badania

Maciej Słęcki

 

PRACE DOKTORSKIE,

których promotorem był prof. Mieczysław Gogacz

 

 

 

Mering Wiesław
Koncepcja metafizycznej struktury duszy w tomizmie egzystencjalnym.
1976

 

Sztajner Andrzej Jan
Koncepcja człowieka w pismach Ericha Fromma.
1976
 

Klimski Tadeusz
Człowiek jako relacja bytującego do bytu: /Podstawowe zagadnienia antropologii filozoficznej Karla Rahnera/.

1977

 

Ruciński Tomasz

Zarys koncepcji Brahmana w "Brahmasutrach".

1977

 

Wróbel Jan
Problemy filozoficzne w komentarzu Rogera Bacona do "Liber de causis".
1978

Krajski Stanisław
Zawartość treściowa traktatu "De ente et essentia" Tomasza z Akwinu.

1984 [właśc. 1986]

 

Prokopowicz Mariusz
Porządek natury według świętego Tomasza z Akwinu.
1984

 

Wójcik Jakub
Rola pracy w kształtowaniu rodziny jako wspólnoty osób w świetle filozofii św. Tomasza z Akwinu.
1985

Andrzejuk Artur
Związek uczuć i sprawności w "Summa Theologiae" św. Tomasza z Akwinu.
1991

Kubiak Władysław
Teoria relacji na podstawie "Sumy teologii" Tomasza z Akwinu.

1991

 

Szałata Kazimierz

Stanowisko Etienne Gilsona w sporze o filozofię chrześcijańską i jego znaczenie dla myśli XX wieku.

1992


Ruszczyński Jacek
Wola i ludzkie działania w tekstach św. Tomasza z Akwinu.
1993

Milcarek Paweł
Filozoficzna teoria ciała ludzkiego w pismach św. Tomasza z Akwinu.

1994

 

 

Wojcieszek Krzysztof Andrzej
Metafizyczne wyjaśnienia biologicznego konstytuowania się człowieka w poglądach św. Tomasza z Akwinu - próba aktualizacji.
1996

Stępień Tomasz
Jednia i egzystencja: filozoficzne aspekty egzystencjalne w "Traktatach teologicznych o Trójcy Świętej" Mariusza Wiktoryna.
1996

 

Cyciura Piotr
Językowa formuła punktu wyjścia metafizyki w tekstach świętego Tomasza z Akwinu.
1996

Niszczota Janina
Oddziaływanie moralne ks. Władysława Korniłowicza na tle teorii kierowania wychowawczego: (studium z zakresu katolickiej etyki wychowawczej).
1996


Mularczyk Władysław
Struktura metafizyki bytu jako nauki: (poglądy ks. Stanisława Kamińskiego i współczesnych tomistów polskich).
1997

 

Gałaj Andrzej
Poznanie Boskie na podstawie tekstów św. Tomasza z Akwinu: (próba krytycznego spojrzenia na teorię Tomaszową).
1999

 

Bromski Paweł
Relacje osobowe i osoba jako podmiot tych relacji we współczesnej filozofii realistycznej.
2000
 

Nowik Andrzej Marek
Zagadnienie pierwszych przyczyn rzeczy w komentarzu św. Tomasza z Akwinu do "Metafizyki" Arystotelesa.
2000

 

Pokulniewicz Andrzej
Rola przyczyn w powstawaniu i niszczeniu w traktacie Arystotelesa "De generatione et corruptione".
2001

Klimska Krystyna
Tomizm tradycyjny i jego modyfikacje w pracach ks. Stanisława Adamczyka.
2003

 

Andrzejuk Izabella

Filozofia moralna Tomasza z Akwinu na tle etyki Arystotelesa.

2006

 

 

 

 

 

Izabella Andrzejuk

 

 

Prace magisterskie,

których promotorem był prof. Mieczysław Gogacz

 

 

 

Aduszkiewicz Adam

Zagadnienie istnienia w metafizyce Awicenny ze zbioru "Księga wiedzy".

1978

 

Borysiuk Zbigniew Jerzy

Stosunek G. Berkeley'a i D. Hume'a do metafizyki.

1984

 

Kordula Piotr ks.

Koncepcja stwarzania u św. Tomasza z Akwinu w Sumie Teologii, I. 44 - 46.

1984

 

Liksza Urszula

Pojęcie estetyczne w filozofii Jacquesa Maritaina: analiza dokonana na podstawie jego dzieł: "Art et scolastique", "Frontieres de la poesie", "Neuf lecons sul les nations premieres de la philosophie morale".

1984

 

Malinowski Mariusz

Teoria natury intelektu: problematyka.

1984

 

Niemczycki Piotr

Poglądy estetyczne Henryka Elzenberga.

1986

 

Noras Andrzej Jan

Stosunek istoty i istnienia u Nicolai Hartmanna na podstawie "Zur Grundlegung der ontologie".

1986

 

Raube Sławomir Marek

Forma symboliczna w filozofii Ernsta Cassirera na podstawie "Substance and Function" oraz "Eseju o człowieku".

1986

 

Michalski Artur

Treści filozoficzne traktatu "De Regno" św. Tomasza z Akwinu.

1987

 

Tesławski Maciej

Rola intelektu czynnego i możnościowego w poznaniu człowieka w świetle "Compendium theologiae" św. Tomasza z Akwinu.

1987

 

Firmhofer Robert

Zagadnienia prawdy w dialogu "De veritate" Anzelma z Canterbury.

1988

 

Hyska Dariusz

Racja godności człowieka według "Oratio de dignitate hominis" Giovanniego Pico della Mirandola.

1988

 

Górniak Adam

Zagadnienie Esse w Opusculum De Substantis separatis Tomasza z Akwinu.

1988

 

Kalka Krzysztof

Akt i możność w "Opusculum de substantis separatis" św. Tomasza z Akwinu.

1988

 

Kania Dorota

Teoria człowieka w "Studia Philosophiae Christianae".

1988

 

Kolewski Sławomir

Przedmiot i metoda metafizyki według św. Tomasza z Akwinu na podstawie "Expositio super librum Boethii de Trinitate".

1988

 

Kolewski Marek

Zagadnienie podziału nauk spekulatywnych w "Expositio super librum Boethii de Trinitate" św. Tomasza z Akwinu.

1988

 

Lewandowski Robert

Święty Tomasz jako erudyta w "De substantiis separatis".

1988

 

Mitraszewski Tomasz

Koncepcja człowieka według o. Jacka Woronieckiego.

1988

 

Paliwoda Paweł

Jedność jako identyczność i tożsamość w substancjalnych księgach "Metafizyki" Arystotelesa.

1988

 

Sędzimir Paweł Bronisław

Problem braku i celu w wyjaśnianiu struktury bytu na podstawie traktatu Tomasza z Akwinu "De principiis naturae".

1988

 

Słupek Piotr

Szkoła pałacowa Karola Wielkiego i inspirująca ją filozofia św. Augustyna i Boecjusza.

1988

 

Świrska Halina

Problem przedwiedzy Bożej w wybranych opusculach św. Tomasza z Akwinu.

1988

 

Borowski Jakub

Filozofia J. Maritaina w polskiej literaturze filozoficznej.

1989

 

Karłowicz Dariusz

Eudajmonizm a epistemologia we wczesnych dialogach św. Augustyna.

1989

 

Łukasiak Amelia

Teorie wartości u wybranych współczesnych filozofów klasycznych: Mieczysława A. Krąpca oraz Mieczysława Gogacza.

1989

 

Pankiewicz Katarzyna

Analiza władz u św. Tomasza oraz jego koncepcja poznania w wersji prof. M. A. Krąpca oraz prof. M. Gogacza.

1989

 

Pruffer- Słotwińska Ewa

Uniwersytet jako wspólnota.

1989

 

Ruszczyński Jacek

Antropologiczne aspekty zagadnienia sprawiedliwości w tekstach św. Anzelma.

1989

 

Stachurski Tomasz

Filozoficzna koncepcja duszy w traktacie "De anima" art. 1, św. Tomasza z Akwinu.

1989

 

Jakimiak Grzegorz

Problem "esse" w traktacie św. Bonawentury "Droga duszy do Boga".

1990

 

Krajewski Zbigniew

Koncepcja intelektu biernego i czynnego w dziełku św. Tomasza "O jedności intelektu przeciw awerroistom".

1990

 

Potocki Michał

"Conclusiones" Giovanniego Pico della Mirandola - dzieje tekstu i ważniejsze w nim problemy filozoficzne.

1990

 

Roznoch Aldona

Zagadnienie nadziei w sumie teologicznej świętego Tomasza z Akwinu.

1990

 

Rumas Bogusław

Zagadnienia astrologiczne w filozoficznych poglądach św. Tomasza z Akwinu.

1990

 

Kirpluk Agnieszka

Związek przyjaźni z mądrością w etyce Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu.

1991

 

Linde- Apanowicz Wojciech

Zagadnienia rozumu i wiary na podstawie poglądów E. Gilsona i w konfrontacji z myślą Tomasza z Akwinu.

1991

 

Grabowski Mariusz

Wybrane zagadnienia filozoficzne z traktatu "De ente et essentia" św. Tomasza z Akwinu w świetle poglądów Mieczysława A. Krąpca oraz Mieczysława Gogacza.

1992

 

Wackier Agata

Poglądy filozofów i koncepcja państwa Bożego w dziele "O państwie Bożym" św. Augustyna.

1994

 

Szyndler Lech

Zagadnienie poznania i wiedzy Jezusa Chrystusa w "Sumie Teologii" św. Tomasza z Akwinu.

1994

 

Kołodziejska Magdalena

Problematyka miłości w tekstach św. Tomasza z Akwinu.

1995

 

Muszyńska Renata Anna

Dusza rozumna według tekstu "In Aristotelis librum De anima commentarium" św. Tomasza z Akwinu.

1995

 

Wrzos Paweł

Platońska teoria idei w aspekcie "Parmenidesa".

1995

 

Tichy Rafał

Problem poznania przez człowieka własnej duszy w ujęciu św. Tomasza z Akwinu.

1995

 

Nowik Andrzej Marek

Koncepcja duszy człowieka w dziełach Arystotelesa.

1995

 

Dudzik Grzegorz Piotr

Zagadnienie duszy w "Quaestiones Quodlibetales" św. Tomasza z Akwinu.

1995

 

Zbiegniewski Paweł

Problem imion Bożych w traktacie Pseudo-Dionizego Areopagity "De divinis nominibus" oraz w XIII Zagadnieniu "Summa Theologiae" św. Tomasza z Akwinu.

1995

 

Żydowicz Kornel

Arystotelesowska koncepcja absolutu zawarta w VIII księdze "Fizyki" i XII księdze "Metafizyki".

1995

 

Pokulniewicz Andrzej

Zawartość problemowa traktatu "De aeternitate mundi" św. Tomasza z Akwinu.

1996

 

Pawlikowski Tomasz

O pierwszych zasadach poznania według "Quaestiones disputatae De veritate" św. Tomasza.

1996

 

Bachański Grzegorz

Teoria intelektu czynnego w "Quaestio disputatae De anima" św. Tomasza z Akwinu.

1996

 

Mierzejewski Bartłomiej

Problem świata w komentarzu św. Tomasza do "De divinis nominibus" Pseudo-Dionizego Areopagity.

1996

 

Paszkowska Małgorzata

Krytyka współczesnego ujęcia człowieka w świetle pracy E. L. Mascalla "Chrześcijańska koncepcja człowieka i wszechświata".

1996

 

Wielocha Arkadiusz

Zagadnienie bytu koniecznego na podstawie metafizyki ze zbioru "Danisz Name" Avicenny.

1996

 

Kucharczyk Dariusz

Zagadnienia odżywiania i rozmnażania na podstawie poglądów św. Tomasza z Akwinu.

1996

 

Lisowski Aleksander

Problematyka aktu istnienia przypadłości według metafizyki św. Tomasza z Akwinu.

1997

 

Żakowicz Karol

Teoria stwarzania w "Summa Contra Gentiles" św. Tomasza z Akwinu.

1997

 

 

Grześkowiak Iwona

Problematyka śmierci w "Summa Theologiae" św. Tomasza z Akwinu oraz we współczesnych komentarzach tomistycznych.

1997

 

Pruszkowski Leszek

Problematyka wartości chrześcijańskich u współczesnych tomistów polskich.

1998

 

Andrzejuk Izabella

Koncepcja przyjaźni w "Komentarzu" św. Tomasza z Akwinu do "Etyki Nikomachejskiej" Arystotelesa.

1999