POSIEDZENIA OTWARTE

7 grudnia 2021

 

Izabella Andrzejuk

Od etyki Arystotelesa do filozofii moralnej Tomasza z Akwinu

 

 

 

 

W dniu 7 grudnia 2021 roku, w gmachu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się spotkanie, promujące świeżo wydaną książkę dr Izabelli Andrzejuk, zatytułowaną: „Od etyki Arystotelesa do filozofii moralnej Tomasza z Akwinu”.

Książka powstała dzięki dofinansowaniu przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach projektu Literatura 2021.

 

Logo_MKDNiS_kolorowe_.jpeg

 

Zarazem jest to już czwarta pozycja, wydana przez Naukowe Towarzystwo Tomistyczne w ramach serii Biblioteki Rocznika Tomistycznego. W tej samej serii zostały także wydane: „Tomasz Sutton De ente et essentia”, w przekładzie ks. Piotra Korduli i ze wstępem dra Dawida Lipskiego; Tomasz z Akwinu „Komentarz do De hebdomadibus Boecjusza”, w przekładzie autorstwa dra hab. Michała Zembrzuskiego oraz „Filozofia w chrystologii. Filozoficzne rozumienie Verbum Incarnatum w tekstach św. Tomasza z Akwinu”, dr Karoliny Ćwik.

 

   Dr Izabella Andrzejuk i prowadząca spotkanie dr hab. Magdalena Płotka, prof. UKSW  

 

Promocja książki dr Andrzejuk odbywała się stacjonarnie oraz z wykorzystaniem programu MS Teams (streaming), dla osób zainteresowanych spoza Warszawy oraz spoza Polski oraz nosiła tytuł: Tomasz z Akwinu – moralis philosophiae doctor?

Spotkanie rozpoczęło się krótką prezentacją prelegentki, dokonaną przez prowadzącą, dr hab. Magdalenę Płotkę, która poinformowała zebranych, że książka jest dostępna w formie e-booka na stronie www.tomizm.org oraz dostępna fizycznie, po prelekcji. Następnie Izabella Andrzejuk przedstawiła najważniejsze zagadnienia związane z etyczną myślą Tomasza z Akwinu. Prelegentka rozpoczęła swoje wystąpienie od zachęty, skierowanej do słuchaczy, by na własną rękę sięgali do Tomaszowego „Komentarza do Etyki nikomachejskiej” Arystotelesa, gdyż zawiera on poglądy Akwinaty na tematy etyczne, które nie pojawiają się gdzie indziej, na przykład w „Sumach”.

 

   Dr hab. Michał Zembrzuski i MS Teams  

 

Po tym wstępie dr Andrzejuk przeszła już do omówienia samej filozofii moralnej tak, jak ją rozumiał Akwinata. Po pierwsze prelegentka stwierdziła, że Tomasz posługując się określeniem „filozofia moralna”, (w odróżnieniu od Arystotelesowskiej „etyki”) precyzuje zarazem, że jej przedmiotem są dobrowolne czyny człowieka jako bytu rozumnego, zaś metodą jest metafizyczne dochodzenie od skutków do przyczyn. To z kolei wyznaczyło dalszy tok wystąpienia prelegentki, która przedstawiła antropologiczną perspektywę Tomaszowej etyki (człowieka w kontekście jego natury), a następnie omówiła problematykę dobra, celu i szczęścia.

 

 

Wśród zagadnień z zakresu filozofii moralnej znalazły się również relacje osobowe (w tym przyjaźń) oraz cnoty. Te ostatnie – według dr Andrzejuk – są dla Tomasza narzędziami do nawiązywania i utrzymywania relacji osobowych.

Kończąc swoje wystąpienie prelegentka zwróciła uwagę na historyczne usytuowanie „Komentarza do Etyki nikomachejskiej”, który powstał równolegle do II-II „Sumy Teologii”, a także zaznaczyła, że z kart tego dzieła Akwinata jawi się jako prawdziwy „mistrz komentarzy”, panujący nad całością komentowanego tekstu i rzetelnie oddzielający treści, które są jego własnymi pomysłami od treści, które są tylko referatem Arystotelesa.

 

 

 

   Dr hab. Magdalena Płotka   

 

Po prezentacji dr Andrzejuk odbyła się ożywiona dyskusja, w której uczestniczyli zarówno słuchacze obecni na sali jak i obecni na platformie MS Teams.

 

e-Book do pobrania gratis: https://bit.ly/30oq6pm