Bibliografia: Tomasz z Akwinu (1224/25 – 1274)

 

Dzieła Tomasza z Akwinu i ich polskie przekłady

 

Istnieje kilka wydań tekstów Tomasza; edycja krytyczna, tzw. leonina nie jest jeszcze kompletna, a wiele z jej propozycji budzi wątpliwości.

Teksty Akwniaty dostępne są na CV: Thomae Aquinatis  Opera omnia cum hypertextibus in CDROM ed. Roberto Busa SJ, Trend, 1996

oraz w internecie (polecam): www.unav.es\filosofia\alarcon\amicis\ctopera.html

 

Byt i istota, tłum. W. Seńko, „Znak” 127 (1) 1965, s. 5272; w: Spór o realną różnicę między istotą a istnieniem na przełomie XIII i XIV wieku (Opera Philosophorum Medii Aevi, t. 2), red. W. Seńko; Byt i istota: św. Tomasza "De ente et essentia" przekład i komentarz / Mieczysław Albert Krąpiec, wyd. 2, Lublin 1994

Dzieła wybrane (Streszczenie teologii, O władzy, Sprostowanie błędów greckich, Jak uzasadnić wiarę? O doskonałości życia duchowego, O formie rozgrzeszenia, O wieczności świata, O przepowiadaniu przyszłości, O substancjach czystych) tłum. J. Salij et al. Poznań 1984, wyd. II 1999.

Ewangelia Ojców Kościoła, wyb. i przekł. dokonał Jacek Salij, Poznań 2001

Kwestia dyskutowana o nadziei; O zmieszaniu elementów; O ukrytych działaniach natury, tł. Adam Rosłan, Warszawa 2003.

Kwestie dyskutowane o prawdzie, tłum. L. Kuczyński, A. Aduszkiewicz, J. Ruszczyński, Kraków 1999.

Kwestie o duszy, tłum. Z. Włodek, W. Zega, Kraków 1996.

Na początku było Słowo: komentarz do Prologu Ewangelii św. Jana, tł. i wprow. ks. Mirosław Mróz, Piotr Roszak, Stanisław Adamiak, Toruń  2001

O Braterskim upomnieniu, tł. Pius Bełch, Londyn 1986 oraz wyd. 2 w: Krótkie moralia chrześcijańskiej. Cnoty, wady, nadużycia i upomnienia, red. A.Andrzejuk, Warszawa-Londyn 2000, s. 5 - 51.

O miłości nadprzyrodzonej, tłum. J. Ruszczyński, Warszawa 1994.

O prostej istocie Boga,  tłum. L. Kuczyński, J. Ruszczyński, ibidem.

O wieczności świata. Teksty i studia. tł. i oprac. Andrzej Pokulniewicz, Warszawa 2003.

O zasadach natury, tłum. M. Gensler, D. Gwis, E. JungPalczewska, w: Antologia tekstów filozoficznych z XIII wieku (w druku).

Skrót zarysu teologii (Sumy teologicznej) św. Tomasza z Akwinu, F.W. Bednarski, Kraków 1997.

Suma filozoficzna „Contra gentiles”. Księga 14, Kraków 1930-35.

Suma teologiczna, przekład zbior. Pod dyr. S. Bełcha, t.135, Londyn 1966-1998 (t.35, Słownik Terminów, oprac. A.Andrzejuk, WarszawaLondyn 1998)

Summa teologiczna św.Tomasza z Akwinu [Traktat o Bogu], wyd. 2 popr., Kraków 1927

Traktat o Bogu (Suma teologii, I, 126), tłum. G. Kurylewicz, Z. Nerczuk, M. Olszewski, Kraków 1999.

Traktat o człowieku (Suma teologii I, 7589), tłum. S. Swieżawski, Poznań 1956.

Wykład listu do Rzymian, tłum. J. Salij, Poznań 1987.

Wykład pacierza, tłum. K. Suszyło, M. Starowieyski, W. Giertych, Poznań 1987.

 

 

Opracowania historyczne

 

Andrzejuk Artur, Filozofia moralna w tekstach Tomasza z Akwinu, Warszawa 1999

Andrzejuk Artur, Małe vademecum tomizmu: wypisy z ksiąg filozoficznych Tomasza z Akwinu, Warszawa : Londyn 1999

Bartoś Tadeusz, Tomasza z Akwinu teoria miłości: studium nad Komentarzem do księgi "O imionach Bożych" PseudoDionizego Areopagity, Kraków 2004

Bonnewijn Olivier, La beatitude et les beatitudes: une approche thomiste de l'ethique, Roma 2001

Braun Bernhard, Ontische Metaphysik: zur Aktualitat der Thomasdeutung Cajetans, Wurzburg 1995

Brzózy Zbigniew Nikodem, O Bożej przedwiedzy i przyszłych zdarzeniach: zagadnienie "futura contingentia" na podstawie Komentarza Tomasza z Akwinu do "Hermeneutyki" Arystotelesa, Poznań 2000

Chardonnens Denis, Dei providentia circa hominem: providence divine et condition humaine selon l'"Expositio super Iob ad litteram" de Thomans d'Aquin, Paris 1997

Chenu MarieDominique, Wstęp do filozofii św. Tomasza z Akwinu, przekł. H.Rosnerowa, Warszawa 1974

Chenu MarieDominique, Święty Tomasz z Akwinu i teologia, przekł. Arkadiusz Ziernicki, Kraków 1997

Chesterton Gilbert Keith, Święty Tomasz z Akwinu, przeł. Artur Chojecki, wyd. 4, Warszawa 1995

Dąbrowski Wiesław, Poznanie Boga w "Super Boetium de Trinitate" św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 1999

Elders Leo, Filozofia Boga: filozoficzna teologia św. Tomasza z Akwinu / Leo J. Elders SVD, [przeł. ks. Marek Kiliszek i ks. Tadeusz Kuczyński].Warszawa 1992

Gilson Etienne, Duch filozofii średniowiecznej, tł. J.Rybałt, 1962.

Grabmann Martin, Thomas von Aquin: eine Einfuhrung in seine Personlichkeit und Gedankenwelt, wyd. 6, Munchen 1935

Kalka K., Sprawiedliwość i cnoty społeczne według św.Tomasza z Akwinu, Bydgoszcz 1994

Kenny Anthony, Tomasz z Akwinu, przeł. Robert Piotrowski, Warszawa 1999

Kowalczyk Jan, Miłość ojczyzny w nauce św. Tomasza z Akwinu, PoznańWarszawa 1975

Kozub Ciembroniewicz Barbara , Kozub Ciembroniewicz Wiesław , Majchrowski Jacek Maria, Doktryny prawnopolityczne: wybór tekstów źródłowych i interpretacji, Kraków 1996 TOM: T. 2: Średniowiecze: św. Tomasz ; Odrodzenie: Machiavelli, Luter, Kalwin, Bodin. 1999.

Krąpiec Mieczysław Albert,  Struktura bytu: charakterystyczne elementy systemu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu, wyd. 2 (popr.), Lublin 1995

Martyniak Cz., Obiektywna podstawa prawa według św.Tomasza z Akwinu, Lublin 1949.

Mendis Valence D., Philosophy of creation in St. Thomas Aquinas: making God intelligible to nontheists, Roma 1994

Michalik Andrzej, L'aspetto apologetico del metodo esegetico di s. Tommaso d'Aquino: Analisi della confutazione di alcuni errori ed eresie nel Commento a s. Giovanni,

Milcarek Paweł, Teoria ciała ludzkiego w pismach św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 1994

Muszyńska Renata Anna, Przyczyny duszy: metafizyczne ujęcie duszy w Komentarzu św. Tomasza do traktatu "O duszy" Arystotelesa, Warszawa 2003

Nauka św. Tomasza z Akwinu o miłości chrześcijańskiej (Summa Theol., IIII, Q. 2346) oprac. ks. Stanisław Bełch, London 1947

Nowacki Piotr, "Remedium salutis": una dimensione trascurata della sacramentaria di san Tommaso d'Aquino, Roma 1995

Nowik Andrzej Marek , Muszyńska Renata Anna , Dudzik Grzegorz Piotr, O duszy: Arystoteles, Tomasz z Akwinu, Warszawa 1996

Nowik Andrzej Marek, Zagadnienie pierwszych przyczyn rzeczy w komentarzu św. Tomasza z Akwinu do "Metafizyki" Arystotelesa, Warszawa 2003

Okumu Joseph, Human freedom in the anthropology of St. Thomas Aquinas: Aristotle  Thomas project of a freer and autonomous man, Roma 1993

Olszewski Mikołaj, Tomasz z Akwinu, Kraków 2003

Pesch Otto Hermann, Thomas von Aquin: Grenze und Grosse mittelalterlicher Theologie ; eine Einfuhrung, Mainz 1988

Rosłan Adam, Rozumienie istnienia w "Summa contra gentiles" Tomasza z Akwinu, Warszawa 1999

Rousselot Pierre, L'intellettualismo di san Tommaso, Milano 2000

Słownik terminów / oprac. Artur Andrzejuk, Warszawa : Londyn  1998 (Suma Teologiczna / św. Tomasz z Akwinu ; t. 35)

Studia z dziejów myśli św. Tomasza z Akwinu, pr. zbior. pod red. Stefana Swieżawskiego i Jana Czerkawskiego, Lublin 1978

Ventimiglia Giovanni, Differenza e contraddizione: il problema dell'essere in Tommaso d'Aquino: "esse", "diversum", "contradictio", Milano 1997

Weisheipl James A., Tomasz z Akwinu: życie, myśl i dzieło, tł. Czesław Wesołowski. Poznań 1985

Wohl Louis de,  Światło nad Akwinem, przeł. Mieczysław Stebart,  Poznań  1996

 

Kontynuacje – tomizm polski

 

Andrzejuk Artur, Istnienie i istota: wstęp do filozofii bytu Tomasza z Akwinu, Warszawa 2003

Andrzejuk Artur, Prawda o dobru: problem filozoficznych podstaw etyki tomistycznej, Warszawa 2000

Bartel Tomasz ,Psychologia fizjologiczna (skrypt), Kolegium FilozoficznoTeologiczne Ojców Dominikanów, Kraków 1986

Bednarski Feliks Wojciech, Przedmiot etyki w świetle zasad św. Tomasza z Akwinu, Lublin 1956

Bednarski Feliks Wojciech, Wychowanie uczuć w świetle psychologii św. Tomasza z Akwinu, Rzym 1991

Bednarski Feliks Wojciech, Miłość małżeńska i narzeczeńska w filozofii św.Tomasza z Akwinu, Londyn 1958.

Bednarski Feliks Wojciech, Sport i wychowanie fizyczne w świetle etyki św. Tomasza z Akwinu, Londyn 1962.

Bocheński Józef Maria, De virtute militari. Zarys etyki wojskowej, Kraków 1993.

Borowski A., O sumieniu. Studium teologicznomoralne, Włocławek 1928.

Braun Jerzy, Problem nieśmiertelności w filozofii św. Tomasza i w filozofii nowożytnej, Roma : London 1971

Catherein V., Filozofia moralna, przekł.z niem., Warszawa 1904.

Dec Ignacy, Dwie antropologie: Tomaszowa a Marcelowa teoria człowieka, wyd. 2 popr i uzup., Wrocław 1995

Enger J., Die Pädagogik des hl. Thomas v. Aquin, Phorus 1925.

Gilson Etienne, La morale de St. Thomas d'Aquin, Paris 1932.

Gilson Etienne, Saint Thomas d'Aquin (Lemoralistes chrétiens. Textes et commentaires), wyd.6, Paris 1941.

Gilson Etienne,Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, tł. J.Rybałt, 1960.

Gilson Etienne, Tomizm: wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, [przekł.: Jana Rybałta ; oprac.: Andrzej i Zbigniew Więckowscy], wyd. 2, Warszawa 1998

Kaczmarek Kamil, Prasocjologia świętego Tomasza z Akwinu, Poznań 1999

Kaczyński Edward, Verita, liberta, coscienza in S. Tommaso, Roma 1996

Kalinowski Jerzy, Initiation a la philosophie morale. A l`usage de l`homme d`acton, Paris 1966

Keller Józef, Etyka katolicka, cz.I, Warszawa 1957.

Klimski Tadeusz, Jedno i byt: analiza koncepcji realistycznych (Arystoteles, św. Tomasz z Akwinu, współcześni tomiści), Warszawa 1992

Kowalczyk Jan, Miłość ojczyzny w nauce św. Tomasza z Akwinu , 1975

Kozubski Z., Geneza i istota sumienia, Lwów 1922.

Krąpiec Mieczysław Albert, Dlaczego zło, Lublin 1976.

Krokos Jan, Sumienie jako poznanie: fenomenologiczne dopełnienie Tomaszowej nauki o sumieniu, Warszawa 2004

Leclercq J., La philosophie morale de saint Thomas devant pensée contemporaine, Louvain 1955.

Lottin O., L'Intellectualisme de la Morale Thomiste, Xenia Thomistica, Roma 1925.

Lottin O., Principes de Morale, Louvain 1947.

Maritain Jacques, Éléments de philosopie, t.1, Introduction générale a la philosophie, Paris 1930.

Maritain Jacques, Le Degrés du savoir, Paris 1932.

Maritain Jacques, Nauka i mądrość, przekład Reutt, Warszawa brw.

Maritain Jacques, Neuf lecons sur le notions premières de la philosophie morale, Paris 1950.

Olejnik Stanisław, Eudajmonizm. Studium nad podstawami etyki, Lublin 1958.

Pieper Joseph, Die Wirklichkeit und das Gute nach Thomas von Aquin, Münster 1931.

Pinckaers Servais Theodore, Życie duchowe chrześcijanina według św. Pawła i św. Tomasza z Akwinu, tł. Aldona Fabiś, Poznań 1998

Pinckaers Servais Theodore, Życie duchowe chrześcijanina według św. Pawła i św. Tomasza z Akwinu, tł. Aldona Fabiś, Poznań 1998

Salij Jacek, Eseje tomistyczne, Poznań 1995

Sertillanges A.D., La philosophie morale de saint Thomas d'Aquin, Paris 1916.

Sigmund P.E, ed., St.Thomas Aquinas on politics and ethics, New York, London 1988

Stachewicz Krzysztof , W poszukiwaniu podstaw moralności: tomistyczna etyka prawa naturalnego a etyka wartości Dietricha von Hildebranda, Kraków 2001Mróz Mirosław, Człowiek w dynamizmie cnoty: aktualność aretologii św. Tomasza z Akwinu w świetle pytania o podstawy moralności chrześcijańskiej, Toruń 2001

Steenberghen Ferdynand, Le thomisme, Paris 1983

Swieżawski Stefan, Święty Tomasz na nowo odczytany, wyd. 3, Poznań 2002

Torrell Jean Pierre, Święty Tomasz z Akwinu, mistrz duchowy, przeł. Agnieszka Kuryś, Poznań 2003

Wittmann Martin, Die Ethik de hl. Thomas von Aquin, München 1933.

Wojcieszek Krzysztof Andrzej, Stworzony i zrodzony...: metafizyczne wyjaśnienia biologicznego konstytuowania się człowieka w poglądach św. Tomasza z Akwinu - próba aktualizacji, Warszawa 2000

Woroniecki Jacek, Katolicka etyka wychowawcza, t.1,21,22, Lublin 1986

Woroniecki Jacek, Katolickość tomizmu, Lublin 1999

Żychliński Aleksander, Rozważania filozoficzno-teologiczne, Poznań, Warszawa, Lublin 1959.