Dr Dawid  LIPSKI

 

    ur. 29 maja 1984 r . w Warszawie

    dawid.lipski@op.pl

 

 

 WYKSZTAŁCENIE

 

 

 Studia

 

2003-2008 – studia dzienne na kierunku Filozofia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

 Magisterium

 

25 czerwca 2008 - magister filozofii, na podstawie pracy pt. Problematyka istnienia na tle sporu Tomasza z Sutton  z Godfrydem z Fontaines; promotor: prof. dr hab. Artur Andrzejuk, recenzent: ks. dr Adam Filipowicz.


Studia ukończone z wyróżnieniem.
 

 

 Doktorat

 

8 maja 2014 – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie rozprawy Spór między Tomaszem z Akwinu i Janem Peckhamem o jedność formy substancjalnej w człowieku. Źródła i konsekwencje. Promotor: prof. dr hab. Artur Andrzejuk, recenzenci: prof. dr hab. Janina Gajda-Krynicka, ks. dr hab. Jacek Grzybowski.


Praca doktorska nagrodzona wyróżnieniem przyznanym przez Radę Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW.

 

 Stypendia i nagrody

 

1. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2007/2008


2. Stypendium Centrum Myśli Jana Pawła II w roku 2007/2008


3. Laureat uczelniany na najlepszego studenta konkursu Primus inter pares organizowanego przez NZS pod honorowym patronatem Prezydenta RP w roku 2007 i 2008


4. Nagroda im. Profesora Mieczysława Gogacza (2008) 


5. Członek zespołu grantu „Pomniki Polskiej Filozofii Chrześcijańskiej XX wieku” (0033/FIL/2016/90) w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku” (2016-2019)


6. Wykonawca grantu „Działalność Uniwersytetu Letniego Kultury Polskiej w Rzymie w latach 1987–2008” (IPAK/grant/1/2016) Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii (2016-2018)
 

7. Kierownik projektów UKSW finansowanych z dotacji na rozwój młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich (2011, 2012 i 2013)


8. Stypendium DAAD na pobyt badawczy w Thomas Institut w Kolonii (2011)


9. Stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia na pobyt badawczy w Londynie (2011)


10. Stypendium ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego – wizyta studyjna w Liechtensteinie (2009)

 

Praca zawodowa

 

2010-2012 nauczyciel etyki w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr.1 w Warszawie.

2011-2015 nauczyciel filozofii w Prywatnym Żeńskim Gimnazjum i Liceum im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Warszawie.

Od 2013 roku prowadzi zajęcia z etyki w Szkole Podstawowej im. Stanisława Kostki Potockiego na warszawskim Wilanowie.

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

2013 prowadzenie zajęć w Studium Podyplomowym z Filozofii i Etyki WFCh Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

2015 adiunkt w Instytucie Filozofii Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (umowa na zastępstwo)

Obecnie nieetatowy współpracownik afiliowany do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 

 

Badania

 

Zainteresowania: filozofia średniowieczna, filozofia człowieka, tomizm, augustynizm i neoaugustynizm, etyka, dydaktyka
 

 

PUBLIKACJE

 

 

Monografie

 

 1. Tomasz Sutton, De esse et essentia, Warszawa 2018 (Wprowadzenie)
 2. Uniwersytet Letni Kultury Polskiej w Rzymie, Warszawa-Londyn 2018
 3. Jan Peckham i Tomasz z Akwinu. Spór o jedność formy substancjalnej w człowieku, w: „Opera Philosophorum Medii Aevi”, t. 15, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015

 

 Artykuły

 
 1. Filozoficzne założenia humanizmu integralnego Jacques’a Maritaina, w: „Pro Fide Rege et Lege” nr 77-78 (2017), ISSN 0867-6771, ss. 267-275
 2. Problematyka istnienia i istoty w poglądach Tomasza z Sutton, w: „Rocznik Tomistyczny”, nr 5 (2016), Naukowe Towarzystwo Tomistyczne, Wydawnictwo von Borowiecky, ISSN 2300-1976, ss. 291-304
 3. Oskar Halecki i Polski Uniwersytet za Granicą, w: Filozofia na Polskim Uniwersytecie Na Obczyźnie, Wydawnictwo von Borowiecky, Warszawa-Londyn 2014, ISBN 978-83-60748-58-9, ss. 55-62
 4. Władysława Tatarkiewicza analiza systemu filozofii Arystotelesa w: „Filo-sofija” Rok XI, numer 13-14 (2011/2-3), ISSN 1642-3267, ss. 521-534
 5. Kilka uwag o historii filozofii i jej znaczeniu, w: „Pro Fide, Rege et Lege” nr 2 (68) 2012, ISSN 0867-6771, ss. 274-278
 6. Profesora Mieczysława Gogacza ujęcie etyki, w: Mieczysław Gogacz. Filozofia i mistyka, red. I. Andrzejuk, T. Klimskiego, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, ISBN 978-83-7072-740-6, ss. 127-135
 7. De propositionibus modalibus, w: „Opera Philosophorum Medii Aevi”, t. 9 fasc. 1 (Przekład tekstu łacińskiego wraz z M. Zembrzuskim) Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, ISBN 978-83-7072-665-2, ss. 14-19
 8. „Materialny człowiek” – kilka uwag filozofii klasycznej na temat struktury człowieka, w: „Pro Fide, Rege et Lege” nr 2(66) 2010, ISSN 0867-6771, ss. 146-152
 9. Problematyka istnienia na tle sporu Tomasza z Sutton z Godfrydem z Fontaines, w: „Pro Fide, Rege et Lege” nr 3(64) 2009, ISSN 0867-6771, ss. 101-106

 

 Konferencje (wybór)

 

 1. Konferencja „Postprawda, postpolityka, postsztuka” (2.06.2017, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie). Ref. „Jakiej filozofii potrzebuje polska szkoła?

 2. ”X Polski Zjazd Filozoficzny (15-19.09.2015, Poznań). Ref.: „Problem jedności substancjalnej w poglądach Wilhelma Ockhama i Jana Dunsa Szkota”

 3. Konferencja „Idźcie do Tomasza”. O życiu i nauczaniu św. Tomasza z Akwinu (18.04.2015, UKSW). Ref. „Człowiek a wspólnota”

 4. Konferencja „Od etyki cnót do etyki chronienia osób. Podstawy wychowania społecznego i politycznego” (10.04.2015, Wyższa Szkoła Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie). Ref.: „Filozoficzne założenia humanizmu integralnego Jacquesa Maritaina”

 5. Konferencja „W kręgu średniowiecznej metafizyki” (12.12.2013, UKSW). Ref.: „Geneza problematyki jedności i wielości form w człowieku”

 6. Konferencja „Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie” (30.11.2012, UKSW). Ref.: „Oskar Halecki i Polski Uniwersytet za Granicą”

 7. IX Polski Zjazd Filozoficzny (17-21.09.2012, Wisła). Ref.: „Poglądy Jana Peckhama z zakresu filozofii bytu w kontekście sporu o jedność formy substancjalnej w człowieku”

 8. Mobilność studentów i doktorantów w wymianie międzynarodowej” (UKSW, 29.02.2012). Ref.: „Stypendia zagraniczne w perspektywie pracy doktorskiej z zakresu filozofii. Wymiana doświadczeń”

 9. „W kręgu średniowiecznej antropologii” (UKSW, 8.12.2011). Ref.: „Forma corporeitatis a problem ciała Chrystusa – argumentacja Jana Peckhama i Tomasza z Akwinu”

 10. Konferencja „Badania młodych naukowców wobec wyzwań współczesnej nauki (14.04.2011, UKSW). Ref.: „Kilka uwag o historii filozofii i jej znaczeniu”

 11. Konferencja „Rola organizacji studenckich w życiu Uniwersytetu” (14.03.2011, UKSW). Ref.: „Znaczenie Krajowej Reprezentacji Doktorantów dla życia uniwersyteckiego”

 12. Konferencja „Spory filozoficzne w średniowieczu” (26.11.2010, UKSW). Ref.: „Problem jedności substancjalnej człowieka na Uniwersytecie Paryskim w XIII i XIV wieku”

 13. Konferencja „Władysława Tatarkiewicza dziedzictwo idei: Historia filozofii, etyka, estetyka” (19-20.11.2010, UKW Bydgoszcz). Ref.: „Władysława Tatarkiewicza analiza systemu filozofii Arystotelesa”

 14. Konferencja naukowa „Filozofia i mistyka. Wokół myśli Mieczysława Gogacza” (30.05.2010, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki, Warszawa). Ref.: „Profesora Mieczysława Gogacza ujęcie etyki”

 15. Konferencja „Duchowy wymiar człowieka” (8-9.06.2009, WSHE, Łódź). Ref.: „Materia to za mało – uwagi filozofii klasycznej na temat struktury człowieka”

 16. V Philosophers’ Rally (Uniwersytet Jagielloński, 29-31.05.2009). Ref.: „Szósta droga” Jacquesa Maritaina jako kolejna możliwość uzasadnienia istnienia Absolutu”

 17. Sympozjum naukowe „Problem pogranicza w historii filozofii” dedykowane Prof. Mieczysławowi Gogaczowi (15.11.2008, UKSW). Ref.: „Problematyka istnienia na tle sporu Tomasza z Sutton z Godfrydem z Fontaines”

 18. V Ogólnopolskie Filozoficzne Forum Młodych pt. „Wokół Prawdy” (11-13 maja 2007, Akademia Pedagogiczna, Kraków). Ref.: „Etyka chronienia osób jako realistyczna i intelektualna podstawa działań człowieka”

 

Działalność organizacyjna

 

2013 i 2015 – członek komisji XXV Olimpiady Filozoficznej (etap trzeci - finałowy)

2010 – 2013 Przedstawiciel doktorantów do Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW

2009 – 2013 Przedstawiciel doktorantów do Rady Instytutu Filozofii WFCh UKSW

2008 – 2011 Członek Zarządu Samorządu Doktorantów UKSW

2008 – 2010 Członek Rady Studium Języków Obcych UKSW

2008 – 2009 Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

2005 – 2008 Członek Koła Naukowego Studentów Filozofii UKSW

6-12 maja 2007 (PKiN Warszawa), Pomoc organizacyjna oraz prowadzenie zajęć z zakresu zagadnień filozoficznych w grupach obcojęzycznych podczas „International Warsaw Festival of Philosophical Culture Creatio Ex Legendo

 

 

Udział w gremiach i organizacjach o charakterze naukowym

 

Redaktor działu Filozofia półrocznika „Pro Fide, Rege et Lege”


Członek komitetu redakcyjnego periodyku „Rocznik Tomistyczny”


Członek zarządu Towarzystwa Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej


Członek komisji rewizyjnej Naukowego Towarzystwa Tomistycznego

 

dINNE

 

Hobby

 

Tenis, piłka nożna, boule.

 

Zamiłowania

 

Poezja Zbigniewa Herberta, muzyka Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego, język migowy