Prof. zwycz. dr hab. Mieczysław GOGACZ

 

 

    ur. 17 listopada 1926 w Nadrożu koło Rypina

   
Sapieżyńska 3/28 Warszawa

 

emerytowany kierownik
Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

 

 

 

 WYKSZTAŁCENIE

 

 

 Studia

 

1949-1952 - studia filozoficzne na Wydziale Filozoficznym KUL

 

 Magisterium

 

1952 - magister filozofii KUL, na podstawie pracy pt. Definicja ruchu u Arystotelesa pisanej pod kierunkiem ks. prof. S. Adamczyka

 

 Doktorat

 

1954 - doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, KUL,  na podstawie publicznej obrony pracy pt. Filozofia bytu w "Beniamin maior" Ryszarda ze Świętego Wiktora, pisanej pod kierunkiem prof. S. Swieżawskiego. Rozprawę recenzowali ks. prof. M. A. Krąpiec i ks. prof. Aleksander Usowicz

 

 Habilitacja

 

Kolokwium habilitacyjne na Wydziale Filozoficznym KUL złożył 18 października 1960 r. na podstawie pracy pt. Problem istnienia Boga u Anzelma z Canterbury i problem prawdy u Henryka z Gandawy. Rozprawę recenzowali: prof. S. Swieżawski, prof. Izydora Dąmbska i prof. Lech Kalinowski

 

13 kwietnia 1962 r. Rada Wydziału nadała M. Gogaczowi stopień naukowy docenta

 

 Stypendia i staże naukowe

 

1957-1958  - studia zagraniczne; od marca do września prowadził badania w Bibliotheque National w Paryżu, a od września do maja 1958 r. studiował w Pontyfical Institute of Mediewal Studies w Toronto u prof. Etienne Gilsona

 

 

 KARIERA  ZAWODOWA

 

 

 Praca  zawodowa


Od 1954 - wykładowca filozofii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Od 1 października 1966 r. objął etat starszego wykładowcy na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie

 

10 grudnia 1966 -  został mianowany docentem etatowym

 

6 lipca 1973 - Rada Państwa przyznała mu tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego

 

17 września 1982 - otrzymuje tytuł profesora zwyczajnego

 

W ATK kierował Katedrą Historii Filozofii do końca roku akad. 1997\98

 

W latach dziewięćdziesiątych, w związku ze zmianami w Polsce, podejmował się prowadzenia zajęć filozoficznych, głównie z filozofii realistycznej i etyki na Uniwersytecie Warszawskim, w Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Technicznej

 

 Działalność  społeczna

 

Od 1981 członek-założyciel Naukowego Towarzystwa Tomistycznego w Warszawie

 

Ponadto należy do Societe Internationale pour l`Etude de la Philosophie Medievale, International Society of Neoplatonic Studies, International Society for Metaphysics, Societa Tomaso d`Aquino, Towarzystwa Naukowego KUL

 

 Nagrody i wyróżnienia

 

1997 - otrzymał od papieża Jana Pawła II Komandorię z Gwiazdą Orderu Świętego Sylwestra Papieża

 

 

 

dDOROBEK  NAUKOWY

 

 

Badania

 

W filozofii bytu nieustępliwie broni teorii aktu istnienia i zasady niesprzeczności, tezy o odrębności i wewnętrznej jedności jednostkowych bytów oraz wynikającego z tych twierdzeń realizmu

 

W ramach filozofii człowieka sformułował teorię zewnętrznych przyczyn celowych bytu ludzkiego oraz teorię relacji osobowych

 

Jako historyk filozofii oczyścił tomizm z elementów filozofii arabskiej i stworzył konsekwentną odmianę tomizmu egzystencjalnego. 

 

W etyce reaguje na subiektywizm i sytuacjonizm proponując chronienie osób i ich wzajemnych powiązań w oparciu o rozumną naturę człowieka jako podstawową normę zachowań moralnych. 

 

W teorii mistyki ukazuje katolickie wersje opisu doświadczenia mistycznego przeciwstawiając się modnym obecnie, irracjonalistycznym teoriom  płynącym ze Wschodu. 

 

Usuwa także irracjonalizm i sentymentalizm (kryterium przeżyciowe) z teorii życia religijnego opierając ją na realizmie św. Tomasza oraz katolickiej ascetyce i mistyce w wersji św. Teresy z Avila i św. Jana od Krzyża

 

 Chronologiczny wykaz publikacji

 

1956

 

 1. [autoreferat] Filozofia bytu w "Beniamin maior" Ryszarda ze św. Wiktora [w:] Streszczenia rozpraw doktorskich, magisterskich i seminaryjnych, pisanych na KUL pod kierunkiem M.A.Krąpca (metafizyka) i S.Swieżawskiego (historia filozofii), Poznań 1956 Pallottinum, s.97-107.

 2. Z badań tła doktrynalnego "Boskiej komedii" Dantego [w:] Streszczenia rozpraw doktorskich, magisterskich i seminaryjnych, pisanych na KUL pod kierunkiem M.A.Krąpca (metafizyka) i S.Swieżawskiego (historia filozofii), Poznań 1956 Pallottinum, s.147-160.

 

1957

 

 3. [książka] Filozofia bytu w "Beniamin maior" Ryszarda ze św. Wiktora, Lublin 1957 KUL, stron 144.

 4. O przedmiocie metafizyki w XII wieku, "Roczniki Filozoficzne" 5 (1957) 3, s.61-77.

 5. Z problematyki badań nad recepcją Tomaszowego ujęcia bytu w tomizmie średniowiecznym, "Roczniki Filozoficzne" 5 (1957) 4, s.17-37.

 

1958

 

 6. List z Toronto, "Znak" (1958) 44, s.208-211.

 7. Co to jest zmartwychwstać, "Związkowiec" Toronto, (1958) 26.

 

1959

 

 8. Rozmowy z Gilsonem, "Tygodnik Powszechny" (1959) 8 z dn. 22.II.

 9. [list do redakcji] Bronię filozofii, "Tygodnik Po wszechny" (1959) 11 z dn. 15.III.

10. Uwagi na temat mistyki w "Boskiej komedii" Dantego, "Zeszyty Naukowe KUL" 2 (1959) 1, s.65-82.

11. Rozmowa o katolicyzmie w świecie i Polsce, "Znak" (1959) 58, s.527-530.

12. Mistyka a poznanie Boa, "Znak" (1959) 59, s.588-608.

 

1960

 

13. Najkrócej o problematyce filozofii bytu, "Zeszyty Naukowe KUL" 3 (1960) 3, s.57-70.

14. Naczelne prawa istnienia, "Znak" (1960) 77, s.1439-1444.

 

1961

 

15. Prośba o świętych, "Przewodnik Katolicki" (1961) 3 z dn. 15.I.

16. Co to znaczy z Chrystusem żyć, umierać i zmartwychwstać?, "Przewodnik Katolicki" (1961) 14 z dn. 2.IV.

17. Myśli o drodze krzyżowej, "Znak" (1961) 81, s.282-286.

18. Filozoficzne podstawy personalizmów - sprawozdanie IV Tygodnia Filozoficznego KUL, "Zeszyty Naukowe KUL" 4 (1961) 2, s.146-153.

19. Syn wychowuje Matkę pełną łaski, "Przewodnik Katolicki" (1961) 20 z dn. 14.V.

20. [polemika] Należy pozostać w krainie filozofów, "Znak" (1961) 82, s.557-562.

21. Na drodze krzyżowej, "Przewodnik Katolicki" (1961) 26 z dn. 25.IV.

22. Film o Jack i Marcelino czyli sprawa modlitwy, "Przewodnik Katolicki" (1961) 33 z dn. 13.VIII.

23. Czy św. Stanisław Kostka może być jeszcze wzorem naszej młodzieży?, "Przewodnik Katolicki" (1961) 46 z dn. 12.XI.

24. Gdy nadejdzie pokusa zniechęcenia, "Przewodnik Katolicki" (1961) 47 z dn. 19.XI.

25. Czy według Henryka z Gandawy jest możliwe poznanie czystej prawdy bez pomocy oświecenia, "Roczniki Filozoficzne" 8 (1960) 1, s.160-171 [wydane w 1961].

26. Les termes "notion" et "existence" permettent-ils d'entendre la preuve ontologique de saint Anselme conformement au contenu du "Proslogion", "Mediaevalia Philosophica Polonorum" (1961) 10, s.25-32.

27. [książka] Problem istnienia Boa u Anzelma z Canterbury i problem prawdy u Henryka z Gandawy, Lublin 1961 KUL, stron 122.

 

1962

 

28. Wobec cierpienia, "Przewodnik Katolicki" (1962) 8 z dn. 25.II.

29. Sesja problematyki soborowej, "Zeszyty Naukowe KUL" 5 (1962) 2, s.139-140.

30. Cierpienie narzędziem miłości, "Przewodnik Katolicki" (1962) 30 z dn. 29.VIII.

31. Andrzej Milliot lat 16 ukochał Boa nade wszystko, "Przewodnik Katolicki" (1962) 45 z dn. 11.XI.

 

1963

 

32. Cierpienie Marii w radosnej tajemnicy Zwiastowania, "Przewodnik Katolicki" (1963) 12 z dn. 24.III.

33. Droga świeckich i duchownych w życiu religijnym, "Przewodnik Katolicki" (1963) 18 z dn. 5.V.

34. Po co się często spowiadać, "Przewodnik Katolicki" (1963) 25 z dn. 23.VI.

35. Człowiek samotny, "Przewodnik Katolicki" (1963) 27 z dn. 7.VII.

36. Pozdrawiam starców, "Przewodnik Katolicki" (1963) 28 z dn. 14.VII.

37. Pokój na świecie - fragmenty referatu, "Zeszyty Naukowe KUL" 6 (1963) 3, s.87-88.

38. O odnowienie katolicyzmu, "Przewodnik Katolicki" (1963) 51-52 z dn.

39. Współczesne interpretacje tomizmu, "Znak" (1963) 113, s.1339-1353.

40. Niektóre źródła teorii duszy ludzkiej u Marsilio Ficino, "Sprawozdania TN KUL" 13 (1963), s.51-54.

41. Tereny zaniedbane, "Homo Dei" 32 (1963) 4, s.249-251.

42. O nowszych badaniach dowodu ontologicznego Anzelma z Canterbury, "Roczniki Filozoficzne" 11 (1963) 1, s.103-111.

43. Lublin - Notice sur les institutions ou associations adonnees specialement g l'etude de la pensee medievale, "Bulletin de la Societe Internationale pour l'Etude de la Philosophie Medievale" 5 (1963), s.73-75 [bez podpisu autora].

 

1964

 

44. Katolik piętnastoletni, "Przewodnik Katolicki" (1964) 10 z dn. 8.III.

45. Kim był św. Józef, "Przewodnik Katolicki" (1964) 11 z dn. 15.III.

46. [współautor L.Kuc] Spotkanie włoskich i polskich mediewistów w Warszawie, "Zeszyty Naukowe KUL" 7 (1964) 2, s.85-86.

47. Śp. Profesor Wiktor Wąsik, "Zeszyty Naukowe KUL" 7 (1964) 2, s.95-97.

48. O pogłębienie religijnego życia naszych dzieci, "Przewodnik Katolicki" (1964) 19 z dn. 10.V.

49. Jan XXIII, "Przewodnik Katolicki" (1964) 23 z dn. 7.VI.

50. KUL w dwadzieścia lat po wojnie, "Tygodnik Powszechny" (1964) 27 z dn. 5.VII.

51. Siostry szarytki, "Przewodnik Katolicki" (1964) 29 z dn. 19.VII.

52. Jasna Góra, "Przewodnik Katolicki" (1964) 33 z dn. 16.VIII.

53. W sprawie koncepcji historii filozofii, "Zeszyty Naukowe KUL" 7 (1964) 3, s.53-57.

54. VII Tydzień Filozoficzny KUL - współczesna filozofia polska, "Zeszyty Naukowe" KUL 7 (1964) 3, s.88-90

55. [współautor Z.Kałuża] Histoire de la philosophie medievale g l'Universite Catholique de Lublin, "Rivista critica di storia della filosofia" 3 (1964), s.347-35.

56. Odchodząc od Boga, "Przewodnik Katolicki" (1964) 44 z dn. 1.XI.

57. Zagadnienie wolności woli w marksizmie, Roczniki Filozoficzne" 12 (1964) 1, s.65-75.

58. [recenzja] O pierwszych czterech zeszytach "Studiów Mediewistycznych", "Roczniki Filozoficzne" 12 (1964) 1, s.153-155.

 

1965

 

59. Odsłaniać w sobie oblicze Chrystusa, "Przewodnik Katolicki" (1965) 11 z dn. 14.III.

60. Jan XXIII o pokoju światowym, "Przewodnik Katolicki" (1965) 14 z dn. 4.IV.

61. Panie naucz nas modlić się, "Przewodnik Katolicki" (1965) 21 z dn. 23.V.

63. [recenzja] Polska filozofia średniowieczna na warsztacie specjalistów, "Roczniki Filozoficzne" 13 (1965) 1, s.140-143.

64. [książka] On ma wzrastać, Warszawa 1965 Wydawnictwo Sióstr Loretanek, stron 204.

65. Etapy rozwoju prac naukowych Katedr i Zakładu Historii Filozofii KUL - 1946-1964, "Zeszyty Naukowe KUL" 8 (1965) 3, s.40-42.

66. Kilka myśli o grzechu, "Przewodnik Katolicki" (1965) 39 z dn. 26.IX.

67. Życie zakonne w świecie współczesnym, "Przewodnik Katolicki" (1965) 48 z dn. 28.XI.

68. [przedruk] Pozdrawiam starców, "Nasza Rodzina" Paryż, 5 (1965) 4-5.

 

1966

 

69. Wodo, Psalm II, "Więź" 8 (1966) 1, s.58-59 [pseudonim J.A.M.].

70. Miejsce zakonów w Kościele jutra, "Przewodnik Katolicki" (1966) 11 z dn. 13.I.

71. [przedruk w jęz. francuskim] On ne peut fuir l'amour de Dieu, "Informations catholiques internationales" 265/1966/ 26-27, z dn.1.V.

72. Jezus wybrał cierpienie, "Przewodnik Katolicki" (1966) 24 z dn. 12.VI.

73. [recenzja] Filozofia w dobie soboru, "Zeszyty Naukowe KUL" 9 (1966) 3, s.75-78.

74. Quelques consequences de la theorie thomiste de la nature de l'intellect [w:] La filosofia della natura nel medioevo, Milano 1966, s.148-155.

75. [autoreferat] O pojęciu i metodzie historii filozofii, "Ruch Filozoficzny" 25 (1966) 1/2, s.76-80.

76. [przedruk] Święta Rodzina, "Nasza Rodzina" Paryż (1966) 1.

77. [przedruk] Droga Krzyżowa, "Nasza Rodzina" Paryż (1966) 3.

78. Listy do Pana Boga, "Nasza Rodzina" Paryż (1966) 4.

79. [przedruk] Zmartwychwstanie z Chrystusem, "Nasza Rodzina" Paryż (1966) 4.

 

1967

 

80. W trosce o drugiego człowieka, "Przewodnik Katolicki" (1967) 13 z dn. 26.III.

81. [przedruk w jęz. angielskim] St.Anzelm's Ontological Argument [w:] The Valley of Silence. Catholic Thought in Contemporary Poland, edited by James J. Zatko, Notre Dame 1967, s.13-41

82. Aktualne dyskusje wokół tomizmu, "Zeszyty Naukowe KUL" 10 (1967) 3, s.59-70.

83. O trzech kongresach, "Przewodnik Katolicki" (1967) 52 z dn. 24.XII.

84. O właściwe rozumienie filozofii Proklosa, "Roczniki Filozoficzne" 15 (1967) 1, s.89-110.

85. O typach metafizyki średniowiecznej, "Studia Philosophiae Christianae" 3 (1967) 1, s.21-54.

86. [recenzja] J.Le Goff, "Inteligencja w wiekach średnich", "Studia Philosophiae Christianae" 3 (1967) 1, s.353-359.

87. [recenzja] J.Pieper, "Tomasz z Akwinu", Studia Philosophiae Christianae" 3 (1967) 1, s.359-361.

88. Próba teorii natury intelektu, "Studia Philosophiae Christianae" 3 (1967) 2, s.137-167.

89. Informacje o miesięczniku "Znak", "Studia Philosophiae Christianae" 3 (1967) 2, s.361-363.

90. Informacje o kwartalniku "Ruch Filozoficzny", "Studia Philosophiae Christianae" 3 (1967) 2, s.363-364.

91. [przemówienie naukowe] Summa historiografii filozofii, "Studia Philosophiae Christianae" 3 (1967) 2, s.371-377.

92. Ateizm znakiem czasów [w:] W nurcie zagadnień posoborowych, t.1, Warszawa 1967 Wydawnictwo Sióstr Loretanek, s.87-116.

 

1968

 

93. [wypowiedź w] Uczestnicy Kongresu Laikatu mówią, "Tygodnik Powszechny" (1968) 2 z dn. 14.I.

94. W obronie intelektu, "Polska" (1968) 4 [to samo w mutacji angielskiej, szwedzkiej, francuskiej, hiszpańskiej].

95. O pracy seminarium historii filozofii ATK i o komentarzu Tomasza z Akwinu do "Liber de causis", "Roczniki Filozoficzne" 16 (1968) 1, s.93-104.

96. Termin "existentia" w komentarzu Tomasza z Akwinu do "Liber de causis", "Roczniki Filozoficzne" 16 (1968) 1, s.93-104.

97. Z dziejów historii filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1918-1966), "Roczniki Filozoficzne" 16 (1968) 1, s.177-190.

98. Ontyczne wyznaczniki wolności woli ludzkiej według marksizmu, "Studia Philosophiae Christianae" 4 (1968) 2, s.5-20.

99. Polemika z recenzją A.Grzegorczyka książki M.A.Krąpca "Metafizyka", "Studia Philosophiae Christianae" 4 (1968) 2, s.141-157.

 100. [recenzja] Siemianowski A., "Pytanie, wątpienie, wybór (szkice sceptyczne)", Warszawa 1967, "Studia Philosophiae Christianae" 4 (1968) 2, s.157-164.

 101. IV Międzynarodowy Kongres Filozofii Średniowiecznej, "Studia Philosophiae Christianae" 4 (1968) 2, s.280-283.

 102. [autoreferat] Próba teorii struktury intelektu, "Sprawozdania TN KUL" (1968), s.62-64.

 103. [autoreferat] O typach metafizyki średniowiecznej, "Sprawozdania TN KUL" (1968), s.233-236.

 104. Uwagi o nauczaniu dowodów istnienia Boga, "Collectanea Theologica" 38 (1968) 4, s.69-76.

 105. [wypowiedź na temat poznawalności duszy ludzkiej] w artykule: bp B.Bejze, W poszukiwaniu współczesnego pojęcia duszy ludzkiej [w:] W nurcie zagadnień posoborowych, t.2, Warszawa 1968 Wydawnictwo Sióstr Loretanek, s.53-55.

 106. [tłumaczenie] Jean-Herve Nicolas OP, Afirmacja Boga a poznanie [w:] Studia z filozofii Boga, praca zbiorowa pod red. bpa B.Bejze, Warszawa 1968 ATK, s.219-251 [współtłumacz Jan Gaczoł].

 107. [przedruk] Społeczna wartość zakochania, "Nasza Rodzina" Paryż, (1968) 9.

 

1969

 

108. [książka] Obrona intelektu, Warszawa 1969 ATK, stron 201.

 109. [przedruk] [wypowiedź na temat poznawalności duszy ludzkiej] w artykule: bp B.Bejze, Aktualna problematyka antropologii filozoficznej, "Studia Philosophiae Christianae" 5 (1969) 1, s.14-17.

 110. Wielkość i tragizm Pascala, "Studia Philosophiae Christianae" 5 (1969) 1, s.277-282.

 111. Ryszard Palacz Na marginesie "Etyki" Abelarda, "Studia Philosophiae Christianae" 5 (1969) 1, s.282-287.

 112. [recenzja] , Seria: Myśli i ludzie, Wiedza Powszechna, Warszawa 1966, stron 192, "Studia Philosophiae Christianae" 5 (1969) 1, s.302-304.

 113. Filozofia chrześcijańska w Polsce Odrodzonej (1918-1968), "Studia Philosophiae Christianae" 5 (1969) 2, s.49-79.

 114. Chrześcijańska wartość osoby ludzkiej, "Collectanea Theologica" 39 (1969) 2, s.85-90.

 115. Wiara i nauka, "Collectanea Theologica" 39 (1969) 3, s.83-96.

 116. [wypowiedź na temat "pięciu dróg" św. Tomasza] w artykule: bp B.Bejze, Wśród głównych zagadnień filozofii Boga [w:] O Bogu i człowieku, t.2, Warszawa 1969 Wydawnictwo Sióstr Loretanek, s.27-30.

 117. Ku określeniu kultury religijnej, "Collectanea The ologica" 39 (1969) 4, s.71-82.

 118. [książka] Istnieć i poznawać, Warszawa 1969 ATK, stron 244.

 

1970

 

 119. [współautor I.Sławińska] Ewangelia miłosierdzia współcześnie odczytana [w:] Ewangelia miłosierdzia, Poznań 1970 Pallottinum, s.273-313.

 120. Duch Święty w Kościele, "Przewodnik Katolicki" (1970) 20 z dn. 17.V.

 121. Egzystencjalne rozumienie duszy ludzkiej, "Studia Philosophiae Christianae" 6 (1970) 2, s.5-28.

 122. Duchowość ludzi świeckich, "Przewodnik Katolicki" (1970) 45 z dn. 8.XI.

 123. Stan badań nad "Księgą o przyczynach" i ważniejsze w niej problemy filozoficzne, w: Księga o przyczynach - Liber de causis, Warszawa 1970 ATK, s.7-132.

 124. [tłumaczenie] Księga o przyczynach - Liber de causis, Warszawa 1970 ATK, s.133-213 (współtłumacz Z.Brzostowska).

 125. La "ratio Anselmi" en face du problmme des relations entre metaphysique et mystique [w:] Analecta Anselmiana, Frankfurt/Main 1970, t.II, s.169-185.

 

1971

 

 126. Katolik i kultura, "Przewodnik Katolicki" (1971) 30 z dn. 25.VII.

 127. [wywiad] Co odwieczne, co nowe, "Za i Przeciw" (1971) 32 z dn. 8.VIII.

 128. Ważniejsze aktualne koncepcje Boga [w:] Logos i et hos. Rozprawy filozoficzne, red. K.Kłósak, Kraków 1971 PTT, s.129-170.

 129. Des types de la metaphysique medievale [w:] "Bulle tin de recherches de l'Institute de la culture medievale (1966-1969)", Lublin 1971, s.39-42.

 130. Zagadnienie uniwersalnego franciszkanizmu jako drogi do świętości, "Ateneum Kapłańskie" 63 (1971) 2, s.244-255.

 131. Problem teorii osoby (Wstępny zarys trudności), "Studia Philosophiae Christianae" 7 (1971) 2, s.47-67.

 132. Nadprzyrodzone spotkanie człowieka z Bogiem [w:] W kierunku człowieka, dzieło zbiorowe pod red. bp B.Bejze, Warszawa 1971 ATK, s.151-185.

 133. [głos w dyskusji] [w:] Filozofia a antropologia. Kongres Teologów Polskich 21-23.IX.1971, Kraków 1971, s.136-137, por. s.184.

 

1972

 

 134. Pokój jest konsekwencją mądrości, "Studia Filozoficzne" (1972) 5, s.28-35.

 135. Średniowiecze i mediewiści, "Studia Filozoficzne" (1972) 7-8, s.141-152.

 136. Problem środków masowego przekazu w religijnej kulturze rodziny, "Collectanea Theologica" 42 (1972) 3, s.101-12.

 137. [recenzja] Książka o Janie XXIII, "Przewodnik Katolicki" (1972) 31 z dn. 30.VII.

 138. Nasza świętość jest wolą Boga, [w:] W nurcie zagadnień posoborowych, t.6, Warszawa 1972 Wydawnictwo Sióstr Loretanek, s.467-482.

 139. Mocniejszy niż śmierć [w:] W nurcie zagadnień posoborowych, t.6, Warszawa 1972 Wydawnictwo Sióstr Loretanek, s.325-326 [pseudonim J.A.M.].

 140. [wywiad] W stronę źródeł kultury europejskiej, "Za i Przeciw" (1972) 47 z dn. 19.XI. [razem z T.Klimskim].

 141. Odpowiedzialność osobowa i wspólnotowa, "Collectanea Theologica" 42 (1972) 4, s.39-51.

 142. Godność pracy ludzkiej, "Chrześcijanin w Świecie" 20/6/1972, s.20-26.

 143. Zagadnienie wspólnoty, "Studia Theologica Varsaviensia" 10 (1972) 2, s.291-305.

 144. [polemika] Próba poszukiwania koncepcji filozofii redaktorów "Słownika" filozofów, "Roczniki Filozoficzne" 20 (1972) 1, s.123-127.

 145. [recenzja] Dalszych dwanaście tomów informacji o polskiej filozofii średniowiecznej, "Roczniki Filozoficzne" 20 (1972) 1, s.144-145.

 

1973

 

 146. [przedruk] Godność osoby ludzkiej, "Biuletyn Informacyjny ATK" (1973) 1, s.39-45.

 147. Praca duszpasterska czynnikiem kształtowania etyki zawodowej, "Materiały Problemowe" (zeszyt specjalny) 7 (1973) z.2, s.53-56 [na okładce mylnie podano r. 1972].

 148. Mieć wzgląd na godność człowieka, "Za i Przeciw" (1973) 9 z dn. 4.III.

 149. [recenzja] "Błogosławiony Maksymilian wśród nas", "Przewodnik Katolicki" (1973) 10 z dn. 11.III.

 150. O sposobach opisu bytu [w:] Z zagadnień kultury chrześcijańskiej, Lublin 1973 TN»KUL, s.165-172.

 151. O konieczności studiowania metafizyki Awicenny, w: Awicenna, Metafizyka ze zbioru pt. Księga wiedzy, Warszawa 1973 ATK, s.5-67.

 152. [tłumaczenie] Awicenna, Metafizyka ze zbioru pt. Księga wiedzy, Warszawa 1973 ATK, s.77-181 (tłumaczenie zespołowe).

 153. [tłumaczenie] Streszczenie "Metafizyki" ze zbioru "Księga wiedzy", w: Awicenna, Metafizyka ze zbioru pt. Księga wiedzy, Warszawa 1973 ATK, s.182-189.

 154. Problem filozofii Kopernika, "Studia Philosophiae Christianae" 9 (1973) 1, s.141-164.

 155. Czy Kopernik był filozofem, "Nasza Rodzina" Paryż (1973) 3.

 156. [sprawozdanie] Wizyta w ATK prof. Endre von Ivanka z Wiednia, "Studia Philosophiae Christianae" 9 (1973) 1, s.307-309.

 157. [wywiad] O co chodzi filozofom?, "Życie i Myśl" 23 (1973) 7, s.49-56.

 158. [wywiad] Człowiek chce zrozumieć przyczyny, "Słowo Powszechne" 27 (1973) 209, wyd.A z dn. 1-2.IX. [przedruk w: "Biuletyn Informacyjny ATK" 6 (1973) s.6-7].

 159. [książka] Ważniejsze zagadnienia metafizyki, Lublin 1973 KUL, stron 139.

 160. Systemowe uwarunkowania problemu istnienia Boga [w:] Studia z filozofii Boga, t.2, Warszawa 1973, s.121-144.

 161. Tomizm Maritaina, "Więź" 16 (1973) 10, s.17-31.

 162. Filozofia - po co i jaka?, "Ateneum Kapłańskie" 65 (1973) 387, s.150-153.

 163. [książka] On ma wzrastać, Warszawa 1973 Wyd. Sióstr Loretanek, wyd. 2, stron 278.

 164. Kongres na temat spotkania kultur w filozofii średniowiecznej, "Studia Philosophiae Christianae" 9 (1973) 2, s.266-276.

 165. [hasło] Alcher z Clairvaux [w:] Encyklopedia Katolicka, t.1, Lublin 1973 TN»KUL, s.318-319.

 166. [hasło] Aleksander z Afrodyzji [w:] Encyklopedia Katolicka, t.1, Lublin 1973 TN»KUL, s.334-335.

 167. [hasło] Arkezylaos [w:] Encyklopedia Katolicka, t.1, Lublin 1973 TN»KUL, s.925.

 

1974

 

 168. Filozofia chrześcijańska w ujęciu Jacquesa Maritaina, "Życie i Myśl" 24 (1974) 1, s.21-34.

 169. [polemika] Filozofia i inspiracje, "Tygodnik Powszechny" 28 (1974) 9 z dn. 3.III.

 170. Problem ateizmu w strukturalizmie, "Collectanea Theologica" 44 (1974) 1, s.43-53.

 171. Aktualność Tomasza z Akwinu, "Tygodnik Powszechny" 28 (1974) 10 z dn. 10.III.

 172. [wywiad] Myśl św. Tomasza z Akwinu w problematyce naszych czasów, "Słowo Powszechne" 26 (1974) 123 z dn. 24.V. wyd.A; także: 26 (1974) 125 z dn. 27.V. wyd.B.

 173. [wywiad] Nieprzemijająca wartość ogólnoludzka, "Za i Przeciw" (1974) 22 z dn. 2.VI.

 174. Egzamin intelektualnej dojrzałości, "Za i Przeciw" (1974) 26 z dn. 30.VI.

 175. [przekład] Modlitwa Tomasza z Akwinu, "Więź" 17 (1974) 6, s.10.

 176. Godność osoby ludzkiej, "Więź" 17 (1974) 6, s.11-24.

 177. Punkty wyjścia analizy filozoficznej w głównych od mianach metafizyki XIII wieku [w:] Sztuka i ideologia, Wrocław 1974, s.141-152.

 178. [wywiad] Wartość myśli, filozofia, swiatopogląd, "Kierunki" 18 (1974) 33 z dn. 18.III.

 179. Jak uprawiać egzystencjalno-tomistyczną filozofię człowieka (Projekt metodologicznej i merytorycznej problematyki) [w:] Aby poznać Boga i człowieka, cz.2: O człowieku dziś, Warszawa 1974 Wyd. Sióstr Loretanek, s.127-142.

 180. O większy wymiar chrześcijaństwa, "W drodze" 2 (1974) 5, s.32-40.

 181. [polemika] Czym zajmuje się filozofia, "Znak" 26 (1974) 243, s.1150-1158.

 182. Propozycja tomistycznej formuły relacjonistycznej teorii osoby, "Studia Philosophiae Christianae" 10 (1974) 2, s.7-31.

 183. Czym jest pobożność, "W drodze" 2 (1974) 10, s.53-57.

 184. Filozofia człowieka wobec teologii, "Studia Theologica Varsaviensia" 12 (1974) 1, s.17-192.

 185. Filozoficzne koncepcje wspólnoty osób, "Studia Theologica Varsaviensia" 12 (1974) 1, s.224-228.

 186. Różnica między relacją człowieka do człowieka i relacją człowieka do Boga, "Studia Theologica Varsaviensia" 12 (1974) 1, s.258-263.

 187. [recenzja] Hermeneutyka "Osoby i czynu" (Recenzja książki Księdza Kardynała Karola Wojtyły "Osoba i Czyn", Kraków 1969), "Analecta Cracoviensia" 5-6 (1973-1974), s.125-138.

 188. [książka] Wokół problemu osoby, Warszawa 1974 I.W. Pax, stron 232.

 

1975

 

 189. Dieu en tant que personne, "Rivista di Filosofia Neo-Scolastika", 67 (1975) 1, s.81-83.

 190. Nie można uciec od metafizyki, "Życie i Myśl" 25 (1975) 4, s.40-46.

 191. [książka] Błędy brata Ryszarda, Warszawa 1975 Wyd. Sióstr Loretanek, stron 223.

 192. O literaturze i kulturze, "Kierunki" 20 (1975) 21 z dn. 25.V.

 193. [sprawozdanie] Profesor Fernand Van Steenberghen w ATK, "Studia Philosophiae Christianae" 11 (1975) 2, s.253-259; także w: "Biuletyn Informacyjny ATK" 2 (1975), s.23-29; oraz w: "Bulletin d'Information de l'Academie de Theologie Catholique" 2 (1975), s.25-31.

 194. [recenzja] Panorama aktualnych ujęć Boga i człowieka, "Znak" 27 (1975) 252, s.782-794.

 195. Zagadnienie osoby ludzkiej, "Novum" 7 (1975) s.35-111.

 196. [książka] On ma wzrastać, Warszawa 1975 Wyd. Sióstr Loretanek, wyd.3, stron 416.

 197. Droga Krzyżowa [w:] Droga Krzyżowa, Poznań 1975, s.192-204.

 

1976

 

 198. [wywiad] Filozofia i społeczeństwo, "Myśl Społeczna" (1976) 9 z dn. 29.II.

 199. Filozofia chrześcijan, "Myśl Społeczna" (1976) 11 z dn. 14.III.

 200. [polemika] Ku prawdzie o człowieku, "Znak" (1976) 259, s.108-113.

 201. Aktualność filozofii Tomasza z Akwinu [w:] W kierunku prawdy, Warszawa 1976, s.458-472.

 202. Czym jest doświadczenie mistyczne, "W drodze" 4 (1976) 2, s.48-57.

 203. Informacje wstępne o Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej [w:] XX lat Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1976, s.302-304 [współautor J.Wróbel].

 204. Człowiek, filozofia, przyroda, "Życie i Myśl" 26 (1976) 5, s.17-32.

 205. Apofatyka jako sposób opisu doświadczenia mistycznego w tekstach św. Bonawentury [w:] Bonawentura - życie i myśl, Niepokalanów-Warszawa 1976, s.366-392, głos w dyskusji s.396-399, 409-410.

 206. Zawartość problemowa traktatu "De ente et essentia" Tomasza z Akwinu [w:] Studia wokół problematyki esse (seria: Opera Philosophorum Medii Aevi, t.1), Warszawa 1976 ATK, s.9-107.

 207. [książka] Poszukiwanie Boga» (Wykłady z metafizyki Absolutnego Istnienia), Warszawa 1976 ATK, stron 172.

 208. [wywiad] Jak żyć?, "WTK" (1976) 32 z dn. 8.VIII.

 209. [wywiad] Zamieszkać w kimś: Jak żyć?, "WTK" (1976) 33 z dn. 15.VIII.

 210. [książka] Istnieć i poznawać, Warszawa 1976 IW Pax, wyd.2, stron 242.

 211. The present and the middle ages, "Dialectics and humanisme" 1 (1976) s.163-175.

 212. Humanizm św. Franciszka z Asyżu, "Tygodnik Powszechny" (1976) 40 z dn. 3.X.

 213. Przemówienie w imieniu laureatów konkursu [w:] Uroczystość wręczenia "Nagrody Pokojowej 1976" im. Maksymiliana Kolbego - Reinholda Schneidera, Hamburg 1976, s.21-23.

 

1977

 

214. Czym jest rzeczywistość, "Życie i Myśl" 27 (1977)1, s.65-71.

 214. Rola historii filozofii w filozofii Boga [w:] Studia z filozofii Boga, t.3, Warszawa 1977 ATK, s.365-413.

 215. Dostojeństwo filozofii (Historia filozofii w wersji Władysława Tatarkiewicza), "Studia Philosophiae Christianae" 13 (1977) 1, s. 7-20.

 216. Był pierwszy, "WTK" (1977) 17 z dn. 24.IV.

 217. Humanizm św. Franciszka z Asyżu (dyskusja panelowa), AK 70 (1977) 1, s.129-132, 142, 145-146, 149.

 218. Język a filozofia, "Myśl Społeczna", (1977) 21 z dn. 22.V.

 219. Katolicy wobec kultury, "Kierunki" 22 (1977) 25 z dn. 19.VI.

 220. [wypowiedzi w dyskusji] Filozofia chrześcijańska wobec kontestacji i rzeczywistych problemów, "Życie i Myśl" 27 (1977) 6, s.12-17 i 32-33.

 221. [książka] Idę śpiewając Ciebie, Warszawa 1977 Wyd. Sióstr Loretanek, stron 247.

 222. Le langage de saint Thomas d'Aquin dans le "De ente et essentia" [w:] Sprache und Erkenntnis im Mittelalter. Kurzassungen der Referate, wyd. J.P.Beckmann, Bonn 1977, s.120.

 223. [polemika] Nieporozumienia w wystąpieniu Tischnera przeciw Swieżawskiemu, "Życie i Myśl" 27 (1977) 9, s.103-109.

 224. [przekład fragmentów z "Życie i Myśl" 27 (1977) 6] Christian Philosophy in the Face of Contestation and Reality, "Catholic Life in Poland" 7/135 (1977) 20-24; to samo w mutacji francuskiej, niemieckiej, włoskiej, hiszpańskiej.

 225. Rola metafizyki w życiu codziennym, "Studia Philosophiae Christianae" 13 (1977) 2, s.207-212.

 226. Rola filozofii w kulturze, "Życie i Myśl" 27 (1977) 10, s.13-25.

 227. O umiejętności rozumienia myśli św. Tomasza, "WTK" (1977) 47 z dn. 20.XI.

 228. [wypowiedzi w dyskusji] Stosunki międzyludzkie, "Słowo Powszechne" 31 (1977) 287 wyd.A, z dn. 24-26.XII.

 229. [wypowiedzi w dyskusji panelowej] O istocie i wartościach doświadczenia mistycznego, "Życie i Myśl" 27 (1977) 12, s.19-23, 28-31, 45-47.

 230. [przekład fragmentów z "ŻiM" 27 (1977) 9] Argument over Christian Philosophy, "Catholic Life in Poland" 10/137 (1977) s.29-33; to samo w mutacji francuskiej, niemieckiej, włoskiej, hiszpańskiej.

 231. [przedruk fragmentów w antologii] Boga tylko się kocha, Mamy załatwiać Boże sprawy, Po co się spowiadać, Pokusa zniechęcenia [w:] Na chwile ciszy, Poznań 1977, s.82, 96, 239-241, 335-339.

 

1978

 

 232. Czym jest dla mnie Pismo św., "Kierunki" 23 (1978) 1 z dn. 1.I.

 233. [polemika] Będziemy dalej filozofować, "Życie i Myśl" 28 (1978) 1, s.44-45.

 234. Służyć człowiekowi, "Kierunki" 23 (1978) 5 z dn. 29.I.

 235. [przedruk fragmentów z "ŻiM" 27 (1977) 12] On the nature and significance of mystical experience, "Catholic Life in Poland" 1/140 (1978) s.24-27, 30-33, 43.

 236. Człowiek przyjacielem Boga, "Życie i Myśl" 28 (1978) 3, s.24-32.

 237. O znaczeniu uczestnictwa w kulturze, "Zorza" 22 (1978) 16 z dn. 16.IV.

 238. Rozpoznanie dobra i zła, "Biuletyn Wewnętrzny... PAX" 1-2/154 (1978), s.30-40.

 239. Rola i miejsce filozofii we współczesnej kulturze, "ZN Stowarzyszenia PAX" 2/19 (1978), s.76-83.

 240. Zło i dobro, "Studia Philosophiae Christianae" 14 (1978) 2, s.21-41.

 241. Wielość koncepcji człowieka dominujących we współczesnej antropologii filozoficznej [w:] W kierunku chrześcijańskiej kultury, Warszawa 1978 ATK, s.120-148.

 242. Neoplatonizm w filozoficznej warstwie kultury współczesnej [w:] W kierunku chrześcijańskiej kultury, Warszawa 1978 ATK, s.522-539.

 243. Tomizm w polskich środowiskach uniwersyteckich XX wieku [w:] Studia z dziejów myśli świętego Tomasza z Akwinu, Lublin 1978 KUL, s.335-350.

 244. Publikacje przybliżające Boga, "Przewodnik Katolic ki" (1978) 45 z dn. 5.XI.

 245. [wypowiedź w:] Moralność społeczna - wspólna troska wierzących i niewierzących, "Słowo Powszechne" 32 (1978) 292, wyd.A, z dn. 23-26.XII.

 

1979

 

 246. [ankieta] O kształtowaniu postaw moralnych, "Zorza" 23 (1979) 5 z dn. 4.II.

 247. Zrozumieć doświadczenie mistyczne, "Życie i Myśl" 29 (1979) 2, s.23-34.

 248. [wywiad] Nadzieja prawdy, "Myśl Społeczna" 15 (1979) 11 z dn. 18.III.

 249. Z filozofii poezji, "Studia Philosophiae Christia nae" 15 (1979) 1, s.233-238.

 250. Droga świeckich do świętości, "Życie i Myśl" 29 (1979) 6, s.75-87.

 251. Doniosłość wiary i użyteczność nauki, "Miesięcznik Diecezjalny Gdański" 23 (1979) 7-8, s.182-193.

 252. Proposition d'une theorie existentielle de la personne humaine [w:] Atti del Congresso Internazionale, nr 7, t.I, s.236-244, Napoli [brw].

 253. [wywiad] Filozof, papież, duszpasterz, "Myśl Społeczna" 15 (1979) 42 z dn. 21.X.

 254. Filozoficzna konieczność istnienia aniołów jako celowych przyczyn dusz ludzkich [w:] Człowiek we wspólnocie Kościoła, dzieło zbior. pod red. L.Baltera, Warszawa 1979, s.87-116.

 255. L'homme et la communaute dans le "Defensor pacis" de Marcile de Padoue [w:] Medioevo-Rivista di storia della filosofia medievale, t.5, Padova 1979, s.189-200.

 256. Zaufanie do własnej wiary, "Kierunki" 25 (1979) 44 z dn. 4.XI.

 257. Człowiek a istnienie aniołów, "Myśl Społeczna" 15 (1979) 51/52 z dn. 23-30.XII.

 258. Humanizacja kultury, "Studia Philosophiae Christianae" 15 (1979) 2, s.231-234.

 259. [wypowiedź w ankiecie] Wizyta Ojca Świętego w Polsce, "Życie i Myśl" 29 (1979) 12, s.20-22.

 260. La metaphysique de Plotin, du "Liber de causis" et d'Avicenne comme point de depart de l'idee heliocentrique de l'univers dans "De revolutionibus" de Nicolas Copernik [w:] Actas del V Congresso Internacional de Filosofia Medieval, t.II, Madrid 1979, s.789-795.

 261. Filozofia jako wyrażone rozumienie realności, "Roczniki Filozoficzne" 27 (1979) 1, s.113-120.

 

1980

 

 262. Rola filozofii w życiu chrześcijanina [w:] kalendarz Caritas, Warszawa 1980, s.152-159.

 263. Pochwała filozofii Arystotelesa, "Studia Philosophiae Christianae" 16 (1980) 1, s.213-214.

 264. [wywiad] Kultura ma służyć człowiekowi, "Słowo Powszechne" 34 (1980) 88 z dn. 18-20.IV.

 265. Pokój konsekwencją miłości i mądrości, "Słowo Powszechne" 34 (1980) 105 z dn. 9-11.V.

 266. Rola Jana Pawła II w kształtowaniu codziennego życia religijnego, "Życie i Myśl" 30 (1980) 6, s.19-25.

 267. Rola wiary i nauki w życiu chrześcijanina [w:] W nurcie zagadnień posoborowych, t.12: Być człowiekiem i chrześcijaninem, Warszawa 1980 Wyd. Sióstr Loretanek, s.223-288.

 268. Olimpia i dzielność (Fragmenty... wspomnień z... Grecji), "Słowo Powszechne" 34 (1980) 163 z dn. 28.VII.

 269. [wywiad] Być filozofem, "Myśl Społeczna" 16 (1980) 31 z dn. 3.VIII.

 270. Gilson i filozofia, "Studia Philosophiae Christianae" 16 (1980) 2, s.134-144.

 271. Humanizm - drogą chrześcijaństwa, "Za i Przeciw" (1980) 51-52.

 272. Kultura polska - spotkanie humanizmów, "Słowo Powszechne" 34 (1980) 277, wyd.A z dn. 24-26.XII.

 273. Służyć człowiekowi i Bogu [w:] Jan Paweł II Papież Pielgrzym, Warszawa 1980, s.VI-VIII.

 274. L'Humanisation de la culture [w:] The human person and Philosophy in contemporary world (Proceedings of the Meeting of the World Union of Catholic Philosophical Societies Cracow, 23 August 1978), wydał J.M.Życiński, t.1, Kraków 1980, s.46-53.

 275. The meaning of life and community, "Dialectics and Humanisme" 4 (1980) s.41-47.

 

1981

 

 276. Kim jest osoba [w:] Kalendarz Caritas, Warszawa 1981, s.124-131.

 277. [wywiad] Profesorowie i studenci, "Kierunki" 26 (1981) 5 z dn. 1.II.

 278. [polemika] Blaski i cienie etyki, "Życie i Myśl" 31 (1981) 2, s.69-75.

 279. Kontemplacja i działanie, "Kierunki" 26 (1981) 14 z dn. 5.IV.

 280. Czym jest filozofia chrześcijańska, "Za i Przeciw" (1981) 14 z dn. 5.IV.

 281. [sprawozdanie] Sesja naukowa na ATK ku czci Awicenny i Alberta Wielkiego, "Słowo Powszechne" 35 (1981) 74 wyd.A z dn. 14.IV.

 282. Filozofia tomistyczna w Polsce, "Życie i Myśl" 31 (1981) 4, s.67-81.

 283. Le langage de saint Thomas d'Aquin dans le "De ente et essentia" [w:] Miscellanea Mediaevalia, t.13/2: Sprache und Erkenntnis im Mittelalter, Berlin 1981, s.761-768.

 284. Sens życia i wspólnota, "Kierunki" 26 (1981) 18 z dn. 3.V.

 285. Sens życia i wspólnota, "Studia Filozoficzne" (1981) 4, s.109-114.

 286. Uwagi do tematu wartości, "Studia Philosophiae Christianae" 17 (1981) 1, s.200-209.

 287. Nauczanie uniwersyteckie, "Studia Philosophiae Christianae" 17 (1981) 1, s.235-248.

 288. [wywiad] Atak na miłość, "Myśl Społeczna" 17 (1981) 27, z dn. 5.VII.

 289. Wiedza i świadczenie, "Myśl Społeczna" 17 (1981) 27 z dn. 5.VII.

 290. [wywiad] Dziś rozpoczyna się Kongres Eucharystyczny w Lourdes, "Słowo Powszechne" 35 (1981) 143 z dn. 16.VII.

 291. Teologiczna treść przeżywania Eucharystii, "Słowo Powszechne" 35 (1981) 145 z dn. 18-19.VII.

 292. Przeżywanie Eucharystii, "Myśl Społeczna" 17 (1981) 29 z dn. 19.VII.

 293. Największe potrzeby człowieka, "Za i Przeciw" (1981) 32 z dn. 9.VIII.

 294. Filozofia i teologia w homiletyce, "Myśl Społeczna" 27 (1981) 40 z dn. 4.X.

 295. Wartości osobowe w kulturze, "Za i Przeciw" (1981) 43 z dn. 25.X.

 296. [wywiad] To była wielka lekcja życia chrześcijańskiego, "Słowo Powszechne" 35 (1981) 213 z dn. 23/25.X.

 297. Człowiek i wspólnota w "Defensor pacis" Marsyliusza z Padwy (problem niekonsekwencji w awerroizmie jako arystotelizmie neoplatonizującym), "Studia Philosophiae Christianae" 17 (1981) 2, s.57-68.

299. Człowiek i jego relacje, "Studia Philosophiae Christianae" 17 (1981) 2, s.185-198.

 298. Jubileusz profesora Stefana Swieżawskiego (przemówienie prof. dr M.Gogacza), "Studia Philosophiae Christianae" 17 (1981) 2, s.249-251.

301. Poświęcenie tablicy pamiątkowej w kościele św.Anny w Warszawie 30.X.1980 ku czci profesora Władysława M. Kozłowskiego (przemówienie prof.dr M.Gogacza), "Studia Philosophiae Christianae" 17 (1981) 2, s.257-259.

 299. Człowiek w nauczaniu Jana Pawła II - część I, "Ład" 1 (1981) 27 z dn. 15.XI.

 300. Człowiek w nauczaniu Jana Pawła II - część II, "Lad" 1 (1981) 28 z dn. 22.XI.

 301. O wierność prawdzie, "Słowo Powszechne" 35 (1981) 233 wyd.B z dn. 20-22.XI.

 302. Warunki skuteczności apostolstwa świeckich, "Communio" 1 (1981) 6, s.119-131.

 303. Filozofia i nauki społeczne w procesie nauczania, "Życie Szkoły Wyższej" 29 (1981) 9, s.3-7.

 304. Metafizyczne ujęcie rodziny [w:] Spojrzenia na współczesną rodzinę w Polsce, Warszawa 1981, s.307-325.

 305. Kontemplacja czy działanie [w:] W nurcie zagadnień posoborowych, t.14: Chrześcijańska duchowość, Warszawa 1981 Wyd. Sióstr Loretanek, s.164-195.

 

1982

 

 306. Czym są relacje wiążące człowieka z Bogiem [w:] Kalendarz Caritas, Warszawa 1982, s.120-130.

 307. Sny i Biblia, "Myśl Społeczna" 18 (1982) 7 z dn. 18.IV.

 308. Awicenna i ważniejsze interpretacje jego teorii istnienia, "Studia Philosophiae Christianae" 18 (1982) 1, s.129-151.

 309. Z kongresów 1980, "Studia Philosophiae Christianae" 18 (1982) 1, s.240-247.

 310. [wywiad] Strażnicy humanizmu, "Myśl Społeczna" 18 (1982) 12 z dn. 23.V.

 311. Struktura rozpaczy i poczucie zagrożenia, "Ład" 2 (1982) 13 z dn. 4.VII.

 312. Lęk, "Ład" 2 (1982) 14 z dn. 11.VII.

 313. Zawstydzenie, "Ład" 2 (1982) 15 z dn. 18.VII.

 314. Ból i smutek, "Ład" 2 (1982) 16 z dn. 25.VII.

 315. Ucieczka, "Ład" 2 (1982) 17 z dn. 1.VIII.

 316. Cień miłości i rozumnego myślenia, "Ład" 2 (1982) 18 z dn. 8.VIII.

 317. Litania kwiatów do Matki Bożej Zielnej, "Myśl Spo łeczna" 18 (1982) 24 z dn. 15.VIII.

 318. Dlaczego badamy średniowieczną filozofię arabską? (przedmowa) [w:] Opera Philosophorum Medii Aevi, t.4: Awicenna i średniowieczna filozofia arabska, Warszawa 1982 ATK, s.11-16.

 319. Le problemme de la "causa finalis" dans le thomisme polonais contemporain [w:] Studi Tomistici, t.14: Atti del'VIII Congresso Tomistico Internazionale, t.5 (Problemi metafisici), Citta del Vaticano 1982, s.342-350.

 320. Le veritable monde de l'homme [w:] L'homme et son univers au Moyen-fge, Resumes de communications, Louvain-la-Neuve 1982, s.32-33.

 321. [wywiad] Aby Kościół był wspólnotą, "Myśl Społeczna" 18 (1982) 32 z dn. 10.X.

 322. Wartości osobowe w kulturze, "Studia Philosophiae Christianae" 18 (1982) 2, s.203-212.

 323. [książka] Jak traci się miłość (Esej ascetyczny), Warszawa 1982 Wyd. Sióstr Loretanek, stron 280.

 324. Pedagogika chrześcijaństwa jako religii Krzyża i zmartwychwstania, "Communio" 2 (1982) 5, s.41-50.

 325. Sesja filozoficzna ku czci Awicenny i Alberta Wielkiego, "Biuletyn Informacyjny ATK" 3/1982/ s.36-38.

 326. Filozoficzne koncepcje istoty Boga [w:] W kierunku Boga, praca zbiorowa pod red. B.Bejze, Warszawa 1982 ATK, s.21-49.

 327. Tomizm egzystencjalny na tle odmian tomizmu [w:] W kierunku Boga, praca zbiorowa pod red. B.Bejze, Warszawa 1982 ATK, s.59-81.

 328. [wypowiedzi w dyskusji] Dzisiejsza problematyka poznania Boga w ogniu dyskusji [w:] W kierunku Boga, praca zbiorowa pod red. B.Bejze, Warszawa 1982 ATK, s.369-370.

 329. Dydaktyczne aspekty podziału koncepcji Boga [w:] W kierunku Boga, praca zbiorowa pod red. B.Bejze, Warszawa 1982 ATK, s.373-378.

 330. [wypowiedzi w dyskusji] W sprawie uprawiania i przekazywania wiedzy o Bogu [w:] W kierunku Boga, praca zbiorowa pod red. B.Bejze, Warszawa 1982 ATK, s.391-393, 409-411, 416-420.

 

1983

 

 331. Ekumenizm [współautor J.Wyszyński], "Myśl Społeczna" 19 (1983) 4, z dn. 23.I.

 332. Przewrót kopernikański św.Tomasza, "Ład" 3 (1983) 7 z dn. 13.II.

 333. Prawdziwy świat człowieka, "Studia Philosophiae Christianae" 19 (1983) 1, s.43-51.

 334. Nie arystotelizm, lecz tomizm (próba polemiki z o.J.M.Bocheńskim), "Studia Philosophiae Christianae" 19 (1983) 1, s. 167-170.

 335. Dialog dydaktyczny w szkole wyższej, "Studia Philosophiae Christianae" 19 (1983) 1, s.235-246.

 336. Aktualność ascetyki św. Wincentego a Paulo [w:] Kontemplacja i działanie (W nurcie zagadnień posoborowych t.15), Warszawa 1983 Wyd. Sióstr Loretanek, s.275-288.

 337. Realizowanie chrześcijaństwa w oparciu o treść objawień Maryjnych z 1830 roku [w:] Kontemplacja i działanie (W nurcie zagadnień posoborowych t.15), Warszawa 1983, s.387-403.

 338. Z litanii kwiatów do Matki Bożej, "Myśl Społeczna" 19 (1983) 35 z dn. 28.VIII.

 339. Filozoficzne rozważania o rozpaczy i nadziei, "Studia Philosophiae Christianae" 19 (1983) 2, s.151-182.

 340. Peace as a consequence of wisdom, "Dialectics and Humanism" 4 (1983), s.55-62.

 341. Ból wysokiej gorączki, "Myśl Społeczna" 19 (1983) 34 z dn. 21.VIII.

 342. [wywiad] Po co nam filozofia, "Za i Przeciw" (1983) 40 z dn. 2.X.

 343. Jak głosić św. Franciszka z Asyżu, "Myśl Społeczna" 19 (1983) 41 z dn. 9.X.

 

1984

 

 344. "Przewrót kopernikański" św. Tomasza, "Studia Philosophiae Christianae" 20 (1984) 1, s.113-120.

 345. [recenzja] W kierunku Boga, "Studia Philosophiae Christianae" 20 (1984) 1, s.189-194.

 346. Sesja naukowa w Paris XII na temat relacji, "Studia Philosophiae Christianae" 20 (1984) 1, s.221-222.

 347. Problem relacji w filozofii średniowiecznej, "Studia Philosophiae Christianae" 20 (1984) 1, s.223-231.

 348. [książka] Dziesiątek różańca refleksji (Obecność i nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II), Warszawa 1984 Wyd. Sióstr Loretanek, stron 208.

 349. [wywiad] Nad myślą świętego Tomasza, "Zorza" 1984 11 z dn. 11.III.

 350. Asceza i życie religijne [cykl: Modlitwa i mistyka, 1], "Myśl Społeczna" 20 (1984) 12 z dn. 18.III.

 351. Miłosierdzie jako rys postawy chrześcijańskiej u św. Wincentego a Paulo, "Meteor" 55 (1983) 6, s. 46-65 [dwumiesięcznik kleryków Zgromadzenia Misji w Krakowie].

 352. Znane odmiany modlitwy [cykl: Modlitwa i mistyka, 2], "Myśl Społeczna" 20 (1984) 13 z dn. 25.III.

 353. Modlitwa nabytego skupienia [cykl: Modlitwa i mis tyka, 3], "Myśl Społeczna" 20 (1984) 14 z dn. 1.IV.

 354. Modlitwa skupienia wlanego [cykl: Modlitwa i misty ka, 4], "Myśl Społeczna" 20 (1984) 15 z dn. 8.IV.

 355. Zewnętrzne warunki modlitwy [cykl: Modlitwa i mis tyka, 5], "Myśl Społeczna" 20 (1984) 16 z dn. 15.IV.

 356. Wewnętrzne warunki modlitwy [cykl: Modlitwa i mis tyka, 6], "Myśl Społeczna" 20 (1984) 17 z dn. 22.IV.

 357. [wypowiedź w ankiecie] Czym jest życie katolickie, "Życie Katolickie" 3 (1984) 1, s.16-18.

 358. [wywiad] Jako twórca kultury mam prawo ją przemieniać i przemieniam to, co nie ma sensu, w to, co ma sens, "Nasz Prąd" (1984) 4, s.13-26 [miesięcznik alumnów Księży Pallotynów w Ołtarzewie].

 359. Umartwienie [cykl: Modlitwa i mistyka, 7], "Myśl Społeczna" 20 (1984) 18 z dn. 29.IV.

 360. Droga oczyszczenia [cykl: Modlitwa i mistyka, 8], "Myśl Społeczna" 20 (1984) 21 z dn. 20.IV.

 361. Początek drogi oświecenia [cykl: Modlitwa i misty ka, 9], "Myśl Społeczna" 20 (1984) 27 z dn. 1.VII.

 362. Ciemna noc miłości [cykl: Modlitwa i mistyka, 10], "Myśl Społeczna" 20 (1984) 28 z dn. 8.VII.

 363. Rozpacz i ateizm [cykl: Modlitwa i mistyka, 11], "Myśl Społeczna" 20 (1984) 29 z dn. 15.VII.

 364. Człowiek współczesny w obliczu Krzyża, "Życie Kato lickie" 3 (1984) 3, s.82-90.

 365. La "svolta copernicana" in filosofia, "Studi Cattolici" 28 (1984) 280, s.347-351.

 366. Świat natury - świat kultury, "Życie Katolickie" 3 (1984) 4, s.60-70.

 367. Jak przetrwać rozpacz [cykl: Modlitwa i mistyka, 12], "Myśl Społeczna" 20 (1984) 31 z dn. 29.VII.

 368. Dom człowieka [cykl: Modlitwa i mistyka, 13], "Myśl Społeczna" 20 (1984) 32 z dn. 5.VIII.

 369. Spełnienie drogi oświecenia [cykl: Modlitwa i mistyka, 14], "Myśl Społeczna" 20 (1984) 34 z dn. 19.VIII.

 370. Odmiany modlitwy zjednoczenia [cykl: Modlitwa i mistyka, 15], "Myśl Społeczna" 20 (1984) 35 z dn. 26.VIII.

 371. [wypowiedzi w dyskusji] Oblicza polskiego katolicyzmu, "Kierunki" 30 (1984) 36 z dn. 2.IX.

 372. Dary Ducha Świętego [cykl: Modlitwa i mistyka, 16], "Myśl Społeczna" 20 (1984) 38 z dn. 16.IX.

 373. Droga zjednoczenia [cykl: Modlitwa i mistyka, 17], "Myśl Społeczna" 20 (1984) 39 z dn. 23.IX.

 374. Trzy nawrócenia [cykl: Modlitwa i mistyka, 18], "Myśl Społeczna" 20 (1984) 40 z dn. 30.IX.

 375. Kościół moim domem, "Przegląd Katolicki" 72 (1984) 15 z dn. 30.IX.

 376. Zestawienie odmian modlitwy [cykl: Modlitwa i mis tyka, 19], "Myśl Społeczna" 20 (1984) 41 z dn. 7.X.

 377. Eschaton pracownika nauki, "Życie Katolickie" 3 (1984) 6, s.27-44.

 378. Sesja naukowa w Paris XII na temat osoby, "Studia Philosophiae Christianae" 20 (1984) 2, s.215-220.

 379. Osoba jako byt jednostkowy, "Studia Philosophiae Christianae" 20 (1984) 2, s.220-232.
380. Consideraciones en torno al tema de los valores, "Sapientia" Buenos Aires 39 (1984) 152, s.131-144.
381. [wywiad] Bóg w filozofii, "Za i Przeciw" 1984 45 z dn. 4.XI.
382. [wywiad] Ponad rozpacz, "Przegląd Katolicki" 72 (1984) 25 z dn. 9.XII.
383. Cudowny Medalik pomocą w realizowaniu chrześcijaństwa, "Rycerz Niepokalanej" (1984) 11, s.333-334.
384. Chrystus żywy w postaci chleba i wina, "Rycerz Niepokalanej" (1984) 6, s.182-183.
385. [wypowiedzi w dyskusji] Oblicza katolicyzmu w Polsce, Biblioteka Augustinum, Warszawa 1984 I.W. Pax, s.83-89, 97-98, 102-103.
386. Doktryna mistyczna św. Tomasza i jej znaczenie dla życia chrześcijańskiego, "Życie Katolickie" 3 (1984) 9, s.24-34.
387. Wokół problemu natury i kultury, "Życie Katolickie" 3 (1984) 10, s.65-67.
388. Chrześcijaństwo a kultura polska, "Życie Katolic kie" 3 (1984) 12, s.26.
389. Autobiogram, "Ruch Filozoficzny" 41 (1984) 4, s.373-379.

1985

390. Miłość przekraczająca sprawiedliwość, "Słowo Powszechne" 38 (1985) 4, wyd.A z dn. 4-6.I.
391. Modlitwa uwielbienia [cykl: Modlitwa i mistyka], "Myśl Społeczna" 21 (1985) 3 z dn. 20.I.
392. Wspaniałość Chrystusa, "Przegląd Katolicki" 73 (1985) 5 z dn. 3.II.
393. Modlitwa przebłagania [cykl: Modlitwa i mistyka], "Myśl Społeczna" 21 (1985) 6 z dn. 10.II.
394. Modlitwa dziękczynienia [cykl: Modlitwa i mistyka], "Myśl Społeczna" 21 (1985) 7 z dn. 17.II.
395. Modlitwa błagalna [cykl: Modlitwa i mistyka], "Myśl Społeczna" 21 (1985) 8 z dn. 24.II.
396. Trynitarny charakter modlitwy [cykl: Modlitwa i mistyka], "Myśl Społeczna" 21 (1985) 8 z dn. 24.II.
397. Źródła kryzysów modlitwy [cykl: Modlitwa i mistyka], "Myśl Społeczna" 21 (1985) 10 z dn. 10.III.
398. Choroba skrupułów [cykl: Modlitwa i mistyka], "Myśl Społeczna" 21 (1985) 11 z dn. 17.III.
399. Przeżycie umartwienia [cykl: Modlitwa i mistyka], "Myśl Społeczna" 21 (1985) 12 z dn. 24.III.
400. Qu'est-ce que la realite?, "Journal Philosophique" Paris 1 (1985) 1, s.1-14.
401. Seminarium duchowne ochroną w ciemnej nocy duszy, "Nasz Prąd" Ożarow (1985) 1-2, s.15-18.
402. Zaniedbanie uczuć [cykl: Modlitwa i mistyka], "Myśl Społeczna" 21 (1985) 13 z dn. 31.III.
403. Przemiana celów życia [cykl: Modlitwa i mistyka], "Myśl Społeczna" 21 (1985) 15 z dn. 14.IV.
404. Kryzys modlitwy w ciemnej nocy [cykl: Modlitwa i mistyka], "Myśl Społeczna" 21 (1985) 16 z dn. 21.IV.
405. Ból i cierpienie [cykl: Modlitwa i mistyka], "Myśl Społeczna" 21 (1985) 17 z dn. 28.IV.
406. Wychowanie, wykształcenie, metanoja [cykl: Modlitwa i mistyka], "Myśl Społeczna" 21 (1985) 18 z dn. 5.V.
407. Nasilenie tęsknoty [cykl: Modlitwa i mistyka], "Myśl Społeczna" 21 (1985) 19 z dn. 12.V.
408. [przedruk] Być sobą wobec Boga, "Pielgrzym" Toronto (1985) 4
409. [książka] Filozoficzne aspekty mistyki (Materiały do filozofii mistyki), Warszawa 1985 ATK, stron 196.
410. Miejsce zagadnienia jedności w historii i strukturze metafizyki [w:] Opera Philosophorum Medii Aevi, t.6 (fasc. 1): Metafizyczne ujęcie jedności, Warszawa 1985 ATK, s.9-20.
411. [książka] Człowiek i jego relacje (Materiały do filozofii człowieka), Warszawa 1985 ATK, stron 200.
412. Rola mistyki w teologii [w:] Tajemnica człowieka (wokół osoby i myśli ks. Wincentego Granata), Lublin 1985, s.181-200.
413. Problemme des relations dans la philosophie medievale, "Journal Philosophique" (1985) nr 4, s.201-217.
414. Teologia wyzwolenia w Ameryce Łacińskiej [w:] Dialogi o Trzecim Świecie, t.2, Warszawa 1985, s.153-159, 171-174.
415. Charakterystyka polskiej historii filozofii w XX wieku, "Życie Chrześcijańskie w Polsce" (1985) 6, s.39-49.
416. [książka] Ciemna noc miłości, Warszawa 1985 Wydawnictwo Sióstr Loretanek, stron 159.
417. Sesja naukowa w Paris XII na temat poznania, "Studia Philosophiae Christianae" 21 (1985) 2, s.227-236.
418. Teoriopoznawcza identyfikacja człowieka jako człowieka i jako osoby, "Studia Philosophiae Christianae" 21 (1985) 2, s.237-244.
419. Wyjaśnienie księdzu Andrzejowi Zuberbierowi, "Życie Katolickie" 4 (1985) 10, s.167-171.
420. [udział w dyskusji] Teologia wyzwolenia a szanse dialogu, "Życie Katolickie" 4 (1985) 12, s.92-94, 94-95, 157-158.
421. [książka] Szkice o kulturze, Kraków-Warszawa/Struga 1985 Michalineum, stron 240.

1986

422. Był sercem Chrystusa w świecie: Miłosierdzie jako rys postawy chrześcijańskiej u św. Wincentego a Paulo [w:] Kalendarz Caritas, Warszawa 1986, s.53-60.
423. Colloque International a Bari (26 au 28.09.1985): Le problmmatique de l'esse dans l'esprit du Moyen-age, "Journal Philosophique" 2 (1986) 1, s.55-57.
424. Człowiek - podmiot czy przedmiot dziejów (refleksja problematyzująca), "Ateneum Kapłańskie" 78 (1986) 462, s.242-253.
425. Tam, gdzie jest cierpienie, ktoś popełnił zło (wypowiedź), "Słowo Powszechne" 40 (1986) 90, wyd.1 z dn. 9-10-11.V.
426. Przedmowa [w:] T.Klimski, Człowiek jako relacja bytującego do bytu (podstawowe problemy antropologii filozoficznej Karla Rahnera), Warszawa 1986 ATK, s.3-7.
427. Zmarł ksiądz doc. Leszek Kuc, "Słowo Powszechne" 40 (1986) 119, wyd.1 z dn. 20-21-22.VI.
428. [wywiad] Powołani do świętości, "Nowe Życie" 4 (1986) 13 z dn. 22.VI.-5.VII.
429. Le veritable monde de l'homme [w:] L'homme et son univers au moyen-age, Actes du septimme Congres International de Philosophie Medievale (Philosophes Medievaux, t.26), Louvain-la-Neuve 196, vol.1, s.189-194.
430. Cnoty [cykl: Modlitwa i mistyka], "Myśl Społeczne" 22 (1986) 28 z dn. 13.VII.
431. [książka] Dzień z Matką Bożą, Warszawa 1986 Wydaw nictwo Sióstr Loretanek, stron 144.
432. [wywiad] Porozmawiajmy o Matce Bożej, "Myśl Społeczna" 22 (1986) 33 z dn. 17.VIII.
433. Osoba i kultura, "Studia Philosophiae Christianae" 22 (1986) 1, s.75-90.
434. [wywiad] Komputer i humanizm, "Komputer" 1 (1986) 5, s.21.
435. Akt istnienia (ipsum esse) według tomizmu konsekwentnego, "Studia Philosophiae Christianae" 22 (1986) 2, s.25-39.
436. Sesja naukowa w Bari na temat esse, "Studia Philosophiae Christianae" 22 (1986) 2, s.223-225.
437. [wywiad] Nurty duchowości polskiej, "Życie Chrześcijańskie w Polsce" (1986) 4, s.12-24.
438. [wywiad] Duchowa elegancja, "Polityka" 30 (1986) 52 z dn. 27.XII.
439. To stało się jakby dzisiaj, "Myśl Społeczna" 22 (1986) 52 z dn. 28.XII.
440. Oblicza miłosierdzia, "Wiara i Odpowiedzialność" (1986) 3 s.57-67.
441. Identification epistemologique de l'homme en tant qu'homme et en tant que personne, "Journal Philosophique" 2 (1986) 10-11, s.291-303.
442. Człowiek świecki w Kościele i świecie, "Życie Katolickie" 5 (1986) 7-8, s.90-92.


1987

443. Jesteśmy Kościołem Chrystusa, "Myśl Społeczna" 23 (1987) 7 z dn. 15.II.
444. [książka] Modlitwa i mistyka, Kraków-Warszawa/Stru ga 1987 Michalineum, stron 180.
445. [książka] Elementarz metafizyki, Warszawa 1987 ATK, stron 188.
446. Pierwsze i ostateczne, "Myśl Społeczna" 23 (1987) 10 z dn. 8.III.
447. Osoby domem człowieka, "Myśl Społeczna" 23 (1987) 11 z dn. 15.III.
448. Colloque International a Paris du 2 au 4 octobre 1986, "Journal Philosophique" 3 (1987) 12, s.60-63.
449. Próba heurezy subsystencji i osoby (wprowadzenie) [w:] Opera Philosophorum Medii Aevi, t.8: Subsystencja i osoba według św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 1987 ATK, s.197-211.
450. Osoba jako byt jednostkowy [w:] Opera Philosophorum Medii Aevi, t.8: Subsystencja i osoba według św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 1987 ATK, s.197-211.
451. Subsistence and person in the basic writings of St. Thomas Aquinas [w:] Opera Philosophorum Medii Aevi, t.8: Subsystencja i osoba według św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 1987 ATK, s.213-214.
452. Wyciągnięte ręce i wpatrzone oczy, "Myśl Społeczna" 23 (1987) 23 z dn. 7.VI.
453. Komputer i humanizm, "Głos Katolicki" Paryż, 29 (1987) 19 z dn. 10.V. [przedruk].
454. Osoby domem człowieka, "Głos Katolicki" Paryż, 29 /1987/ 20 z dn. 17.V. [przedruk].
455. Rozmowy mistyczne [w:] Człowiek w poszukiwaniu za gubionej tożsamości, Lublin 1987 KUL, s.265-266.
456. Rozmowy mistyczne [w:] Obecność - Karol Wojtyła w KUL, Lublin 1987 KUL, s.120-122.
457. To jest ciało moje, "Myśl Społeczna" 23 (1987) 25 z dn. 21.VI.
458. Bliskość serc (spotkanie z Ojcem Świętym na KUL), "Myśl Społeczna" 23 (1987) 28 z dn. 12.VII.
459. Trwa wewnętrzne święto, "Myśl Społeczna" 23 (1987) 31 z dn. 2.VIII.
460. Jan Paweł II naucza o miłosierdziu [w:] W nurcie zagadnień posoborowych, t.17: Wezwani do prawdy i miłosierdzia, praca zbiorowa pod red. B.Bejze, Warszawa 1987 Wydawnictwo Sióstr Loretanek, s.103-118.
461. Ascetyczne wątki pojednania i pokuty [w:] W nurcie zagadnień posoborowych, t.17: Wezwani do prawdy i miłosierdzia, praca zbiorowa pod red. B.Bejze, Warszawa 1987 Wydawnictwo Sióstr Loretanek, s.343-350.
462. Imię Twe, "Myśl Społeczna" 23 (1987) 37 z dn. 13.IX.
463. [głos w dyskusji] Więź z Maryją, "Przegląd Katolicki" 75 (1987) 41 z dn. 11.X.
464. Rekolekcje z niepełnosprawnymi, "Myśl Społeczna" 23 (1987) 42 z dn. 18.X.
465. Etyka niepełnosprawnych, "Wiara i Odpowiedzialność" (1987) 9, s.34-37.
466. Metody metafizyki, "Studia Philosophiae Christianae" 23 (1987) 2, s.45-64.
467. Prawda podstawą etyki, "Studia Philosophiae Christianae" 23 (1987) 2, s.229-233.
468. Dialog owocuje szczęściem osób i narodów, "Głos Katolicki" Paryż 29 (1987) 43 z dn. 23-29.XI.
469. Elementy tomistycznej teorii serca, "Roczniki Filozoficzne" 35 (1987) 1, s.229-235.

1988

470. Sesja naukowa w Instytucie Katolickim w Paryżu na temat prawdy, "Studia Philosophiae Christianae" 24 (1988) 1, s.224-226.
471. Wiara a światopogląd, Kalendarz Królowej Apostołów 1988, Warszawa 1988, s.48-49.
472. [wywiad] Komputeryzacja a kultura humanistyczna [w:] Kalendarz Caritas 1988, Warszawa 1988, s.129-131.
473. [recenzja] Bp Bohdan Bejze, "O chrześcijańską współczesność, "Przegląd Katolicki" 76 (1988) 8 z dn. 21.II.
474. [recenzja] O pogłębianiu wiary, "Ład" 6 (1988) 2 z dn. 10.I.
475. Niebieskie Jeruzalem, "Myśl Społeczna" 24 (1988) 14 z dn. 3.IV.
476. Czy zmierzch ascezy i mistyki?, "Wiara i Odpowiedzialność" (1988) 3, s.12-16.
477. [recenzja] "Wobec filozofii marksistowskiej", praca zbiorowa pod red. A.B.Stępnia, Rzym 1987, "Młodzież Katolicka" 16 (1988) 1-2, s.30-32.
478. Rekolekcje z niepełnosprawnymi, "Królowa Apostołów" 52 (1988) 7-8, s.10-11.
479. Dyskusja, "Królowa Apostołów" 52 (1988) 7-8, s.30-32.
480. [recenzja] "O chrześcijańska współczesność", "Królowa Apostołów" 52 (1988) 7-8, s.40.
481. [książka] Największa jest miłość, Warszawa/Struga-Kraków 1988 Michalineum, stron 126.
482. Bóg i mowa serca, "Studia Philosophiae Christianae" 24 (1988) 2, s.91-100.
483. Doświadczenie mistyczne na tle odmian widzenia Boga w związku z "Das Sehen Gottes" Mikołaja z Kuzy, "Studia Philosophiae Christianae" 24 (1988) 2, s.191-194.
484. Zadania filozofii we współczesnej kulturze, "Odpowiedzialność i Czyn" (1988) 1, s.65-69.
485. [wywiad] Modlitwa i duchowość chrześcijańska, "Od powiedzialność i Czyn" (1988) 1, s.70-77.
486. Bliski wielu ludziom, "Myśl Społeczna" 24 (1988) 42 z dn. 16.X.
487. [wywiad] Człowiek wśród ludzi, "Expres Wieczorny - Kulisy" 43 (1988) 250 z dn. 23-26.XII.
488. [wywiad] Rozważania o miłości, "Tygodnik Kulturalny" 32 (1988) 52 z dn. 25.XII.
489. Rozumienie Eucharystii św. Tomasza z Akwinu, "Odpowiedzialność i Czyn" (1988) 2, s.115-124.
490. [wypowiedzi w dyskusji] Teologia wyzwolenia a szanse dialogu, Warszawa 1988 I.W. Pax, s.74-77, 93-95, 160-162.
491. Osoby Trójcy Świętej i Matka Boska, "Odpowiedzialność i Czyn" (1988) 3, s.49-53 [w stopce podano mylnie rok 1989].
492. Męczeństwo, "Życie Chrześcijańskie w Polsce" (1988) 9, s.25-32.
493. Bliski wielu ludziom, "Odpowiedzialność i Czyn" (1988) 4, s.7-8.

1989

494. [wywiad] Lekcja humanizmu, "Człowiek" 2 (1989) 1/3 z dn.7.I.
495. [wywiad] Zaczęło się w Raju, "Myśl Społeczna" 25 (1989) 3 z dn. 15.I.
496. [wywiad] Realizm filozofii, "Życie Katolickie" 8 (1989) 1, s.77-90.
497. Osoba i kultura, "Życie Katolickie" 8 (1989) 1, s.90-101 [przedruk].
498. [wywiad] Jaka jest prawda o aniołach, "Zorza" (1989) 6 z dn. 5.II.
499. [głos w dyskusji] Autorski opłatek, "Królowa Apostołów" 53 (1989) 3, s.29-30.
500. [wywiad] Chrześcijańska jedność Europy prędzej czy później stanie się faktem, "Zorza" (1989) 15 z dn. 9.IV.
501. Miłość sposobem służenia osobom, "Człowiek" 2 (1989) 8/10 z dn. 29.IV.
502. Różne ujęcia niepełnosprawności, "Człowiek" 2 (1989) 9/11 z dn. 13.V.
503. [wywiad] Inżynier - filozofem?, "Przegląd Techniczny" (1989) 19 z dn. 7.V.
504. [wywiad] Życie społeczne w duchu Ewangelii, "Zorza" (1989) 20 z dn. 14.V.
505. [wywiad] Rozmowy o nauczaniu społecznym Kościoła, "Zorza" (1989) 21 z dn. 21.V.
506. [wywiad] W jaki sposób powinniśmy poznawać nauczanie społeczne Kościoła, "Zorza" (1989) 23 z dn. 4.VI.
507. Polskie zakwestionowania marksizmu, "Głos Katolicki" Paryż 31 (1989) 19 z dn. 14.V.
508. Różne ujęcia niepełnosprawności, "Człowiek" 2 (1989) 11/13 z dn. 12.VI.
509. [wywiad] Przedmiot społecznego nauczania Kościoła, "Zorza" (1989) 24 z dn. 11.VI.
510. [wywiad] Duszpasterski charakter nauczania społecznego Kościoła, "Zorza" (1989) 26 z dn. 25.VI.
511. Powody nieporozumień, "Słowo Powszechne" 43 (1989) 122, wyd.1 z dn. 23-25.VI.
512. Różne ujęcia niepełnosprawności, "Człowiek" 2 (1989) 12/14 z dn. 29.VI.
513. Mystische Erfahrung im Himblick auf verschiedene Arten des Sehen Gottes und das Werk "De visione Dei" des Nikolaus von Kues [w:] Das Sehen Gottes nach Nicolaus von Kues. Akten des Symposions in Trier von 25 bis 27 September 1986, herausgeben von Rudolf Haubst, Trier 1989, s.271-275.
514. [wywiad] Po owocach poznacie ich, "Zorza" (1989) 27 z dn. 2.VII.
515. [wywiad] Społeczna obecność katolików - polskie perspektywy i polskie problemy, "Kierunki" 34 (1989) 28 z dn. 9.VII.
516. Filozoficzna identyfikacja godności osoby, "Studia Philosophiae Christianae" 25 (1989) 1, s.181-207.
517. [wywiad] Nauczanie społeczne Kościoła w kontekście kultury, "Zorza" (1989) 28 z dn. 9.VII.
518. Tomizm otwarty na dialog, "Życie Katolickie" 8 (1989) 6, s.120-125.
519. Niepełnosprawność apelem o humanizm, "Człowiek" 2 (1989) 13/15 z dn. 15.VII.
520. [wywiad] Pole społeczne i polityczne działalności katolików, "Zorza" (1989) 30 z dn. 23.VII.
521. Nasze odniesienia do niepełnosprawności, "Człowiek" 2 (1989) 14/16 z dn. 31.VII.
522. Sumienie, kontemplacja, mądrość, "Studia Philosophiae Christianae" 25 (1989) 2, s.65-71.
523. [wywiad] Koncepcja człowieka w nauczaniu społecznym Kościoła, "Zorza" (1989) 31 z dn. 30.VII.
524. [wywiad] Godność człowieka - godność rozumu, prawda, mądrość, "Zorza" (1989) 32 z dn. 6.VIII.
525. [wywiad] Godność człowieka - godność sumienia, "Zorza" (1989) 33 z dn. 13.VIII.
526. [wywiad] Wolność to wzniosły znak obrazu Bożego w człowieku, "Zorza" (1989) 35 z dn. 27.VIII.
527. Niepełnosprawność jako posługa duchowa w Kościele, "Człowiek" 2 (1989) 15/17 z dn. 21.VIII.
528. Wychowanie religijne (cz.1), "Królowa Apostołów" 53 (1989) 9, s.11.
529. [wywiad] Czy chrześcijaństwo jest trzecią drogą, "Zorza" (1989) 36 z dn. 3.IX.
530. [wywiad] Zasada dobra wspólnego, "Zorza" (1989) 38 z dn. 17.IX.
531. Niepełnosprawność jako eschaton i powołanie, "Człowiek" 2 (1989) 17/19 z dn. 20.IX.
532. [wywiad] Miejsce dla człowieka, "Przegląd Tygodniowy" 8 (1989) 41 z dn. 8.X.
533. [wywiad] Czy sprawiedliwość wystarcza, "Zorza" (1989) 40 z dn. 1.X.
534. [wywiad] Prawda, sprawiedliwość, miłość w perspektywie wychowania, "Zorza" (1989) 41 z dn. 8.X.
535. [wywiad] Życie społeczne w perspektywie nowej ziemi i nowego nieba, "Zorza" (1989) 42 z dn. 15.X.
536. [wywiad] Praca jako podstawowy wymiar bytowania człowieka na ziemi, "Zorza" (1989) 43 z dn. 2.X.
537. [wywiad] Osoba i społeczeństwo, "Zorza" (1989) 44 z dn. 29.X.
538. Wkład w jedność Europy, "Gazeta Niedzielna" 41 (1989) 42 z dn. 15.X.
539. Wychowanie religijne, "Universitas Gedanensis" 1 (1989) 2 s.55-62.
540. [wywiad] Tworzenie i przekazywanie kultury jako służba społeczna, "Zorza" (1989) 45 z dn. 5.XI.
541. [wywiad] Kultura chrześcijańska - kultura wierna istnieniu i osobom, "Zorza" (1989) 46 z dn. 12.XI.
542. [wywiad] Chrześcijaństwo i liberalizm, "Zorza" (1989) 47 z dn. 19.XI.
543. [wywiad] Chrześcijaństwo i socjalizm, "Zorza" (1989) 48 z dn. 26.XI.
544. Wychowanie religijne (cz.2), "Królowa Apostołów" 53 (1989) 10, s.8-9.
545. [wywiad] Nasze obowiązki wobec ubogich, "Zorza" (1989) 50-51 z dn. 10-17.XII.
546. [wywiad] Cywilizacja miłości, "Kurier Polski" 33 (1989) 247 z dn. 23-27.XII.
547. Chrześcijańska koncepcja życia, "Zeszyty Naukowe KUL" 32 (1989) 1-4, s.3-12.

1990

548. [wywiad] Dekalog nie wystarczy, "Sztandar Młodych" (1990) 1 z dn. 2.I.
549. [wywiad] Sens życia ludzkiego w perspektywie społecznej, "Zorza" (1990) 1 z dn. 7.I.
550. [wywiad] Zastosowanie nauczania społecznego Kościoła w praktyce społecznej i politycznej, "Zorza" (1990) 2 z dn. 14.I.
551. [wywiad] Wychowanie społeczne, "Zorza" (1990) 3 z dn. 21.I.
552. [wywiad] Nauczanie społeczne Kościoła w kontekście znaków czasu, "Zorza" (1990) 5 z dn. 4.II.
553. "Mistrz i Małgorzata" Michała Bułhakowa, "Królowa Apostołów" 54 (1990) 1-2, s.14-15.
554. O rozmowach szatana z Bogiem, "Trzeźwymi Bądźcie" 2 (1990) 2, s.12-14.
555. Teologia w wierszach siostry Bożeny Flak, "Gazeta Niedzielna" 42 (1990) 10 z dn. 11.III.
556. Czy jeszcze potrzebny jest dekalog, "Gazeta Niedzielna" 42 (1990) 11 z dn. 18.III.
557. Myśl św. Tomasza drogą do poznania prawdy, "Studia Philosophiae Christianae" 26 (1990) 1, s.145-152.
558. Laudacja skierowana do ks.bpa prof. dr hab. Bohdana Bejze, "Studia Philosophiae Christianae" 26 (1990) 1, s.243-244.
559. Filozoficzne rozumienie Boga, "Gazeta Niedzielna" 42 (1990) 12 z dn. 25.III.
560. Co to znaczy wierzyć w Boga i wiedzieć o Bogu, "Gazeta Niedzielna" 42 (1990) 13 z 1.IV.
561. Dar mądrości, "Trzeźwymi Bądźcie" 2 (1990) 4, s.7-11.
562. Święta Rodzina, "Trzeźwymi Bądźcie" 2 (1990) 5, s.6-8.
563. Personalizm chrześcijański w ujęciu filozoficznym [w:] W nurcie zagadnień posoborowych, t.19: O życie godne człowieka, Warszawa 1990 Wydawnictwo Sióstr Loretanek, s.227-234.
564. Życzenia z okazji świąt Wielkanocy, "Gazeta Niedzielna" 42 (1990) 16 z dn. 22.IV.
565. Życzenia z okazji świąt Wielkanocy, "Być Sobą" (1990) nr 3-4, s.24-25.
566. Rola filozofii w kulturze, "Gazeta Niedzielna" 42 (1990) 19 z dn. 13.V.
567. Filmy o dekalogu. Czy jeszcze potrzebny jest dekalog, "Być Sobą" (1990) 5, s.26.
568. Odróżnienie filozofii i światopoglądu, "Wiadomości Katolickie" (1990) 1, s.19-21.
569. Wierzyć w Boga i wiedzieć o Bogu, "Być Sobą" (1990) 6, s.7.
570. Rola świeckich w parafii, "Królowa Apostołów" 54 (1990) 7-8, s.1-2.
571. Litania kwiatów (stokrotki, gerbery, akacje), "Gazeta Niedzielna" 42 (1990) 22 z dn. 3.VI.
572. Litania kwiatów (róża), "Gazeta Niedzielna" 42 (1990) 23 z dn. 10.VI.
573. Litania kwiatów (fiołki alpejskie), "Gazeta Niedzielna" 42 (1990) 24 z dn. 17.VI.
574. Litania kwiatów (nagietki), "Gazeta Niedzielna" 42 (1990) 25 z dn. 24.VI.
575. Litania kwiatów (pola pszenicy, peonie), "Gazeta Niedzielna" 42 (1990) 26 z dn. 1.VII.
576. Litania kwiatów (oleandry), "Gazeta Niedzielna" 42 (1990) 27 z dn. 8.VII.
577. Litania kwiatów (jaśminy), "Gazeta Niedzielna" 42 (1990) 28 z dn. 15.VII.
578. Litania kwiatów (nasturcje), "Gazeta Niedzielna" 42 (1990) 29 z dn. 22.VII.
579. Jesteśmy Kościołem Chrystusa, "Być Sobą" (1990) 7-8, s.4-5.
580. Litania kwiatów (koniczyna, kwiat lipy), "Gazeta Niedzielna" 42 (1990) 30 z dn. 29.VII.

581. Różnice między kulturą laicką i chrześcijańską, "Gazeta Niedzielna" 42 (1990) 30 z dn. 29.VII.
582. Jak rozumieć ojczyznę, "Gazeta Niedzielna" 42 (1990) 31 z dn. 5.VIII.
583. Litania kwiatów (rumianki) "Gazeta Niedzielna" 42 (1990) 31 z dn. 5.VIII.
584. Litania kwiatów (bratki), "Gazeta Niedzielna" 42 (1990) 32 z dn. 12.VIII.
585. Litania kwiatów (lilia, floksy), "Gazeta Niedzielna" 42 (1990) 33 z dn. 12.VIII.
586. Rola świeckich w parafii, "Gazeta Niedzielna" 42 (1990) 33 z dn. 19.VIII.
587. Litania kwiatów (goździki), "Gazeta Niedzielna" 42 (1990) 34 z dn. 26.VIII.
588. Stwarzanie i podtrzymywanie bytów w istnieniu, "Wiadomości Katolickie" 1 (1990) 3, s.5-6.
589. [recenzja] "Aniołowie naszej ziemi", "Słowo Powszechne" 44 (1990) 161 z dn. 21.VIII.
590. Rzeczpospolita i jej symbole, "Gazeta Niedzielna" 42 (1990) 35 z dn. 2.IX.
591. Litania kwiatów (astry), "Gazeta Niedzielna" 42 (1990) 35 z dn. 2.IX.
592. Demokracja, "Gazeta Niedzielna" 42 (1990) 36 z dn. 9.IX.
593. Litania kwiatów (jarzębina, frezje), "Gazeta Niedzielna" 42 (1990) 36 z dn. 9.IX.
594. Tolerancja, "Gazeta Niedzielna" 42 (1990) 37 z dn. 16.IX.
595. Litania kwiatów (gladiole), "Gazeta Niedzielna" 42 (1990) 37 z dn. 16.IX.
596. Stwarzanie i tworzenie, "Być Sobą" (1990) 9, s.7.
597. Moralność i polityka, "Gazeta Niedzielna" 42 (1990) 38 z dn. 23.IX.
598. Litania kwiatów (brzoza, malwy), "Gazeta Niedzielna" 42 (1990) 38 z dn.23.IX.
599. Rodzina, "Gazeta Niedzielna" 42 (1990) 39 z dn. 30.IX.
600. Litania kwiatów (trzcina), "Gazeta Niedzielna" 42 (1990) 39 z dn. 30.IX.
601. Prawda jako pojęcie polityczne w Polsce, "Gazeta Niedzielna" 42 (1990) 40 z dn. 7.X.
602. Litania kwiatów (chryzantemy), "Gazeta Niedzielna" 42 (1990) 40 z dn. 7.X.
603. Uniwersytet, "Gazeta Niedzielna" 42 (1990) 41 z dn. 14.X.
604. Litania kwiatów (drzewa wokół Jasnej Góry), "Gazeta Niedzielna" 42 (1990) 41 z dn. 14.X.
605. Litania kwiatów (kwiaty z Pieśni nad pieśniami), "Gazeta Niedzielna" 42 (1990) 42 z dn. 21.X.
606. Litania kwiatów (ołtarz w kwiatach), "Gazeta Niedzielna" 42 (1990) 43 z dn. 28.X.
607. Litania kwiatów (umieranie kwiatów), "Gazeta Niedzielna" 42 (1990) 44 z dn. 4.XI.
608. Litania kwiatów (kwiat kwiatów), "Gazeta Niedzielna" 42 (1990) 45 z dn. 11.XI.
609. Człowiek według encykliki "Redemptor hominis", "Gazeta Niedzielna" 42 (1990) 45 z dn. 11.XI.
610. Ten skarb powierzony jest matce z najgłębszym zaufaniem, "Słowo Powszechne" 44 (1990) 232/233, wyd.I z dn. 16-18.XI.
611. Program społeczny w encyklice "Dives in misericor dia", "Gazeta Niedzielna" 42 (1990) 46 z dn. 18.XI.
612. Liczy się pasja służenia dobru Polski, "Słowo Powszechne" 44 (1990) 236, wyd.I z dn. 21.XI.
613. Myśl św. Tomasza i filozofia współczesna na przykładzie teorii serca, "Odpowiedzialność i Czyn" (1990) 1, s.26-36.
614. Różnice między kulturą laicką i chrześcijańską, "Wiadomości Katolickie" 1 (1990) 4, s.12.
615. [wywiad] Najważniejsza jest miłość, "Magazyn Rodzinny" (1990) 200, grudzień.
616. [książka] On ma wzrastać, wyd.4, Warszawa 1990 Wydawnictwo Sióstr Loretanek, stron 277.
617. [recenzja] Wielobarwna realność aniołów, "Królowa Apostołów" 54 (1990) 12, s.10-11.
618. Wolność, "Być Sobą" (1990) 10/11, s.14.
619. Chrześcijańska koncepcja życia, "Tak - życiu, tak - prawdzie", Instytut Studiów nad Rodziną, Łomianki-Szczecin (1990) 1, s.54-67.
620. Filozoficzne ujęcie śmierci, "Roczniki Filozoficzne" 37-38 (1989-1990) 1, s.223-237.

1991

621. Muzyka i mistyka, "Trzeźwymi Bądźcie" 3 (1991) 1-2, s.5-7.
622. Szlachetny sposób życia, "Gazeta Niedzielna" 43 (1991) 2 z dn. 13.I.
623. [wypowiedź w:] Co się zdarzyło, co się zdarzy, "Wokanda" 2 (1991) 1 z dn. 6.I.
624. Tomistyczne określenie życia, "Gazeta Niedzielna" 43 (1991) 3 z dn. 20.I.
625. Być sobą wobec Boga, "Gazeta Niedzielna" 43 (1991) 6 z dn. 10.II.
626. [wywiad] Miłość do Boga - najgłębszy motyw uczciwości, "Gazeta Bez Tytułu" Komorów (1991) 29 z dn. 1.II.
627. Miejsce polityki w kulturze, "Nowe Horyzonty" (1991) 1, s.16-20.
628. Droga krzyżowa Chrystusa programem naszego życia, "Gazeta Niedzielna" 43 (1991) 7 z dn. 17.II.
629. Wychowanie filozoficzne, "Studia Philosophiae Christianae" 27 (1991) 1, s.159-165.
630. Ukryte zagrożenia wiary, "Przegląd Katolicki" 79 (1991) 5 z dn. 3-10.III.
631. Kilka koncepcji polityki, "Nowe Horyzonty" (1991) 2, s.28-31.
632. Odkrywanie struktury Warszawy, "Trzeźwymi Bądźcie" 3 (1991) 3-4, s.24-26.
633. Kim jest człowiek, "Słowo Powszechne" 44 (1991) 67/70, wyd.I z dn. 22-24.III.
634. Kim jest człowiek, "Gazeta Niedzielna" 43 (1991) 11 z dn. 17.III.
635. [wywiad] Gdybym mógł rozmawiać z prezydentem, "Wokanda" 2 (1991) 13 z dn. 31.III.
636. Miłość i mądrość chronią życie, "Słowo Powszechne" 45 (1991) 79/80, wyd.I z dn. 5-7.IV.
637. Podstawy kształtowania osobowości kobiety, "Gazeta Niedzielna" 43 (1991) 16 z dn. 21.IV.
638. Droga do uczciwości i Chrystusa, "Królowa Apostołów" 55 (1991) 3-4, s.28-29.
639. [wywiad] Ciało i dusza, "Kujawy i Pomorze" (1991) 19 z dn. 8.V.
640. Metafizyczne podstawy problematyki społecznej, "Odpowiedzialność i Czyn" (1990/1991) 3-4 i 1, s.17-25.
641. List ascetyczny, "Odpowiedzialność i Czyn" (1990/1991) nr 3-4 i 1, s.78-80.
642. Podstawy odmian koncepcji Boga, "Studia Philosophiae Christianae" 27 (1991) 2, s.7-18.
643. [wywiad] Człowiek to "coś" poważnego, "Ilustrowany Kurier Polski" (1991) 95 z dn. 17-19.V.
644. [wywiad] Moralny wizerunek kapitalizmu, "Zorza" (1991) 20 z dn. 19.V.
645. Dlaczego bronimy tomizmu, "Gazeta Niedzielna" 43 (1991) 20 z dn. 19.V.
646. Program dla Polski, "Gazeta Niedzielna" 43 (1991) 22 z dn. 2.VI.
647. Przed czwartą pielgrzymką Ojca Świętego do Ojczyzny, "Zorza" (1991) 22 z dn. 2.VI.
648. Wszystkimi kwiatami czerwca, "Zorza" (1991) 23 z dn. 9.VI.
649. Odpowiedzialność, "Gazeta Niedzielna" 43 (1991) 24 z dn. 16.VI.
650. Przed czwartą pielgrzymką, "Królowa Apostołów" 55 (1991) 5, s.1-2.
651. Dziękując Bogu witamy Cię, Ojcze Święty, "Królowa Apostołów" 55 (1991) 6, s.2-3.
652. Program dla Polski, "Zorza" (1991) 25 z dn. 23.VI.
653. Obdarował nas bogactwem myśli, "Zorza" (1991) 26 z dn. 30.VI.
654. Obdarował nas bogactwem myśli, "Gazeta Niedzielna" 43 (1991) 26 z dn. 30.VI.
655. Różnice między kulturą laicką i chrześcijańską, "Odpowiedzialność" (1991) 6-7, s.16.
656. [komentarz do każdego dnia IV pielgrzymki papieża], "Zorza" (1991) 27 z dn. 7.VII.
657. Rewolucja francuska jako utrwalenie laickiej koncepcji polityki, "Nowe Horyzonty" (1991) 4-5, s.22-25.
658. Demokracja, "Odpowiedzialność" (1991) 9, s.3.
659. Czas metafizyki, "Bestseller" (1991) 10, s.22-23.
660. Problem jedności Europy, "Pro Fide, Rege et Lege" (1991) 2, s.42-44.
661. Kultura osobista, "Gazeta Niedzielna" 43 (1991) 49 z dn. 8.XII.
662. [polemika] Nie można dłużej milczeć, "Słowo Powszechne" 45 (1991) 279, wyd.1 z dn. 24-29.XII.
663. [wywiad] Etyka warunkiem zaufania do lekarza, "Gazeta Lekarska" 2 (1991) nr 9, grudzień.
664. [książka] Ku etyce chronienia osób (Wokół podstaw etyki), Warszawa 1991 Pallottinum, stron 183
665. [książka] Niepełnosprawność (Aspekty teologiczne), Warszawa 1991 Pallottinum, stron 134 [współautor A.Andrzejuk].
666. Nie można dłużej milczeć, "Sprawa Polska" (1991) 9, s.14-16.

1992

667. Określenie wychowania, "Gazeta Niedzielna" 44 (1992) 1 z dn. 5.I.
668. Co stanowi o wielkości i godności człowieka, "Gazeta Niedzielna" 44 (1992) 3 z dn. 19.I.
669. Naczelną troską lekarzy - chronić dobro człowieka, "Słowo Powszechne" 45 (1991) 5 z dn. 31.I-2.II.
670. [polemika] Prof.L.Kołakowski zaleca agnostycyzm, "Słowo Powszechne" 45 (1992) 6 z dn. 7-9.II.
671. Wiara, "Gazeta Niedzielna" 44 (1992) 5 z dn. 2.II.
672. Miłość, "Gazeta Niedzielna" 44 (1992) 6 z dn. 9.II
673. Spór o prawo naturalne, "Gazeta Niedzielna" 44 (1992) 7 z dn. 16.II.
674. Odpowiedzialność, "Królowa Apostołów" 56 (1992) 2, s.5.
675. Właściwy kontekst tomizmu, "Gazeta Niedzielna" 44 (1992) 9 z dn. 1.III.
676. Co to jest wychowanie, "Odpowiedzialność" (1992) 14, s.18.
677. Dlaczego bronimy tomizmu, "Pro Fide, Rege et Lege" (1992) 1, s.30-31.
678. [wywiad] Metafizyka wyznacza zachowania społeczne, "Słowo Powszechne" (1992) 18 z dn. 30.IV-1,2,3.V., s.8.
679. Państwo a władza, "Pro Fide, Rege et Lege" (1992) 2, s.28-31.
680. Humanizacja kultury, "Gazeta Niedzielna" 44 (1992) 26 z dn. 28.VI.
681. Przestrzegam przed heglizmem i New Age, "Gazeta Niedzielna" 44 (1992) 32 z dn. 9.VIII.
682. [wywiad] Młodość elastyczna, "Bratni Zew"»Kraków (1992) 3, s.32-34.
683. [wywiad] Polskiemu Kościołowi potrzebna jest odnowa, "Emaus" dwumiesięcznik Diakonii Narodu (1992) 1, s.7-9.
684. Błędna koncepcja Boga w heglizmie ks. Tichnera, "Emaus" (1992) 1, s.17-20.
685. Program dla Polski, "Emaus" (1992) 1, s.46-48.
686. Kim jest człowiek?, "Aspekty" Gorzów 8 (1992) 7-8, s.7-8.
687. Droga myślowa do filozoficznego zidentyfikowania człowieka, SPhCh 28 (1992) 1, s.7-16.
688. Dialog i pokój, SPhCh 28 (1992) 1, s.166-168.
689. Wyrazy czci i refleksja nad więzią między naukami, SPhCh 28 (1992) 2, s.255-257.
690. Wspólnota i jej odmiany, "Wieś i Państwo" (1992) 1, s.11-21.
691. Spór o prawo naturalne, "Biuletyn - Stowarzyszenie na Rzecz Humanizmu i Etyki Niezależnej" (1992) 1, s.11-12.
692. Przestrzegam przed heglizmem i New Age, "Przegląd Uniwersytecki" 4 (1992) 5, s.6.
693. Spór o religię i etykę w Polsce, "Gazeta Niedzielna" 44 (1992) 43, s.3.
694. Ustrój monarchistyczny i arystokratyczny, "Pro Fi de, Rege et Lege" (1992) 3-4, s.43-45.
695. Miejsce sztuki w kulturze, w: Sztuka - mimesis czy kreacja? (Referaty XXXIV Tygodnia Filozoficznego), red. M.Podbielski, Lublin 1992, RW KUL, s.39-47.
696. [wypowiedź nt.: Jakie stanowisko w kwestii filozoficznego poznania Boga uznaję za słuszne? Jak oceniam inne poglądy głoszone współcześnie w tej kwestii?], w: O filozoficznym poznaniu Boga dziś, praca zbiorowa, red. bp B.Bejze, Warszawa 1992, s.13-30.
697. [wypowiedzi w dyskusji], w: O filozoficznym poznaniu Boga dziś, praca zbiorowa, red. bp B.Bejze, Warszawa 1992, s.30-31. 32-35. 37-44. 45-48. 65. 80. 117-118.
698. Światopogląd afirmujący Boga, w: O filozoficznym poznaniu Boga dziś, praca zbiorowa, red. bp B.Bejze, Warszawa 1992, s.149-189.
699. [wywiad] Biznesmena zachowania szlachetne, "Nowa Europa" (1992) 230/92, wyd.1 z 24-27.XII.
700. Ku życiu w prawdzie, sprawiedliwości, wolności i miłości, w: Martyrologia duchowieństwa polskiego 1939-1956, red. bp B.Bejze A.Galiński, Łódź 1992 Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, s.239-248.
701. [wypowiedzi w dyskusji] Religia i etyka w szkołach średnich, "Edukacja Filozoficzna" (1992) 14, s.86-89. 95-96.
702. Co niszczy od wewnątrz Kościół w Polsce?, "Emaus" (1992) 2, s.4-6.
703. Spór o prawo naturalne, "Emaus" (1992) 2, s.85-87 [pseud. Szymon Gołębiowski].
704. Prof.Leszek Kołakowski zaleca agnostycyzm, "Emaus" (1992) 2, s.105-106.
705. Wolność, sprawiedliwość, prawda, miłość - program dla Polski, "Roczniki Filozoficzne" 39-40 (1991-1992) 1, s.193-204.
706. Relacje osobowe a kultura, w: Zadania filozofii we współczesnej kulturze, red. S. Zofia J. Zdybicka, Lublin 1992 RW KUL, s.130-135.
707. Realizm i idealizm u podstaw filozoficznego poznania Boga, "Ogród" 5 (1992) 3-4, s.260-285.

1993

708. Nowa ewangelizacja, "Słowo Powszechne" 46 (1993) 10, wyd.1 z 15-17.I.
709. Doniosłość chrześcijaństwa w kulturze, "Słowo - Dziennik Katolicki" 1 (1993) 21, wyd.2 z 19-21.II.
710. Nurt antyhierarchiczny w Kościele (Źródła antyklerykalizmu), w: Nowa Ewangelizacja odpowiedzią na wyzwania obecnego czasu, red. ks. K.Goźdź, Lublin 1993, s.23-35.
711. Uniwersytet i nauki polityczne, "Pro Fide, Rege et Lege" (1993) 1, s.40-42.
712. Jak rozumieć wartości chrześcijańskie, "Słowo - Dziennik Katolicki" 1 (1993) 51, wyd.2 z 2-4.IV.
713. Prawda u podstaw przekonań moralnych, w: Prawda moralna - dobro moralne. Księga Jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Ilji Lazari-Pawłowskiej, Łódź 1993 UŁ, s.46-47.
714. Św. Tomasz i te same spory filozoficzne w średniowieczu oraz we współczesności, "Gazeta Niedzielna" 45 (1993) 12 z 21.III.
715. Doniosłość chrześcijaństwa w kulturze, "Gazeta Niedzielna" 45 (1993) 9 z 28.III.
716. Dlaczego kwestionuje się tomizm, "Gazeta Niedzielna" 45 (1993) 14 z 4.IV.
717. Winszuję sobie zareagowań ks.E.Piotrowskiego, "Przegląd Uniwersytecki" 5 (1993) 2, s.11.
718. [książka] Podstawy wychowania, Niepokalanów 1993 Wyd. Ojców Franciszkanów, stron 128.
719. O poznaniu Boga dziś - Ta książka jest wydarzeniem filozoficznym, "Słowo - Dziennik Katolicki" 1 (1993) 74, wyd.2 z 7-9.V.
720. Wpływ E.Gilsona na filozofię w Polsce, "Studia Philosophiae Christianae" 29 (1993) 1, s.21-30.
721. Program dla Polski, "Królowa Apostołów" 57 (1993) 6, s.4-5.
722. Pedagogika i filozofia, w: Krytyka rozumu pedagogicznego, praca zbiorowa pod red. S.Sarnowskiego, Bydgoszcz 1993 WSP w Bydgoszczy, s.73-83.
723. Antropologiczne podstawy pedagogiki, w: Krytyka rozumu pedagogicznego, praca zbiorowa pod red. S.Sarnowskiego, Bydgoszcz 1993 WSP w Bydgoszczy, s.85-112.
724. Skutki akceptowania niewiedzy, "Przegląd Katolicki" 81 (1993) 11, s.10.
725. Klerykalizm i antyklerykalizm jako skutki błędu w rozumieniu kapłaństwa, "Gazeta Niedzielna" 45 (1993) 23 z 6.VI.
726. Błędy filozoficzne u podstaw ruchów i sekt religijnych, szczególnie aktywnych w Polsce, "Pro Fide, Rege et Lege" (1993) 2, s.34-38.
727. Ku etyce przedsiębiorcy, "Gazeta Niedzielna" 45 (1993) 24 z 13.VI.
728. [książka] Mądrość buduje państwo. Człowiek i polityka - Rozważania filozoficzne i religijne, Niepokalanów 1993 Wyd. Ojców Franciszkanów, stron 272.
729. [książka] Okruszyny, Niepokalanów 1993 Wyd. Ojców Franciszkanów, stron 270.
730. Powody konfliktów, "Słowo - Dziennik Katolicki" 1 (1993) 128, wyd.2 z 23-25.VII.
731. [wywiad] Totalitaryzm wymyślili artyści, "Najwyższy Czas" 4 (1993) 39 z 25.IX.
732. Skupić uwagę na Bogu - cz.1: Religijność św. Teresy od Dzieciątka Jezus propozycją dla współczesnego człowieka, "Emaus" (1993) 2, s.40-44.
733. [wypowiedź w:] Jak dzisiejszemu człowiekowi mówić o Bogu, red. bp B.Bejze, Warszawa 1993 Wydawnictwa ATK, s.60-72.
734. Filozofia podstawą rozumnej wiary, "Gazeta Niedzielna" 45 (1993) 37 z 12.IX.
735. Religijne rozumienie miasta, "Gazeta Niedzielna" 45 (1993) 42 z 17.IX.
736. [polemika] Nie tylko nieporozumienia, "Przegląd Uniwersytecki" 5 (1993) 5, s.21.
737. [wypowiedź w ankiecie nt. Czy wartości chrześcijańskie są rozpoznawalne?] Byt i wartości, "Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria" 2 (1993) 1, s.145-149.
738. Siostry pielęgniarki, "Gazeta Niedzielna" 45 (1993) 41 z 10.X.
739. Błędy filozoficzne u podstaw błędów w teologii katolickiej, "Gazeta Niedzielna" 45 (1993) 47 z 21.XI.
740. Uniwersytet, "Królowa Apostołów" 57 (1993) 10, s.4.
741. Antropologiczne i etyczne podstawy ochrony przyrody, "Studia Philosophiae Christianae" 29 (1993) 2, s.137-146.
742. Podstawy etyki, "Studia Philosophiae Christianae" 29 (1993) 2, s.151-165.
743. [skrypt] Filozofia. Wprowadzenie do etyki chronienia osób, Warszawa 1993, na prawach rękopisu [Wojskowa Akademia Techniczna], stron 134.
744. Podstawowe problemy etyki przedsiębiorcy, w: Wartość bycia. Władysławowi Stróżewskiemu w darze, Kraków-Warszawa 1993 Polskie Towarzystwo Filozoficzne, 207-215.

1994

745. Wolność jako przejaw sumienia, "Magazyn Słowo - Dziennik Katolicki" 2 (1994) 1 z 31.XII.1993-1-2.I.1994, s.5.
746. Wolność jako przejaw sumienia, "Gazeta Niedzielna" 46 (1994) 2 z 9.I.
747. [wywiad] Kościół a polityka, "Nasz Krąg - Dwutygodnik Żoliborski" (1994) 3 z 23.I.
748. Klerykalizm i antyklerykalizm jako skutki błędu w rozumieniu kapłaństwa, "Magazyn Słowo - Dziennik Katolicki" 2 (1994) 9 z 25-26-27.II.
749. Ukrywane w Polsce treści New Age. Co przemilczają ideolodzy ruchu, "Słowo - Dziennik Katolicki" 2 (1994) 53 z 16.III., wyd.2.
750. Filozoficzne określenie rodziny, "Głos Katolicki" Tygodnik Diecezji Łomżyńskiej, (1994) 8 z 27.II.
751. Wolność przejawem sumienia, "Królowa Apostołów" 58 (1994) 2, 5.
752. Św. Tomasz i miejsce chrześcijaństwa w kulturze, "Pro Fide, Rege et Lege" (1994) 1, 32-35.
753. Tomizm, "Studia Philosophiae Christianae" 30 (1994) 1, 99-106.
754. Dobro osób jako zadanie dla etyki, "Gazeta Niedzielna" 46 (1994) 12 z 20.III.
755. [wstęp] Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie, w: Informator dla kandydatów na studia w roku 1994, [Warszawa 1994 ATK], 3-4 [bez nazwiska autora].
756. Specjalność: historia filozofii, w: Informator dla kandydatów na studia w roku 1994, [Warszawa 1994 ATK], 8-10, [bez nazwiska autora].
757. [wywiad] Kościół a polityka, "Magazyn Słowo - Dziennik Katolicki" 2 (1994) 18 z 29-30.IV., 10-12.
758. Ciało ludzkie jako zadanie dla medycyny, "Gazeta Niedzielna" 46 (1994) 21 z 22.V.
759. Sposoby pełnienia władzy jako wyrażenie ojcostwa Boga, "Pro Fide, Rege et Lege" (1994) 2, 34-37.
760. Ukrywane treści New Age, "Gazeta Niedzielna" 46 (1994) 26 z 26.VI.
761. Błędy filozoficzne u podstaw błędów w teologii katolickiej, "Magazyn Słowo - Dziennik Katolicki" 2 (1994) 28 z 8-10.VII.
762. Filozoficzna identyfikacja godności osoby, w: Zagadnienie godności człowieka, pod red. J.Czerkawskiego, Lublin 1994 RW»KUL, 113-140.
763. [wypowiedź w:] Jak dzisiejszemu człowiekowi mówić o Bogu, red. bp B.Bejze, wyd.2 - poprawione i poszerzone, Warszawa 1994 Wyd. Civitas Christiana, 75-88.
764. Negacja tomizmu jako negacja metafizyki, w: Jak dzisiejszemu człowiekowi mówić o Bogu, red. bp B.Bejze, wyd.2 - poprawione i poszerzone, Warszawa 1994 Wyd. Civitas Christiana, 454-459.
765. Tomistyczne twierdzenia o Bogu i człowieku, w: Jak dzisiejszemu człowiekowi mówić o Bogu, red. bp B.Bejze, wyd.2 - poprawione i poszerzone, Warszawa 1994 Wyd. Civitas Christiana, 481-486.
766. Deformowanie roli rodziny, "Magazyn Słowo - Dziennik Katolicki" 2 (1994) 34 z 19-21.VIII.
767. Dominacja propozycji łamania przykazań, "Magazyn Słowo - Dziennik Katolicki" 2 (1994) 35 z 26-28.VIII.
768. Bohaterstwo i tchórzostwo, "Gazeta Niedzielna" 46 (1994) 35 z 28.VIII.
769. Deformowanie roli rodziny, "Gazeta Niedzielna" 46 (1994) 37 z 11.IX.
770. Kultura współczesna skłania do łamania przykazań, "Gazeta Niedzielna" 46 (1994) 42 z 16.X.
771. Ateizm jest stanowiskiem politycznym, "Magazyn Słowo - Dziennik Katolicki" 2 (1994) 42 z 14-16.X.
772. O bohaterstwie i tchórzostwie, "Królowa Apostołów" 58 (1994) 10, 12.
773. Wartości osobowe w kształceniu świadomości zawodowej nauczycieli, w: Rola wartości i powinności moralnych w kształtowaniu świadomości profesjonalnej nauczycieli, Bydgoszcz 1994 Wyd. Uczelniane WSP w Bydgoszczy, 41-45.
774. Rola świeckich w parafii, "Życie Parafii" (1994) 1, 2-3.
775. Bóg jest Samoistnym Istnieniem, "Królowa Apostołów" 58 (1994) 12, 6.
776. [wypowiedź w ankiecie: Schyłek? Przełom? Koniec?] "Fronda" (1994) 2/3, 27-28.
777. Zrozumieć Maryję, w: Posłaniec Warmiński czyli Kalendarz Maryjny na rok 1995, Olsztyn 1994 Warmińskie Wyd. Diecezjalne, 173-187.
778. Droga Krzyżowa, w: J.J.Kopeć CP, Droga Krzyżowa. Duchowość nabożeństwa i antologia współczesnych tekstów polskich, Niepokalanów 1994 Wyd. Ojców Franciszkanów, 60-68.

1995

779. Katolicyzm w Polsce, "Gazeta Niedzielna" 47 (1995) 20 z 14.V.
780. Ateizm jest stanowiskiem politycznym, "Gazeta Niedzielna" 47 (1995) 22 z 28.V.
781. Wolność jako przejaw sumienia, "Pro Fide, Rege et Lege" (1995) 2, 25-26.
782. Laudacja osiągnięć naukowych i dydaktycznych ks.prof.dr hab. Feliksa Wojciecha Bednarskiego OP, "Studia Philosophiae Christianae" 31 (1995) 1, 223-226.
783. [książka] Dzień z Matką Bożą, wyd.2, Warszawa 1995 BRJ»Navo, stron 160.
784. Pochwała Rypina, "Kronika Rypińska" (1995) 6-7, 6-7.
785. Katolicyzm w Polsce, "Przede Wszystkim" (1995) 2, 5.11-12.
786. Nie aksjologia, lecz filozofia człowieka, "Rocznik Pedagogiczny" t.17 [1995], 31-39.
787. Dlaczego będę głosować na Hannę Gronkiewicz-Waltz, "Przede Wszystkim" (1995) 4, 6.
788. [razem z P.Bromskim] Fluidy astralne XXI wieku. Dlaczego przestrzegamy przed heglizmem i New Age?, "Przede Wszystkim" (1995) 4, 6-7. 9.
789. [książka] Wprowadzenie do etyki chronienia osób, Warszawa 1995 BRJ»"Navo", stron 153.
790. [wywiad] Wybierzmy mądrość..., "Przegląd Katolicki" 83 (1995) z dn. 29.X.
791. Doniosłość kultury katolickiej, "Przegląd Uniwersytecki" 7 (1995) 5, 16.
792. Komunikat na VI. Zjazd Filozofii Polskiej, "Bruliony Filozoficzne", t.1, z.2, Toruń 1995, 90-91.
793. Joga i ascetyka katolicka, "Magazyn Słowo - Dziennik Katolicki" 3 (1995) 44 z dn. 3-5.XI., 20
794?? [wspólnie z P.Bromskim] Moralność i polityka, "Przede Wszystkim" (1995) 7 z 21.X.-10.XI, 7.10.
795. Bolesny problem gnozy, "Magazyn Słowo - Dziennik Katolicki" 3 (1995) 46 z dn. 17-19.XI., 6-7.
796. Problemy etyczne w kształceniu dojrzałych postaw żołnierskich w szkołach wojskowych, w: Wartości i postawy w procesie wychowania wojskowego. Materiały z konferencji naukowej, Koszalin 1995 Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony
Przeciwlotniczej im. R.Traugutta w Koszalinie, 115-126.
797. Podstawy i cechy relacji pedagogicznej między rodziną i szkołą, w: Pedagogiczna relacja rodzina-szkoła. Dylematy czasu przemian, pod red. A.W.Janke, Bydgoszcz 1995 Wyd. Uczelniane WSP w Bydgoszczy, 34-40.
798. Siostry pielęgniarki, w: By nie zostali sami... Materiały z sesji naukowych organizowanych w latach 1993-1995 z okazji proklamowania przez J.Ś. Ojca św. Jana Pawła II Światowego Dnia Chorych, wybrał i wstępem opatrzył dr K.Szałata, Warszawa 1995 Międzyuczelniane Konwersatorium Etyki "Medycyna na miarę człowieka", Fundacja R.Follerau, 25-28.
799. Twórcza obecność chorych, w: By nie zostali sami... Materiały z sesji naukowych organizowanych w latach 1993-1995 z okazji proklamowania przez J.Ś. Ojca św. Jana Pawła II Światowego Dnia Chorych, wybrał i wstępem opatrzył dr K.Szałata, Warszawa 1995 Międzyuczelniane Konwersatorium Etyki "Medycyna na miarę człowieka", Fundacja R.Follerau, 129-134.
800. U podstaw kultury, w: W nurcie zagadnień posoborowych, t.20: Religia w życiu społecznym, praca zbiorowa pod red. bpa B.Bejze, Warszawa 1995 Wyd. Sióstr Loretanek, 67-73.
801. Dobro i zło, "Zeszyty Karmelitańskie" (1995) 3, 5-19.
802. Przeszedł w inny wymiar istnienia. Po śmierci ks.prof. Szczepana Ślagi, "Słowo" 3 (1995) 245 z dn. 19.XII.
803. Metafizyka św. Tomasza (Specyfika głównych zagadnień), "Edukacja Filozoficzna" (1995) 20, 127-138.

1996

804. [wywiad] Czy filozofia jest nam jeszcze potrzebna?, "Głos Katolicki" Łomża 2 (1996) z dn. 14.I., 7-13.
805. Uwagi o treści książki, w: "Do źródeł miłości" (Filozoficzne i pedagogiczne problemy miłości), praca zbiorowa pod red. K.Kalki, Warszawa 1996 Wyd. św. Tomasza z Akwinu, 9-13.
806. W historii narodów wygrywa kultura, "Inspiracje" 5(1996)1, 40-42.
807. Doniosłość kultury katolickiej, "Gazeta Niedzielna" (Londyn) 48(1996)12, z dn.24.III.
808. Sekty i ich źródła, "Gazeta Niedzielna" (Londyn) 48(1996)15, z dn.14.IV.
809. Elementarz metafizyki, wyd.II, Wyższa Szkoła Służby Społecznej, Suwałki 1996, stron 154.
810. Boli mnie zła filozofia i teologia, "Gazeta Niedzielna" (Londyn) 48(1996)17, z dn.28.IV.
811. Sekty i ich źródła, "Głos Katolicki. Tygodnik diecezji łomżyńskiej" (1996)15, z dn.4.IV.
812. W historii narodów wygrywa kultura, "Gazeta Niedzielna", (Londyn) 48(1996)20, z dn.19.V.
813. (Przekonania dotyczące Boga a postawy moralne): Akcent antropologiczny...., w: Wobec Boga i moralności, Wyd. Civitas Christiana, Warszawa 1996, s. 31 - 48.
814. (Dyskusja nad zagadnieniem mówienia o Bogu): Słuchając..., w: Wobec Boga i moralności, Wyd. Civitas Christiana, Warszawa 1996, s. 279 - 282.
815. Nie można dłużej milczeć, w: Wobec Boga i moralności, Wyd. Civitas Christiana, Warszawa 1996, s.287 - 294.
816. (wywiad) Wywiad, "spojrzenia" 26(1996)4, s. 4 - 1o.
817. Sekty i ich źródła, "Przegląd Uniwerytecki", (KUL), 8(1996)4 (lipiec - sierpień).
818. Kościół moim domem, "Gazeta Niedzielna" (Londyn) 48(1996)32, z dn. 11 VIII.
819. (Książka) Platonizm i arystotelizm, Wyd. ATK, Warszawa 1996, stron 151.
820. Anioły i inne duchy niebiańskie, "Gazeta Niedzielna" (Londyn) 48(1996)39, z dn. 29 września.
821. Zbrodnia eutanazji, "Gazeta Niedzielna" (Londyn) 48(1996)41, z dn. 13X.
822. Chrześcijańska antropologia społeczna, "Przegląd Uniwersytecki" (KUL), 8(1996)5 (wrzesień - październik).
823. Realistyczna pedagogika sportu, w: Sacrum a sport, Salezjańska Organizacja Sportowa, Warszawa 996, s. 229 - 246.
824. Zbrodnia eutanazji, "Słowo Dziennik Katolicki" 4(1996)nr 222, z dn. 8 XI.
825. Trzeba powrócić do realistycznej metafizyki, w: Rozmowy o filozofii, KUL, Lublin 1996, s. 61 - 87.
826. Metafizyka św. Tomasza ochroną katolickiej kultury współczesnej, "Studia Philosophiae Christianae" 32(1996)2, s. 27 - 134.
827. (wywiad) Kościół jest moim domem, "Pielgrzym", (Pelplin), 7(1996)24, z dn. 1 - 8 XII.
828. Przedmowa: Winszuję tej książki, w: G.P.Dudzik, R.A.Muszyńska, A.M.Nowik, O duszy, wyd. Navo, Warszawa 996, s. 5 - 6.
829. Zeitabschnitte, Wirkungsbereiche, Richtungen und Schulen w: Geschichte der Philosophischen Traditionen Osteuropas, hereusgegeben von Helmut Dahum und Assen Ignatow, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1996, s. 256 - 272.
830. Antropologiczne podstawy wychowania, w: Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej, Wybór tekstów J. Kostkiewicz, Stalowa Wola 1996, s. 71 - 91.
831. 1997
832. Chrześcijańska antropologia społeczna, "Gazeta Niedzielna" Londyn, 49(1997)12, z dn. 23 III.
833. Nauczał drogi przez metafizykę do rozumienia Boga, "Kwartalnik Filozoficzny" 25(1997)1, s. 46 - 53.
834. (książka) Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie, Navo, Warszawa 1997, stron 224.
835. Teoria osoby u podstaw realistycznej etyki i pedagogiki, w: Ku prawdzie we wspólnocie człowieka i Boga, Wyd. Diecezjalne w Sandomierzu, Sandomierz 1997, s. 68 - 77.
836. (wywiad) Tomasz Sommer, Czwarty dogmat maryjny? "Czas" 6(1997)nr 35, z dn. 30VIII.
837. (wywiad) Kim są aniołowie, "List" (miesięcznik), rocznik 14, 1997, nr 10, s. 9 - 11.
838. (książka) Litania kwiatów do Matki Bożej, Wyd. Salezjańskie, Warszawa 1997, stron 63.
839. (książka) Dzień z Matką Bożą, Wyd. Salezjańskie, Warszawa 1997, stron 79.
840. (Ankieta żydowska) M.Gogacz (wypowiedź) s. 104; Fronda, jesień 1997, nr 9/10, s. 104.
841. Wolność jako przejaw sumienia, w: Wolność we współczesnej kulturze, Rw KUL, Lublin 1997, s. 433 - 436.
842. (wywiad) Z czego jest anioł, "Polityka", (1997)nr 52, z dn. 27 XII.
843. Metafizyka św. Tomasza ochroną katolickiej kultury współczesnej, w: Studia Płockie, tom 25 (1997) s. 85 - 90, wyd. Płocki Instytut Wydawniczy.

1998

844. Wybierzcie duchową elegancę, "Być sobą" 1(1998) s. 8 - 9.
845. Wojsko i społeczeństwo wobec misji "wewnętrznego dowodzenia", w: Nato a Europa Wschodnia, Wyd. Elipsa, Warszawa 1998, s. 222 - 225.
846. Wojsko i zrastanie się Europy zgodnie z misją "wewnętrznego dowodzenia", w: Nato a Europa Wschodnia, Wyd. Elipsa, 1998, s. 301 - 312.
847. Dobroć aniołów, "Nasz Dziennik" nr 57, z dn. 4 - 5 kwietnia.
848. Przedmowa, w: Artur Andrzejuk, Słownik terminów. Św. Tomasz z Akwinu Suma Teologiczna, tom 35, Wyd. "Veritas", "Navo", Warszawa - Londyn 1998, s. 7 - 11.
849. logice i rzeczywistości, "Nasz Dziennik" (1998)80, z dn. 5 V, wyd. 2.
850. Ojczyzna...dom osób i rodzin, "Nasz Dziennik" (1998)85, z dn. 11 V, wyd. 1
851. Współczesny człowiek a tożsamość osoby ludzkiej, w: Akcja Katolicka, Tożsamość dzisiaj, IV Tydzień Społeczny, Warszawa 1998, s. 19 - 32.
852. Dyskusja po referacie, w: Akcja Katolicka, Tożsamość osoby, IV Tydzień Społeczny, Warszawa 1998, s. 33 - 48.
853. Tematy sporów filozoficznych wśród uczonych szkoły pałacowej Karola Wielkiego trwałym zespołem problemów filozofii europejskiej, “Studia Philosophiae Christianae” 34(1998)1, s. 51 - 54
854. Podziękowanie za odznaczenia, “Studia Philosophiae Christianae” 34(1998)1, s.140
855. Ku pełni człowieczeństwa, w: Człowiek, Osoba, Płeć,Wyd. Fundacja Pomocy Rodzinie, Łomianki 1998, s. 145 - 161
856. Wychowanie niezbędnym czynnikiem rozwoju do pełni człowieczeństwa (część I), “Gazeta Niedzielna” (Londyn), 50(1998)35, z dn., 30 VIII
857. Wskazuje drogę do Chrystusa, “Miejsca Święte” 10/22(1998) s. 20, 22
858. Czym jest etyka zawodowa, w: “Zagadnienia etyki zawodowej”, wyd. Oficyna Wydawnicza Navo, Warszawa 1998, s. 11 - 14, pod red. A. Andrzejuka
859. Posłowie, w: “Zagadnienie etyki zawodowej”, wyd. Oficyna Wydawnicza “Navo”, Warszawa 1998, s. 117 - 118
860. (wywiad) w: Kościół Jana Pawła II, “Życie” nr 250, z dn. 24 -25 X
861. Laudacja z okazji wręczenia nagrody im. W. Pietrzaka Księdzu Rektorowi Stanisławowi Wielgusowi, “Przegląd Uniwersytecki” KUL, 10(1998) nr 5, IX - X (wrzesień - październik)

862. (komentarz do wystawy pt. “Równy kamieniowi”, Jacek Bąkowski w: Galeria Rzeźby SBWA, teksty) “ja - byt wśród bytów, ja - jeden jedyny..., ja poznający”, październik 1998
863. Kochający Ojciec, w: XX lat pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II (Co Polska i świat zawdzięczają Ojcu Świętemu), Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 1998, s. 134 - 135 (album, praca zbiorowa)
864. Mieczysław Gogacz o Janie Pawle II, “Kronika Rypińska” (1998) nr 11(93) s. 9 - 13
865. Przeznaczenie: Miniatury filozoficzne 1, “Nasz Dziennik” wyd. 2, (1998) nr 272, 18 XII, s. 8
866. Przedmowa, w: Krzysztof Kalka, Wychowanie i kształcenie w antropologii filozoficznej i pedagogice, wyd. Oficyna Wydawnicza “Navo”, Warszawa 1998, s. 7 - 8
867. (książka) Elementarz metafizyki, wyd. III, wyd. “Veni”, Warszawa 1998, stron 194

1999

868. Opatrzność: Miniatury filozoficzne 2, “Nasz Dziennik” wyd. 1(1999) nr 282, 2 - 3 I, s. 8
869. Wolność: Miniatury Filozoficzne 3, “Nasz Dziennik” wyd. 2 (1999) nr 12, 15 I, s. 7
870. Glosa do tematu posłuszeństwa (Kilka zareagowań na encyklikę “Wiara i rozum”), w: Fides et ratio. Na skrzydłach wiary i rozumu ku prawdzie, praca zbiorowa pod redakcją ks. Ignacego Deca, Wrocław 1999, s. 175 - 181
871. (książka) Etyka i medycyna, Oficyna Wydawnicza “Navo”, Warszawa 1999, stron 48
872. Przedmowa: Niezastąpiona pomoc w rozwiązywaniu najpilniejszych problemów człowieka, w: Artur Andrzejuk, Filozofia moralna w tekstach Tomasza z Akwinu, “Navo”, Warszawa 1999, s. 7 - 9
873. Przedmowa, w: Artur Andrzejuk, Małe Vademecum Tomizmu. Wypisy z ksiąg filozoficznych Tomasza z Akwinu, Katolicki Ośrodek Wudawniczy “Veritas” i Oficyna Wydawnicza “Navo”, Warszawa-Londyn 1999, s. 7 - 9
874. (książka) Kościół moim domem. Zareagowania na wydarzenia religijne i teologiczne pontyfikatu Jana Pawła II, Oficyna Wydawnicza “Navo”, Warszawa 1999, stron 271
875. Opatrzność. Miniatury filozoficzne 1. “Gazeta Niedzielna” 51(1999) nr 16, z dn. 18 IV
876. Glosa do tematu posłuszeństwa (Kilka zareagowań na encyklikę “Wiara i rozum”), w: Promocje pomorskie 7(1999) nr 4, s. 2 - 4
877. Pedagogika chrześcijaństwa jako religii krzyża i zmartwychwstania, w: Pedagogika katolicka, Zagadnienia wybrane, wyd. Wydział Nauk Społecznych KUL, Filia w Stalowej Woli, s. 59 - 67
878. Glosa do tematu pokoju: Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Profesorowi Doktorowi Hab. Bohdanowi Bejze z gratulacjami na dzień jubileuszu, “Studia Philosophiae Christianae” ATK, 35(1999) nr 1, s. 67 - 76
879. Zagrożenia kultury polskiej na przestrzeni dziejów, “Kronika Rypińska” (1999) nr 4 - 5, (kwiecień - maj 1999) s. 7 - 8
880. Kultura polska i jej specyfika na przestrzeni dziejów, “Promocje Pomorskie” 7(1999)6, s. 5 i 8
881. Kultura polska i jej specyfika, “Nasz Dziennik” (1999) nr 159, z dn. 10 - 11, VII, wyd. 2
882. Kultura polska i jej specyfika, “Kronika Rypińska” (1999) nr 6 (czerwiec 1999), s. 7 - 8
883. Zagrożenia kultury polskiej w dziejach, “Nasz Dziennik” (1999) nr 184, z dn. 9 VIII
884. Zagrożenia kultury polskiej na przestrzeni dziejów, “Promocje Pomorskie” 7(1999) nr 8, s. 7
885. Miniatury filozoficzne, “Promocje Pomorskie” 7(1999)nr 9, s. 13 i 15
886. Glossa do tematu cnót, “Promocje Pomorskie” 7(1999) nr 10, s. 8.


887. Rola i funkcje mistrza na uniwersytecie, „Nasze Bielany” nr 6-7(1999)
888. Aktualność Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, „Christianitas” 1/2(1999)
889. Glosa do tematu pokoju, Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Prof. Dr. Hab. Bohdanowi Bejze z gratulacjami na dzień jubileuszu, „Łódzkie studia teologiczne” (1999) nr 8, str. 69-77
890. Ksiądz Prymas Józef Glemp, „Życie” z dnia 17 grudnia 1999, str. 23
891. Aniołowie, „Promocje pomorskie” 7(1999) nr.12, str. 19 i 21
892. Jan Paweł II kocha ludzi jest kochany, w: Człowiek i nauczanie (Materiały sympozjum zorganizowanego przez PUNO 19 grudnia 1998 na temat XX lecia Pontyfikatu Jego Świętobliwości Jana Pawła II, redaktor zeszytu Z.Z. Wałaszewski, PUNO nowa seria nr.12, Londyn 1999, str. 46-50
893. Kultura polska i jej specyfika na przestrzeni dziejów, „Gazeta niedzielna” 52(1999)5 z dn. 30 stycznia 1999
894. Zdziwienie i obraz. Glosa do poezji Kazimierza Śmiegozkiego, w: „Poezja i egzystencja. O twórczości poetyckiej Kazimierza Śmiegozkiego”, Siedlce 1999, str. 99-104
895. Glosa do tematu religii. Siostrze Profesor Zofii Józefie Zdybickiej z gratulacjami na dzień jubileuszu., w: „Roczniki Filozoficzne” 7(1999) zeszyt 2, str. 33-35

Rok 2000

896. Ojczyzna jako dom osób i rodzin, w: Europa Ojczyzn, Materiały z seminarium pt. „Rola i znaczenie ojczyzn w zjednoczonej Europie”, pod redakcją Pawła Bromskiego, wyd. „Navo”, Warszawa 2000, str. 21-25
897. Co filozofia może wnieść w trzecie tysiąclecie, „Gazeta Niedzielna” 52(2000) nr 1, z dn. 2 stycznia, str. 4 (część pierwsza)
898. Co filozofia może wnieść w trzecie tysiąclecie, „Gazeta Niedzielna” 52(2000) nr 1, z dn. 9 stycznia, str. 4 (część druga)
899. Wspaniałość człowieka (przedmowa), w: Krzysztof A. Wojcieszek „ Stworzony i zrodzony”, wyd. „Navo”, Warszawa 2000, s. 9-10
900. Święci Archaniołowie i Aniołowie, w: Komentarz ekumeniczny 2000, Lublin 2000, wyd. Osrodek Brama Grodzka – Teate NN, str. 93-95
901. Zagrożenia kultury polskiej na przestrzeni dziejów, „Gazeta Niedzielna” 52(2000) nr 6, z dn. 6 lutego 2000, s.4
902. Zbrodnia eutanazji, „Promocje Pomorskie” 8(2000) nr.2(86)
903. Co filozofia może wnieść w trzecie tysiąclecie, w: „Promocje bydgoskie” 8(2000) nr.3(87)
904. Kościół III Tysiąclecia, „Życie” (2000) z dn. 22 marca, nr.69
905. Droga Krzyżowa , „Magazyn Parafialny”(Komorów), wydawca: „Parafia N.M.P. w Komorowie”, nr.18, z dn. 26 marca 2000
906. Dał nam przykład ruchliwości i uśmiechu, „Studia Philosphie Christianae” (2000), rocznik 36, nr.1, s. 122-125
907. Glosa do tematu cnót, „Studia Philosphie Christianae” 36(2000), s.139-143
908. Jan Paweł II o męczeństwie podczas pielgrzymki w 1999 r., w: Promocje Pomorskie, rok 8(2000) nr 4(88), str. 11
909. Chrześcijańska koncepcja zycia a zdrowie duszy i ciała, w: Zdrowie człowieka w jego egzystencji”, Elbląg 2000, s. 27-46
910. Postankieta; Zmartwychwstanie, „Postygodnik” 7, „Nasze Państwo” rok VI
911. Przedmowa: Znacząca propozycja pedagogiczna, w: Sławomir Sobczak, Celowość wychowania (Propozycja tematyczna), „Navo”, Warszawa 2000, s. 5-6, (także na okładce)
912. (Fragment laudacji podczas promocji o. Prof. Feliksa Bednarskiego, s.4 okładki)książki F.W. Bednarski, Wychowanie młodzieży dosrastającej, Navo, Warszawa,2000.
913. Czy nowożytność wniosła coś w rozwój myśli europejskiej, „Unicestwienie realnego świata”. W:”Nowe Państwo”, rok 6, nr 19(2000) z dn. 12 maja
914. „Kościół, świetość i męczeństwo”, „Christianitas”(2000) nr.3/4, s.36-38
915. Czym jest zmartwychwstanie, w: „Magazyn Parafialny”(Komorów), wydawca: „Parafia N.M.P. w Komorowie” nr 20, z dn. 28 maja 2000, s.10
916. Owocuje to, co zaczęło się na KUL-u, w: „Księga Jubileuszowa na 50-lecie wydziału filozofii KUL”, Redakcja Antoni B. Stępień, Jacek Wojtysiak, Red. Wydawnictwo KUL, Lublin 2000, s. 55-60
917. Glos do tematu cnót, w:” Etyka zawodowa Strazy granicznej (Materaiły z Konferencji), Centrum Szkolenia Straży Granicznej, Kętrzyn 2000, s.183-186
918. Nadzieja, „Nikt nie ma prawa być szczęśliwym sam”, Fundacja Polska Raula Follereau, Lipiec 2000, 1(2000)3, s.2
920. Czy nowożytność wniosła coś w rozwój myśli europejskiej?, „Promocje kujawsko-pomorskie”, 8, nr 8(92)2000, s.4
921. (ankieta)Poza Chrystusem nie ma zbawienia (wypowiedź), str. 57-59
922. Najważniejsza jest miłość, 12(2000), s.3

Rok 2001

923. Skrzydła aniołów (książka), Bydgoszcz, 2001, stron 236
924. Zmartwychwstanie, w: „Nikt nie ma prawa być szczęśliwy sam” Czy nowożytność wniosła coś w rozwój myśli europejskiej (Fundacja Polska Raula Follereau), ul.. Sienkiewicza 11, 05-220 Zielonka
925. Czym tak naprawdę jest miłość, „Emaus” 2001, nr5, maj (nr 5, 31)
926. Anioł Mechanik, „Mały Gość niedzielny” 6/2001, s.2
927. Bezinteresowność, w: „Nikt nie ma prawa żyć szczęśliwy sam” (Fundacja Polska Raula Follereau) 2(2001) s. 2-3
928. (wiersze) Skrzydła aniołów, kuźnia w oborach, „Kronika Rypińska” Listopad 2001, nr 11, s.11-12
929. „anioły dyskretnie też płaczą w cieniu swych skrzydeł, w: L. Z. Pokorski „W cieniu skrzydeł” W-wa 2001 s.13-15

Rok 2002

930. „Jest tak jak napisał” „Księga Świętych” (20) 17.I.2002
931. „Prawda, dobro i filozofia” „Niedziela Warszawska” (9) 3.03.2002
932. „Niebo, czyściec, piekło” „Promocje” nr 12(2001)
933. „Post i jałmużna” w: „Nikt nie ma prawa żyć szczęśliwy sam” 3(2002)1
934. „Ujęcia doniosłe i atrakcyjne” (przedmowa), w: A. Andrzejuk „Człowiek i dobro” W-wa 2002, s.7-8
935. „Bądź pochwalona Matko Boża, pięknem róży”, Czas Serca 3(58)2002 s. 29
936. Uwagi o specyfice kultury polskiej na przestrzeni dziejów” Roczniki Filozoficzne t. L, zeszyt 1(2002)
937. „Anioł pomaga zrozumieć człowieka” (wypowiedź) wiadomości KAI nr 45(544) 10.11.2002, s.14-15
938. „Boscy listonosze” Super Express weekend, 20.12. 2002, s.8-9

Rok 2003

939. Radosne rozumienie rzeczywistości, w: A. Andrzejuk, „Istnienie i istota”, s.7-10
940. Bądź pochwalona Matko Boża pięknem chryzantem, w: ”Czas serca”, rok XII, wrzesień – październik 2002, nr 5
941. Aniołowie są stworzeni dla Chrystusa, „Niedziela” nr 39, rok XLVI, 28 IX 2003, nr 39, z dn.28.09., wkładka: „Niedziela Warszawska”, s.1
942. O spotkaniach z Ojcem Świętym., „Niedziela” nr 42, rok XLVI, 19.X.2003, s.12

Rok 2004

943. O metafizyce, mistyce i aniołach, w: ”Prezentacje” – magazyn filozoficzny 2(61/04(ATK))
944. Zadania filozofii we współczesnej kulturze, „Świdnickie Studia Teologiczne, rok I (2004) nr 1, s.141

Rok 2005

945. „Krytycy” - Prof. Mieczysław Gogacz [wypowiedź na temat filozofii Leszka Kołakowskiego], „Ozon” nr 3 (5 – 11 maja 2005), s. 17.

Rok 2006

946. Przedmowa, w: Imelda Z.Błeszyńska, O. Jacek Woroniecki, dominikanin, wychowawca, patriota, 1878 – 1949, Lublin 2006, s. 7 – 9.

947. (wywiad) Tomizm a scjentyzm. Rozmowa z Profesorem Mieczysławem Gogaczem [rozmawia Mariusz Grygianiec], Filozofia Nauki 13 (2005) 4 (52), s. 5 – 14.