Dr Izabella ANDRZEJUK

 

 

    ur. 13 lutego 1971 r. w Warszawie

    i.adrzejuk@o2.pl

 

 

 

 WYKSZTAŁCENIE

 

 Studia

 

 

1994 -1999 - studia filozoficzne, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, magisterium

 

 Magisterium

 

21 czerwca 1999 - magister filozofii, na podstawie pracy pt. Koncepcja przyjaźni w Komentarzu Tomasza z Akwinu do Etyki Nikomachejskiej Arystotelesa. Promotorem pracy był prof. dr hab. Mieczysław Gogacz, a recenzentem prof. dr Tadeusz Klimski.

 

 Doktorat

 

29 maja 2006 obroniła rozprawę doktorską na temat: Filozofia moralna Tomasza z Akwinu na tle etyki Arystotelesa. Promotorem pracy był prof. Mieczysław Gogacz. Recenzentami: Ks. prof. Tadeusz Biesaga i prof. Tadeusz Klimski.

 

 KARIERA  ZAWODOWA

 

 

 Praca  zawodowa

 

1999 - starszy redaktor w Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej

2000 - starszy specjalista w Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej

2000 - 2005 - asystent - doktorant na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW

2006 - 2018 - wykładowca antropologii filozoficznej w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

2008 – wykładowca metafizyki w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Zakonu Kaznodziejskiego (Dominikanie) w Warszawie.

2009 - 2017 - wykładowca w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie

Grudzień 2010 – Prowadzenie warsztatów z etyki ogólnej dla studentów Warszawskiej Szkoły Reklamy

Od 2007– Prowadzenie zajęć z antropologii filozoficznej i etyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW (studia niestacjonarne oraz podyplomowe)

2011 – Prowadzenie zajęć z estetyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW (studia podyplomowe)

 2015 - 2016 - Prowadzący zajęcia z antropologii filozoficznej na Podyplomowym Studium Nauk o Rodzinie UKSW.

Od marca do czerwca 2016 - Wykłady z filozofii człowieka w ramach kursu pedagogii katolickiej (prowadzenie ćwiczeń na platformie e-learningowej).

Od lutego do czerwca 20117 - Wykłady z filozofii człowieka w ramach seminariów „Wiara i rozum”.
 

 Działalność  społeczna

 

Od 2002 - 2007 - dyrektor - redaktor naczelny Serii Wydawniczej NAVO, specjalizującej się w publikowaniu prac za kresu filozofii chrześcijańskiej i religii katolickiej

 

DOROBEK  NAUKOWY

 

 

Badania

 

-Historia filozofii; arystotelizm, tomizm, filozofia polska

 

-Etyka

 

-Klasyczna teoria człowieka

 

 Książki

 

Filozofia przyjaźni w „Komentarzu” Tomasza z Akwinu do „Etyki Nikomachejskiej” Arystotelesa, Izabella Andrzejuk, Warszawa 2007.

 

 Artykuły

 

1. [List do redakcji], „Pod prąd. Miesięcznik młodzieży szkół średnich”, I (1988) 6, s.31 -32.

2. [współautor T. Klimski], Sprawozdanie z udziału Akademii Teologii Katolickiej w Festiwalu Nauki, „Studia Philosophiae Christianae”, 34 (1998) 1, s.135 -136.

3. Osoby cytowane przez św. Tomasza z Akwinu w Summa Theologiae w: Suma Teologiczna, t. 35, Słownik terminów, oprac. A. Andrzejuk, Warszawa-Londyn 1998, s. 275 - 293.

4. Lekcja scholastyki (rec. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna w skrócie, skrótu dokonał i objaśnieniami zaopatrzył Feliks Wojciech Bednarski OP, Warszawa, Antyk, 2000, XVII+998, „Edukacja Filozoficzna”, 32 (2001), s.345 - 349.

5. Sprawozdanie z XLIII Tygodnia Filozoficznego, pt. Człowiek wobec dobra, „Studia Philosophiae Christianae”, Nr 2 (2001), s.240-251.

6. Sprawozdanie z XLIV Tygodnia Filozoficznego pt. Człowiek wobec piękna, „Studia Philosophiae Christianae” Nr 2 (2002), s.227-232.

7. Sprawozdania z posiedzeń Katedr Historii Filozofii, „Studia Philosophiae Christianae”, Nr 1 (2003), s.251-270, [współautorzy: E. Łażewski, M. Krasnodębski].

8. Sprawozdania z posiedzeń Katedr Historii Filozofii(2), „Studia Philosophiae Christianae”, Nr 2 (2003), s.383-395, [współautor E. Łażewski].

9. Hungariae Christianae Millennium, Rec. “A Thousand Years of Christianity in Hungary. Hungariae Christianae Millennium”, red. I. Zombori, P. Cséfalvay, M.A. de Aggelis, Budapeszt 2001,  „Akcent”, 25 (2004)  1-2 (95 -96),  s.264-266, [współautor A. Andrzejuk].

10. Sprawozdania z posiedzeń Katedr Historii Filozofii(3), „Studia Philosophiae Christianae”, Nr 1 (2005), s.240 – 257, [współautorzy: E. Łażewski, N. Zhmura].

11. Sprawozdania z posiedzeń Katedr Historii Filozofii(5), „Studia Philosophiae Christianae”, Nr 2 (2005), s. 237 – 277, [współautorzy: E. Łażewski, N. Zhmura].

12. Sprawozdania z posiedzeń Katedr Historii Filozofii(6), „Studia Ecologiae et Bioethicae” Nr 3 (2006), s.517 - 543, [współautorzy: Ł. Mażewski, J. Smoleń, A. Gondek].

13. Sprawozdania z posiedzeń Katedr Historii Filozofii (4) „Studia Philosophiae Christianae” Nr 43 (2006) 2, [współautorzy: N. Zhmura, E. Łażewski].

14. Sprawozdanie z wykładu prof. Artura Andrzejuka pt. Czy polityka może mieć sumienie?, „Studia Philosophiae Christianae”, Nr 43 (2006) 2.

15. Konferencja z cyklu Wielcy ludzie emigracji – Ocalić od zapomnienia. Ks. Stanisław Bełch (1904-1989) Człowiek z wizją, „Studia Philosophiae Christianae”, Nr 43 (2006) 2.

16. Prace magisterskie, których promotorem był prof. Mieczysław Gogacz, Episteme 59 (2006). 

17. Sprawozdanie z sympozjum filozoficznego we Lwowie Filozofia dla teologów, „Studia Philosophiae Christianae”, (2007) 2.

18. O Nadziei – jednej z trzech cnót boskich. Córka Miłości, Magazyn parafialny, nr 3 (81), maj 2008.

19. Koncepcja aktu i możności w ujęciu prof. Stefana Swieżawskiego, s. 107 – 113, w: Stefan Swieżawski. Filozofia i historia filozofii, praca zbiorowa pod red. Tadeusza Klimskiego, Warszawa 2008.

20. Antropologiczny argument za istnieniem aniołów w filozofii M. Gogacza, s. 48 – 52, w: Angelológia a jej súčasné interpretácie. Zbornik z medzinárodnej konferencje konanej 11.3.2009, Badín 2009.

21. Przyjaźń w ujęciu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu jako przykład teologicznego poszerzenia problematyki filozoficznej, s. 81 – 88, w: Studia Leopoliensia. Czasopismo filozoficzno-teologiczne im. Józefa Bilczewskiego we Lwowie-Brzuchowicach, 2/2009.

22. Osoba i relacje osobowe w tomizmie konsekwentnym, s. 26 - 31, w: Personalizmus a súčasnosť I. Zbornik prispevkov z miedzinárodnej vedeckej konferencie, Dancák, P. - Hruška, D. - Rembierz, M. - Šoltés, R. (eds.), Prešov 2010.

23.Filozoficzna interpretacja doświadczenia mistycznego w ujęciu Mieczysława Gogacza, „Pro Fide Rege et Lege”, Nr 2 (66), 2010, s. 153 – 160.

24. Cnoty społeczne św. Tomasza z Akwinu jako sposób na regulację wzajemnych odniesień międzyludzkich, „Episteme” 100, Księga Jubileuszowa. Ks. Józef Marceli Dołęga – pokorny uczony, człowiek o wielkim sercu, red. Jarosław Sokołowski, s. 71 – 79, w.

25. „Drogi” św. Tomasza z Akwinu jako próba zastosowania metafizyki w tradycyjnej problematyce dochodzenia do istnienia Boga, s.35 – 42, w: Nauki humanistyczne i sozologia. Księga Jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi zwyczajnemu doktorowi habilitowanemu Józefowi M. Dołędze, red. Jacek W. Czartoszewski, Warszawa, 2010.

26. Etyka a filozofia moralna. Problem podobieństw i różnic w filozoficznym ujęciu moralności pomiędzy Arystotelesem i Tomaszem z Akwinu, „Kwartalnik Filozoficzny”, Tom XXXVIII, 2010, zeszyt 4, s. 51 – 67.

27. Świętego Tomasza z Akwinu de regimine Judaeorum. Wstęp do przekładu Listu do Księżnej Brabancji (hrabiny Flandrii) oraz tłumaczenie: Epistola ad ducissam Brabanciae (comitissimam Flandriae), „Opera Philosophorum Medii Aevi”, Sextus et Studia, Tom 9, Fasc. 1, Tomasz z Akwinu. Opuscula, s.63 – 77.

28. Sprawozdanie z konferencji zatytułowanej: ”Geneza państwa a problem filozofii politycznej” http://www.konserwatyzm.pl/artykul/347/geneza-panstwa-a-problem-filozofii-politycznej-sprawozdanie

29. Chrystologiczny charakter modlitwy i doświadczenia mistycznego w ujęciu Mieczysława Gogacza, w: Osoba i dzieło Jezusa z Nazaretu z punktu widzenia teologii i religioznawstwa, Prešov 2011, s.48 – 60.

30. Naród, społeczeństwo i państwo w ujęciu Mieczysława Gogacza, s. 79-88, w: O źródłach państwa i władzy politycznej. Pod redakcją naukową Adama Wielomskiego i Cezarego Kality. Warszawa 2011.

31. Sprawozdanie z konferencji naukowej zatytułowanej: Prezydenci i rządy Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w walce o niepodległą Polskę w latach 1939 – 1990, Saeculum Christianum. Pismo historyczno-społeczne 18 (2011) nr 2, s.309-311.

32. Filozoficzna interpretacja doświadczenia mistycznego w ujęciu Mieczysława Gogacza w: Filozofia i mistyka. Wokół myśli Mieczysława Gogacza, Warszawa 2012, s.213-225.

33. Mieczysława Gogacza etyka chronienia osób jako podstawa dla etyki zawodu dziennikarza, w: Odpowiedzialność w mediach. Od przypadku do celu, Tarnów 2012, s.105-115.

34. Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Etyki Mediów, 19-20 maja 2011 r., Studia Philosophiae Christianae, Warszawa 2012 Nr 1, s. 193-200

35. Sprawozdanie z Konferencji Geneza państwa a problem filozofii politycznej, 28 marca 2011, Studia Philosophiae Christianae, Warszawa 2012 Nr 1, s. 200-205.

36. Komplementarność mądrości i roztropności w ludzkim postępowaniu. Ujęcie św. Tomasza z Akwinu, Rocznik Tomistyczny 1 (2012), s. 85-107.

37. Wybrane aspekty z zakresu metodologii historii filozofii (wyjaśnianie, interpretacja i wykład historii filozofii) w: Jak uprawiać historię filozofii i jak jej nauczać?, red.: M. Woźniczka, M. Rembierz, Częstochowa 2013, s. 101-108.

38. Recenzja książki: Mężczyzna w rodzinie – nadzieje i zagrożenia, red. naukowa: K. Gąsior, T. Sakowicz, A. Slodička, Kielce 2012, Oficyna wydawnicza „STON 2”, ss.497, Nowa Paideia. Pedagogika wobec wyzwań ponowoczesności, nr 3 – 4/2013,  s. 108 - 109

39. Człowiek i kontemplacja. Antropologiczne podstawy poznania Boga w rozumieniu Aleksandra Żychlińskiego, Rocznik Tomistyczny 2 (2013), s. 169 – 181

40. Recenzja: M. Płotka, Metafizyka i semantyka. Filozofia Jana Wersora (Opera philosophorum medii aevii, t.12), Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2013, ss.220, Rocznik Tomistyczny 2 (2013), s. 287 – 290

41. Educatio est continua creatio. Problematyka wychowania i jego podstaw w ujęciu Konstantego Michalskiego, w: Myśl pedagogiczna neoscholastyki i neotomizmu, IX tom serii wydawniczej Filozofia i pedagogika, red. naukowa A. Murzyn, red. naukowa IX tomu M. Krasnodębski, Warszawa 2014, s. 67 – 84

42. Etyka w służbie ascetyki. Rola cnót moralnych w życiu duchowym człowieka w ujęciu Aleksandra Żychlińskiego, Rocznik Tomistyczny 3 (2014), s. 157 – 171

43. Fernand Van Steenberghen, Tomizm, tłum. Izabella Andrzejuk, Rocznik Tomistyczny 3 (2014), s. 255 – 263

44. Recenzja: J. Zatorowski, Synderesis et conscientia. Koncepcja podmiotowej normy moralnej w tekstach Tomasza z Akwinu – jej źródła I kontynuacje, red. M. Zembrzuski, A. Andrzejuk, Wydawnictwo von boroviecky, Warszawa 2013, ss.211, Rocznik Tomistyczny 3 (2014), s.289 – 292

45. Specyfika filozofii Konstantego Michalskiego. Jej źródła i inspiracje, w: Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX wieku, pod red. M. Woźniczki, Częstochowa 2014, s. 549 - 560

46. Filozofia w myśli historycznej i politycznej Tymona Terleckiego, w: Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie, red. naukowa: M. Płotka, J. Pyłat, A. Andrzejuk, Warszawa-Londyn 2014, s.139 – 147

47. Aristotélisme ou thomisme? La dispute sur le caractère du discours de l`etique dans le Commentaire de saint Thomas à L`Ethique à Nicomaque w: Glossae – Scholia – Commentarii. Studies on Commenting Texts in Antiquity and Middle Ages, Volume 2, eds.: M. Mejor, K. Jażdżewska, A. Zajchowska, Frankfurt am Main 2014, s. 147 – 154.

48. Odpowiedź w sześciu artykułach do lektora Besançon. Wstęp do tłumaczenia, w:Opera philosophorum medii aevii, tom 9, fasc. 4, Tomasz z Akwinu. Listy, Warszawa 2014, s. 21 - 26

49. Św. Tomasz z Akwinu, Odpowiedź na 6 artykułów, tłum. I. Andrzejuk w:Opera philosophorum medii aevii, tom 9, fasc. 4, Tomasz z Akwinu. Listy, Warszawa 2014, s. 27 – 30.

50. Konstanty Józef Michalski (1879 – 1949), w: Tomizm polski 1919 – 1945. Słownik filozofów, red. nauk: B. Listkowska, A. Andrzejuk, Radzymin 2014, s. 55 – 71.

51. Franciszek Kwiatkowski (1888 – 1949), współautorstwo z Marcinem Andrusieczko w: Tomizm polski 1919 – 1945. Słownik filozofów, red. nauk: B. Listkowska, A. Andrzejuk, Radzymin 2014, s. 35 – 43.

52. Relacje między metodologią historii filozofii a metodyką działań historyka filozofii na przykładzie Komentarza św. Tomasza z Akwinu do Etyki nikomachejskiej Arystotelesa, w: Opera philosophorum medii aevii, t. 14, Z metodologii historii filozofii, Warszawa 2015, s.70 – 95.

53. Uniwersytet na rozdrożu. O uniwersytecie i nauczaniu uniwersyteckim z Antonim B. Stępniem rozmawiają: Artur Andrzejuk, Magdalena Płotka, Izabella Andrzejuk i Witold Płotka, Rocznik Tomistyczny 4 (2015), s. 13 – 23.

54. Sprawozdanie: Filozofia tomistyczna na konferencji „Od etyki cnót do etyki chronienia osób. Podstawy wychowania społecznego i politycznego”, współautorstwo z A. Kazimierczak-Kucharską, Rocznik Tomistyczny 4 (2015), s. 307 – 310.

55. Izabella Andrzejuk, Anna Ambroziak, Agnieszka Paprocka-Waszkiewicz, Izabela Kozłowska, Marcin Wodziński, Artur Andrzejuk, Tomizm w Fundacji Dobrej Edukacji „Maximilianum”, Rocznik Tomistyczny 4 (2015), s. 311 – 315.

56. Filozoficzne i teologiczne aspekty religii. Recenzja: Ks. Piotr Moskal, Traktat o religii, Lublin 2014, Wydawnictwo KUL, ss. 247, Rocznik Tomistyczny 4 (2015), s. 355 – 358.

57. Spór o filozofię moralną św. Tomasza z Akwinu. Próba wskazania na źródła odmiennych stanowisk É. Gilsona i F. Van Steenberghena. Na marginesie dyskusji M. Prokopa z artykułem W. Golonki, Rocznik Tomistyczny 4 (2015), s. 397 – 410.

58. Patriotyzm w etyce tomistycznej, Nowa Paideia nr 5/2015, s. 50 – 56.

59. Sprawozdanie z wystąpienia pracowników WSKPiSM w Białymstoku, Nowa Paideia nr 5/2015, s. 118 – 119.

60. L`amitié dans les textes de Thomas d`Aquin, Rocznik Tomistyczny 5 (2016), s. 203 – 217.

61. Tomizm na konferencji Filozoficzne aspekty mistyki – 15 kwietnia 2016, Rocznik Tomistyczny 5 (2016), s. 393 – 396.

62. Odpowiedź na uwagi ks. prof. Piotra Moskala odnośnie do recenzji książki: Traktat o religii, Rocznik Tomistyczny 5 (2016), s. 455 – 461.

63. Jak opisać to, co niemożliwe do wypowiedzenia? O możliwościach filozoficznego opisu doświadczenia mistycznego, w: Niepomyślane – nie do pomyślenia. Rozpadliny, uskoki i zatory w tektonice dyskursu filozoficznego i naukowego, red. Maciej Woźniczka, Marek Perek, Częstochowa 2016, s. 241 – 254.

64. Izabella Andrzejuk, Artur Andrzejuk, Tradycja arystotelesowsko-tomistyczna, w: Etyka. Część I. Koncepcje etyki, red. ks. Stanisław Janeczek, Anna Starościc, Lublin 2016, s. 29 – 46.

65. Kontemplacja i poznanie per raptum. Tomaszowe źródła rozumienia istoty doświadczenia mistycznego, Rocznik Tomistyczny 6 (2017), s. 59 – 76.

66. Recenzja: Piotr Stanisław Mazur, Zarys podstaw filozofii człowieka. Antropologiczne zastosowanie metody separacji, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016, ss.216, Rocznik Tomistyczny 6 (2017), s. 243 – 247.

67. Aleksander Żychliński – teolog otwarty na filozofię, Rocznik Historii Filozofii Polskiej [w druku].

68. Ascetyka miłosierdzia. Rozwój życia religijnego św. Faustyny, Teologia Polityczna Nr 10/2017 - 2018, s. 135 – 146.

69. Izabella Andrzejuk, Tomaszowe rozumienie przyjaźni jako amicitia i caritas. Człowiek w relacjach z Bogiem i drugim człowiekiem, Rocznik Tomistyczny 6 (2017), s. 133 – 151.

  

Konferencje

 

20 stycznia 2005 r - Wystąpienie na Posiedzeniu Katedr Historii Filozofii UKSW :  „Myśl etyczna Tomasza z Akwinu w Komentarzu do Etyki Nikomachejskiej Arystotelesa”.

26 kwietnia 2006 – Wystąpienie na VI Konferencji naukowej: Ochrona życia i zdrowia człowieka w nauczaniu Jana Pawła II. Tytuł wystąpienia: „Bóg i etyka (glossa do encyklik Veritatis splendor i Fides et ratio).

29 czerwca 2006 - Wystąpienie na zjeździe formacyjnym oo. Pallotynów, „Klasyczna etyka tomistyczna jako propozycja na czasy współczesne w Encyklice Veritatis splendor”

1 – 3 maja 2007 – wystąpienie na Sympozjum filozoficznym we Lwowie, zatytułowanym: „Filozofia dla teologów”. Temat wystąpienia: „Przyjaźń w ujęciu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu jako przykład teologicznego poszerzenia problematyki filozoficznej”.

18 września 2008 – Wystąpienie na VIII Polskim Zjeździe Filozoficznym w Warszawie. Temat wystąpienia: „Etyka a filozofia moralna. Problem podobieństw i różnic w filozoficznym ujęciu moralności między Arystotelesem i Tomaszem z Akwinu”.

11 – 12 marca 2009 – wystąpienie na Międzynarodowej Konferencji organizowanej przez Katedrę Teologii Dogmatycznej Uniwersytetu Komenskiego w Bratysławie, Słowacja.

20 – 27 marca 2009 – prowadzenie wykładów z filozofii człowieka jako profesor wizytujący w PUNO (Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie)  w Anglii.

23 marca 2009 – wystąpienie na Konferencji w Polskim Instytucie Akcji Katolickiej Anglii i Walii (IPAK) pt. „Rodzina jako wspólnota w ujęciu filozoficznym i teologicznym”).

23 – 24 kwietnia 2009 – wystąpienie na Międzynarodowej Konferencji organizowanej przez Grekokatolicki Wydział Teologii Uniwersytetu w Preszowie, Słowacja.

26 kwietnia 2009 - Organizacja, prowadzenie oraz uczestnictwo w międzyuczelnianej konferencji (przy współudziale Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki oraz Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych), zatytułowanej: „Komunikacja międzyludzka i relacje osobowe (ujęcia w naukach filozoficznych, teologicznych i społecznych)” .

5 – 6 maja 2009 – wystąpienie na Konferencji naukowej, zatytułowanej: „Przemiany w nauce, filozofii, kulturze i moralności. Historia – Współczesność – Perspektywy.

8 kwietnia 2010 - wystąpienie na międzynarodowej Konferencji organizowanej przez Katedrę Filozoficznych Podstaw Teologii UKSW, zatytułowanej: "Filozofia w teologii i mistyce - historyczne podstawy i współczesne ujęcia"

15 kwietnia 2010 - wystąpienie na I Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu "Bóg a życie społeczne" na temat: "Agape, filantropia czy usługa? Działalność trzeciego sektora. Organizatorzy: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Instytut Socjologii oraz Katedra Makrostruktur i Katedra Źródeł Biblijnych Pedagogiki Katolickiej

30 maja 2010 - Organizacja i wystąpienie na międzyuczelnianej konferencji (przy współudziale Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki oraz Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych), zatytułowanej: Filozofia i mistyka. Wokół myśli Mieczysława Gogacza. Tytuł wystąpienia: „Filozoficzna interpretacja doświadczenia mistycznego w ujęciu Mieczysława Gogacza”.

11 czerwca 2010 - Wystąpienie na Międzynarodowym Sympozjum Naukowym pt: Przyjaźń i polityka. Dedykowane pamięci Mariusza Hanzlika (1965-2010). Tytuł wystąpienia: „Klasyczna koncepcja związku przyjaźni i polityki – Platon i Arystoteles”.

10 listopada 2010 – Wystąpienie z wykładem w ramach dnia uniwersyteckiego w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Jadwigi w Tczewie. Tytuł wystąpienia: „O wartości przyjaźni w życiu człowieka”.

28 marca 2011 - Wystąpienie na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Geneza państwa a problem filozofii politycznej. Tytuł wystąpienia: „Naród, społeczeństwo i państwo w ujęciu Mieczysława Gogacza”.

4 kwietnia 2011 – Wystąpienie z wykładem w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, prowadzonego przez Polski Uniwersytet na Obczyźnie. Tytuł wystąpienia: „O wartości przyjaźni w życiu człowieka w każdym wieku”

20 stycznia 2011 – Wystąpienie na posiedzeniu Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW. Tytuł wystąpienia: ”Koncepcja „perfekcjoryzmu jako teorii dziejów w ujęciu Konstantego Michalskiego”

21 stycznia 2011 - Wystąpienie na posiedzeniu Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW. Tytuł wystąpienia:  „Przedmiot formalny historii filozofii”.

15 kwietnia 2011 - Wystąpienie na posiedzeniu Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW. Tytuł wystąpienia: „Wyjaśnianie, interpretacja i wykład w historii filozofii”.

19 maja 2011 - Wystąpienie na V Międzynarodowej Konferencji Etyki Mediów, pt. Mieczysława Gogacza etyka chronienia osób jako podstawa dla etyki zawodu dziennikarza”.

26 maja 2011 - Wystąpienie na Międzynarodowej Konferencji "Filozofia w teologii i mistyce - gnozeologia i mistyka", pt. "Cnota wiary i dary Ducha Świętego jako pochodzące od Boga sprawności doskonalące poznanie, Ujęcie św. Tomasza z Akwinu"

21 września 2011 – Wystąpienie na IV Kongresie Mediewistów Polskich. Tytuł wystąpienia: „Interpretacja wyjaśnianie i wykład historii filozofii na tle Komentarza św. Tomasza z Akwinu do Etyki nikomachejskiej Arystotelesa”.

26 października 2011 – Wystąpienie na międzynarodowej konferencji pt: „Jezus z Nazaretu w kontekście teologicznym i religioznawczym”. Tytuł wystąpienia: „Wolność Jezusa Chrystusa w kontekście jedności Jego Osoby w Summa Theologiae św. Tomasza z Akwinu”.

22 listopada 2011 – Wystąpienie na otwartym seminarium, organizowanym przez Katedrę Filozoficznych Podstaw Teologii UKSW. Tytuł wystąpienia: „Mieczysława Gogacza filozoficzna interpretacja doświadczenia mistycznego”.

8 grudnia 2011 – Wystąpienie na międzynarodowej konferencji pt.: „W kręgu średniowiecznej antropologii”. Tytuł wystąpienia: „Antropologiczne podstawy etyki w ujęciu św. Tomasza z Akwinu”.

13 maja 2012 – Organizacja i wystąpienie na konferencji międzynarodowej pt.: „Teoria polityki. Aspekt filozoficzny, teologiczny, religioznawczy i społeczny”. Tytuł wystąpienia: „Uwagi o politycznej i kulturotwórczej roli Polski w ujęciu Tymona Terleckiego”.

17 – 21 września 2012 – Wystąpienie na IX Polskim Zjeździe Filozoficznym. Tytuł wystąpienia: „Związek mądrości i roztropności w antropologii św. Tomasza z Akwinu”.

27 – 28 września 2012 – Udział w konferencji: „Jak uprawiać historię filozofii; jak jej nauczać?” Tytuł wystąpienia: „Wyjaśnianie, interpretacja i wykład historii filozofii”.

30 listopada 2012 – Udział w międzynarodowej konferencji naukowej pt.: „Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie”. Tytuł wystąpienia: „Historiozofia Polski w ujęciu Tymona Terleckiego”.

18 kwietnia 2013 – Wystąpienie na Uniwersytecie Gdańskim w ramach projektu badawczego: „Historia filozofii jako problem filozoficzny”. Tytuł wystąpienia: „Metoda analizy średniowiecznego tekstu filozoficznego na przykładzie fragmentu Komentarza św. Tomasza z Akwinu do Etyki nikomachejskiej Arystotelesa”.

16 maja 2013 – Wystąpienie oraz współorganizacja Międzynarodowej Konferencji: „Stan badań nad filozofią polską”. Tytuł wystąpienia: „Człowiek i kontemplacja. Antropologiczne podstawy poznania Boga w rozumieniu Aleksandra Żychlińskiego”

17 maja 2013 – Wystąpienie na Międzynarodowej Konferencji pt.: „Sacrum i profanum w polityce”. Tytuł wystąpienia: „Problem współżycia chrześcijan i  żydów w średniowiecznej Europie. De regimine Judaeorum św. Tomasza z Akwinu”

24 – 25 października 2013 – Wystąpienie na konferencji pt.: „Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX w.” Tytuł wystąpienia: „Teoria sublimacji Konstantego Michalskiego jako źródło jego poglądów historiozoficznych”.

30 listopada 2013 – Wystąpienie na konferencji międzynarodowej pt.: „Czy humanistyka ma narodowość?”

12 grudnia 2013 – Wystąpienie na konferencji pt.: „W kręgu średniowiecznej metafizyki” Tytuł wystąpienia: „Metafizyczne uwarunkowania poznania Boga w ujęciu św. Tomasza z Akwinu”.

27 -28 lutego 2014 – Udział w cyklu szkoleniowym: Wiedza o człowieku . Tytuł wystąpienia: „Osoba podstawą i zadaniem pedagogiki”

23 kwietnia 2014 – Udział i organizacja międzynarodowej konferencji Etyka i polityka. Tytuł wystąpienia: „Patriotyzm w etyce tomistycznej”

24 kwietnia 2014 – Udział w konferencji: W kręgu średniowiecznej etyki. Tytuł wystąpienia: „Arystotelizm czy tomizm. Spór o charakter wykładu etyki w Komentarzu św. Tomasza do Etyki nikomachejskiej Arystotelesa”

13 – 14 listopada 2014 – Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Św. Tomasz i św. Bonawentura. Dziedzictwo - Aktualność – Inspiracje. Tytuł wystąpienia: „Kontemplacja i poznanie per raptum. Tomaszowe źródła rozumienia istoty doświadczenia mistycznego.

10 grudnia 2014 – Wystąpienie w ramach Otwartych Seminariów z Filozofii Mistyki. Tytuł wystąpienia: „Tomaszowe rozumienie porwania (raptus) i kontemplacji a doświadczenie mistyczne w filozofii tomistycznej”.

10 kwietnia 2015 – Wystąpienie na konferencji pt.: „Od etyki cnót do etyki chronienia osób. Podstawy wychowania społecznego i politycznego”. Tytuł wystąpienia: „Sztuka kierowania innymi ludźmi. Zastosowanie roztropności i innych cnót w rządzeniu”

18 kwietnia 2015 – Wystąpienie na konferencji pt.: „Idźcie do Tomasza!” Tytuł wystąpienia: ”Przyjaźń z Bogiem i ludźmi”.

23 – 24 kwietnia 2015 – Wystąpienie na konferencji pt.: „Oblicza mistyki”. Tytuł wystąpienia: „Między ascetyką a mistyką. Mieczysława Gogacza interpretacja doświadczenia mistycznego”.

2 – 4 września 2015 – Wystąpienie na konferencji pt.: „Rzeczywistość i jej reprezentacje – od mimetyzmu do konstruktywizmu”. Tytuł wystąpienia: „Czego nie poznajemy przez obrazy? Fenomen doświadczenia mistycznego”.

15 – 19 września 2015 – Wystąpienie na 10. Polskim Zjeździe Filozoficznym. Tytuł wystąpienia: „Aleksander Żychliński – teolog otwarty na filozofię”.

24 – 25 września 2015 – Wystąpienie na konferencji pt.: Niepomyślane – nie do pomyślenia. Rozpadliny, uskoki w tektonice dyskursu filozoficznego i naukowego” „Tytuł wystąpienia: „O możliwościach filozoficznego opisu doświadczenia mistycznego”.

1 października 2015 – Wystąpienie w ramach kursu doskonalącego „Ekologia prokreacji – metody rozpoznawania płodności”. Tytuł wystąpienia: „Człowiek i jego natura”.

20 – 21 listopada 2015 – Wystąpienie na konferencji tomistycznej. Tytuł wystąpienia: „Od tomizmu egzystencjalnego do tomizmu konsekwentnego. Jacques Maritain i Mieczysław Gogacz – źródła doświadczenia mistycznego”.

15 kwietnia 2016 – Organizacja i wystąpienie na konferencji pt.: Filozoficzne aspekty mistyki”. Tytuł wystąpienia: „Poznanie „przez współodpowiedniość natur” a doświadczenie mistyczne. Jacquesa Maritaina rozumienie doświadczenia mistycznego”.

15 maja 2017 – Wystąpienie na konferencji pt.: „Filozofie i teologie. Historia powiązań, waśni i współpracy”. Tytuł wystąpienia: „Philosophia ancilla Theologiae est? Wzajemne relacje filozofii i teologii w ujęciu Aleksandra Żychlińskiego”.

2 czerwca 2017 – Wystąpienie i organizacja konferencji pt.: „Postprawda, postpolityka, postsztuka. Czy jeszcze potrzebujemy filozofii?” Tytuł wystąpienia: „New Age – mistycyzm ponowoczesności”.

22 września 2017 – Wystąpienie na IX Seminarium Filozofii Polskiej. „Konteksty lokalne i uniwersalne”. Tytuł wystąpienia: „Tymon Terlecki – „Polska a Zachód”.

20 – 21 października 2017 – Wystąpienia w polskiej parafii w Bostonie (Wielka Brytania). Tytuł wystąpienia: „Etyka w encyklikach Veritatis splendor i Fides et ratio jako propozycja na czasy współczesne”.

 

dINNE

 

 

Hobby

 

Turystyka górska i samochodowa

 

Ogród

 

 Ulubione miejsca - podróże

 

Klasztory benedyktyńskie

 

Normandia, Francja