badania

TOMIZM KONSEKWENTNY

 

 

BIBLIOGRAFIA

 

 

KSIAŻKI:

 

 

1. Andrzejuk Artur:

 

1.     (współaut.) Niepełnosprawność. Aspekty teologiczne; Warszawa 1991

2.     (oprac.) Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie; Mieczysław Gogacz; Warszawa 1997

3.     (wyd. 2) Człowiek i decyzja; Warszawa 1998

4.     (oprac.) Słownik terminów (w:) Suma teologiczna (t. 35); Tomasz z Akwinu; Londyn-Warszawa 1998

5.     (red.) Zagadnienie etyki zawodowej; pr. zb.; Warszawa 1998

6.     Filozofia moralna w tekstach Tomasza z Akwinu; Warszawa 1999

7.     Małe vademecum tomizmu. Wypisy z ksiąg filozoficznych Tomasza z Akwinu; Londyn-Warszawa 1999

8.     (red.) Krótkie moralia chrześcijańskie. Cnoty, wady, nadużycia i upomnienia; pr. zb.; Londyn-Warszawa 2000

9.     Prawda o dobru. Problem filozoficznych podstaw etyki tomistycznej; Warszawa 2000

10.  Człowiek i dobro; Warszawa 2002

11.  Istnienie i istota. Wstęp do filozofii bytu Tomasza z Akwinu; Warszawa 2003

 

2. Bromski Paweł:

 

1.     Człowiek i społeczeństwo; Warszawa 2004

 

3. Dudzik Grzegorz Piotr:

 

1.     (współaut.) O duszy. Arystoteles. Tomasz z Akwinu; Niepokalanów 1996

 

4. Gogacz Mieczysław:

 

1.     (red.) Streszczenie rozpraw doktorskich, magisterskich i seminaryjnych, pisanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pod kierunkiem Stefana Swieżawskiego (historia filozofii) i Alberta Krąpca (metafizyka) w wyborze; pr. zb.; Poznań 1956

2.     Filozofia bytu w "Beniamin maior" Ryszarda ze św. Wiktora; Lublin 1957

3.     Problem istnienia Boga u Anzelma z Canterbury i problem prawdy u Henryka z Gandawy; Lublin 1961

4.     Obrona intelektu; Warszawa 1969

5.     Stan badań nad „Księgą o przyczynach” i ważniejsze w niej problemy filozoficzne (w:) Księga o przyczynach – Liber de causis (s. 7-132); Arystoteles; Warszawa 1970

6.     Ważniejsze zagadnienia metafizyki; Lublin 1973

7.     Wokół problemu osoby; Warszawa 1974

8.     Błędy brata Ryszarda; Warszawa 1975

9.     (wyd. 2) Istnieć i poznawać. Notatnik błędów filozoficznych i trudności z kręgu klasycznie pojętej filozofii; Warszawa 1976

10.  Poszukiwanie Boga. Wykłady z metafizyki absolutnego istnienia; Warszawa 1976

11.  Idę śpiewając Ciebie; Warszawa 1977

12.  Jak traci się miłość. Esej ascetyczny; Warszawa 1982

13.  (red. t. 4) Awicenna i średniowieczna filozofia arabska; pr. zb.; Warszawa 1983

14.  Dziesiątek różańca refleksji. Obecność i nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II; Warszawa 1984

15.  Ciemna noc miłości; Warszawa 1985

16.  Człowiek i jego relacje. Materiały do filozofii człowieka; Warszawa 1985

17.  Filozoficzne aspekty mistyki. Materiały do filozofii mistyki; Warszawa 1985

18.  (red.) Metafizyczne ujęcie jedności; pr. zb.; Warszawa 1985

19.  Szkice o kulturze; Kraków-Warszawa 1985

20.  Modlitwa i mistyka; Kraków-Warszawa 1987

21.  (red.) Subsystencja i osoba według św. Tomasza z Akwinu; pr. zb.; Warszawa 1987

22.  Największa jest miłość; Kraków-Warszawa 1988

23.  (wyd. 4) On ma wzrastać; Warszawa 1990

24.  Ku etyce chronienia osób. Wokół podstaw etyki; Warszawa 1991

25.  (współaut.) Niepełnosprawność. Aspekty teologiczne; Warszawa 1991

26.  Mądrość buduje państwo. Człowiek i polityka. Rozważania filozoficzne i religijne; Niepokalanów 1993

27.  Okruszyny; Niepokalanów 1993

28.  Podstawy wychowania; Niepokalanów 1993

29.  (współaut.) W sprawie ideologii New Age; b.m.w. po 1992

30.  Platonizm i arystotelizm. Dwie drogi do metafizyki; Warszawa 1996

31.  (wyd. 3) Dzień z Matką Bożą; Warszawa 1997

32.  Litania kwiatów do Matki Bożej; Warszawa 1997

33.  Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie; Warszawa 1997

34.  (wyd. 3) Elementarz metafizyki; Warszawa 1998

35.  (wyd. 2) Wprowadzenie do etyki chronienia osób; Warszawa 1998

36.  Etyka i medycyna; Warszawa 1999

37.  Kościół moim domem. Zareagowania na wydarzenia religijne i teologiczne pontyfikatu Jana Pawła II; Warszawa 1999

38.  Skrzydła aniołów; Bydgoszcz 2001

 

5. Kalka Krzysztof:

 

1.     Sprawiedliwość i sprawności społeczne według św. Tomasza z Akwinu; Bydgoszcz     1994

2.     (red.) Do źródeł miłości. Filozoficzne i pedagogiczne problemy miłości; pr. zb.; Warszawa 1996

3.     (oprac.) Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie; Mieczysław Gogacz; Warszawa 1997

4.     Wychowanie i kształcenie w antropologii filozoficznej i  pedagogice; Warszawa 1998 

5.     Filozoficzna antropologia tomistyczna okresu międzywojennego w Polsce jako podstawa kształtowania charakteru; Bydgoszcz 2000

 

 

6. Kępa Zbigniew:

 

1.     Wybrane zagadnienia z etyki Straży Granicznej; Kętrzyn 1999

 

7. Klimski Tadeusz:

 

1.     Człowiek jako relacja bytującego do bytu. Podstawowe zagadnienia antropologii filozoficznej Karla Rahnera; Warszawa 1986

2.     Jedno i byt. Analiza koncepcji realistycznych (Arystoteles, św. Tomasz z Akwinu, współcześni tomiści); Warszawa 1992

3.     (współaut.) W sprawie ideologii New Age; b.m.w. po 1992

 

8. Krasnodębski Mikołaj:

           

            1.   Dusza i ciało; Warszawa 2004

 

9. Milcarek Paweł:

 

1.     Zagadnienie sztucznego poronienia. Rozważania filozoficzne; Warszawa 1993

2.     Teoria ciała ludzkiego w pismach św. Tomasza z Akwinu; Warszawa 1994

3.     (współaut.) W sprawie ideologii New Age; b.m.w. po 1992

 

10. Muszyńska Renata Anna:

 

1.     (współaut.) O duszy. Arystoteles. Tomasz z Akwinu; Niepokalanów 1996

2.     Przyczyny duszy. Metafizyczne ujęcie duszy w komentarzu św. Tomasza do traktatu "O duszy" Arystotelesa; Warszawa 2003

 

11. Nowik Andrzej Marek:

 

1.     (współaut.) O duszy. Arystoteles. Tomasz z Akwinu; Niepokalanów 1996

2.      Zagadnienie pierwszych przyczyn rzeczy w komentarzu św. Tomasza z Akwinu do "Metafizyki" Arystotelesa; Warszawa 2003

 

12. Pokulniewicz Andrzej:

 

1.     (oprac.) O wieczności świata. Teksty i studia; Tomasz z Akwinu; Warszawa 2003

 

13. Rosłan Adam:

 

1.  Rozumienie istnienia w "Summa contra gentiles" Tomasza z Akwinu; Warszawa 1999

 

14. Stępień Tomasz:

 

1.     Jednia i egzystencja. Filozoficzne aspekty egzystencjalne w "Traktatach teologicznych o Trójcy Świętej" Mariusza Wiktoryna; Warszawa 1998

2.     Podstawy tomistycznego rozumienia człowieka; Warszawa 2003

 

 

15. Wojcieszek Krzysztof Andrzej:

 

1.       Stworzony i zrodzony... Metafizyczne wyjaśnienia biologicznego konstytuowania się człowieka w poglądach św. Tomasza z Akwinu - próba aktualizacji; Warszawa 2000

2.       Wygrać życie. Szkolny program profilaktyki; Kraków 2002

3.       Na początku była rozpacz… Antropologiczne podstawy profilaktyki; Kraków 2005

 

16. Wójcik Jakub:

 

1.    Zasady pedagogiki wobec zagrożeń falą pornografii; Warszawa 1992

 

 

PRACE DOKTORSKIE:

 

 

Promotor: Gogacz Mieczysław

 

1. Andrzejuk Artur:

 

Związek uczuć i sprawności w "Summa Theologiae" św. Tomasza z Akwinu; Warszawa 1991

 

2. Bromski Paweł:

 

Relacje osobowe i osoba jako podmiot tych relacji we współczesnej filozofii realistycznej; Warszawa 2000

 

3. Cyciura Piotr:

 

Językowa formuła punktu wyjścia metafizyki w tekstach świętego Tomasza z Akwinu; Warszawa 1996

 

4. Klimski Tadeusz:

 

Człowiek jako relacja bytującego do bytu. Podstawowe zagadnienia antropologii filozoficznej Karla Rahnera; Warszawa 1977

 

5. Krajski Stanisław:

 

Zawartość treściowa traktatu "De ente et essentia" Tomasza z Akwinu; Warszawa 1986

 

6. Milcarek Paweł:

 

Filozoficzna teoria ciała ludzkiego w pismach św. Tomasza z Akwinu; Warszawa 1994

 

7. Nowik Andrzej Marek:

 

Zagadnienie pierwszych przyczyn rzeczy w komentarzu św. Tomasza z Akwinu do "Metafizyki" Arystotelesa; Warszawa 2000

 

8. Pokulniewicz Andrzej:

 

Rola przyczyn w powstawaniu i niszczeniu w traktacie Arystotelesa "De generatione et corruptione"; Warszawa 2001

 

9. Ruszczyński Jacek:

 

Wola i ludzkie działania w tekstach św. Tomasza z Akwinu; Warszawa 1993

10. Stępień Tomasz:

 

Jednia i egzystencja. Filozoficzne aspekty egzystencjalne w "Traktatach teologicznych o Trójcy Świętej" Mariusza Wiktoryna; Warszawa 1996

 

11. Wojcieszek Krzysztof Andrzej:

 

Metafizyczne wyjaśnienia biologicznego konstytuowania się człowieka w poglądach św. Tomasza z Akwinu - próba aktualizacji; Warszawa 1996

 

12. Wójcik Jakub:

 

Rola pracy w kształtowaniu rodziny jako wspólnoty osób w świetle filozofii św. Tomasza z Akwinu; Warszawa 1985

 

Promotor: Klimski Tadeusz

 

1. Krasnodębski Mikołaj:

 

Człowiek, jego poznanie i pożądanie w antropologii Franciszka Gabryla; Warszawa 2003

 

2. Lisowski Aleksander:

 

Transcendentalia jako przejawy aktu istnienia bytu w metafizyce św. Tomasza z Akwinu; Warszawa 2001

 

3. Muszyńska Renata Anna:

 

Metafizyczne ujęcie duszy w Komentarzu św. Tomasza do traktatu "O duszy" Arystotelesa; Warszawa 1997

 

4. Szyndler Lech:

 

Zagadnienie słowa serca w pismach św. Tomasza z Akwinu; Warszawa 1997

 

Inny Promotor:

 

1. Gogacz Mieczysław:

 

Filozofia bytu w „Beniamin maior” Ryszarda ze Świętego Wiktora; Lublin 1954

 

 

2. Kalka Krzysztof:

 

Koncepcja sprawności społecznych według św. Tomasza z Akwinu; Poznań 1993

 

 

 

Opracował Maciej Słęcki