badania

Sprawozdanie

z udziału prof. Artura Andrzejuka

w konferencji

 

 

Pełne sprawozdanie z tej konferencji dostępne jest na stronach internetowych MON pod adresem: http://www.mon.gov.pl/pl/strona/283

Wersja skrócona oraz wystąpienie Rektora UKSW dostępne są na stronie głównej UKSW pod adresem: http://www.uksw.edu.pl/pl/node/1173

 

 

Prof. A. Andrzejuk w swoim referacie uznał, że zagadnienia wyjściowe dla podjętego tematu stanowi problematyka etyczna, jako źródło aksjologicznych podstaw kształtowania etosu woskowego oraz problematyka pedagogiczna, jako źródło metod uzyskiwania pożądanych postaw moralnych. W pierwszej części swojego referatu dokonał odróżnień terminologicznych, precyzując rozumienie etosu, etyki, moralności, prawa i pedagogiki. Następnie scharakteryzował trzy wielkie tradycje etyczne pod kątem ich zastosowania do budowania etyki zawodu wojskowego. W wyniku tych rozważań uznał, że klasyczna etyka personalistyczna w sposób najbardziej adekwatny formułuje normy moralne, które z powodzeniem mogą stać się aksjologiczną podstawą kształtowania etosu wojska i moralności wojskowych.

 

Tekst referatu: Etos i morale wojska III Rzeczypospolitej w kontekście przemian systemowych

Prezentacja referatu: Etos i morale wojska III Rzeczypospolitej w kontekście przemian systemowych

 

galeria fotografii

 

Rektor UKSW, ks. prof. Ryszard Rumianek otwiera Konferencję

Minister Obrony Narodowej, pan Bogdan Klich wygłasza referat wstępny Konferencji

Płk dr Jerzy Niepsuj - spiritus movens Konferencji

Prorektor UKSW, prof. Tadeusz Klimski - moderator Panelu ministrów obrony III RP

Aula UKSW im. R.Schumana. W pierwszym rzędzie ministrowie obrony narodowej III RP:

p.Z.Okoński, p.J.Onyszkiewicz, p.J.Szmajdziński, p.B.Klich, p.R.Sikorski

Biskup polowy Wojska Polskiego, gen dyw. prof. Tadeusz Płoski z prorektorem UKSW, ks. prof. Henrykiem Skorowskim

Panel ministrów obrony III RP: p. Jerzy Szmajdziński, p. Janusz Onyszkiewicz, p. Bogdan Klich, p. Radosław Sikorski, p. Zbigniew Okoński

Prof. Tadeusz Klimski podczas panelu ministrów obrony

Prof. Roman Kuźniar (UW) i prof. Artur Andrzejuk (UKSW)

Prof. Artur Andrzejuk podczas wygłaszania swojego referatu

Prof. Roman Kuźniar

Gen. prof. Bolesław Balcerowicz

Szef Sztabu Generalnego WP, gen. dr Franciszek Gągor

Dr Andrzej Karkoszka podczas dyskusji

Przewodniczący Rady Programowej Konferencji, gen. broni Mieczysław Cieniuch zamyka obrady

Foto i oprac. ia.