WYBÓR POLSKIEJ BIBLIOGRAFII

DOTYCZĄCEJ ŚW. TOMASZA Z AKWINU[1]

 

 

 

 SPIS TREŚCI

 

WPROWADZENIA HISTORYCZNE – PODRĘCZNIKI Z HISTORII FILOZOFII

WPROWADZENIA CAŁOŚCIOWE – BIOGRAFIE

TEOLOGIA

METAFIZYKA – FILOZOFIA BYTU

FILOZOFIA BOGA

FILOZOFIA CZŁOWIEKA

FILOZOFIA POZNANIA

FILOZOFIA PRZYRODY – KOSMOLOGIA

FILOZOFIA MORALNA – ETYKA

FILOZOFIA PIĘKNA I SZTUKI

FILOZOFIA WYCHOWANIA

FILOZOFIA SPOŁECZNA – FILOZOFIA POLITYCZNA

LOGIKA

AKTUALNOŚĆ – APOLOGIA – ZACHĘTA DO STUDIOWANIA

TOMIZM

 

WPROWADZENIA HISTORYCZNE - PODRĘCZNIKI Z HISTORII FILOZOFII

 

 

Bartnik Cz. S., „Historia filozofii”, „Gaudium”, Lublin 2001, s. 248-264.

Borawska T., Górski K., „Umysłowość średniowiecza”, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1993.

Copleston F., „Historia Filozofii. Od Augustyna do Szkota”, t. 2, tłum. S. Zalewski, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2000, s. 351-495.

Evans G.R., „Filozofia i teologia w średniowieczu”, tłum. J. Kiełbasa, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 1996.

Gilson E., „Duch filozofii średniowiecznej”, tłum. J. Rybałt, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1958.

Gilson E., „Historia filozofii chrześcijańskiej. Od Justyna do Mikołaja Kuzańczyka”, tłum. S. Stomma, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1962, s. 489-529.

Gilson E., „Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich”, tłum. S. Zalewski, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1966, s. 355-375.

Grant E., „Średniowieczne podstawy nauki nowożytnej w kontekście religijnym, instytucjonalnym oraz intelektualnym”, tłum. T. Szafrański, „Prószyński i S-ka”, Warszawa bdw.

Heinrich W., „Zarys historii filozofii średniowiecznej”, PWN, Warszawa 1963, s. 235-260.

Heinzmann R., „Filozofia średniowieczna”, tłum. P. Domański, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, s. 196-216.

Krauze-Błachowicz K. (red.), „Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XII wieku”, PWN, Warszawa 2002, s. 180-238.

Kuksewicz Z., „Zarys filozofii średniowiecznej”, PWN, Warszawa 1973, s. 256-261.

Legowicz J., „Historia filozofii średniowiecznej”, PWN, Warszawa 1986, s. 522-534.

Le Goff J., „Inteligencja w wiekach średnich”, tłum. E. Bąkowska, Warszawa 1966.

Pieper J., „Scholastyka. Postacie i zagadnienia filozofii średniowiecznej”, tłum. T. Brzostowski, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2000.

Seńko W., „Jak rozumieć filozofię średniowieczną”, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2001.

Sparta A., „Dzieje filozofii starożytności chrześcijańskiej i średniowiecza”, Papieski Wydział Teologiczny, Poznań 1992, s. 65-76.

Steenberghen F. van., „Filozofia w wieku XIII”, tłum. E. I. Zieliński, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, s. 265-305.

Swieżawski S., „Dzieje europejskiej filozofii klasycznej”, PWN, Warszawa-Wrocław 2000, s. 643-703.

Tatarkiewicz W., „Historia filozofii. Filozofia starożytna i średniowieczna”, t. 2, PWN, Warszawa 1998, s. 270-289 (wiele wydań).

 

WPROWADZENIA CAŁOŚCIOWE – BIOGRAFIE

 

Andrzejuk A., „Małe vademecum tomizmu. Wypisy z ksiąg filozoficznych Tomasza z Akwinu”, „Navo”, „Veritas”, Warszawa-Londyn 1999.

Andrzejuk A. (oprac.), „Św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna t. 35. Słownik terminów”, „Navo”, „Veritas”, Warszawa-Londyn 1998.

Bocheński J. M., „ABC Tomizmu”, „Veritas”, Londyn 1950; „Znak” 5 (1950) 23, s. 89-126.

Borgosz J., „Św. Tomasz z Akwinu”, „Seria Myśli i Ludzie”, „Wiedza Powszechna”, Warszawa 1962.

Calo Piotr, „Wyjątki z żywota św. Tomasza z Akwinu”, oprac. i tłum. J. Salij.
„W Drodze” 6 (1978) 3, s. 80-90.

Chenu M. D., „Wstęp do filozofii św. Tomasza z Akwinu”, tłum. H. Rosnerowa, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2001.

Chesterton G. K., „Święty Tomasz z Akwinu”, tłum. A. Chojecki, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1995.

Dłubacz W., „Postać i myśl świętego Tomasza z Akwinu”, „Studia Warmińskie” 34 (1997), s. 273-278.

Gilson E., „Elementy filozofii chrześcijańskiej”, tłum. T. Górski, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1965.

Gilson E., „Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu”, tłum. J. Rybałt, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa1960; wyd. 2, Warszawa 1998.

Grabmann M., „Wstęp do «Summy Teologicznej» Świętego Tomasza z Akwinu, Lwów 1935.

Kenny A., „Tomasz z Akwinu”, tłum. R. Piotrowski, „Prószyński i S-ka”, Warszawa 1999.

Maritain R., „Doktor Anielski czyli opowieść o św. Tomaszu z Akwinu”, tłum.D. Szczerba, Wydawnictwo „Esprit”, Kraków 2006.

Olszewski M., „Tomasz z Akwinu”, WAM, Kraków 2003.

Pieper J., „Tomasz z Akwinu”, tłum. Z. Włodkowa, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 1966.

Swieżawski S., „Święty Tomasz na nowo odczytany. Wykłady w Laskach”, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 1983; „W drodze”, Poznań 1995.

Torrell J. P., „Tomasz z Akwinu – człowiek i dzieło”, tłum. A. Kuryś, Wydawnictwo Antyk, Instytut Tomistyczny, Kęty-Warszawa 2008.

Torrell J.-P., „Święty Tomasz z Akwinu, mistrz duchowy”, tłum. A. Kuryś, „W drodze”, Poznań 2003.

Weisheipl J. A., „Tomasz z Akwinu. Życie, myśl i dzieło”, tłum. Cz. Wesołowski, „W drodze”, Poznań 1985.

Włodek Z. „Życie brata Tomasza z Akwinu”, „W drodze” 137 (1985) 1, s. 21-34.

Wohl Louis de, „Światło nad Akwinem”, tłum. M. Stebart, „W drodze”, Poznań 1996.Wohl Louis de, „Św. Tomasz z Akwinu. Łagodne światło”, tłum. E. Chmielewska-Tomczak, „Wydawnictwo Diecezjalne”, Sandomierz 2008.

Zimmermann A., „Czytanie Tomasza”, tłum. J. Marecki, „Oficyna Naukowa”, Warszawa 2011.

 

TEOLOGIA

 

Adamczyk S., „Zupełna zależność stworzenia od stwórcy w nauce św. Tomasza z Akwinu”, „Roczniki Filozoficzne” 14 (1966) 1, s. 17-31.

Bukowski A., „Z teologii spekulatywnej i mistyki św. Tomasza z Akwinu”,
„Przegląd Powszechny” 166 (1925) s. 247-267.

Chenu M.-D., „Św. Tomasz z Akwinu i teologia”, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 1997.

Dąbrowski W., „Chrystologia św. Tomasza z Akwinu w świetle jego odpowiedzi na pytanie o motywy Wcielenia”, „Studia Theologica Varsaviensia” 32 (1994) 2, s. 237-264.

Dąbrowski W., „Teologia jako nauka w Super Boetium De Trinitate św. Tomasza z Akwinu”, „Studia Theologica Varsaviensia” 36 (1998) 1, s. 51-85.

Dąbrowski W., „Myśl chrystologiczna w «Super Boetium de Trinitate» św. Tomasza z Akwinu” „Studia Theologica Varsaviensia” 39 (2001) 2, s. 63-86.

Dąbrowski W., „Katolickość Kościoła według «Super Boetium De Trinitate» św. Tomasza z Akwinu”, „Studia Theologica Varsaviensia” 40 (2002) 1, s. 29-50.

Dąbrowski W., „Św. Tomasz z Akwinu wobec herezji antytrynitarnych w swoich komentarzach do Listów św. Pawła Apostoła”, „Studia Theologica Varsaviensia” 42 (2004) 1, s. 15-48.

Dietz M., „Dogmat stworzenia wedle św. Tomasza z Akwinu”, „Przegląd Teologiczny” 5 (1924) 2/3, s. 125-142.

Garrigou-Lagrange R., „Trzy okresy życia wewnętrznego wstępem do życia w niebie”, tłum. T. Landy, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 1998.

Gilbert P., „Wprowadzenie do teologii średniowiecza”, tłum. T. Górski, Kraków 1997.

Gilson E., „Filozof i teologia”, tłum. J. Kotsa, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1968.

Gmurowski A., „Bojaźń Boża w myśl nauki św. Tomasza z Akwinu”, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 6 (1959) 1-2, s. 167-192.

Gmurowski A., „Doskonałość chrześcijańska w myśl nauki św. Tomasza z Akwinu”, Gniezno 1934.

Gregory Tullio, „Filozofia i teologia w dobie kryzysu XIII w.”, tłum. R. Palacz i J. Domański, „Studia Mediewistyczne” 8 (1967), s. 3-18.

Inos Biffi, „Bernard z Clairvaux Tomasz z Akwinu”, tłum. P. Borkowski, „W drodze”, Poznań 2010.

Kaczyński E., „Prawo Ducha u św. Tomasza z Akwinu”, „W drodze”, 7 (1984) 131, s. 35-41.

Kaczyński E., „Trwałe elementy teologii moralnej św. Tomasza. Sympozjum w setną rocznicę encykliki Aeterni Patris”, „Collectanea Theologica” 51 (1981) 2, s. 100-106.

Karas M., „Obraz świata w eschatologii św. Tomasza z Akwinu”, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 37 (2004) 2, s. 185-200.

Kowalski K., „Nauka św. Tomasza o miłosierdziu chrześcijańskim”, cz. 1, „Szkoła Chrystusowa” 3 (1931) 7/8, s. 15-34; cz. 2, „Szkoła Chrystusowa” 3 (1931) 9, s. 89-102.

Krokos J., „Św. Tomasz z Akwinu a pastoralny charakter teologii”, „Warszawskie Studia Teologiczne”, 10 (1997), s. 157-168.

Królikowski J., „Bierzmowanie jako sakrament duchowej otwartości w refleksji św. Tomasza z Akwinu”, „Collectanea Theologica” 59 (1989) 3, s. 45-49.

Królikowski J., „W poszukiwaniu żywej nadziei. Na podstawie «Compendium theologiae» św. Tomasza z Akwinu”, „Collectanea Theologica” 59 (1989) 4, s. 77-86.

Krupa P., „Teologia jako narzędzie «poznania uszczęśliwiającego» w «Compendium theologiae» świętego Tomasza z Akwinu” „Studia Theologica Varsaviensia” 39 (2001) 2, s. 47-59.

Krześniak W., „Łaska Głowy Ciała Mistycznego jako źródło łaski według św. Tomasza”, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 6 (1959) 4, s. 5-35.

Leczkowski J., „Mariologia św. Tomasza z Akwinu”, „Studia Theologica Varsaviensia” 28 (1990) 1, s. 223-242.

Lisowski F., „Św. Tomasz z Akwinu o rozwoju dogmatów”, „Przegląd Teologiczny” 5 (1924) 2/3, s. 161-174.

Łuczyński I.J., „Próba interpretacji Tomaszowej teorii przyczynowania sakramentów”, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 8 (1961) 4, s. 57-75.

Łuczyński I.J., „Tomistyczna interpretacja intencjonalnego przyczynowania sakramentów”, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 9 (1962) 1, s. 5-19.

Łuczyński I.J., „Interpretacja Tomaszowej koncepcji łaski sakramentalnej”,
„Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 9 (1962) 3, s. 5-28.

Łuczyński I.J., „Charakter sakramentalny jako władza narzędna w koncepcji św. Tomasza z Akwinu”, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 12 (1965) 2, s. 55-67.

Majeran R., „Stanowiska Tomasza z Akwinu i Wilhelma Ockhama wobec zagadnienia: czy teologia jest nauką”, w: W. Sajdek (red.), „Czasy katedr – Czasy uniwersytetów”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, s. 181-208.

Mróz M., „Kuszenie pierwszego człowieka. Kilka uwag na kanwie nauki św. Tomasza z Akwinu o stanie pierwotnej niewinności”, w: M. Grabowski, A. Słowikowski (red.), „Antropologia filozoficzna – inspiracje biblijne”, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009, s. 17-46.

Olszewski M., „O praktycznej bądź teoretycznej naturze teologii. Metateologia scholastyczna 1200-1350”, „Univeristas”, Kraków 2002.

Paluch M. (red.), „Święty Tomasz Teolog. Wybór studiów”, tłum. Z. Bomert, A. Kuryś, P. Lichacz, „Wydawnictwo Marek Derewiecki”, „Instytut Tomistyczny”, Kęty 2005.

Petrani A., „Doskonałość kapłańska w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu”,
„Ateneum Kapłańskie” 23 (1929), s. 462-476.

Przanowski M., Lichacz P., „Św. Tomasz z Akwinu”, Wydawnictwo „M”, Kraków 2003.

Przanowski M., „O czym teolog powinien pamiętać. Dziewięć rad św. Tomasza z Akwinu”, „Teofil” 16 (2001) 2, s. 5-22.

Pylak B., „Eucharystia i Mistyczne Ciało Chrystusa w Tomaszowej koncepcji sakramentu”, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 18 (1971) 2, s. 105-136.

Rozwadowski A., „Apostolstwo według nauki św. Tomasza i Ojców Kościoła”,
„Szkoła Chrystusowa” 14 (1937) 6, s. 377-395.

Rozwadowski A., „Nauka św. Tomasza o apostolstwie i odpowiedź na niektóre trudności”, „Szkoła Chrystusowa” 18 (1939) 2, s. 70-88.

Rozwadowski A., „Tajemnica zła (według nauki św. Augustyna i św. Tomasza)”, „Szkoła Chrystusowa” 12 (1936) 6, s. 321-331.

Rusecki M., „Rola motywacyjna cudu według św. Tomasza z Akwinu”, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 26 (1979) 3, s. 93-106.

Salij J., „Bóg jako dobro powszechne w ujęciu św. Tomasza z Akwinu”, „Collectanea Theologica” 51 (1981) 3, s. 53-61.

Salij J., „Co znaczy być człowiekiem wierzącym? Ujęcie problemu w świetle nauki świętego Tomasza z Akwinu”, „W Drodze” 5 (1988) 5, s. 68-74.

Salij J., „Eseje tomistyczne”, „W drodze”, Poznań 1995.

Salij J., „Jak rozmawiać z niewierzącymi? Wskazówki świętego Tomasza z Akwinu”, „W Drodze” 8 (1980) 3, s. 17-23.

Salij J., „Mądrość i głupota w refleksji św. Tomasza z Akwinu”, „Collectanea Theologica” 52 (1982) 4, s. 21-28.

Salij J., „Święty Tomasz – teolog ewangeliczny”, „W Drodze” 8 (1980) 9, s. 41-49.

Salij J., „Ze świętym Tomaszem rozmowa na temat Eucharystii”, „W Drodze” 11/12 (1986), s. 66-73.

Słomkowski A., „Nauka św. Tomasza z Akwinu o niewidzialnych posłannictwach Osób boskich”, „Collectanea Theologica” 17 (1936) 1/2, s. 94-141.

Stachewicz K., „W poszukiwaniu podstaw moralności: tomistyczna etyka prawa naturalnego a etyka wartości Dietricha von Hildebranda”, Kraków 2001.

Stefanowicz D., „Pochodzenie Ducha Świętego u św. Tomasza z Akwinu”, „Studia Theologica Varsaviensia” 34 (1996) 2, s. 91-132.

Szafrański A.L., „Partycypacja. Geneza i rola pojęcia uczestnictwa w teologii św. Tomasza z Akwinu”, Warszawa 1973.

Szafrański A.L., „Istota kapłaństwa wiernych według św. Tomasza z Akwinu”,
„Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 4 (1957) 2, s. 5-37.

Szafrański A.L., Pojęcie uczestnictwa w Tomaszowej syntezie [autoreferat]”,
„Sprawozdania TN KUL” 8 (1957), s. 11-14.

Szlaga J. B., „Tomasza z Akwinu koncepcja natchnienia Pisma Świętego”,
„Studia Pelplińskie” 33 (2002), s. 109-119.

Szymański W. K., „Maksymalizm życia chrześcijańskiego w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu o obowiązku doskonałości”, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 4 (1957) 3, s. 1-28.

Szymański W. K., „Zestawienie i treściowa analiza tekstów z dzieł św. Tomasza z Akwinu jako podstawa do interpretacji pojęcia pogańskiej i chrześcijańskiej świętości”, „Roczniki Filozoficzne” 7 (1959) 2, s. 151-173.

Świerzawski W., „Egzegeza biblijna i teologia spekulatywna św. Tomasza z Akwinu”, „Znak” 22 (1970) 187, s. 27-41.

Świerzawski W., „Kapłaństwo Chrystusa w aspekcie jedności dwu Testamentów. (Studium nad komentarzami św. Tomasza z Akwinu do listów św. Pawła)”, „Analecta Cracoviensia” 3 (1971), s. 245-271.

Świerzawski W., „Misterium Chrystusa w posłudze św. Tomasza z Akwinu”, „Znak” 32 (1980) 311/312, s. 568-585.

Świerzawski W., „Święty Tomasz z Akwinu mistrzem teologicznych syntez”, „Analecta Cracoviensia”, 25 (1993), s.497-506.

Wasilkowski L., „Pośrednictwo N. Marji P. w teologji św. Tomasza z Akwinu”, cz. 1, „Ateneum Kapłańskie” 16 (1919-1925), s. 19-32; cz. 2, „Ateneum Kapłańskie” 17 (1926), s. 34-51.

Wichrowicz J., „Św. Tomasz z Akwinu a współczesna teologia moralna”,
„Collectanea Theologica” 44 (1974) 2, s. 114-120.

Wichrowicz J., „Zarys teologii moralnej w ujęciu tomistycznym”, Wydawnictwo „M”, Kraków 2003.

Witek S., „Religijna treść pokory w teologii tomistycznej”, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 13 (1966) 3, s. 5-26.

Wołyniec W., „Łaska Ducha Świętego według św. Tomasza z Akwinu”, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 6 (1998) 1, s. 135-140.

Zuberbier A., „Nadprzyrodzone i naturalne według Tomasza z Akwinu”, „Studia Theologica Varsaviensia” 11 (1973) 2, s. 75-99.

Zuberbier A., „Nadprzyrodzoność działania ludzkiego w wypowiedziach św. Tomasza z Akwinu”, „Studia Theologica Varsaviensia” 9 (1971) 1, s. 327-357.

Żychliński A., „Rozważania filozoficzno-teologiczne”, Poznań-Warszawa-Lublin 1959.

Żychliński A., „Nauka św. Tomasza z Akwinu o naturze łaski działającej”, „Przegląd Teologiczny” 9 (1928) 4, s. 347-366.

 

METAFIZYKA – FILOZOFIA BYTU

 

Adamczyk S., „Bóg właściwą przyczyną sprawczą istnienia substancjalnego w nauce św. Tomasza z Akwinu”, „Roczniki Filozoficzne” 8 (1960) 1, s. 71-86.

Andrzejuk A., „Istnienie i istota: wstęp do filozofii bytu Tomasza z Akwinu”, „Navo”, Warszawa 2003.

Bakies B., „Zawartość pojęcia bytu”, „Studia Philosophiae Christianae” 18 (1982) 1, s. 5-26.

Bartel T., Prawda i byt. Ujęcie prawdy ontycznej w «Quaestio disputata De veritate» świętego Tomasza z Akwinu”, Wydawnictwo Rolewski, Warszawa 2008.

Bartoś T., „Metafizyczny pejzaż. Świat według Tomasza z Akwinu”, „Homini”, Kraków 2006.

Bejze B., „Typy analogii w ujęciu Tomasza z Akwinu i ich zastosowanie w metafizyce”, „Collectanea Theologica” 34 (1963) 1-4, s. 210-211.

Chojnacki P., „Dwie koncepcje epistemologiczne metafizyki u św. Tomasza z Akwinu i ich źródła”, „Collectanea Theologica” 34 (1963) 1-4, s. 5-23.

Chudy W., „Zagadnienie tomistycznej teorii sądów egzystencjalnych. (Artykuł polemiczno-wyjaśniający)”, „Studia Philosophiae Christianae” 17 (1981) 1, s. 185-200.

Chudy W., „Poznanie istnienia (bytu) w ujęciu tomistów egzystencjalnych”, cz. 1, „Studia Philosophiae Christianae” 17 (1981) 2, s. 19-40; cz. 2, „Studia Philosophiae Christianae” 18 (1982) 2, s. 41-69.

Cyciura P., „Rola historii filozofii w punkcie wyjścia metafizyki na podstawie tekstów świetego Tomasza z Akwinu oraz Arystotelesa”, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2006.

Cyciura P., „Święty Tomasz z Akwinu a platonizm. Metafizyka i teoria poznania”, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2008.

Dec I., „Teoria bytu w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i Gabriela Marcela. (Próba konfrontacji)”, „Studia Philosophiae Christianae” 18 (1982) 1, s. 41-61.

Forycki R., „Teorie przygodności we współczesnym tomizmie”, „Studia Philosophiae Christianae” 9 (1973) 2, s. 21-40.

Gilson E., „Byt i istota”, tłum.P. Lubicz, J. Nowak, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1963.

Górniak A., „Partycypacja istnienia według Tomasza z Akwinu”, „Zeszyty Naukowe KUL”, 33 (1989) 1-4, s. 13-27.

Jaworski M., „Arystotelesowska i tomistyczna teoria przyczyny sprawczej na tle pojęcia bytu”, Lublin 1958.

Kalinowski J., „W związku z tzw. metafizyką egzystencjalną”, „Znak” 18 (1966) 142, s. 452-467.

Klimski T., „Jedno i byt: analiza koncepcji realistycznych (Arystoteles, św. Tomasz z Akwinu, współcześni tomiści), Warszawa 1992.

Klimski T., „Jedność jako «modus essendi» bytu według kwestii 1 «De veritate»”, „Studia Philosophiae Christianae” 28 (1992) 2, s. 205-209.

Kowalczyk S., „Próba opisu jedności transcendentalnej”, „Roczniki Filozoficzne” 10 (1962) 1, s. 119-133.

Kowalski K., „Współczesne odrodzenie metafizyki a tomizm”, „Ateneum Kapłańskie” 33 (1934), s. 239-248.

Krajski S., „«Esse» w «De ente et essentia»”, „Studia Philosophiae Christianae” 26 (1990) 2, s. 111-116.

Krajski S., „Substancja żywa i życie według «De ente et essentia» Tomasza z Akwinu”, „Studia Philosophiae Christianae” 21 (1985) 1, s. 185-192.

Krajski S., „Wokół dyskusji o subsystencji”, „Studia Philosophiae Christianae” 20 (1984) 1, s. 121-130.

Krąpiec A. M., „Egzystencjalizm tomistyczny”, „Znak” 6 (1951) 28, s. 108-125.

Krąpiec A. M., „Próba ustalenia struktury bytu intencjonalnego (Egzystencjalno-ontyczna interpretacja aktu poznania)”, „Collectanea Theologica” 28 (1957) 2, s. 303-378.

Krąpiec M. A., „Spójność koncepcji bytu w węzłowych punktach systemu św. Tomasza”, „Zeszyty Naukowe KUL” 17 (1974) 4, s. 3-15.

Krąpiec M. A., „Struktura bytu: charakterystyczne elementy systemu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu, RW KUL, Lublin 1995.

Kuc L., „Pojęcie bytu według Tomasza de Vio Kajetana. (Na podstawie komentarza do «De ente et essentia» Tomasza z Akwinu)”, „Studia Philosophiae Christianae” 5 (1969) 1, s. 101-150.

Kuc L., „Różnica rzeczywista między istotą a istnieniem według Tomasza de Vio Kajetana. (Na podstawie komentarza do «De ente et essentia» Tomasza z Akwinu)”, „Studia Philosophiae Christianae” 5 (1969) 2, s. 81-119.

Kur M., „«Ens ut primum cognitum»”, „Przegląd Tomistyczny” 5 (1992), s. 43-61.

Kur M., „«Iudicium per inclinationem» u św. Tomasza z Akwinu”, „Przegląd Tomistyczny” 4 (1988), s. 19-32.

Kur M., „Jakie jest istnienie bytów materialnych. (Artykuł polemiczno-wyjaśniający)”, „Przegląd Tomistyczny” 3 (1987), s. 29-45.

Kur M., „W poszukiwaniu tomistycznej teorii sądów egzystencjalnych”, „Studia Philosophiae Christianae” 16 (1980) 1, s. 101-136.

Maryniarczyk A., „Veritatis sequitur esse”, „Roczniki Filozoficzne” 48 (2000) 1, s. 79-101.

Milcarek P., „Metafizyka tomizmu konsekwentnego”, „Studia Philosophiae Christianae” 32 (1996) 2, s. 51-59.

Milcarek P., „Problematyka aktu istnienia w komentarzu Dominika Bañeza do Sumy teologii św. Tomasza”, „Studia Philosophiae Christianae” 35 (1999) 1, s. 76-87.

Muszyńska R., „Własności transcendentalne i pierwsze zdanie metafizyki w ujęciu historycznym”, „Studia Teologiczne. Białystok. Drohiczyn. Łomża” 22 (2004), s. 423-434.

Pasek J., „Tomasza z Akwinu teoria orzekania analogicznego”, „Studia Mediewistyczne” 24 (1985) 1, s. 31-43.

Pawlikowski T., „Spójność teorii partycypacji zawartej w tekstach św. Tomasza z Akwinu”, „Roczniki Filozoficzne” 48 (2000), nr 1, s. 103-126.

Pietkun W., „Epistemologiczna separacja u św. Tomasza jako zagadnienie metafizyczne”, „Collectanea Theologica” 22 (1950-1951) 1-4, s. 98-116.

Piluś H., „Tomiści o «przygodności bytu»”, „Człowiek i Światopogląd” 1 (1973), s. 177-184.

Prokopowicz M., „Uwagi do dwu interpretacji zagadnienia subsystencji sformułowanego w «De ente et essentia» Tomasza z Akwinu”, „Studia Philosophiae Christianae” 16 (1980) 2, s. 177-185.

Rosłan A., „Rozumienie istnienia w "Summa contra gentiles" Tomasza z Akwinu”, Warszawa 1999.

Rozwadowski A., „Akt i potencja w filozofii św. Tomasza z Akwinu”, cz. 1,
„Polski Przegląd Tomistyczny” 1 (1939), s. 54-60; cz. 2, „Polski Przegląd Tomistyczny” 2 (1939), s. 115-133.

Ruciński B. J., „Rekonstrukcja metafizyki zawartej w «De ente et essentia» Tomasza z Akwinu (Próba)”, „Studia Philosophiae Christianae” 9 (1973) 2, s. 237-248.

Ruciński B. J., „Zagadnienie istnienia w «De ente et essentia» Tomasza z Akwinu”, „Studia Mediewistyczne” 15 (1974), s. 187-221.

Rutowski T., „Czy tak zwane pierwsze zasady tomistycznej filozofii bytu są naprawdę pierwsze”, „Studia Philosophiae Christianae” 3 (1967) 2, s. 215-228.

Rutowski T., „Próby kwestionowania pierwszych zasad: tożsamości, niesprzeczności i wyłączonego środka”, „Studia Philosophiae Christianae” 30 (1994) 2, s. 227-243.

Seńko W., „Kilka uwag na temat historii Tomaszowego pojęcia istnienia we wczesnej szkole tomistycznej”, „Przegląd Tomistyczny” 3 (1987), s. 21-27.

„Studia z dziejów myśli św. Tomasza z Akwinu”, pr. zbior. pod red. Stefana Swieżawskiego i Jana Czerkawskiego, Lublin 1978.

Stróżewski W., „Bóg i świat w myśli św. Tomasza z Akwinu”, w: tenże, „Istnienie i sens”, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 1994, s. 73-120.

Stróżewski W., „Trzy koncepcje istnienia”, „Przegląd Tomistyczny” 3 (1987), s. 5-19.

Swieżawski S., „Byt. Zagadnienia metafizyki tomistycznej”, TN KUL, Lublin 1948; Wydawnictwo „Znak”, Kraków 1999.

Śliwa P., „Tożsamość powszechnika z istotą rzeczy na tle koncepcji bytu w filozofii tomistycznej”, „Roczniki Filozoficzne” 10 (1962) 1, s. 87-102.

Wojtysiak J., „Próba reinterpretacji (neo)tomistycznej koncepcji sądu egzystencjalnego”, „Roczniki Filozoficzne” 46-47 (1998-1999) 1, s. 221-231.

Wróbel J., „Wpływ Metafizyki Awicenny i Księgi o przyczynach na filozofię Tomasza z Akwinu”, „Studia Philosophiae Christianae” 10 (1974) 2, s. 225-230.

Żeleźnik T., „O właściwą interpretację finalizmu tomistycznego”, „Roczniki Filozoficzne” 12 (1964) 1, s. 53-63.

 

FILOZOFIA BOGA

 

Bartoś T., „Jedność Boga na tle teorii «całości i części» w Komentarzu św. Tomasza z Akwinu do «De divinis nominibus» Pseudo-Dionizego Aeropagity”,
„Studia Theologica Varsaviensia” 37 (1999) 1, s. 115-131.

Bejze B., „Istotne przymioty Boga. Koncepcje św. Tomasza z Akwinu w interpretacji F. Van Steenberghena”, „Studia Philosophiae Christianae” 29 (1993) 1, s. 7-19.

Bejze B. (red.), „O filozoficznym poznaniu Boga dziś”, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1992.

Bejze B., „O tomistycznej filozofii Boga”, „Znak” 10 (1958) 50/51, s. 897-910.

Bejze B., „Problemy dyskusyjne w teodycei tomistycznej”, „Studia Philosophiae Christianae” 1 (1965) 2, s. 5-31.

Brzózy Z. N., „O Bożej przedwiedzy i przyszłych zdarzeniach: zagadnienie "futura contingentia" na podstawie Komentarza Tomasza z Akwinu do "Hermeneutyki" Arystotelesa”, Poznań 2000.

Dąbrowski W., „Poznanie Boga w "Super Boetium de Trinitate" św. Tomasza z Akwinu”, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1999.

Gilson E., „Trzy wykłady na temat istnienia Boga”, w: „Studia z filozofii Boga”, t. 2, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1973, s. 7-65.

Granat W., Teodycea. Istnienie Boga i jego natura, Poznań 1960.

Elders L., „Filozofia Boga: filozoficzna teologia św. Tomasza z Akwinu”, tłum. M. Kiliszek, T. Kuczyński, Warszawa 1992.

Klima A., „Niepoznawalność Boga u św. Tomasza z Akwinu”, „Teofil” 1 (1992)1, s. 5-15.

Krajski S., „Koncepcja stwarzania w «Compendium theologiae» Tomasza z Akwinu”, „Zeszyty Naukowe KUL” 30 (1987) 3/4, s. 93-102.

Krajski S., „Koncepcja Boga w piątym rozdziale «De ente et essentia» Tomasza z Akwinu”, „Studia Philosophiae Christianae” 19 (1983) 1, s. 170-176.

Krajski S., „Metoda analogii jako metoda poznania Boga w ujęciu «Compendium theologiae» Tomasza z Akwinu”, „Studia Philosophiae Christianae” 27 (1991) 2, s. 117-124.

Krajski S., „Nieskończoność Boga w świetle opusculów Tomasza z Akwinu”,
„Studia Philosophiae Christianae” 25 (1989) 2, s. 199-204.

Kurdziałek M., „Dlaczego św. Tomasz z Akwinu komentował «De Trinitate» i «De hebdomadibus» Boecjusza?”, w: tenże, „Średniowiecze w poszukiwaniu równowagi między arystotelizmem a platonizmem”, Lublin 1996, s.169-182.

Kwiatkowski W., „Geniusz św. Tomasza a dowód kinetyczny na istnienie Boga”, „Ateneum Kapłańskie” 18 (1926), s. 441-466.

Lis S., „Św. Tomasza koncepcja religii”, „Studia Sandomierskie” 8 (2001), s. 308-315.

Nowik H., „Tomaszowa argumentacja za istnieniem Boga z przyczynowości sprawczej wobec obserwacyjnych zdań przyczynowych”, „Studia Philosophiae Christianae” 17 (1981) 2, s. 199-206.

Paluch M., „Pojęcie nicości w koncepcji stworzenia z niczego świętego Tomasza z Akwinu”, „Teofil” 5 (1996) 1, s. 16-34.

Pawlak Z., „Pojęcie Boga jako absolutu w egzystencjalnej teorii bytu św. Tomasza z Akwinu”, „Ateneum Kapłańskie” 97 (1981), s. 457-466.

Pawlak Z., „Sens negatywnych określeń Boga u św. Tomasza z Akwinu”, „Ateneum Kapłańskie” 102 (1984), s. 465-473.

Regner L., „Czwarta droga św. Tomasza”, „Studia Philosophiae Christianae” 7 (1971) 1, s. 125-140.

Tupikowski J., „Transcendencja Boga wobec świata. Studium metafizyki św. Tomasza z Akwinu i Alfreda N. Whiteheada”, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, 8 (2000) 1, s. 153-171.

Zakrzewski P., „Naturalne poznanie Boga według św. Tomasza z Akwinu”, „Teofil” 16 (2001) 2, s. 91-112.

Zdybicka Z., „Charakter rozumowania występującego w Tomaszowym dowodzie kinetycznym istnienia Boga”, „Znak” 13 (1961) 89, s. 1482-1499.

Zdybicka Z., „Czy u św. Tomasza istnieją dwie koncepcje religii?”, „Zeszyty Naukowe KUL” 17 (1974) 4, s. 17-26.

Ziemiański S., „Arystotelesowska koncepcja ruchu jako punktu wyjścia dowodu kinetycznego [Tomasza z Akwinu]”, „Studia Philosophiae Christianae” 5 (1969) 2, s. 179-197.

Ziemiański S., „Próba reinterpretacji «trzeciej drogi» św. Tomasza z Akwinu”,
„Studia Philosophiae Christianae” 13 (1977) 2, s. 145-161.

 

FILOZOFIA CZŁOWIEKA

 

Bartel T., „Psychologia fizjologiczna (skrypt)”, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Ojców Dominikanów, Kraków 1986.

Braun J., „Problem nieśmiertelności w filozofii św. Tomasza i w filozofii nowożytnej”, Roma-London 1971.

Darowski R., „Filozofia człowieka. Zarys problematyki. Antologia tekstów”, WAM, „Ignatianum”, Kraków 2002.

Dec I., „Dwie antropologie: Tomaszowa a Marcelowa teoria człowieka”, wyd. 2 popr i uzup., Wrocław 1995.

Dec I., „Ontyczne racje danych samodoświadczenia człowieka w ujęciu św. Tomasza z Akwinu”, „Colloquium Salutis” 16 (1984), s. 293-337.

Dec I., „Zagadnienie punktu wyjścia teorii człowieka św. Tomasza z Akwinu i Gabriela Marcela”, „Roczniki Filozoficzne” 30 (1982) 1, s. 189-217.

Grzybowski J., „Człowiek jako osoba w metafizyce św. Tomasza z Akwinu”,
„Warszawskie Studia Teologiczne” 16 (2003), s. 201-229.

Iwanicki J., „«Psychiczne», «duchowe» w człowieku według materializmu dialektycznego i według tomizmu”, „Studia Philosophiae Christianae” 1 (1965) 1, s. 17-74.

Jaworski M., „Tomistyczna koncepcja człowieka”, „Colloquium Salutis” 13 (1981), s. 251-264.

Kalka K., „Filozoficzna antropologia tomistyczna okresu międzywojennego w Polsce jako podstawa kształtowania charakteru”, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2000.

Klimski T., „Trzy etapy w historii definiowania osoby (Boecjusz, Tomasz, Kant)”, „Studia Philosophiae Christianae” 20 (1984) 2, s. 232-238.

Krajski S., „Inteligencje jako zewnętrzne przyczyny konstytuowania się ontycznej struktury duszy. (Metafizyczne podstawy teorii aniołów w «De ente et essentia»)”, „Studia Philosophiae Christianae” 21 (1985) 2, s. 183-186.

Krasnodębski M., „Dusza i ciało. Zagadnienie zjednoczenia duszy i ciała w wybranych tekstach Tomasza z Akwinu oraz w filozofii tomistycznej”, „Navo”, Warszawa 2004.

Krąpiec M. A., „Dusza ludzka – współczesne i Tomaszowe podejście”, „Zeszyty Naukowe KUL” 28 (1985) 3/4, s. 45-57.

Mering W., „Problem pochodzenia duszy ludzkiej we współczesnej polskiej myśli tomistycznej”, „Studia Pelplińskie” 14 (1983), s. 127-146.

Mering W., „Spór o zasadę jednostkowienia duszy ludzkiej w tomizmie egzystencjalnym”, „Studia Pelplińskie” 9 (1978), s. 273-294.

Mering W., „Zagadnienie nieśmiertelności duszy ludzkiej w metafizyce tomizmu egzystencjalnego”, „Studia Pelplińskie”  8 (1977), s. 313-343.

Milcarek P., „Teoria ciała ludzkiego w pismach św. Tomasza z Akwinu”, Oficyna Wydawnicza „Adam”, Warszawa 1994.

Muszyńska R. A., „Przyczyny duszy: metafizyczne ujęcie duszy w Komentarzu św. Tomasza do traktatu "O duszy" Arystotelesa”, Warszawa 2003.

Muszyńska R., „Koncepcja człowieka w Komentarzu św. Tomasza do traktatu «O duszy» Arystotelesa”, „Studia Theologica Varsaviensia” 39 (2001) 1, s. 71-88.

Nowik A. M., Muszyńska R. A., Dudzik G. P., „O duszy: Arystoteles, Tomasz z Akwinu”, „Navo”, Warszawa 1996.

Nowik A. M., „Zagadnienie pierwszych przyczyn rzeczy w komentarzu św. Tomasza z Akwinu do "Metafizyki" Arystotelesa”, „Adam”, Warszawa 2003.

Paczos K., „Niewiele mniejszy od aniołów. Zagadnienia podstawowe z filozofii wyższej warstwy duszy ludzkiej. Perspektywa Arystotelesa i Tomasza z Akwinu”, Gdańsk 2005.

Paczos K., „Zwierzę rozumne. Zagadnienia podstawowe z filozofii niższych warstw duszy ludzkiej. Perspektywa Arystotelesa i Tomasza z Akwinu”, Gdańsk 2004.

Pastuszka J., „Tomistyczna a egzystencjalna koncepcja człowieka. Próba konfrontacji”, „Zeszyty Naukowe KUL” 5 (1962) 1, s. 27-41.

Rodziński A., „Glosa do personologii tomistycznej”, „Zeszyty Naukowe KUL” 26 (1983) 1, s. 51-68.

Rydzewska-Friedrich B., „Czy dualizm bytowej struktury człowieka? (Stanowisko św. Tomasza z Akwinu)”, „Roczniki Filozoficzne” 41 (1993) 1, s. 223-234.

Stępień T., „Nowe ujęcia w rozumieniu człowieka w warszawskiej szkole tomizmu konsekwentnego”, „Studia Philosophiae Christianae” 40 (2004) 1, s. 237-248.

Stępień T., „Podstawy tomistycznego rozumienia człowieka”, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2003.

Stokłosa T., „Koncepcja osoby w filozofii Tomasza z Akwinu”, „Studia Philosophiae Christianae” 37 (2001) 1, s. 126-143.

Swieżawski S., „Centralne zagadnienie tomistycznej nauki o duszy («commensuratio animae ad hoc corpus»)”, „Przegląd Filozoficzny”, 44 (1948) 1-3, s. 131-189.

Swieżawski S., „Problem filozoficznej teorii człowieka”, „Znak” 11 (1959) 60, s. 698-713.

Szyndler L., „Osoba jako «suppositum subsistens» w «De unione Verbi incarnati» św. Tomasza z Akwinu”, „Studia Philosophiae Christianae” 37 (2001) 2, s. 174-190.

Wojcieszek K.A., „Ludzkie stawanie się: nowe zastosowanie dla starej tomistycznej teorii”, „Studia Philosophiae Christianae” 40 (2004) 1, s. 249-256.

Wojcieszek K.A., „Stworzony i zrodzony. Metafizyczne wyjaśnienia biologicznego konstytuowania się człowieka w poglądach św. Tomasza z Akwinu - próba aktualizacji”, „Navo”, Warszawa 2000.

Wroński S., „Osoba ludzka na tle ogólnego pojęcia osoby i nauki o człowieku u św. Tomasza z Akwinu”, „Studia Mediewistyczne” 22 (1983) 2, s. 113-142.

Zan R., „Relacja duszy do ciała według św. Tomasza z Akwinu”, „Studia Philosophiae Christianae”, 20 (1984) 1, s. 235-239.

 

FILOZOFIA POZNANIA

 

Adamczyk S., „Obiektywizm poznania ludzkiego w nauce Arystotelesowo-Tomaszowej”, „Roczniki Filozoficzne” 15 (1967) 1, s. 59-71.

Adamczyk S., „Ontycznopsychiczna struktura aktu poznawczego w nauce Arystotelesa i św. Tomasza”, „Roczniki Filozoficzne” 8 (1960) 4, s. 5-39.

Adamczyk S., „Przedmiot formalny w epistemologii tomistycznej”,
„Roczniki Filozoficzne” 1 (1948), s. 98-122.

Aduszkiewicz A., „Zagadnienie intelektu w tekstach św. Tomasza z Akwinu, Franciszka Suareza i Georga Gutkego”, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 33 (1989), s. 41-78.

Bakies B., „O właściwą koncepcję poznawalności istnienia”, „Studia Philosophiae Christianae” 17 (1981) 1, s. 177-185.

Bakies B., „Poznanie metafizyczne a poznanie potoczne”, „Studia Philosophiae Christianae” 14 (1978) 1, s. 109-115.

Bartel T., „Nowa interpretacja definicji «veritas est adequatio rei et intellectus» u świętego Tomasza z Akwinu”, „Studia Philosophiae Christianae” 25 (1989) 2, s. 194-199.

Chalcarz J., „«Intelligibile» według Kanta i Tomasza z Akwinu”, „Studia Philosophiae Christianae” 1 (1965) 2, s. 237-247.

Chechelski J., „Noetyka św. Tomasza wobec zasadniczego problemu «Krytyki czystego rozumu»” cz. 1, „Przegląd Powszechny” 179 (1928), s. 252-267; cz. 2, „Przegląd Powszechny” 180 (1928), s. 31-45.

Chudy W., „Refleksja a poznanie bytu. Refleksja in actu exercito i jej funkcja w poznaniu metafizykalnym, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1984.

Dec I., „Tomasza z Akwinu i Gabriela Marcela koncepcja filozoficznego poznania”, „Studia Philosophiae Christianae” 19 (1983) 2, s. 25-57.

Gilson E., „Lingwistyka a filozofia. Rozważania o stałych filozoficznych języka”, tłum. H. Rosnerowa, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1975.

Gilson E., „Realizm tomistyczny (Realizm metodyczny; Realizm tomistyczny a krytyka poznania)”, oprac. Zbiorowe, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa1968.

Krajski S., „Pewność i prawda w opusculach Tomasza z Akwinu”, „Studia Philosophiae Christianae” 24 (1988) 2, s. 194-198.

Krąpiec M. A., „Psychologia racjonalna”, RW KUL, Lublin 1996.

Krąpiec M. A., „Realizm ludzkiego poznania”, RW KUL, Lublin, 1995.

Krokos J., „Pytanie w filozofii Tomasza z Akwinu”, „Studia Philosophiae Christianae” 38 (2002) 1, s. 5-17.

Krokos J., „Sumienie jako poznanie: fenomenologiczne dopełnienie Tomaszowej nauki o sumieniu”, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2004.

Mazur P. S., „O nazwach intelektu”, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2004.

Pastuszka J., „Proces myślenia u św. Tomasza z Akwinu a w egzystencjalizmie M. Heideggera”, „Roczniki Filozoficzne” 13 (1965) 4, s. 33-46.

Pawlikowski T., „Zagadnienie «conceptiones universales» w tekstach św. Tomasza z Akwinu”, „Studia Philosophiae Christianae” 33 (1997) 1, s. 153-161.

Pieper J., „Prawda i niepoznawalność. Element negatywny w filozofii św. Tomasza z Akwinu”, tłum. H. B., „Znak” 13 (1961) 89, s. 1500-1514.

Rabeau Gaston, „Czynność poznania intelektualnego podług św. Tomasza”,
„Przegląd Teologiczny” 5 (1924) 2/3, s. 111-124.

Sparty A., „Jana Filopona De intellectu a twórczość św. Tomasza z Akwinu”, „Roczniki Filozoficzne” 23 (1975) 1, s. 81-99.

Stępień A.B., „Wartości poznawcze w ujęciu współczesnej filozofii tomistycznej”, „Studia Filozoficzne” 1-2 (1983), s. 49-83.

Stępień A.B., „W związku z teorią poznania tomizmu egzystencjalnego”,
„Roczniki Filozoficzne” 8 (1960) 1, s. 173-183.

Szyndler L., „Zagadnienie «słowa serca» w «Scriptum super Libros Sententiarum» św. Tomasza z Akwinu”, „Edukacja Filozoficzna” 20 (1995), s. 207-208.

Szyndler L., „Zagadnienie «verbum cordis» w ujęciu Tomasza z Akwinu”, w: A. Górniak (red.), „Wokół średniowiecznej filozofii języka”, t. 1, WFiS UW, Warszawa 2002, s. 21-115.

Śliwa P., „Problem bezpośredniego realizmu świata zewnętrznego na gruncie egzystencjalizmu tomistycznego”, „Roczniki Filozoficzne” 11 (1963) 1, s. 57-69.

Wolicka E., „Teoriopoznawcze aspekty pojęcia «imago» u św. Tomasza i św. Bonawentury”, „Roczniki Filozoficzne” 23 (1975) 1, s. 119-137.

Verbeke G., „Prawda i nieprawda w ludzkim poznaniu według św. Tomasza”, „Roczniki Filozoficzne” 23 (1975) 1, s. 63-79.

 

FILOZOFIA PRZYRODY – KOSMOLOGIA

 

Adamczyk S., „Arystotelesowsko-tomistyczna zasada ruchu wobec współczesnych nauk przyrodniczych”, „Roczniki Filozoficzne” 19 (1971) 3, s. 5-22.

Adamczyk S., „Współdziałanie Boga z czynnościami przyrody według nauki św. Tomasza z Akwinu”, „Roczniki Filozoficzne” 16 (1968) 3, s. 15-23.

Biedulski Cz., „Teleologiczna interpretacja przyrody u polskich neotomistów”,
„Roczniki Filozoficzne” 21 (1973) 3, s. 107-124.

Karas M., Natura i struktura wszechświata w kosmologii św. Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007.

Kłósak K., „Czy kosmos materialny jest w swych rozmiarach skończony lub nieskończony?”, „Roczniki Filozoficzne”, 10 (1962), s. 67-101.

Kłósak K., „Dusza ludzka w perspektywach filozofii przyrody i metafizyki”,
„Analecta Cracoviensia” 10 (1978), s. 29-47.

Krajski S., „Substancja żywa i życie według De ente et essentia Tomasza z Akwinu”, „Studia Philosophiae Christianae” 21 (1985) 1, s. 185-192.

Kurdziałek M., „Możliwość obrotowego ruchu Ziemi w ujęciu św. Tomasza z Akwinu”, „Roczniki Filozoficzne” 22 (1974) 1, s. 55-71.

Kurdziałek M., „Średniowieczne stanowiska wobec tezy: Ziemia jest jedną z planet”, w: tenże, „Średniowiecze w poszukiwaniu równowagi między arystotelizmem a platonizmem”, Lublin 1996, s. 233-270.

Laer Henry van, „Wartość filozofii tomistycznej w studium nauk fizykalnych”, tłum. S. Zalewski, „Życie i Myśl” 12 (1962) 7/8, s. 85-94.

Mazierski S., „Prolegomena do filozofii przyrody inspiracji arystotelesowsko-tomistycznej”, Lublin 1969.

Mazierski S., „Czy filozofia przyrody inspiracji arystotelesowsko-tomistycznej jest tzw. nauką pośrednią?”, „Roczniki Filozoficzne” 14 (1966) 3, s. 5-16.

Mazierski S., „Metoda filozofii przyrody inspiracji arystotelesowsko-tomistycznej”, „Roczniki Filozoficzne” 17 (1969) 3, s. 27-56.

Mazierski S., „Przedmiot filozofii przyrody inspiracji arystotelesowsko-tomistycznej”, „Roczniki Filozoficzne” 15 (1967) 3, s. 5-28.

Pokulniewicz A., „Problem obrazu świata u św. Tomasza z Akwinu na tle starożytnych poglądów kosmologicznych Platona, Arystotelesa i Ptolemeusza”, „Edukacja Filozoficzna” 35 (2003), s. 313-320.

Pokulniewicz A., „Problem wieczności świata w filozofii starożytnej i średniowiecznej na tle poglądów św. Tomasza w świetle ujęć M. Gierensa, E. Gilsona i J. Gredta”, „Edukacja Filozoficzna”, 32 (2001), s. 309-320.

Pokulniewicz A., „Problem wieczności świata w traktacie «De aeternitate mundi» św. Tomasza z Akwinu”, „Edukacja Filozoficzna”, 24 (1997), s. 351-358.

Regner L., „Indeterminizm w mechanice kwantowej a zasada przyczynowości w świetle filozofii św. Tomasza”, „Roczniki Filozoficzne” 9 (1961) 3, s. 65-82.

Ślaga Sz. W., „Próba uściślenia Tomaszowego określenia istoty życia”, „Studia Philosophiae Christianae” 10 (1974) 2, s. 67-99.

Turek J., „Tomaszowe ujęcie czasowej nieskończoności wszechświata a współczesna kosmologia”, „Roczniki Filozoficzne” 34 (1986) 3, s. 103-124.

 

FILOZOFIA MORALNA – ETYKA

 

Ablewicz J., „Bonum est diffusivum sui: z zagadnień tomistycznej metafizyki dobra”, Tarnowskie Studia Teologiczne 1972, s. 9-28.

Andrzejuk A., „Filozofia moralna w tekstach Tomasza z Akwinu”, „Navo”, Warszawa 1999.

Andrzejuk A., „Prasumienie (synderesis) i sumienie (conscientia) w ujęciu świętego Tomasza z Akwinu”, „Roczniki Filozoficzne” 45 (1997) 1, s. 61-72.

Andrzejuk A., „Prawda o dobru. Problem filozoficznych podstaw etyki tomistycznej”, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2000.

Andrzejuk A., „Tomistyczna teoria relacji osobowych”, „Studia Philosophiae Christianae” 40 (2004) 1, s. 213-224.

Andrzejuk A., „Zagadnienie oceny moralnej czynów ludzkich w «Summa Theologiae» św. Tomasza z Akwinu”, „Edukacja Filozoficzna” 22 (1996), s. 218-224.

Andrzejuk A., „Tomizm o wolności”, „Christianitas”, 1-2 (1999), s. 197-204.

Andrzejuk I., „Filozofia przyjaźni w Komentarzu Tomasza z Akwinu do «Etyki Nikomachejskiej» Arystotelesa”, „Navo”, Warszawa 2007.

Bartoś T., „Tomasza z Akwinu teoria miłości: studium nad Komentarzem do księgi "O imionach Bożych" Pseudo-Dionizego Areopagity”, „Homini”, Kraków 2004.

Bednarski F. W., „Przedmiot etyki w świetle zasad św. Tomasza z Akwinu”, Lublin 1956.

Bednarski F. W., „Wychowanie uczuć w świetle psychologii św. Tomasza z Akwinu”, Rzym 1991.

Bednarski F. W., „Miłość małżeńska i narzeczeńska w filozofii św. Tomasza z Akwinu”, „Veritas”, Londyn 1958.

Bednarski F. W., „Realizm etyczny św. Tomasza z Akwinu”, „Ateneum Kapłańskie” 56 (1958), s. 42-51.

Bednarski F. W., „Sport i wychowanie fizyczne w świetle etyki św. Tomasza z Akwinu”, „Veritas”, Londyn 1962.

Bednarski F. W., „Uwagi św. Tomasza z Akwinu o młodzieży i jej wychowaniu”, „Zeszyty Naukowe KUL” 1 (1958) 3, s. 31-60.

Bednarski F. W., „Wzbogacenie metaetyki tomistycznej w rozprawach kard. K. Wojtyły”, „Roczniki Filozoficzne” 28 (1980) 2, s. 17-42.

Bednarski F. W., „Zagadnienie ambicji według św. Tomasza z Akwinu”, „Roczniki Filozoficzne” 7 (1959) 2, s. 5-19.

Bocheński J. M., „De virtute militari. Zarys etyki wojskowej”, Kraków 1993.

Borowski A., „O sumieniu. Studium teologiczno-moralne”, Włocławek 1928.

Galewicz W., „Tomasz z Akwinu o zabijaniu”, „Znak” 53 (2001) 554, s. 81-97.

Gilson E., „Chrześcijańskie pojęcie osoby”, „Więź” 2 (1958), s. 24-36.

Greniuk F., „Subiektywna norma moralności według św. Tomasza z Akwinu”,
„Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 5 (1958) 3, s. 49-66.

Greniuk F., „Neotomizm w teologii moralnej XX wieku”, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 28 (1981) 3, s. 67-84.

Juros H., „Błąd naturalistyczny a tomistyczne określenie dobra”, „Roczniki Filozoficzne” 20 (1972) 2, s. 41-67.

Kaczyński E., „Prawda, wolność, sumienie: nauka św. Tomasza”, „Teofil” 5 (1996) 1, s. 3-15.

Kalka K., „Sprawiedliwość i sprawności społeczne według św. Tomasza z Akwinu”, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Bydgoszcz 1994.

Kasperkiewicz K. M., „Stałość w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu”,
„Roczniki Filozoficzne” 6 (1958) 2, s. 83-103.

Keller J., „Etyka katolicka”, cz.I, Warszawa 1957.

Kowalski K., „System etyczny św. Tomasza z Akwinu a etyka współczesnego pozytywizmu”, „Verbum” 3 (1938), s. 417-443.

Krąpiec M. A., „Dlaczego zło? Rozważania filozoficzne”, RW KUL, Lublin 1995.

Krąpiec M.A., „Struktura aktu miłości u św. Tomasza z Akwinu”, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 6 (1956) 1-2, s. 135-154.

Kozubski Z., „Geneza i istota sumienia”, Lwów 1922.

Kubiak W., „Filozoficzne ujęcie dobra w Sumie teologii św. Tomasza z Akwinu”, „Studia Philosophiae Christianae” 24 (1988) 1, s. 182-193.

Kubiak W., „Klasyfikacja relacji w tomizmie konsekwentnym”, „Studia Philosophiae Christianae” 33 (1997) 1, s. 21-39.

Mróz M., „Człowiek w dynamizmie cnoty: aktualność aretologii św. Tomasza z Akwinu w świetle pytania o podstawy moralności chrześcijańskiej”, Toruń 2001.

Mróz M., „Tajemnica ludzkiej nieprawości. Aktualność nauki św. Tomasza z Akwinu o złu moralnym i wadach głównych”, WN UMK, Toruń 2011.

„Nauka św. Tomasza z Akwinu o miłości chrześcijańskiej (Summa Theol., II-II, Q. 23-46) oprac. ks. St. Bełch, „Veritas”, London 1947.

Niepsuj J., „Cnota męstwa i jej żołnierskie egzemplifikacje w «Sumie Teologicznej» św. Tomasza z Akwinu”, w: A. Andrzejuk (red.) „Zagadnienie etyki zawodowej”, „Navo”, Warszawa 1998, s. 53-63.

Olejnik S., „Eudajmonizm. Studium nad podstawami etyki”, TN KUL, Lublin 1958.

Pinckaers S. Th., „Życie duchowe chrześcijanina według św. Pawła i św. Tomasza z Akwinu”, tłum. A. Fabiś, „Pallotinum”, Poznań 1998.

Pinckaers S. Th., „Źródła moralności chrześcijańskiej. Jej metoda, treść, historia”, tłum. A. Kuryś, „W drodze”, Poznań 1994.

Pieper J., „Aktualność cnót kardynalnych. Mądrość, sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie”, tłum. T. Wojtarowicz, „Roczniki Filozoficzne” 24 (1976) 2, s. 97-108.

Piwowarski W., „Rodzina jako społeczność naturalna według św. Tomasza z Akwinu”, „Roczniki Filozoficzne” 8 (1960), s. 89-111.

Piwowarski W., „Zasada pomocniczości w pismach św. Tomasza z Akwinu”,
„Roczniki Filozoficzne” 10 (1962) 2, s. 67-86.

Piwowarski W., „Państwo jako społeczność naturalna według św. Tomasza z Akwinu”, „Roczniki Nauk Społecznych” 1 (1994-1995), s. 11-25.

Salij J., „Łatwość i trudność dobra w nauce św. Tomasza z Akwinu”, „W Drodze” 6 (1990), s. 7-15.

Skrzydlewski B. W., „Istota lichwy według św. Tomasza z Akwinu”, „Roczniki Filozoficzne” 13 (1965) 2, s. 27-50.

Skrzydlewski B. W., „Przykład argumentacji św. Tomasza z Akwinu w dziedzinie etyki szczegółowej. Argumentacja przeciw pobieraniu wynagrodzenia z tytułu pożyczki”, „Roczniki Filozoficzne” 13 (1965) 2, s. 51-80.

Szymański W. K., „O uprzejmości. Nauka św. Tomasza z Akwinu”, „Roczniki Filozoficzne” 9 (1961) 2, s. 51-73.

Ślipko T., „Etyka św. Tomasza z Akwinu w świetle współczesnych badań”, „Studia Philosophiae Christianae” 26 (1990) 2, s. 90-98.

Ślipko T., „Problem interpretacji dynamicznego charakteru prawa naturalnego na podstawie filozofii św. Tomasza z Akwinu”, „Roczniki Filozoficzne” 25 (1977) 2, s. 148-156.

Urmanowicz W., „Zasięg prawa naturalnego w nauce św. Tomasza z Akwinu”, „Collectanea Theologica” 28 (1957) 2, s. 393-425.

Usowicz A., „Dynamika uczuć w psychologii tomistycznej”, „Analecta Cracoviensia” 1 (1969), s. 21-31.

Usowicz A., „Tomistyczna sublimacja uczuć w świetle nowożytnej psychologii”, Kraków 1946.

Usowicz A., „Układ cnót i wad u Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu”, Kraków 1939.

Witek S., „Charakter miłości według św. Tomasza z Akwinu”, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 9 (1962) 3, s. 67-79.

Witek S., „Elementy i istota przyjaźni między ludźmi według nauki św. Tomasza z Akwinu” „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 6 (1959) 4, s. 135-158.

Wojtyła K., „O kierowniczej lub służebnej roli rozumu w etyce na tle poglądów św. Tomasza z Akwinu, Hume’a i Kanta”, „Roczniki Filozoficzne” 6 (1958) 2, s. 13-31.

Wojtyła K., „O metafizycznej i fenomenologicznej podstawie normy moralnej. (W oparciu o koncepcje św. Tomasza z Akwinu oraz Maksa Schelera)”, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 6 (1959) 1/2, s. 99-124.

Wojtyła K., „Personalizm tomistyczny”, „Znak” 13 (1961) 83, s. 664-674.

Wichrowicz J., „Przypisywany św. Augustynowi i św. Tomaszowi pogląd na prostytucję”, „Collectanea Theologica” 53 (1983) 2, s. 102-105.

Wielgosz K., Mazur G., „Przyjaźń a chrześcijańska cnota miłości. Tomaszowe rozwinięcie arystotelesowskiego rozumienia przyjaźni”, „Teofil” 17 (2002) 1, s. 121-129.

Woroniecki J., „Nauka św. Tomasza o gorliwości”, „Szkoła Chrystusowa” 13 (1936) 3, s. 113-117.

Zega W., „Wolność chrześcijańska w wykładzie «Listu do Galatów» św. Tomasza z Akwinu”, „Teofil” 2 (1993) 1, s. 20-30.

 

FILOZOFIA PIĘKNA I SZTUKI

 

Aduszkiewicz A., „Piękno i miłość w myśli filozoficznej św. Tomasza z Akwinu”, „Studia Philosophiae Christianae” 21 (1985) 1, s. 9-22.

Gilson E., „Szkoła Muz”, tłum. B. Majchszak, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1965.

Jaroszyński P., „Metafizyka i sztuka”, Warszawa 1996.

Kowalski K., „Zagadnienie piękna”, „Księgarnia św. Wojciecha”, Lwów 1932.

Krąpiec M. A., „Byt i piękno”, „Zeszyty Naukowe KUL” 6 (1963) 1, s. 15-33.

Maritain J., „Sztuka i mądrość”, tłum. K. i K. Górscy, „Fronda”, Warszawa 2001.

Mróz M., „Filozofia piękna. Poszukiwania w obrębie estetyki św. Tomasza z Akwinu”, „Teologia i człowiek”, 13 (2009), s. 53-64.

Sinko T., „O poezjach św. Tomasza z Akwinu”, „Przegląd Powszechny” 163 (1924), s. 97-111.

Stróżewski W., „Próba systematyzacji określeń piękna występujących w tekstach św. Tomasza. (Przyczynek do rozwiązania problemu transcendentalności piękna)”, „Roczniki Filozoficzne” 6 (1958) 1, s. 19-51.

Wais K., „Teoria piękna w scholastyce”, „Przegląd Teologiczny” 6 (1925) 2, s. 121-143.

FILOZOFIA WYCHOWANIA

 

Bednarski F. W., „Podstawy wychowania społecznego według nauki św. Tomasza z Akwinu”, „Roczniki Filozoficzne” 23 (1975) 2, s. 109-122.

Bednarski F. W., „Przydatność etyki św. Tomasza z Akwinu w wychowaniu młodzieży i dorosłych w naszych czasach”, „Studia Philosophiae Christianae” 31 (1995) 1, s. 226-230.

Dajczak J., „Wychowanie osobowości według św. Tomasza z Akwinu i współczesnej pedagogiki”, „Przegląd Powszechny” 229 (1950), s. 119-130.

Dąbrowski W., „Chrystus pedagog według św. Tomasza z Akwinu”, „Studia Theologica Varsaviensia” 35 (1997) 1, s. 91-126.

Gogacz M., „Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie”, „Navo”, Warszawa 1997.

Gogacz M., „Podstawy wychowania”, Wydawnictwo OO. Franciszkanie, Niepokalanów 1993.

Kalka K., „Wychowanie i kształcenie w antropologii filozoficznej i pedagogice”, „Navo”, Warszawa 1998.

Krasnodębski M., „Człowiek i paideia. Realistyczne podstawy filozofii wychowania”, Wydawnictwo SWPR, Warszawa 2008.

Krasnodębski M., „O realistyczną filozofię wychowania. Idealizm i realizm punktem wyjścia w pedagogice”, „Studia Philosophiae Christianae” 42 (2006) 2, s. 45-64.

Sobczak S., „Celowość wychowania. Propozycja tomistyczna”, „Navo”, Warszawa 2000.

Woroniecki J., Katolicka etyka wychowawcza, t.1,2-1,2-2, RW KUL, Lublin 1986.

Woroniecki J., „Paedagogia perennis (Św. Tomasz a pedagogika nowożytna)”,
„Przegląd Teologiczny” 5 (1924) 2/3, s. 143-160.

 

FILOZOFIA SPOŁECZNA – FILOZOFIA POLITYCZNA

 

Bromski P., „Człowiek i społeczeństwo. Osoba i relacje osobowe w ujęciu współczesnej filozofii realistycznej”, „Navo”, Warszawa 2004.

Chojnacki P., „Zagadnienie prawa własności w filozofii społecznej św. Tomasza z Akwinu”, „Collectanea Theologica” 26 (1955) 3, s. 537-567.

Giertych W., „Rola prawa stanowionego według «Sumy teologii» św. Tomasza”, „Teofil” 1 (1993) 2, s. 4-16.

Grzybowski J., „Miecz i pastorał. Filozoficzny uniwersalizm sporu o charakter władzy. Tomasz z Akwinu i Dante Alighieri”, „Wydawnictwo Antyk”, Kęty 2006.

Jacher W., „Typologia pracy ludzkiej w ujęciu św. Tomasza z Akwinu”, „Studia Theologica Varsaviensia” 7 (1969) 2, s. 153-174.

Jacher W., „Radość i trud jako skutki psychofizyczne pracy ludzkiej w nauce św. Tomasza z Akwinu”, „Studia Theologica Varsaviensia” 11 (1973) 2, s. 203-220.

Kaczmarek K., „Prasocjologia świętego Tomasza z Akwinu”, Poznań 1999.

Kowalczyk J., Miłość ojczyzny w nauce św. Tomasza z Akwinu, Poznań-Warszawa 1975.

Kozub Ciembroniewicz B., Kozub Ciembroniewicz W., Majchrowski J. (red.), „Doktryny prawnopolityczne: wybór tekstów źródłowych i interpretacji”, t. 2 (Średniowiecze: św. Tomasz; Odrodzenie: Machiavelli, Luter, Kalwin, Bodin), Kraków 1999.

Krajski S., „Filozofia polityczna w ujęciu wybranych polskich myślicieli katolickich okresu międzywojennego”, „Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu”, Warszawa 2003.

Lisak M., „Koncepcja własności prywatnej w myśli św. Tomasza z Akwinu”,
„Teofil” 11 (1999) 3, s. 48-58.

Majka J., „Koncepcja dobra wspólnego w tomistycznej filozofii społecznej”,
„Roczniki Filozoficzne” 17 (1969) 2, s. 37-48.

Martyniak Cz., Obiektywna podstawa prawa według św. Tomasza z Akwinu, Lublin 1949.

Mazur P. S., „Prowidencja ludzka jako podstawa roztropnego formowania zasad życia osobowego i społecznego”, WAM, Kraków 2009.

Młotek A., „«Lex spiritus» w interpretacji św. Tomasza”, „Collectanea Theologica” 54 (1984) 4, s. 89-92.

Rybka R., „Rola cnót politycznych w aktualizowaniu dobra wspólnego według św. Tomasza z Akwinu”, „Studia Theologica Varsaviensia” 38 (2000) 1, s. 65-78.

Seidler G. L., „Myśl polityczna średniowiecza”, „Wydawnictwo Literackie”, Kraków 1961.

Strzeszewski Cz., „Zasada słusznej płacy u św. Tomasza z Akwinu w świetle współczesnych stosunków gospodarczych”, „Verbum” 3 (1935), s. 595-615.

Strzeszewski Cz., „Praca jako źródło szczęścia w nauce św. Tomasza z Akwinu”, „Roczniki Filozoficzne” 6 (1958) 2, s. 5-12.

Strzeszewski Cz., „Twórczość pracy ludzkiej w nauce św. Tomasza z Akwinu.
„Roczniki Filozoficzne” 10 (1962) 2, s. 59-65.

Strzeszewski Cz., „Obowiązki i cele pracy ludzkiej w filozofii społecznej św. Tomasza z Akwinu”, „Roczniki Filozoficzne” 11 (1963) 2, s. 33-41.

Tokarczuk I., „Warunki ekonomiczne a rozwój duchowy człowieka według św. Tomasza z Akwinu”, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 12 (1965) 3, s. 53-77.

Zając K., „Zapatrywania socjalne i ekonomiczne św. Tomasza z Akwinu”,
„Analecta Cracoviensia” 28 (1996), s. 173-181.

Zuziak W., „Ocena ustrojów państwowych u św. Tomasza z Akwinu”, „Analecta Cracoviensia” 25 (1993), s. 583-595.

 

LOGIKA

 

Bocheński J.M., „Z historii logiki zdań modalnych”, Wydawnictwo OO. Dominikanów, Lwów 1938, s. 79-93.

Celiński B., „Zasada niesprzeczności w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, Lublin 1980.

Kamiński S., „Racjonalizm w najnowszej metodologii nauk a intelektualizm w epistemologii Tomasza z Akwinu”, „Roczniki Filozoficzne” 22 (1974) 1, s. 39-53.

Kamiński S., „Rola dedukcji w metafizyce tomistycznej [autoreferat]”, „Sprawozdania TN KUL” 1960 [wyd.] 1961, nr 11, s. 64-72.

Molski M., „Zdania pierwotne w nauce według filozofii św. Tomasza z Akwinu”, „Collectanea Theologica” 28 (1957) 1, s. 5-39.

Nieznański E., „Formalizacja tomistycznych podstaw dowodu na istnienie Koniecznego Bytu Pierwszego”, „Studia Philosophiae Christianae” 15 (1979) 1, s. 163-180.

Płotka M., „Problematyka traktatu «De fallacis»”, w: A. Andrzejuk, M. Zembrzuski (red.), „Tomasz z Akwinu. Opuscula”, „Opera Philosophorum Medii Aevi. Textus et Studia”, t. 9, fasc. 1, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, s. 193-206.

Salamucha J., „Dowód «ex motu» na istnienie Boga. Analiza logiczna argumentacji św. Tomasza z Akwinu”, „Collectanea Theologica”, 15 (1934) 54, 1-2, s. 53-92; w: tenże, „Wiedza i wiara. Wybrane pisma filozoficzne”, pod red. J. Jadackiego, K. Świętorzeckiej, TN KUL, Lublin 1997, s.331-367.

Salamucha J., „Pojęcie dedukcji u Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu. Studium historyczno-krytyczne”, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Warszawa 1930; w: tenże, „Wiedza i wiara. Wybrane pisma filozoficzne”, pod red. J. Jadackiego, K. Świętorzeckiej, TN KUL, Lublin 1997, s. 227-329.

Stróżewski W., „Z historii problematyki negacji. Ontologiczna problematyka negacji w De quatuor oppositis”, „Studia Mediewistyczne” 8 (1967), s.183-246.

Zembrzuski M., „Problematyka przypisywanego św. Tomaszowi z Akwinu traktatu «De propositionibus modalibus», w: A. Andrzejuk, M. Zembrzuski (red.), „Tomasz z Akwinu. Opuscula”, „Opera Philosophorum Medii Aevi. Textus et Studia”, t. 9, fasc. 2, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, s. 9-13.

 

AKTUALNOŚĆ – APOLOGIA – ZACHĘTA DO STUDIOWANIA

 

Adamski J. S., „Doktor anielski”, „Przegląd Powszechny” 135 (1917), s. 119-130.

„Aktualność św. Tomasza z Akwinu”, praca zbiorowa pod red. G. Brazzola, tłum. L. Rutowska, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1975.

Andrzejuk A., „Dlaczego należy uprawiać tomizm”, „Studia Pelplińskie” 25 (1996), s. 195-199.

Bednarski F., „Co nowego w filozofii chrześcijańskiej na Zachodzie? Czy zmierzch tomizmu?”, Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Teologii i Filozofii Chrześcijańskiej (Rzym), 1 (1971), s. 25-31.

Celiński B., „Czy spór o tomizm?”, „Więź” 7 (1964) 4, s. 78-82.

Celiński B., „Tomizm w krytyce fenomenologa [J. Tischnera]”, „Ateneum Kapłańskie” 89 (1977), s. 294-299.

Chojnacki P., „O stylu filozofii św. Tomasza z Akwinu”, „Studia Theologica Varsaviensia” 2 (1964) 1/2, s. 521-533.

Dec I., „Dlaczego dziś jeszcze św. Tomasz?”, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, 1 (1993) 1, s. 15-24.

„Głupota jest grzechem. Św. Tomasz z Akwinu w rozmowie z Hansem Conradem Zanderem”, tłum. J. Jurczyński, Wydawnictwo „M”, Kraków 2009.

Gilson E., „Niepożądany teolog [św. Tomasz]”, tłum. R.J. Weksler-Waszkinel.
„Roczniki Filozoficzne” 39-40 (1991-1992) 1, s. 43-56.

Giszter W., „Nie średniowieczny myśliciel [św. Tomasz]”, „Ateneum Kapłańskie” 58 (1959), s. 246-254.

Gogacz M., „Aktualność św. Tomasza z Akwinu”, „Tygodnik Powszechny” 28 (10.03.1974) 10, s. 1 i 4.

Gogacz M., „Myśl św. Tomasza drogą do poznania prawdy”, „Studia Philosophiae Christianae”, 26 (1990)1, s. 145-152.

Górnisiewicz A., „Z biografii św. Tomasza z Akwinu”, „Przegląd Teologiczny” 5 (1924) 2/3, s. 83-100.

Górska H., „Czy tomizm przestał być aktualny?”, „Więź” 7 (1964) 3, s. 117-118.

Granat W., „O nowe spojrzenie na tomizm”, „Znak” 3 (1948) 14, s. 604-617.

Grocholewski Z., „Od autentycznego chrześcijaństwa ku autentycznemu humanizmowi. Perspektywa świętego Tomasza z Akwinu”, tłum. z jęz. włoskiego K. J. Zaborowski, „Roczniki Filozoficzne” 51 (2003) 2, s. 5-18.

Grygiel S., „Przyjaźń z Akwinatą”, „W Drodze” 2 (1974) 3, s. 5-9.

Jan Paweł II, „Aktualność myśli św. Tomasza z Akwinu”, „W Drodze” 8 (1980) 3, s. 3-13.

Klepacz M., „Św. Tomasz na tle dziejów myśli ludzkiej”, „Znak”, 3 (1948) 10, s. 193-221.

Kostecki R., „Dlaczego tomizm?”, „Polonia Sacra”, 1 (1948), s. 333-336.

Kowalski J., „Tomizm z nakazu? O poprawną recepcję encykliki «Fides et ratio»”, „Więź” 42 (1999) 7, s. 92-98.

Kowalski K., „Aktualność św. Tomasza z Akwinu”, „Studia Pelplińskie”, 3 (1973), s. 41-45.

Kowalski K., „Osobistość i filozofia św. Tomasza z Akwinu ideałami nowoczesnego katolika”, „Ateneum Kapłańskie” 22 (1928), s. 242-252.

Kowalski K., „Św. Tomasz z Akwinu a czasy obecne”, „Studia Gnesnensia”, X, Poznań 1935.

Krąpiec Mieczysław A., „W 700-lecie śmierci Tomasza z Akwinu i Bonawentury”, „Roczniki Filozoficzne” 22 (1974) 1, s. 5-12.

Królikowski J., „Aby poznać św. Tomasza z Akwinu”, „Znak”, 44 (1992) 9 (448), s. 140-141.

Kunicki Z., „Z powrotem do Tomasza z Akwinu – ale jak? (W kręgu interpretacji Etienne Gilsona)”, „Studia Warmińskie” 33 (1996), s. 217-227.

Langer A., „Św. Tomasz z Akwinu i dzisiejsza filozofia”, cz. 1-2, „Przegląd Powszechny” 2 (1884), s. 161-179, 329-344; cz. 3-4, „Przegląd Powszechny” 3 (1884), s. 98-112, 225-248.

Maryniarczyk A., „Dlaczego nieprzemijająca nowość myśli Tomasza?”, w: Maryniarczyk A., Gaudaniec A., „Rozum otwarty na wiarę”, Lublin 2000.

Maryniarczyk A., „Tomizm. Dla-czego?”, „Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu”, Lublin 2001.

Mazierski S., „Niektóre atrybuty filozofii św. Tomasza z Akwinu”, „Roczniki Filozoficzne” 23 (1975) 3, s. 147-151.

Morawiec E., „Odkrycie autentycznej myśli filozoficznej Tomasza z Akwinu”, „Studia Philosophiae Christianae” 22 (1986) 2, s. 109-131.

Morawiec E., „Pierwsze oceny dorobku teologiczno-filozoficznego Tomasza z Akwinu”, „Roczniki Filozoficzne” 35 (1987) 1, s. 237-248.

Oko D., „Nie bez metafizyki i św. Tomasza”, „Znak” 51 (1999) 527, s. 12-22.

Pajda Z., „List o leczeniu tomizmem”, „Teofil” 7 (1998) 1, s. 4-29.

Pastuszka J., „Osobowość św. Tomasza z Akwinu. Szkic psychologiczny”, „Roczniki Filozoficzne” 7 (1959) 4, s. 5-20.

Pawlak Z., „Aktualność Tomasza z Akwinu i jego filozofii”, „Ateneum Kapłańskie” 138 (2002), s. 74-85.

Pieńkowski M., „Czy Tomasz z Akwinu może nam pomóc w pogodzeniu wiary z rozumem?”, „W Drodze” 8 (1980) 3, s. 24-31.

Porębowicz E., „Św. Tomasz z Akwinu a Dante”, „Przegląd Teologiczny” 5 (1924) 2/3, s. 190-194.

Possenti Vittorio, „Józef Tischner – kontestator tomizmu”, tłum. E. Zieliński.
„Zeszyty Naukowe KUL” 27 (1984) 3, s. 69-77.

Stanny B., „Niepowodzenia i szanse tomizmu”, „Życie i myśl” 23 (1973) 3, s. 35-45.

Stępień A.B., „Tomizm wobec marksizmu w Polsce”, w: A.B. Stępień, T. Szubka (red.), „Oblicza dialogu. Z dziejów i teorii dialogu: chrześcijanie-marksiści w Polsce”, Lublin 1992, s. 113-118.

Stróżewski W., „Św. Tomasz z Akwinu w encyklice Fides et ratio”, „Znak” 51 (1999) 527, s. 57-70.

Swieżawski S., „Dlaczego tomizm?”, „Znak” 1 (1946) 2, s. 153-181.

Swieżawski S., „O niektórych przyczynach niepowodzeń tomizmu”, „Roczniki Filozoficzne” 5 (1955-1957) 4, s. 235-257.

Swieżawski S., „Wieczne i aktualne wartości tomizmu”, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 6 (1959) 1/2, s. 263-277.

Szałata K., „Obrona filozofii tomistycznej na początku dwudziestego wieku”, „Studia Philosophiae Christianae” 21 (1985) 2, s. 193-208.

Szymona W., „Idźcie do Tomasza”, „W Drodze” 3 (1975) 5, s. 13-19.

Ślipko T., „W poszukiwaniu «prawdziwego» Tomasza. Wstępny zarys współczesnych badań nad etyką św. Tomasza z Akwinu”, „Roczniki Nauk Społecznych” 25 (1997) 1, s. 63-82.

Śmiałek W., „Święty Tomasz z Akwinu w glorii wieków”, „Przegląd Teologiczny” 5 (1924) 2/3, s. 179-189.

„Św. Tomasz z Akwinu. 101 pytań i odpowiedzi”, tłum. i oprac. K. Wołodźko, „Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu”, Sandomierz 2007.

Tarnowski K., „Tomizm a obecność filozofii”, „Znak” 30 (1978) 2-284, s. 198-212.

Wais K., „Znaczenie św. Tomasza jako filozofa”, „Przegląd Teologiczny” 5 (1924) 2/3, s. 101-110.

Weksler-Waszkinel R.J., „Dlaczego św. Tomasz z Akwinu”, „Studia Warmińskie” 32 (1995), s. 119-129.

Wolicka E., „Aktualność tomizmu”, w: „XVII Tydzień Filozoficzny KUL”, ZNKUL, 17 (1974) 4, s. 39-52.

Woroniecki J. „Katolickość tomizmu”, „Instytut Edukacji Narodowej”, Lublin 1999.

Woroniecki J., „Moc i wartość spekulatywnych cech tomizmu”, „Przegląd Teologiczny” 8 (1927) 1, s. 27-42.

Zdybicka Z., „Tomasz z Akwinu – myśliciel i święty”, „W drodze” 7 (1974) 3, s. 41-47.

Żychliński A., „O formalne zrozumienie św. Tomasza”, „Polski Przegląd Tomistyczny” 1939 , nr 1, s. 70-76.

 

TOMIZM

 

Adamczyk S., „Harmonijna zwartość systemu tomistycznego”,
„Collectanea Theologica” 19 (1938) 1, s. 47-57.

Bańkowski K., „Tomizm konsekwentny na tle odmian tomizmu”, „Studia Philosophiae Christianae” 32 (1996) 2, s. 211-219.

Bartnik Cz., „Z badań nad oryginalnością tomizmu”, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 32 (1985) 2, s. 207-220.

Bartnik Cz., „Znaczenie tomizmu na tle kryzysu umysłowego w Europie XII i XIII wieku”, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 31 (1984) 2, s. 59-70.

Bejze B., „Tomizm mniemany i autentyczny”, „Znak” 12 (1960) 77, s. 1428-1432.

Chojnacki P., „Okresy i kierunki filozofii neoscholastycznej”, „Ateneum Kapłańskie” 34 (1934), s. 350-368.

Chojnacki P., „Rozwój czy zniekształcenie filozofii tomistycznej”, „Ateneum Kapłańskie” 35 (1935), s. 209-216.

Gawroński A., „Tomizm egzystencjalny wobec nowych badań lingwistyczno-filozoficznych”, „Studia Philosophiae Christianae” 23 (1987) 2, s. 25-42.

Granat W., „Styl tomizmu. Na marginesie „De ente et essentia” św. Tomasza z Akwinu”, „Roczniki Filozoficzne” 1 (1948), s. 123-137.

Japola J., „Tomizm analityczny”, „Roczniki Filozoficzne” 51 (2003) 1, s. 321-346.

Krąpiec A. M., „Neotomizm”, „Znak” 10 (1958) 48, s. 623-633.

Mascall E. L., „Tomizm transcendentalny”, tłum. S. Zalewski, „Życie i Myśl” 33 (1984) 4, s. 7-20.

Mazierski S., „Czy filozofia św. Tomasza z Akwinu jest systemem zamkniętym?”, „Roczniki Filozoficzne” 16 (1968) 3, s. 25-34.

Morawiec E., „O metafizyce zachowawczego tomizmu”, „Analecta Cracoviensia” 14 (1982), s. 21-37.

Morawski M., „Wpływ myśli religijnej Mojżesza Majmonidesa na św. Tomasza z Akwinu”, „Przegląd Powszechny” 206 (1935), s. 328-341.

Płużański T., „Tomizm – filozofia współczesna”, „Studia Filozoficzne” 9 (1976) 130, s. 3-17.

Piluś H., „Neotomizm polski”, „Człowiek i Światopogląd” 7 (1971), s. 5-25.

Piluś H., „Tomizm wobec marksistowskiej filozofii człowieka”, „Człowiek i Światopogląd” 7/8 (1981), s. 105-114.

Rodziński A., „Tomizm a personalizm”, „Zeszyty Naukowe KUL” 12 (1969) 4, s. 21-29.

Romanowski H., „Rozwój filozofii tomistycznej na Zachodzie i w Polsce”, „Ateneum Kapłańskie” 19 (1927), s. 71-79.

Rubczyński W., „Zróżnicowanie kierunków neotomistycznych”, „Przegląd Powszechny” 186 (1930), s. 23-48, 175-197.

Seńko W., „Problem recepcji myśli św. Tomasza z Akwinu”, „W Drodze” 1-4 (1982), s. 14-21.

Stępień A.B., „O stanie filozofii tomistycznej w Polsce”, w: B. Bejze (red.), „W nurcie zagadnień posoborowych”, t. 2, Warszawa 1968, s. 97-126.

Stępień A.B., „Tomizm a fenomenologia”, „Znak” 26 (1974) 6, s. 79-798.

Woroniecki J., „W sprawie polskiej terminologii tomistycznej (uwagi wstępne)”,
„Polski Przegląd Tomistyczny” 1 (1939), s. 61-69.

Wóycicki K., „Św. Tomasz i filozofia współczesna”, „Więź” 17 (1974) 6, s. 140-143.

Zdybicka Z., „Tomizm a «aggiornamento» myśli chrześcijańskiej”, „Znak” 20 (1968) 6, s. 780-792.


 

[1] Bibliografia zawiera zarówno publikacje książkowe jak i artykuły w czasopismach i jest z pewnością niepełna. Do pełniejszego zbioru bibliograficznego należy odesłać na strony Instytutu Tomistycznego:  www.it.dominikanie.pl.