List kondolencyjny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy

 

 

 

Warszawa, 21 września 2022 roku


Uczestnicy
uroczystości pogrzebowych
śp. Profesora Mieczysława Gogacza

Szanowni Państwo!

W osobie śp. Profesora Mieczysława Gogacza żegnamy dzisiaj wybitnego uczonego i oddanego pedagoga, uwielbianego mistrza i autorytet kilku pokoleń filozofów oraz katolickich intelektualistów. Odszedł człowiek głębokiej wiary, który niestrudzenie ukazywał jej doskonałą harmonię z rozumem, z zasadami prawidłowego myślenia. Odszedł człowiek służby,
inspirujący swoich uczniów i naśladowców nie tylko głębią filozoficznej refleksji, ale też postawą zaangażowania po stronie ładu, godności i prawdy w każdej sferze rzeczywistości, w tym szczególnie na polu religii, nauki, kultury i życia społecznego. Przekazywał to, co sam otrzymał,
to znaczy dogłębną znajomość i umiłowanie czcigodnych, dawnych, a przecież wciąż żywych
i płodnych tradycji naszych przodków.

Okres największej aktywności akademickiej Pana Profesora przypadł na szczególnie trudny
okres historii naszej Ojczyzny. Obok niedostatku, zastoju i wojennych zniszczeń spowodowanych przez dwa totalitarne imperia, intelektualnych i duchowych szkód dokonywały również teorie,
które legły u podstaw tak komunizmu, jak i nazizmu, to znaczy nurty filozofii współczesnej negujące część fundamentów, na których wyrosła wielkość europejskiej cywilizacji chrześcijańskiej. W duchu odpowiedzialności za los tej cywilizacji – oraz Polski, jako jej współtwórczyni
i bohaterskiej obrończyni – złakniony poznania i przekazywania najważniejszych prawd
o Bogu, człowieku i świecie, Profesor Gogacz poświęcił się bez reszty pracy naukowej, pedagogicznej i popularyzatorskiej.

Był związany najpierw z KUL, a następnie przez długie lata z Akademią Teologii Katolickiej
w Warszawie, w której kierował Katedrą Historii Filozofii. Wykładał na Uniwersytecie Warszawskim, w stołecznej Akademii Medycznej i na Wojskowej Akademii Technicznej.
Był autorem 37 książek i blisko tysiąca artykułów. Pan Profesor prowadził badania m.in. w zakresie historii filozofii, filozofii bytu, metafizyki, antropologii filozoficznej, teorii poznania i mistyki,
etyki i pedagogiki. Swoimi dociekaniami, prowadzonymi konsekwentnie przez pryzmat
myśli św. Tomasza z Akwinu, Profesor Gogacz zyskał renomę jednego z najwybitniejszych polskich i europejskich tomistów. Propagował myśl Akwinaty jako oręż w walce o ocalenie samego pojęcia obiektywnej prawdy; jako narzędzie realistycznej, trzeźwej analizy wszelkich zjawisk;
jako spójny gmach myśli, w oparciu o który można bronić najcenniejszych wartości naszej kultury przed ich dowolnym, zmiennym i subiektywnym definiowaniem.

Biblijny autor pisze: Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz. Towarzysząc Panu Profesorowi w jego ostatniej ziemskiej drodze, ufamy, że radość tego pełnego poznania już jest lub bardzo niedługo będzie także Jego udziałem.

Rodzinie, przyjaciołom, współpracownikom i wychowankom Zmarłego składam wyrazy głębokiego współczucia.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie!