Mgr Magdalena PŁOTKA

 

    ur. 5 sierpnie 1982 r. w Wejherowie

    mag_us@interia.pl

 

Asystent

Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

 

 WYKSZTAŁCENIE

 

 

 Studia

2001-2006 – studia filozoficzne w Instytucie Filozofii i Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
2002-2003 – kurs łaciny na studiach filologia klasyczna Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
2006-2010 – studia doktoranckie na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW

 Magisterium

 

2006 - Dyplom magistra filozofii z zakresu filozofii średniowiecznej ze specjalnością nauczycielską. Tytuł pracy magisterskiej: „Transliteracja inkunabułu De ente et essentia Jana Wersora

 

 Doktorat

 

2009 - Uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie rozprawy pt. „Semantyczne założenia teorii bytu w filozofii Jana Wersora”. Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. dr hab. Artur Andrzejuk. Przewód doktorski prowadził Wydział Filozofii Chrześcijańskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 

 Habilitacja

 

2017 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie osiągnięcia naukowego „Filozofia jako praktyka. Myśl krakowskiego praktycyzmu w XV i XVI wieku”. Przewód habilitacyjny prowadził Wydział Filozofii Chrześcijańskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

 KARIERA  ZAWODOWA

 

 Praca  zawodowa

2017 – obecnie: adiunkt z habilitacją w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW
2013 – obecnie: po. kierownika w Katedrze Historii Filozofii Polskiej
2009 – 2017: adiunkt w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW.
2009 – 2008: asystent w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW.
2008 – 2006: doktorant w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW.
2008 – 2007: prowadzenie ćwiczeń z filozofii na Studiach Niestacjonarnych UKSW.
2006 – 2005: praca na stanowisku nauczyciela filozofii w II Liceum Ogólnokształcącym w Rumi.

dDOROBEK  NAUKOWY

 

 

Badania

Historia filozofii XIV i XV wieku; gramatyka spekulatywna; spór realizmu z nominalizmem
 

Ksiązki

Metafizyka i semantyka. Filozofia Jana Wersora, w serii Opera Philosophorum Medii Aevi Textus et studia, tom 12, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 220 (ISBN: 978-83-64181-03-0).

Filozofia jako praktyka. Myśl krakowskiego praktycyzmu w XV i XVI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2016, 333 s. (ISBN:978-83-8090-110-0).

Redakcja publikacji wieloautorskich

1.      Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie, red. M. Płotka, A. Andrzejuk, J. Pyłat, Wydawnictwo von borowiecky, Warszawa-Londyn 2014 (ISBN: 9788360748589).

2.      Tomasz z Akwinu, Opuscula, red. naukowa M. Zembrzuski, A. Andrzejuk, przy współpracy zespołu D. Zapisek, M. Płotka, T. Pawlikowski, D. Lipski, A. Filipowicz, seria: Opera Philosophorum Medii Aevi. Textus et studia, Tom 9, fasc. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011, s. 261 (ISBN: 978-83-7072-665-2).

3.      Tomasz z Akwinu, Opuscula, red. naukowa M. Zembrzuski, A. Andrzejuk, przy współpracy zespołu D. Zapisek, M. Płotka, T. Pawlikowski, D. Lipski, A. Filipowicz, seria: Opera Philosophorum Medii Aevi. Textus et studia, Tom 9, fasc. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011, s. 253 (ISBN: 978-83-7072-669-0).

 Artykuły

 

1.    Privare aliquem iure suo est contra ius naturale. On Paul Vladimiri's Natural Rights Theory, “Ethical Perspectives” 1 (2017), s. 21-37.

2.    Introduction: The Ethics of Military Action - 600 Years after Paul Vladimiri's Theory of Just War, (współautorstwo z Adamem Cebulą), „Ethical Perspectives” 1 (2017), s. 1-5.

3.    РОЛЬ PRAXIS’А В ФИЛОСОФИИ И ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА: «КОММЕНТАРИЙ НА ‘‘НИКОМАХОВУ ЭТИКУ’’»ПАВЛА ИЗ ВОРЧИНА В ПОЛЬСКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ МЫСЛИ, “VERBUM”, Альманах Центра изучения средневековой культуры, 1(2017), s. 189-201.

4.    (wraz z A. Cebulą) Wprowadzenie. Teoria wojny sprawiedliwej – 600 lat po wystąpieniu Pawła Włodkowca na Soborze w Konstancji, „Studia Philosophiae Christianae”, rok LIII (2017), nr 3, s. 5-14.

5.    (wraz z A. Cebulą) Introduction. The theory of just war – 600 years after the presentation of Paul’s Vladimiri Corpus Diplomaticum at the Council of Constance, „Studia Philosophiae Christianae”, rok LIII (2017), nr 3, s. 15-21.

6.    Neoplatońskie inspiracje krakowskiego praktycyzmu, „Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria”, R. 25: 2016, Nr 2 (98), s. 425-435 (ISSN:  1230–1493).

7.    Jak nakaz moralny wynika z natury świata? Koncepcja prawa natury  św. Tomasza z Akwinu na tle stoickiej i późnośredniowiecznej tradycji, „Rocznik Tomistyczny” 4 (2015), s. 129-144 (ISSN: 2300-1976).

8.      Habitus w koncepcji Arystotelesa i jego średniowiecznych komentatorów, „Hybris” , nr 31 [2015], s. 1-20 (ISSN: 1689- 4286).

9.      Teoria działania w ujęciu Pawła z Worczyna na tle tradycji arystotelesowskiej, „Kwartalnik Filozoficzny”, t. XLIV, z.1, 2016, s. 91-106 (ISSN: 1230-4050).

10.      Uprawnieniowe prawo naturalne i jego zakres w filozofii Pawła Włodkowica, „Studia Philosophiae Christianae”, 51(2015)1, s. 123-140 (ISSN:0585-5470).

6.      Pragnienie, wola i powinność. Spór o rolę samowiedzy w filozofii średniowiecznej i współczesnej, „Kwartalnik Filozoficzny”, z. 1, tom XLIII (2015), s.79-98 (ISSN: 1230-4050).

11.      Praktyczny wymiar poznania samego siebie w ujęciu Tomasza z Akwinu, „Rocznik Tomistyczny” 3(2014), s. 61-74 (ISSN: 2300-1976).

12.      Appetitus i fruitio. Rozważania o miłości i pragnieniu Boga zawarte w krakowskim komentarzu „Utrum Deus gloriosus”,  „Acta Mediaevalia” XXV, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 123-139 (ISSN: 0137-3064).

13.      O potrzebie paleografii w historii filozofii, „Edukacja Filozoficzna:, vol. 55, 2013, 1-17 (ISSN: 0860-3839).

14.  Prawo jako porządek: koncepcja prawa naturalnego w ujęciu Stanisława ze Skarbimierza, „Studia z filozofii polskiej”, t. 7(2012), 123-134 (ISSSN: 189708584).

15.  Praktycystyczna koncepcja filozofii człowieka jako podstawa rozumienia prawa naturalnego (na przykładzie ujęcia Pawła z Worczyna),  „Rocznik Tomistyczny” 1(2012), s. 161-172 (ISSN: 2300-1976).

16.  Jana z Głogowa rozważania nad naturą wiedzy, „Filo-Sofija”, nr 16 (2012/I), s. 69-82 (ISSN: 1642-3267).

17.  Problematyka prawa naturalnego w krakowskich dyskusjach XV wieku a nowa wizja państwa i obywatela, „Człowiek, Świat, Polityka”, 3, 2012, s. 31-37 (ISSN: 1643-9503).

18.  Podstawy aktywistycznej filozofii człowieka w ujęciu Pawła z Worczyna, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 10 [45] (2012), s. 275-287 (ISSN: 0039-3231)

19.  Od prawa natury do praw człowieka. Teoria prawa naturalnego w ujęciu Stanisława ze Skarbimierza i Pawła Włodkowica, „Edukacja Filozoficzna”, vol. 54, 2012, s. 149-170 (ISSN: 0860-3839).

20.  Dlaczego nasze działania są akratyczne? Problem słabości woli w filozofii starożytnej i średniowiecznej, „Ruch Filozoficzny” LXVIII (2), 2011, s. 301-315 (ISSN: 0035-9599).

17.  Rozum a wolność. Potępienie 1277 i jego konsekwencje dla filozofii, „Słupskie Studia Filozoficzne”, 9, 2010, s. 33-42 (ISSN: 1641-9669).

21. Miejsce Jana Wersora na mapie filozoficznej XV wieku, w: Ks. Józef Marceli Dołęga – pokorny uczony, człowiek o wielkim sercu. Księga Jubileuszowa, red. J. Sokołowski, seria: Episteme, T. 100 (ISSN 2081-4801; 100), Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, Warszawa-Łomża 2010, s. 169-192 (ISBN: 978-83-7072-634-8).

22. Wątki egidiańskie i tomistyczne w koncepcji esse Jana Wersora, „Roczniki Filozoficzne”, Tom LVIII, numer 2, 2010, s. 81-95 (ISSN: 0035-7685).

23. Some Remarks on the Medieval Semantics, „Lingua ac Communitas”, nr 18, 2008, s. 55-63 (ISSN: 1230-3143).

24. Zarys semantyki średniowiecznej, „Diametros, Internetowe Pismo Filozoficzne Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 13 (wrzesień 2007), s. 1-13 (ISSN: 1733-5566).

25. Pojęcie abstractio u Tomasza z Akwinu a pojęcie praescisio u Jana Wersora, „Universitas Gedanensis”, R.18, nr 1 (31), 2006, s. 138-144 (ISSN: 1230-0152)

Rozdziały w monografiach wieloautorskich

 

1.      Między refleksją a introspekcją. Problem poznania samego siebie w filozofii średniowiecznej, w: Doświadczenie a intersubiektywność. Monografia pokonferencyjna, pod red. K. Dąbrowskiej, B. Olżewskiego, M. Rupniewskiego, E. Wyrębskiej, M. Zawidzkiego, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź 2009, s. 45-53 (ISBN: 978-83-61253-84-6).

2.      Problematyka traktatu „De fallaciis”, w: Tomasz z Akwinu, Opuscula, red. naukowa M. Zembrzuski,  A. Andrzejuk, przy współpracy zespołu D. Zapisek, M. Płotka, T. Pawlikowski, D. Lipski, A. Filipowicz, seria: Opera Philosophorum Medii Aevi. Textus et studia, Tom 9, fasc. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011, s. 193-206 (ISBN: 978-83-7072-665-2).

3.      Problematyka filozoficzna De 108 Articulis - Wprowadzenie, w: Tomasz z Akwinu, Listy, tłum. M. Zembrzuski, I. Andrzejuk, M. Płotka, seria: Opera Philosophorum Medii Aevi. Textus et studia, Tom 9, fasc. 4, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2014, s. 96-130 (ISBN: 978-83-7072- 665-2).

4.      Między gramatyką a metafizyką. Średniowieczny spór o bezzałożeniowość filozofii, w: Spory o (bez)założeniowość filozofii,. pod red. A. Pietras, D. Żuromskiego, M. Furmana, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2011, s. 161-170 (ISBN: 978-83-7467-149-1).

5.      Między arystotelizmem a nominalizmem. Koncepcja metodologii nauk Jana z Głogowa w kontekście tradycji europejskiej,w: Filozofia polska w tradycji europejskiej, pod red. S. Pieróg, M. Bieniak-Nowak, A. Dziedzic, A. Kołakowski, P. Ziemski, Wydawnictwo UW, Wydział Filozofii i Socjologii, Warszawa 2011 s. 41-48 (ISBN: 978-83-87963-63-7).

6.      Czy światopogląd może być wiedzą? Status „opinio” w filozofii Jana z Głogowa, w: Światopoglądowe odniesienia filozofii polskiej, red. S. Janeczek, R. Charzyński, M. Maciołek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 81-95 (ISBN: 978-83-7702-347-1).

7.      Problemocentryzm i ahistoryzm w historii filozofii, w: Jak uprawiać historię filozofii i jak jej nauczać, red. M. Woźniczka, M. Rembierz, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2013, s. 67-76 (ISBN: 83-918607-6-0)

8.      Praktyczny charakter filozofii: rozwój koncepcji działania w filozofii polskiej (XV-XIX w.), w: Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX wieku, red. M. Woźniczka, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2014, s. 521-532 (ISBN: 978-83-7455-404-6).

9.      Eugeniusz Jarra o polskiej myśli politycznej, w: Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie, red. M. Płotka, A. Andrzejuk, J. Pyłat, Wydawnictwo von borowiecky, Warszawa-Londyn 2014, s. 69-76 (ISBN: 9788360748589).

10.  Recovery of the Self. Plotinus on Selfcognition, w: Phenomenology/Ontopoiesis Retrieving Cosmic Horizons of Antiquity. Logos and Life, red. A.-T. Tymieniecka, seria: Analecta Husserliana, tom 110, Springer, Dordrecht 2011, s. 241-249, doi: 10.1007/978-94-007-1691-9_20 (ISBN: 978-94-007-1690-2 print / 978-94-007-1691-9 on-line).

 

Przekłady

 

1.      Tomasz z Akwinu, O błędach [De fallaciis], z łacińskiego przeł. M. Płotka,  w: Tomasz z Akwinu, Opuscula, red. naukowa M. Zembrzuski, A. Andrzejuk, przy współpracy zespołu D. Zapisek, M. Płotka, T. Pawlikowski, D. Lipski, A. Filipowicz, seria: Opera Philosophorum Medii Aevi. Textus et studia, Tom 9, fasc. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011, s. 207-248 (ISBN: 978-83-7072-665-2).

2.      Tomasz z Akwinu, Responsio de 108 articulis, z łacińskiego przeł. M. Płotka, w: Tomasz z Akwinu, Listy, tłum. M. Zembrzuski, I. Andrzejuk, M. Płotka, seria: Opera Philosophorum Medii Aevi. Textus et studia, Tom 9, fasc. 4, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2014, s. 96-130 (ISBN: 978-83-7072- 665-2).

 

Recenzje

 

1.      Michał Głowala, Pojedyczność. Spór o zasadę indywiduacji w scholastyce, Wrocław 2012, O cyna Naukowa PFF, „Rocznik Tomistyczny” 4 (2015), s. 329-334 (ISSN: 2300-1976).

2.      Glossae – Scholia – Commentarii. Studies on Commenting Texts in Antiquity and Middle Ages, (eds.) M. Mejor, K. Jażdżewska, Anna Zajchowska, Peter Lang, Frankfurt am Main–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Warszawa–Wien 2014, s. 201, „Rocznik Tomistyczny” 4 (2015), s. 363-366 (ISSN: 2300-1976).

Pozostałe publikacje (sprawozdania, wstępy, wywiady)

 

3.      Sprawozdanie z międzynarodowego kolokwium Nicolaus Cusanus und Byzanz, które organizowane było przez Thomas Institut na Uniwersytecie w Kolonii, [w:] „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 9 [44] (2011), s. 178-182 (ISSN 0039–3231).

4.      Sprawozdanie z konferencji 46th International Congress on Medieval Studies Western Michigan University, USA, 12-15 maja 2011r., [w:] „Studia Philosophiae Christianae”, 47 (2011) 3, s. 127-130 (ISSN:0585-5470).

5.      Sprawozdanie z konferencji 47th International Congress on Medieval Studies, Western Michigan University, USA, 10-13 maja 2012, [w:] „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 10 [45] (2012), s. 288-291. (ISSN: 0039-3231).

6.      Sprawozdanie z IV Kongresu Mediewistów Polskich (wraz z Katarzyną Wasilewską-Zembrzuską), [w:] „Saeculum Christianum. Pismo historyczno-społeczne”, r. XIX, nr 1, 2012, s. 269-273 (ISSN: 1232-1575).

7.      Sprawozdanie z konferencji naukowej Jak uprawiać i pisać historię filozofii; jak jej nauczać? (wraz z Michałem Zembrzuskim) w: „Rocznik Tomistyczny” 1(2012), s. 271-276  (ISSN: 2300-1976).

8.      Sprawozdanie z obrad sekcji „Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej” na Polskim Zjeździe Filozoficznym, [w:] „Ruch Filozoficzny”, nr 1 (LXX) 2013, s. 55-54 (ISSN: 0035-9599).

9.      (wraz z Arturem Andrzejukiem) Polski Uniwersytet na Obczyźnie i filozofia . Wprowadzenie, w: Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie, red. M. Płotka, A. Andrzejuk, J. Pyłat, Wydawnictwo von borowiecky, Warszawa-Londyn 2014, s. 11-22 (ISBN: 9788360748589).

10.  Uniwersytet na rozdrożu. O uniwersytecie i nauczaniu uniwersyteckim z Antonim B. Stępniem rozmawiają Artur Andrzejuk, Magdalena Płotka, Izabella Andrzejuk i Witold Płotka, „Rocznik Tomistyczny”  4 (2015), s. 13-26 (ISSN: 2300-1976).

11.  Sprawozdanie z konferencji naukowej „W kręgu średniowiecznej etyki”, „Rocznik Tomistyczny”  4 (2015), s. 293-296 (ISSN: 2300-1976).

 

Konferencje międzynarodowe

 

1.            Wygłoszenie referatu pt. „Joyful pursuit of wisdom in St. Bonaventure” na konferencji “Altiora ne quaesieris (Sir. 3, 22). The Medieval Pursuit of Wisdom” organizowanej przez Internationale Gesellschaft für Theologische Mediävistik, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach, dn. 04.09.2018.

2.            Wygłoszenie referatu pt. „Metanoia and humanism in Mieczysław Gogacz’s thought” na XVII Międzynarodowym Sympozjum z cyklu „Przyszłość Cywilizacji Zachodu” – w rocznicę śmierci Étienne’a Gilsona i Mieczysława Krąpca,  dn. 08.06.2018, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

3.            8 lipca 2016 r., The role of impetus in psychology: the study of human soul in Polish medieval commentaries on Aristotle, międzynarodowa konferencja „International Medieval Congress”, organizowana przez University of Leeds, Leeds, Wielka Brytania.

4.            14 października 2015 r., A The Permissive Law in Paul Vladimiri’s Theory of Just War, międzynarodowa konferencja „The Theory of Just War. Behind the Jurisprudential Defense of (Abstaining from) Military Action. A Conference Commemorating the 600th Anniversary of the Presentation of Paul Vladimiri’s Corpus Diplomaticum”, organizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Warszawa.  

5.            8 lipca 2014 r., Metaphysics of Human Rights in the Cracow School of Natural Law, międzynarodowa konferencja „International Medieval Congress”, organizowana przez University of Leeds, Leeds, Wielka Brytania.

6.            8 maja 2014 r., Human rights naturalized: the role of impetus in the Cracow school of natural law, międzynarodowa konferencja „The 49th Congress on Medieval Studies”, zorganizowany przez Western Michigan University, Kalamazoo, USA.

7.            11 maja 2012 r., How to build the law beyond metaphysics? Freedom as the basis of the late mediewal natural law theories,  międzynarodowa konferencja „The 47th International Congress on Medieval Studies”, organizowana przez Western Michigan University Kalamazoo, USA.

8.            26 października 2011 r., The differences between Divine and human nature of Christ in Latin and Greek tradition, międzynarodowa konferencja „Ježiš Kristus – centrum kresťanskej viery a teológie”, organizowana przez Greckokatolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu Preszowskiego, Preszov, Słowacja.

9.            14 maja 2011 r., The moral subjectivity as the basis of self-cognition in Thomas Aquinas’s thought, międzynarodowa konferencja „The 46th International Congress on Medieval Studies”, organizowana przez Western Michigan University, Kalamazoo, USA.

10.         13 sierpnia 2010 r., The Recovery of the Self. Plotinus of Selfcognition, międzynarodowa konferencja „The 60th International Congress of Phenomenology. Logos and Life. Phenomenology/Ontopoiesis Reviving Antiquity”, organizowany przez The World Institute for Advanced Phenomenological Research and Learning, Universitetet i Bergen, Bergen, Norwegia.

 

 Konferencje krajowe

 

1.  Wygłoszenie referatu pt. „Filozofia moralna w krakowskich komentarzach do Etyki nikomachejskiej” na ogólnopolskim sympozjum naukowym „Spotkanie Edytorów”. Sympozjum zorganizowane zostało przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, odbyło się dn. 23.09.2017 w Lublinie

2.  Wygłoszenie referatu pt. „Wielopłaszczyznowość kategorii działania w XV-wiecznym praktycyzmie krakowskim” na konferencji naukowej pt. „Jagiellonian Ideas and Intercultural Relations”. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego dn. 26.09.2017 r Krakowie.

3.         Wygłoszenie referatu pt. „Poznawcza funkcja sztuki: formalizm, symbolizm, hermeneutyka. Perspektywa średniowieczna” na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Reguły – Pojęcia – Myślenie” zorganizowanej przez Instytut Filozofii UKSW, dn. 29.11.2017 w Warszawie.

4.         15 kwietnia 2016 r., „Kontemplacja jako działanie, działanie jako skutek kontemplacji. Z problematyki sporu o vita activa - vita contemplativa w średniowieczu, konferencja „Filozoficzne aspekty mistyki” organizowana przez WFCH UKSW oraz Wyższą Szkołę Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie; Warszawa.

5.            20 listopada 2015 r., Jedność kontemplacji i działania w ujęciu Mieczysława Gogacza; konferencja „Tomizm konsekwentny”, organizowana przez WFCH UKSW; Warszawa.

6.            18 września 2015 r., Neoplatońskie modele działania w praktycyzmie krakowskim”; X Polski Zjazd Filozoficzny w Poznaniu”, organizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Poznań.

7.            23 września 2014 r., Od średniowiecznego praktycyzmu do romantycznego indywidualizmu. Teoria indywidualnych praw człowieka w krakowskiej szkole „ius gentium”; konferencja Seminarium Historyków Filozofii Polskiej „Romantyzmy polskie” organizowana przez Uniwersytet Warszawski; Warszawa.

8.            25 października 2013 r., Krakowski komentarz do Sentencji Piotra Lombarda Utrum Deus gloriosus na tle tradycji europejskiej, konferencja Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX wieku organizowana przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie; Częstochowa.

9.            28 września 2013 r., Appetitus i fruitio: rozważania o miłości i pragnieniu Boga zawarte w krakowskim komentarzu Utrum Deus gloriosus”, konferencja „Spotkanie Edytorów” w Lublinie. Spotkanie było zorganizowane przez Instytut Historii Kultury w Średniowieczu i Katedrę Historii Filozofii w Polsce KUL w Lublinie; Lublin.

10.         27 września 2013 r., Praktyczny wymiar samopoznania w ujęciu świętego Tomasza z Akwinu, konferencja „Aporie samowiedzy”,  organizowana przez IF PAN w Warszawie; Piotrawin.

11.         24 września 2013 r., Relacja człowieka do Boga w krakowskim komentarzu do Sentencji Piotra Lombarda Utrum Deus gloriosus, konferencja „VI Seminarium Historyków Filozofii Polskiej”, organizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie; Lublin.

12.         17 maja 2013 r., Antropocentryczna teoria prawa naturalnego: Paweł Włodkowic vs. Hugo Grocjusz, konferencja „Sacrum i profanum w polityce” organizowana przez WSSMiA w Warszawie; Warszawa.

13.         16 maja 2013 r., Koncepcja woli według Pawła z Worczyna, konferencja „Stan badań nad filozofią polską”, organizowana przez WFCH UKSW w Warszawie; Warszawa.

14.         18 kwietnia 2013 r., Metody historii filozofii a badania nad źródłami paleograficznymi, spotkanie z cyklu „Historia filozofii jako problem filozoficzny” organizowane przez Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytet Gdański w Gdańsku; Gdańsk.

15.         22 marca 2013 r., W poszukiwaniu principium wolności – problematyka wolności działania w XV-wiecznej filozofii renesansowej i scholastycznej,  konferencja „Konteksty wolności” organizowana przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Lublin.

16.         18 stycznia 2013 r., Jakiej paleografii potrzebuje historyk filozofii?, XLI spotkanie  Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej WFCH UKSW w Warszawie; Warszawa.

17.         30 listopada 2012 r., Eugeniusz Jarra o polskiej filozofii politycznej, konferencja „Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie” organizowana przez WFCh UKSW w Warszawie; Warszawa.

18.         8 września 2012 r., Metody historii filozofii: między średniowieczem a współczesnością; konferencja „Jak uprawiać i pisać historię filozofii; jak jej nauczać?” organizowana przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie; Częstochowa.

19.         21 września 2012 r., Aktywistyczna antropologia Pawła z Worczyna, „IX Polski Zjazd Filozoficzny” organizowany przez Politechnikę Śląską i Uniwersytet Śląski; Wisła.

20.         13 maja 2012 r., Problematyka prawa naturalnego w krakowskich dyskusjach XV wieku a nowa wizja państwa i obywatela; konferencja „Teoria polityki. Aspekt filozoficzny, teologiczny, religioznawczy i społeczny”, organizowana przez WSKPiSM i WSSMiA; Warszawa.  

21.         8 grudnia 2011 r., Człowiek  istotą wolną – wyzwolenie człowieka spod władzy kosmosu,  fatum i namiętności. Zarys antropologii XV wieku,  konferencja „W kręgu średniowiecznej antropologii” organizowana przez WFCh UKSW oraz Greckokatolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu Preszowskiego (Słowacja.); Warszawa.

22.         21 października 2011 r., Antropologiczna wizja Pawła z Worczyna na tle dyskusji o prawie naturalnym; XXIX posiedzenie Katedr Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej oraz Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej UKSW; Warszawa.

23.         1 października 2011 r., Od sylogistyki do teorii konsekwencji: rozwój logiki w średniowieczu; „Spotkanie Edytorów”, w Lublinie. Spotkanie było zorganizowane przez Instytut Historii Kultury w Średniowieczu i Katedrę Historii Filozofii w Polsce KUL w Lublinie; Lublin.

24.         22 września 2011 r., Koncepcja prawa naturalnego jako fundamentu vita humana w filozofii Pawła z Worczyna; konferencja V Seminarium Historyków Filozofii Polskiej „Mit, Historia, Kultura” zorganizowany na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; Kraków.

25.         21 września 2011 r., Metody badań w historii filozofii: przypadek logiki nominalistycznej w XIV wieku, konferencja V Kongres Mediewistów Polskich organizowany na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Poznań.

26.         18 czerwca 2011 r., Średniowieczne i Renesansowe źródła XVII-wiecznych teorii prawa naturalnego,  konferencja „Filozofia XVII wieku – jej źródła i kontynuacje”, organizowana przez Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego; Gdańsk.

27.         23 marca 2011 r., Dlaczego nasze działania są akratyczne? Problem słabości woli w filozofii starożytnej i średniowiecznej, spotkanie Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w Gdańsku; Gdańsk.

28.         17 września 2010 r., Czy światopogląd może być wiedzą? Status naukowy opinio w ujęciu Jana z Głogowa, konferencja „Światopoglądowe odniesienie filozofii polskiej. IV Seminarium Historyków Filozofii Polskiej, organizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski; Lublin.

29.         30 maja 2010 r., Koncepcja wolności w ujęciu Mieczysława Gogacza, konferencja „Filozofia i mistyka. Wokół myśli Mieczysława Gogacza”, organizowana przez Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Warszawa.

30.         28 maja 2010 r., Prawo naturalne jako źródło normatywności a problem wolności, konferencja „Dlaczego cokolwiek powinienem? Pytanie o źródła normatywności etyki”, organizowana przez IFSiD Uniwersytetu Gdańskiego; Gdańsk.

31.         23 kwietnia 2010 r., Poeci, opętani, melancholicy. Motywy szaleństwa w filozofii i literaturze średniowiecznej i renesansowej, konferencja „Białe ściany czy orszak Dionizosa? Zrozumieć szaleństwo - między psychologią a filozofią”, organizowana przez Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu; Toruń.

32.         4 grudnia 2009 r., Koncepcja języka i jego związku z myśleniem w semantyce nominalistycznej Ockhama i Burydana, konferencja „Język a myślenie”, organizowana przez WFCh UKSW; Warszawa.

33.         18 września 2009 r., Między arystotelizmem a nominalizmem. Koncepcja logiki i metodologii nauk Jana z Głogowa, konferencja III Seminarium Historyków Filozofii Polskiej, organizowana przez Zakład Historii Filozofii Polskiej Instytutu Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim oraz Fundację Historii Filozofii Polskiej; Warszawa.

34.         9 czerwca 2009 r., Między gramatyką a metafizyką. Spór o bezzałożeniowość w filozofii średniowieczne, konferencja „Spory o (bez)założeniowość filozofii”, organizowana przez Akademię Pomorską w Słupsku; Ustka.

35.         18 kwietnia 2009 r., Między refleksją a introspekcją. Problem poznania samego siebie w filozofii średniowiecznej, konferencja „Intersubiektywność a doświadczenie” organizowana przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego; Łódź.

36.         3 grudnia 2008 r., Potępienie rozumu a wolność. Antropologia i epistemologia Średniowiecza, konferencja „Rozum – Wolność – Poznanie”, organizowana wprzez Zakład Historii Filozofii i Filozofii Współczesnej oraz Katedrę Filozofii Akademii Pomorskiej w Słupsku; Słupsk.

37.         10 grudnia 2006 r., Pojęcie sygnifikacji w semantyce średniowiecznej, konferencja „Kierunki badawcze w filozofii”, organizowana przez Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kraków.

 

dINNE

 

Hobby

  Gra na fortepianie, nauka języków, jazz

 Ulubione miejsca - podróże

Bałtyk, Kaszuby