami konferencji byli:  Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego (UŚ) w Katowicach, Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana i Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie. Ze strony słowackiej Konferencję współorganizowały: Podkomisja do spraw Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Słowacji (KBS), Towarzystwo Świętych Cyryla i Metodego w Michałowcach oraz Centrum Doskonalenia Badań Socjohistorycznych i Kulturoznawczohistorycznych PU.
Otwarcie konferencji uświetniło wykonanie pieśni bizantyjskich przez chór seminarzystów z Greckokatolickiego Seminarium Duchownego pw. błogosławionego biskupa Pawła P. Gojdiča w Preszowie.

 

 

 

Ks. doc. ThDr. PaedDr. Andrej Slodička, PhD.

 

 

Pri otvorení konferencie odzneli byzantské spevy bohoslovcov Zboru sv. Romana Sladkopevca z Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa P. P. Gojdiča v Prešove. V úvodnom slove srdečne privítal všetkých účastníkov konferencie doc. ThDr. PaedDr. Andrej Slodička, PhD., vedúci projektu a vedecký garant konferencie, ktorý prezentoval auditóriu dva zborníky s príspevkami prednášajúcich, ktoré boli vopred pripravené a publikované. Zborník s názvom Ježiš z Nazareta – teologické a religionistické súvislosti obsahuje slovenské príspevky a zborník pod názvom Osoba a dielo Ježiša Krista z aspektu teológie a religionistiky prezentuje prednášky zahraničných autorov. Nasledoval príhovor prvého prorektora PU v Prešove, prof. PhDr. Petra Kónyu, PhD., ktorý pozitívne zhodnotil vedecké aktivity GTF PU v Prešove. Účastníkov konferencie pozdravil dekan GTF, prof. ThDr. Peter Šturák, PhD., s prianím, aby medzinárodná konferencia prispela k „plnšiemu odkrytiu zahmlenej ikony Ježiša Krista“. V závere úvodnej časti odznel príhovor protosynkela Prešovskej archieparchie, Mgr. Michala Onderka, ktorý všetkých prítomných pozdravil v mene prešovského arcibiskupa a metropolitu Mons. Dr.h.c. ThDr. Jána Babjaka SJ, PhD., veľkého kancelára GTF. Konferencia pokračovala vystúpením odborníkov.

W części wprowadzającej serdecznie powitał wszystkich uczestników ks. doc. Andrej Slodička, kierownik naukowy projektu i zaprezentował dwa tomy materiałów konferencyjnych, przygotowanych z nadesłanych wcześniej tekstów uczestników. Pierwszy z tomów, zatytułowany: Jezus z Nazaretu – powiązania teologiczne i religioznawcze, zawiera wystąpienia prelegentów słowackich; tom drugi, pt. Osoba i dzieło Jezusa z Nazaretu w kontekście teologicznym i religioznawczym zawiera referaty zagranicznych uczestników konferencji.

Następnie głos zabrał prorektor PU, prof. PhDr. Peter Kónya, PhD., który  bardzo pozytywnie ocenił działalność naukową GTF PU. Uczestników konferencji powitał dziekan GTF, ks. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD., który wyraził nadzieję, że ta międzynarodowa konferencja przyczyni się do "pełniejszego odkrycia mglistej ikony Jezusa Chrystusa". Jako ostatni w części powitalnej zabrał głos wikariusz generalny Archidiecezji Preszowskiej ks. Mgr. Michal Onderko, który przywitał wszystkich obecnych w imieniu arcybiskupa metropolity preszowskiego Jego Ekscelencji Dr.h.c. ThDr. Jána Babjaka SJ, PhD., Wielkiego Kanclerza GTF. Następnie rozpoczęła się cześć merytoryczna konferencji.

 

 

Prezydium

 

 

 

Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove spolupracuje s inštitúciami rovnakého alebo príbuzného zamerania, čoho svedectvom bola aj účasť dekana Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne – doc. PhDr. Molnára Jánosa, dekana Katolíckej teologickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe – ThLic. Prokopa Broža, Th.D., vedúceho Katedry Dejín starovekej a stredovekej filozofie z Fakulty kresťanskej filozofie UKSW vo Varšave – prof. dr hab. Artura Andrzejuka a mnohých ďalších odborníkov z Poľska, Čiech a Slovenskej republiky.Konferencia mala teologický a religionistický charakter, prezentovali sa témy z aspektu ekumenického a v kontexte medzináboženského dialógu, pričom odznela myšlienka aktuálnosti danej problematiky, nakoľko na druhý deň, 27.10.2011, sa pápež Benedikt XVI. stretol v Assisi s predstaviteľmi kresťanských cirkví, nekresťanských náboženstiev, s ľuďmi, ktorí hľadajú pravdu a s ateistami. V kontexte tejto skutočnosti si účastníci konferencie uvedomili dôležitosť medzináboženského dialógu, ktorý má prispievať k budovaniu pokoja medzi ľuďmi a národmi.Vedecká konferencia sa konala v rámci inštitucionálneho projektu Konferencie biskupov Slovenska č. 1, v rámci zahraničného projektu Washington D. C. Corporation reg. č.: WDCC/USA - 07/10.10/01 s názvom: The history of the Slovak religion studies in ecumenical and inter-religious context a v rámci inštitucionálneho projektu GTF reg. č.: 05/2011 s názvom: Ježiš z Nazareta – teologické a religionistické súvislosti.

Greckokatolicki Wydział Teologiczny PU współpracuje ściśle z różnymi instytucjami naukowymi o podobnych zainteresowaniach i profilach badawczych, co na konferencji potwierdziła obecność ich przedstawicieli: dziekana Reformowanego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu J. Selyeho w Komarnie - doc. PhDr. Molnára Jánosa; dziekana Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Karola w Pradze - ThLic. Prokopa Broža, Th.D.; kierownika Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie - prof. dr hab. Arthur Andrzejuka i wielu innych naukowców z Polski, Czech i Słowacji.

Konferencja miała charakter teologiczny i religioznawczy, poszczególne tematy przedstawiane były z punktu widzenia ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego. Aktualność podjętej problematyki potwierdziło dodatkowo następnego dnia (27.10.2011) w Asyżu, spotkanie papieża Benedykta XVI z przywódcami Kościołów chrześcijańskich, religii niechrześcijańskich, z ludźmi szukającymi prawdy i ateistami. W kontekście tego spotkania uczestnicy konferencji uznali znaczenie dialogu międzyreligijnego, który powinien przyczynić się do budowania pokoju między ludźmi i narodami.
Konferencja naukowa odbyła się w ramach instytucjonalnego projekt Konferencji Episkopatu Słowacji (č. 1, w ramach międzynarodowego projektu Washington D. C. Corporation reg. č.: WDCC / USA - 07/10.10/01 pt. The history of the Slovak religion studies in ecumenical and inter-religious context w ramach instytucjonalnych projektu GTF reg. nr: 05/2011 pt: Ježiš z Nazareta – teologické a religionistické súvislosti.
 

 

Uczestnicy konferencji

 

 

Text: Monika Slodičková

Foto: Daniel Kucharski

Przekład: Artur Andrzejuk