Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem

 Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie z siedzibą w Londynie

 

 

W dniu 6 października 2009 roku z inicjatywy prof. Artura Andrzejuka podpisano w Warszawie umowę o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie z siedzibą w Londynie.

 

Rektor PUNO, prof. dr Wojciech Falkowski z Rektorem UKSW, ks. prof. drem hab. Ryszardem Rumiankiem

 

Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO) (ang. The Polish University Abroad lub Polish University in Exile) został założony pod 1 grudnia 1939 r. w Paryżu. Uniwersytet powstał z inicjatywy prof. Oskara Haleckiego w celu zapewnienia ciągłości polskiego szkolnictwa wyższego, ponieważ w okupowanej Polsce Niemcy zakazali funkcjonowania instytucji naukowych i kulturalnych. Otwarcie Uniwersytetu nastąpiło w obecności przedstawicieli Polskiego Rządu na Uchodźstwie i rządu francuskiego. Po zajęciu Francji przez Niemców Rząd RP na uchodźstwie przeniósł się do Londynu, gdzie Prezydent RP na Uchodźstwie Władysław Raczkiewicz reaktywował PUNO. W 1949 r. Uniwersytet otrzymał tymczasowy statut, a 15 grudnia 1952 pełne prawa akademickie. W 1962 r. przyłączono do PUNO polską politechnikę, działającą od 1942 w Londynie, nazywającą się Rada Akademickich Szkół Technicznych (RAST), co dało początek Wydziałowi Nauk Technicznych. Siedzibą Uniwersytetu jest obecnie Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny (POSK) w londyńskiej dzielnicy Hammersmith.

 

Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie - siedziba PUNO (fot. POSK)

 


Stopnie naukowe, nadawane na PUNO, uznawano na uczelniach w USA, Kanadzie, Australii, Niemczech i Francji. W Wielkiej Brytanii dyplom PUNO umożliwiał podjęcie pracy w szkolnictwie. W 1989 r. dyplomy PUNO częściowo uznano w Polsce. W innych przypadkach przeprowadzano nostryfikacje. Kilkunastu doktorów PUNO otrzymało katedry uniwersyteckie w różnych krajach.
Obecnie Uniwersytet stanowią: Wydział Humanistyczny, Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Nauk Technicznych. Przy Uniwersytecie działa również Instytut Kultury Europejskiej .
Wśród profesorów PUNO byli m.in.: Ks. Antoni Banaszak, rektor Seminarium Polskiego w Paryżu, o. Józef Bocheński, prof. Marian Bohusz-Szyszko, min. Stanisław Kot, gen. Marian Kukiel, prof. Karolina Lanckorońska, ks. Walerian Meysztowicz, ks. Jerzy Mirewicz, prof. Tymon Terlecki.
Doktorzy honoris causa Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie to m. in: mjr Józef Czapski - filozofia, 1981; Edward Bernard Raczyński - prawo, 1982; Sir Andrzej Panufnik - filozofia, 1985; gen. dyw. Klemens Rudnicki - filozofia, 1987; gen. broni Stanisław Maczek - ekonomia, 1987; dr Cicely Saunders - filozofia, 1999; prof. dr Jan Woś - filozofia, 2002; Jan Nowak-Jeziorański - filozofia, 2003; Ks. Zdzisław Peszkowski, Prof. Zbigniew Brzeziński; Prof. Michał Kleiber. Podczas jubileuszu 70 lecia PUNO, 11 grudnia 2009 r., doktorat honorowy otrzyma prof. UKSW, ks. Bp Andrzej Dziuba.
Kontakty naukowe z UKSW istnieją już od jakiegoś czasu. Na PUNO wykładali: prof. Jan Wiktor Sienkiewicz, prof. Artur Andrzejuk, płk dr Jerzy Niepsuj, dr Izabella Andrzejuk. W roku akademickim 2008/9 Wykładowcy UKSW i PUNO prowadzili wspólny kurs filozoficzny. Profesorowie PUNO, np. Ewa Lewandowska-Tarasiuk czy rektor, prof. Wojciech Falkowski, występowali z referatami na UKSW.

 

Prof. dr Wojciech Falkowski, rektor PUNO, podpisuje Umowę


Zawarta Umowa w swojej preambule zwraca uwagę, że dopiero po 1990 roku, korzystając z możliwości, jakie daje suwerenność polityczna Rzeczypospolitej Polskiej, odzyskana po upadku porządku jałtańskiego, można nadrobić wieloletnie odgrodzenie „żelazną kurtyną” polskich naukowców w Kraju od ich kolegów na Obczyźnie, a także przybliżyć Polakom w Kraju wkład Emigracji polskiej do kultury europejskiej i światowej. W tym celu oba Uniwersytety postanawiają zawrzeć Umowę uwzględniającą wzajemne wymogi i dążenia, interesy i wspólne potrzeby oraz odpowiednie możliwości ich realizacji w celu wniesienia rzeczywistego wkładu w dalszy rozwój współpracy naukowej oraz kulturalnej.
Umowa przewiduje:

1) prowadzenie wspólnych badań,
2) wymianę kadry dydaktycznej w celu prowadzenia zajęć, wykładów,
3) organizowanie wspólnych konferencji naukowych, sympozjów i seminariów,
4) udział wykładowców, w spotkaniach naukowych, sympozjach, konferencjach,
5) wspomaganie wymiany nauczycieli akademickich i studentów,
6) wymianę publikacji i informacji naukowej,
7) działalność wydawniczą dotyczącą rezultatów wspólnych badań,
8) wymianę studentów (studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia).

 

Spotkanie z prorektorem do spraw współpracy międzynarodowej UKSW, prof. drem hab. Tadeuszem Klimskim