Ks. Dr Adam  Filipowicz

 

   


   ur. 19 czerwca 1968 roku

   a.m.filipowicz@uksw.edu.pl

 

Adiunkt

Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

 

 WYKSZTAŁCENIE

 

 

 Studia

 

1987-1993 – studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży;

1993-1998 – studia magisterskie z filologii klasycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim;

1996–1998 - dwa lata kursu wyższego z patrologii na Instytucie Historii Kościoła Wydziału Teologii KUL;

1998-2000 - studia doktoranckie na kursie wyższym z historii literatury wczesnochrześcijańskiej na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW).

 

 Magisterium

 

1995 – magister teologii na podstawie pracy: Zagadnienie królowania Boga w świetle Psalmu 96. Studium egzegetyczno-teologiczne, (Wydział Teologiczny KUL; promotor: Ks. dr Antoni Ołów);

1998 – magister filologii klasycznej na podstawie pracy: Motyw śmierci w Orationes funebres św. Ambrożego, (Wydział Nauk Humanistycznych KUL; promotor: Ks. dr hab. Augustyn Eckmann).

 

 Doktorat

 

2004 - doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, na podstawie rozprawy "Koncepcja duszy w pismach Tertuliana" (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW; promotor: Ks. Prof. dr hab. Józef Naumowicz; recenzenci: Ks. Prof. dr hab. Augustyn Eckmann, Ks. Prof. dr hab. Tadeusz Kołosowski).

 

 KARIERA  ZAWODOWA

 

 Praca  zawodowa


od 1 X 2000r. - lektor języka łacińskiego i greckiego na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie;

od 1 X 2005r. – wykładowca na WFCh UKSW;

od 1 XI 2006r. – adiunkt w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej WFCh UKSW.
 

 Działalność naukowa i dydaktyczna


1 X 2000r.–30 IX 2005 r. – lektor języka łacińskiego i greckiego na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie; zajęcia dla studentów filozofii, ochrony środowiska i psychologii;

od 1 X 2005r. – wykładowca na WFCh UKSW;

od 1 XI 2006r. – adiunkt na WFCh UKSW;

II-VI 2004r. – zajęcia z patrologii w Instytucie Badań nad Rodziną w Łomiankach;

2004-2006r. - wykłady z łaciny dla słuchaczy studiów podyplomowych (Podyplomowe Studia Nauczania Biologii i Przyrody, Podyplomowe Studia Historii, Podyplomowe Studia Wychowania Fizycznego) we Wszechnicy Mazurskiej w Olecku;

2004r. i 2006r. – wykłady z patrologii w Polskim Centrum Katechetycznym w Wilnie;

2005-2006r. – wykłady z historii literatury wczesnochrześcijańskiej – Zgromadzenie Sióstr Loretanek, Warszawa-Praga;

II 2006r. – kurs łaciny w ramach Warsztatów dla Dyrygentów Chórów; realizacja w ramach projektu IX Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Sakralnej „Łapskie Te Deum” – Dom Kultury w Łapach.

Od 1 X 2006r. – wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym im. Papieża Jana Pawła II w Łomży.

2010-2012 – wykłady na Studiach Podyplomowych Filozofii i Etyki (UKSW);

IX – XII 2011 – wykłady z patrologii na PWTW Studium Teologii Oddział „B” w Wilnie;

 

 Działalność organizacyjna


od 2003r. – koordynator ds. promocji Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW;

od 2004r.- członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WFCh UKSW (od 2011 - zastępca przewodniczącego Komisji);
- członek Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, kadencje: 2005-2008, 2008-2012;

- członek Senatu UKSW, kadencje: 2005-2008, 2008-2012; (w kadencji 2005-2008 sekretarz Senatu UKSW; V 2010 – VIII 2012 przewodniczący komisji skrutacyjnej);

2009 – nagroda Rektora za działalność organizacyjną.

 

dDOROBEK  NAUKOWY

 

Badania

 

- Poglądy Tertuliana na temat początków życia ludzkiego i aborcji – 2003r.

- Chrześcijaństwo a reinkarnacja i metempsychoza w świetle polemiki Tertuliana z Platonem – 2005r.

- Ciało – źródło grzechu czy powód do chwały w świetle poglądów Tertuliana – 2006r.

- Czy Tertulian był materialistą – rozważania w kontekście sporu o cielesność duszy – projekt badawczy na rok 2007.

- Zagadnienie zła w polemice Tertuliana z gnozą – 2008r.

- Wieczność materii w kontekście polemiki Tertuliana z Hermogenesem – 2009r.

- Spór o zmartwychwstanie ciał. Rozważania w kontekście „De resurrectione mortuorum” Tertuliana – 2010r.

- Spór o zmartwychwstanie ciał. Rozważania w kontekście „Peri anastaseos nekron” Atenagorasa – 2011r.

 

Książki

 

- Koncepcja duszy w pismach Tertuliana, Episteme 63 (2007), Olecko-Warszawa 2007, s. 272.

- Z dziejów chrześcijaństwa na ziemi zambrowskiej, (współautorzy: W. Brodziak, R. Łempicki), Episteme 104 (2011), WUKSW, Warszawa-Łomża 2011, s. 341.
 

 Artykuły


- Kobieta w starożytności chrześcijańskiej (Warszawa ATK, 22 X 1998 r.), Vox Patrum 18 (1998) t. 34-35, s. 668-672.

- Sprawozdanie z Sympozjum patrystycznego „Kobieta w starożytności chrześcijańskiej” (Warszawa, ATK, 22 X 1998), Collectanea Theologica 69 (1999) z. 4, 147-151.

- Sprawozdanie z Sympozjum patrystycznego „Ojcowie Kościoła o swoim Ojcu” (Warszawa – 21 X 1999 r.), Saeculum Christianum 7 (2000) nr 1, 283-287.

- Poglądy Tertuliana na temat początków życia ludzkiego i aborcji, Vox Patrum 25 (2005) t. 48, s. 41-54.

- Ciało – źródło grzechu czy powód do chwały w świetle poglądów Tertulliana, Studia Ecologiae et Bioethicae 4 (2006), s. 217-239.

- Zagadnienie zła w polemice Tertuliana z gnozą, Studia Ecologiae et Bioethicae 7 (2009/2), s. 39-58.

- Wieczność materii w kontekście polemiki Tertuliana z Hermogenesem, w: Ks. Józef Marceli Dołęga – pokorny uczony, człowiek o wielkim sercu. Księga jubileuszowa, red. J. Sokołowski, Episteme 100 (2010), Warszawa-Łomża 2010, s. 99-113.

- Chrześcijaństwo a reinkarnacja i metempsychoza w świetle polemiki Tertuliana z Platonem, Vox Patrum 30 (2010), t. 55, s. 190-212.

- Chrystus – Drugi Adam na podstawie Demonstratio praedicationis apostolicae Ireneusza z Lyonu, w: Osoba a dielo Ježiša z Nazareta z aspektu teológie a religionistiky, red. A. Slodička – M. Slodičková, Prešov 2011, s. 61-73.

 

 Konferencje

 

Krajowe

 

- Tertulian wobec platońskiej nauki o reinkarnacji i metempsychozie - sympozjum patrystyczne: Poganie i chrześcijanie w świecie późnego antyku – 22 XI 2005r. Katedra Historii Literatury Wczesnochrześcijańskiej WNHiS UKSW.

- Duchowa kultura zdrowia i życia według nauczania papieża Jana Pawła II
(wspólnie z Włodzimierzem Gałązką) – sympozjum: Ochrona życia i zdrowia człowieka w nauczaniu Jana Pawła II – 26 IV 2006r. Instytut Ekologii i Bioetyki WFCh UKSW

- Ekologia rodziny ludzkiej, Augustów 30-31 V 2000;

- Wychowanie do poszanowania środowiska społeczno-przyrodniczego, Poryte 5 X 2001;

- Problemy XXI wieku: Etyka środowiskowa, Warszawa 26 X 2005;

- Początki narodowego piśmiennictwa w Polsce: Gertruda Mieszkówna (1025-1108) i jej manuskrypt, Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej WFCh UKSW, Warszawa 26 kwietnia 2006;

- Tomizm polski od encykliki Aeterni Patris do Soboru Watykańskiego II (1879-1962), Sympozjum naukowe ku czci Prof. M. Gogacza w osiemdziesięciolecie urodzin, Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW, Warszawa 29 XI 2006 r.

- Sens cierpienia – sens choroby – sens śmierci w literaturze wczesnochrześcijańskiej, UKSW WNHiS, Warszawa 20 XI 2007;

- Promocja w nauce. Działalność promocyjna jednostki naukowej, Partners Polska i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Serock 11-12 VI 2007 (udział w dyskusjach);

- Promocja w nauce. Kontakty z mediami w promocji nauki, Partners Polska i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Hotel Łazienkowski, Warszawa 6-7 IX 2007 (udział w dyskusjach);

- Promocja w nauce. Narzędzia promocji nauki, Partners Polska i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Hotel Łazienkowski, Warszawa 8-9 X 2007 (udział w dyskusjach);

- Modlitewnik Gertrudy Mieszkówny w 900 rocznicę śmierci autorki, WFCh UKSW, Warszawa 9 I 2008;

- Problem Pogranicza w historii filozofii, Sympozjum naukowe dedykowane prof. Mieczysławowi Gogaczowi w 82. rocznicę urodzin, WFCh UKSW, Warszawa15 XI 2008;

- Małżeństwo, rodzina i wychowanie w nauczaniu św. Jana Chryzostoma, KUL Instytut Badań nad Antykiem Chrześcijańskim i Katedra Historii Rodziny Chrześcijańskiej INOR, Lublin 27-28 XI 2008;

- W kierunku filozofii klasycznej: inspiracje i kontynuacje, Konferencja Jubileuszowa Prof. dr. hab. Edwarda Nieznańskiego, WFCh UKSW, Warszawa 15-16 I 2009;
- Retardacja materialnego przekształcania zasobów. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, WBR Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 14 IX 2009;

- Konferencja Jubileuszowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Józefowi M. Dołędze, WFCh UKSW, Warszawa 4 V 2010;

- Stosunek do ludzi starszych w starożytności klasycznej i chrześcijańskiej, Lublin 25-26 XI 2010;

- IV Kongres mediewistów Polskich, Poznań, 19-21 IX 2011.Międzynarodowe


- Idea zrównoważonego rozwoju w edukacji, filozofii i teologii, Olecko-Kowno 19-21 V 2008;

- Fiducia nella Ragione, Uniwersytet Lateraneński, Rzym 16-18 X 2008;

- Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olecko-Kowno 8-10 VI 2009;

- 1609-2009 From Galilei’s Telescope to Evolutionary Cosmology, Science, Philosophy and Theology In Dialogue, Uniwersytet Lateraneński, Rzym 30 XI – 2 XII 2009;

- Osoba i dzieło Jezusa z Nazaretu z punktu widzenia teologii i religioznawstwa, Słowacja, Prešov 26 X 2011;

- W kręgu średniowiecznej antropologii, UKSW Warszawa, 8 XII 2011.Wygłoszone referaty, wykłady, prelekcje


- Tertulian wobec platońskiej nauki o reinkarnacji i metempsychozie - sympozjum patrystyczne: Poganie i chrześcijanie w świecie późnego antyku – 22 XI 2005r. Katedra Historii Literatury Wczesnochrześcijańskiej WNHiS UKSW;

- Duchowa kultura zdrowia i życia według nauczania papieża Jana Pawła II (wspólnie z Włodzimierzem Gałązką) – sympozjum: Ochrona życia i zdrowia człowieka w nauczaniu Jana Pawła II – 26 IV 2006r. Instytut Ekologii i Bioetyki WFCh UKSW;

- Początki walki z gnozą i dzieło Ireneusza, cykl audycji: Ze skarbca Kościoła, temat: św. Ireneusz z Lyonu, Radio Józef 96.5 FM, 23 XI 2007, godz. 20.10;
- Księga Jonasza w interpretacji św. Hieronima, cykl audycji: Ze skarbca Kościoła, Radio Józef 96.5 FM, 4 IV 2008, godz. 20.10;

- Zmartwychwstanie czy reinkarnacja, cykl audycji: Ze skarbca Kościoła, temat: Ciągle aktualny spór z II wieku i argumenty Tertuliana, Radio Józef 96.5 FM, 11 IV 2008, godz. 20.10;

- Ojcowie Kapadoccy, życie i dzieło, Zgromadzenie Sióstr Loretanek, Rembertów 13 IV 2008;

- Pisarze wczesnochrześcijańscy Syrii i Palestyny w IV wieku, Zgromadzenie Sióstr Loretanek, Mińsk Mazowiecki 3 V 2008;

- Koncepcja duszy w pismach Tertuliana, sympozjum sekcji patrystycznej: Problemy duszpasterskie starożytnego Kościoła, Ołtarzew k. Warszawy 21-23 XI 2008;

- Idee wychowawcze w pismach wczesnochrześcijańskich, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać, Olecko-Kowno 8-10 VI 2009;

- Spory o wartość filozofii greckiej w literaturze wczesnochrześcijańskiej, (referat zgłoszony i odczytany) konferencja: Spory filozoficzne w średniowieczu, IF WFCh UKSW, Warszawa 26 XI 2010;

- Przedmiot formalny i materialny historii filozofii – egzemplifikacja w „Kobiercach” Klemensa Aleksandryjskiego, konferencja: IV Kongres mediewistów Polskich, Poznań, 19-21 IX 2011;

- Chrystus – Drugi Adam na podstawie „Demonstratio praedicationis apostolicae” Ireneusza z Lyonu, konferencja: Osoba i dzieło Jezusa z Nazaretu z punktu widzenia teologii i religioznawstwa, Słowacja, Prešov, 26 X 2011;

- Obraz Boży w człowieku na podstawie „De opificio hominis” Grzegorza z Nyssy, konferencja: W kręgu średniowiecznej antropologii, UKSW Warszawa, 8 XII 2011.