Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu

Bóg a życie społeczne

Agape, filantropia czy usługa? Działalność trzeciego sektora

 


Instytut Socjologii Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli zorganizował w dniu 15 kwietnia 2010 I Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu „Bóg a życie społeczne” , zatytułowaną: „Agape, filantropia czy usługa? Działalność trzeciego sektora”.
Konferencję otworzył ks. Prof. Jan Zimny, Dziekan Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce i zaprosił zebranych do I części sesji plenarnej. Na początku swego wystąpienia złożył na ręce prof. Artura Andrzejuka kondolencje z powodu śmierci rektora UKSW w katastrofie lotniczej 10 kwietnia 2010. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć wszystkich poległych w tej katastrofie.

Przemawia ks. prof. Jan Zimny, dziekan WZNoS KUL,

za stołem organizatorzy Konferencji: pani dr Teresa Zbyrad i ks. dr Bogdan Krempa


I części przewodniczył prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Pierwszy prelegent, ks. prof. dr hab. Kazimierz Bełch (WZNoS KUL) podjął temat: „Podstawy filozoficzno-teologiczne i egzystencjalne III sektora”. Profesor podzielił swoje wystąpienie na 3 części. Pierwsza z nich dotyczyła natury i godności osoby. Druga była poświęcona procesowi uspołecznienia. Natomiast tematem trzecie części wypowiedzi była działalność III sektora. Prelegent specyfikę działalności charytatywnej umieścił w kontekście boecjańskiego rozumienia osoby. Zwrócił również uwagę, że działalność charytatywna nie powinna być opiekuńcza, gdyż wtedy zmierza do ubezwłasnowolnienia (ograniczenia wolności) osoby potrzebującej pomocy.

 

Przemawia ks. prof. Kaziemierz Bełch


Kolejnym prelegentem była siostra prof. dr. hab. Zofia Zdybicka z KUL. W swoim wystąpieniu, zatytułowanym „Religia a państwo” wskazała na funkcjonujące współcześnie trzy różne wizje człowieka: personalistyczną, indywidualistyczną i kolektywistyczno-totalitarną. S. Zdybicka nawiązała również do wystąpienia księdza prof. Bełcha i dodała, że dla właściwego postrzegania Boga, człowieka, państwa (i relacji między nimi) potrzebne jest przyjęcie personalistycznej koncepcji człowieka.

 

Przemawia S. prof. Zofia Józefa Zdybicka; za stołem prof. Włodzimierz Dłubacz


Następnie wystąpił prof. W. Dłubacz. Referat profesora był poświęcony tematowi „Sekularyzacji kultury europejskiej”. W swoim referacie określił sekularyzację jako laicyzację i zeświedczenie. Według prelegenta proces ten przynosi negatywne skutki w postaci: przeciwstawienie Boga człowiekowi, wręcz negowania Boga z życia publicznego. Sekularyzm podkreśla naturalizm, aktywizm, racjonalizm, estetyzm. Za głównych zaś twórców sekularyzacji zdaniem W. Dłubacza można uznać: Feuerbacha, Marksa, Nietzschego, Sartre`a.

 

Prof. Włodzimierz Dłubacz


Następnie zabrała głos siostra Małgorzata Chmielewska z organizacji „Wspólnota Chleb Życia”. W swoim wystąpieniu podjęła problematykę godnego traktowania osób bezdomnych, uzależnionych i bezrobotnych. Skrytykowała również koncepcję tworzenia ogólnodostępnej bazy danych personalnych osób objętych opieką socjalną. Projekt ten określiła jako formę dehumanizacji oraz zaapelowała o nawiązywanie braterskich relacji z osobami potrzebującymi pomocy.

 

Siostra Małgorzata Chmielewska ze wspólnoty "Chleb Życia"


Jako kolejny wystąpił przedstawiciel Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. , której celem jest wspieranie rozwoju województwa podkarpackiego. Jego wystąpienie zakończyło obrady I sesji plenarnej


II Część


Obrady II części rozpoczął ks. Prof. J. Łukomski i podsumował I część.
Pierwszym prelegentem była prof. dr hab. Anna Żilowa z Katolickiego Uniwersytetu w Różomberoku i przedstawiła historię i stan obecny wolontariatu na Słowacji.

Prof. dr hab. Anna Żilowa z Katolickiego Uniwersytetu w Różomberoku


Następnie wystąpiła p. Anna Dymna, założycielka Fundacji „Mimo wszystko”. Opowiedziała w swoim wystąpieniu o działalności fundacji.

 

Aktorka Anna Dymna, założycielka Fundacji „Mimo wszystko”


Kolejne wystąpienie poświęcone było charytatywnej organizacji „La main sur le coeur”. Przedstawiciele tej organizacji: Patric Chanteloup i Alain Just opowiedzieli o swojej organizacji woluntarystycznej, uzupełniając swoje opowiadania prezentacją multimedialną. Przedstawiając historię oraz strukturę organizacji prelegenci poinformowali, że terenem jej działalności były takie miejsca jak: Maroko, Senegal i Polska.

 

Patric Chanteloup i Alain Just z charytatywnej organizacji „La main sur le coeur”


III Część


Trzecią część sesji plenarnej otworzył referat ks. prof. dr hab. Wiesława Gronowicza (IPC Paryż). Swoje wystąpienie zatytułowane: „Fenomen księży-robotników w Kościele francuskim” poświęcił on sytuacji Kościoła katolickiego we Francji w latach 20 XX w. oraz okresu po II wojnie światowej. Zwrócił uwagę na to, iż omawiany okres charakteryzował się intensywną laicyzacją społeczeństwa. Prelegent zaznaczył także, że sama koncepcja księży-robotników sięga korzeniami roku 1926, kiedy to w Belgii powstała pierwsza organizacja chrześcijańska młodzieży robotniczej. Dopiero w 1941 roku, ówczesny biskup Paryża powołał do życia Seminarium duchowne, którego zadaniem miało być formowanie księży do pracy duszpasterskiej w środowiskach robotniczych.

 

Ks. prof. dr hab. Wiesław Gronowicz z Facultés libres de Philosophie et de Psychologie z Paryża;

sesji przewodniczy prof. Zbigniew Narecki


Następnie ks. prof. dr hab. Jan Śledzianowski z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzejewskiego zaprezentował problematykę: „Pomoc bliźniemu w perspektywie eschatologicznej”. Prelegent wyjaśnił na początku znaczenie terminu „bliźni”, a następnie zwrócił uwagę, iż perspektywa eschatologiczna nadaje działaniom człowieka szczególną pozycję i rolę ze względu na relację z Bogiem.
Jako kolejny prelegent głos zabrał ks. prof. dr hab. Witold Jedynak z Uniwersytetu Rzeszowskiego i w swoim wystąpieniu, zatytułowanym: „Pelczarowska wizja miłosierdzia chrześcijańskiego” przybliżył słuchaczom sylwetkę i działalność biskupa S. J. Pelczara. Prelegent zwrócił uwagę, iż dla bpa Pelczara czynne miłosierdzie świadczyło o autentyczności religii chrześcijańskiej oraz że jest ono pewnym udoskonaleniem sprawiedliwości chrześcijańskiej.

 

Prof. Artur Andrzejuk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Ostatnim prelegentem tej części sesji plenarnej był prof. Artur Andrzejuk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który w swoim wystąpieniu, zatytułowanym: „Chrześcijańska koncepcja życia społecznego w ujęciu M. Gogacza” zwrócił szczególną uwagę na podstawowe potrzeby człowieka w ujęciu prezentowanego autora. Wśród potrzeb tych wskazał prof. Andrzejuk na miłość, wiarę i nadzieję jako relacji osobowych. Potrzeby te można także – zdaniem prelegenta – określić jako potrzebę wiązania się relacjami z osobami, życia we wspólnocie oraz pragnienie trwałości tych powiązań. Podsumowując swoje wystąpienie A. Andrzejuk stwierdził, że dla M. Gogacza sens życia ludzkiego wynika z powiązań z osobami.
Następnie odbyły się spotkania w poszczególnych sekcjach (w sumie w ośmiu). Po zakończeniu obrad w sekcjach nastąpiło krótkie podsumowanie zamknięcie konferencji.


 

Tekst i fotografie: dr Izabella Andrzejuk